Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування шляху розродження вагітної, що включає клінічне обстеження матки, оцінку отриманих даних і формування висновку щодо можливості розродження через природні пологові шляхи або кесарів розтин, який відрізняється тим, що додатково в області рубця, виниклого після абдомінального розродження, здійснюють енергетичну та кольорову доплерометрію тканини матки, визначають кількість судин діаметром 0,5-2,0 мм у 1 см2 тканини, розраховують коефіцієнт васкуляризації і встановлюють можливість розродження через природні пологові шляхи, якщо коефіцієнт васкуляризації дорівнює 0,1-1,10, або через кесарів розтин, якщо значення коефіцієнта васкуляризації становить 1,20 і більше, а коефіцієнт васкуляризації розраховують, виходячи з математичної моделі:

KB = X : Y,

де КВ - шуканий коефіцієнт васкуляризації;

Х - кількість судин у 1 см 2 за енергетичною доплерометрією;

Y - кількість судин у 1 см2 за кольоровою доплерометрією.

Текст

Спосіб прогнозування шляху розродження вагітної, що включає клінічне обстеження матки, оцінку отриманих даних і формування висновку щодо можливості розродження через природні пологові шляхи або кесарів розтин, який відрізняється тим, що додатково в області рубця, виниклого після абдомінального розродження, здійсню 3 прогностичні властивості, необхідні для планової підготовки вагітних до пологової діяльності. Відсутність оцінних числових критеріїв і використання візуальних ознак, здобутих результатами УЗ обстеження матки, також перешкоджає формуванню об'єктивних висновків, щодо родової спроможності вагітних з вадами тканин матки, виниклими під час попередніх оперативних пологів у вигляді рубця, що може призвести до прогностичного прорахунку та невиправданого абдомінального розродження шляхом кесаревого перетину. Поряд із цим, властивості аналогу можуть бути реалізовані лише за умов успішної індукції родостимуляції. Також відомий спосіб прогнозування шляху розродження вагітної, що включає клініколабораторне обстеження матки, оцінку отриманих даних і формування висновку, щодо можливості розродження через природні пологові шляхи або через кесарів розтин, у відповідності з яким, при клініко-лабораторному обстеженні матки здійснюють відбір навколоплідних вод шляхом амніотомії, напередодні пологів, визначають в них концентрації нітритів і нітратів, як метаболітів оксиду азоту, та встановлюють можливість розродження через природні пологові шляхи, якщо концентрація метаболітів оксиду азоту складає менше 0,62мкг/мол, або через кесарів розтин, якщо їх концентрація становить понад 0,62мкг/мол [4]. Характеристика наданого об'єкта зв'язана з деяким покращенням об'єктивності кінцевого результату, точності вибору тактики розродження та відсутністю протипоказань. Це зумовлене закономірністю змін концентрації метаболітів оксиду азоту, зосереджених у навколоплідних водах, відповідно до порушення фізіологічних і біохімічних процесів, судинного тонусу та вивільнення вазоактивних медіаторів з клітин ендотелію. Найбільш високий результат за умов наданого способу помічений на тлі пізнього гестозу, звичного невиношування вагітності, цукрового діабету та фетоплацентарної недостатності. Числові критерії метаболітів оксиду азоту, що характеризують стан навколоплідних вод, замість візуальних параметрів, забезпечують формування більш об'єктивних прогнозів. Інші переваги цієї основи зв'язуються з відсутністю потреб в індукції та стимуляції, скороченням термінів формування висновків. Однак, як і попереднє, відоме рішення не спроможне до оцінки наслідків рубцевих вад матки, з-поза відсутності кореляції метаболітів навколоплідних вод з давнім порушенням її цілісності та кровопостачанням, йому бракує об'єктивних критеріїв для оцінки спроможності маткового рубця, що зберігає можливий прорахунок з вибором найбільш доцільного варіанту розродження, а формування висновків напередодні пологів істотно стримує можливість планової підготовки вагітних до пологів. До основи корисної моделі поставлено задачу розробити такий спосіб прогнозування шляху розродження вагітної, який шляхом оцінки тканинного кровотоку в області давнього розрізу матки підвищує об'єктивність на ранньому етапі вагітності, знижує перинатальні втрати та ускладнення при розродженні. Вищезазначений технічний результат при 19767 4 здійсненні корисної моделі досягається тим, що у відомому способі прогнозування шляху розродження вагітної, що включає клінічне обстеження матки, оцінку отриманих даних і формування висновку, щодо можливості розродження через природні пологові шляхи або кесаревий перетин, у відповідністю з корисною моделлю, додатково в області рубця, виниклого після абдомінального розродження, здійснюють кольорову та енергетичну допплерометрію тканини матки, визначають кількість судин діаметром 0,5-2,0мм у 1см2 тканини, розраховують коефіцієнт васкуляризації і встановлюють можливість розродження через природні пологові шляхи, якщо коефіцієнт васкуляризації дорівнює 0,51-1,10, або через кесаревий перетин, якщо значення коефіцієнту васкуляризації становить 1,20 й більше, а коефіцієнт васкуляризації розраховують, виходячи з математичної моделі: KB=X:Y де KB – шуканий коефіцієнт васкуляризації; Х – кількість судин у 1см2 за енергетичною допплерометрією; Y – кількість судин у 1см2 за кольоровою допплерометрією. Як інформує порівняння ознак пропонованого рішення задачі й прототипу, перевершення технічного результату зв'язане з реалізацією ефекту Допплера, заснованому на зміні частоти звукової хвилі, відповідно до швидкості випромінювача, наприклад, крові з нерівномірним рухом в судинах. Це забезпечує реєстрацію тканинного кровопостачання матки в області рубця, виниклого під час попередніх пологів, прямим шляхом. Використання засобів енергетичної й кольорової допплерометрії забезпечує визначення в 1см2 тканини загальної кількості й функціональності кровоносних судин діаметром 0,5-2,0мм з прийнятною точністю. Математична модель функції тканинної гіпоксії матки від давнього порушення її анатомічної цілісності, як ускладнення вагітності, забезпечує диференційовану відповідь щодо стану пологової діяльності, з урахуванням ступені васкуляризації рубця та зумовлює здійснення адекватної родопомочі через природні пологові шляхи (КВ=0,1-1,10) чи кесарів розтин (KB≥1,20). Розходження між ними зумовлене, здебільше, послабленням кровопостачання, скорочувальної активності та пологової слабкості матки внаслідок змін васкуляризації рубця. Таким чином, оцінка тканинного кровотоку в області давнього розрізу матки за допомогою ознак корисної моделі являє резерв для обрання об'єктивного напряму розродження (~р≥0,97-0,98), що знижує перинатальні втрати, ускладнення й певні прорахунки при родопомочі. Спосіб допускає оцінку тканинного кровотоку на ранніх етапах вагітності, а від того, сприяє формуванню відповідних груп вагітних для їх планової підготовки до пологів. Додаткові переваги корисної моделі над прототипом зв'язуються зі спрощенням маніпуляцій за рахунок виключення амніотомії, усунення лабораторного етапу, покращенням оперативності прогнозування, відсутністю потреб у навколоплідних водах зі зниженням ймовірності інвазивних ускладнень, розширенням функціональних можливостей за рахунок необмежених повторень прогнозу 5 вання у часі, прямим характером вимірів, виключенням спонтанного характеру формування висновків, стабільністю KB й можливістю його залучення для стандартизації, покращенням психологічного стану вагітних тощо. Стабільність KB дозволяє інтегрувати значення показника васкуляризації з іншими клініко-лабораторними показниками обстеження вагітних з приводу трактування стану оперованої матки, що доводить високу інформативну значущість корисної моделі та розширення її функціональних можливостей. Отже, сукупність ознак корисної моделі є істотною та відповідає критерію «новизна», оскільки має причинно-наслідковий зв'язок з перевершенням технічного результату та явним чином не випливає з досліджуваного рівня техніки, відповідно. На мал.1, 2 надані зображення судин тканини матки, Ø 0,5-2,0мм у 1см2, за даними кольорової та енергетичної допплерометрії, відповідно, які підлягають підрахунку. Відомості, які підтверджують можливість здійсненні корисної моделі, з досягненням заявленого технічного результату, полягають в наступному. Для здійснення способу залучають апарат для УЗ дослідження з допплерометричним блоком фірми «Siemens» або інші та комп'ютер з кольоровим принтером. Сутність способу прогнозування шляху розродження вагітної полягає в тім, що при клінічному обстеженні здійснюють кольорову й енергетичну допплерометрію тканини матки в області рубця, виниклого після абдомінального розродження. Сканування проводять трансабдомінально на частоті 7,5Мгц на глибині 2-3см, у залежності від товщини тканин передньої черевної стінки. Результати відбивають за допомогою кольорового принтера. Надалі визначають кількість судин діаметром 0,5-2,0мм у 1см2 тканини та розраховують KB, виходячи з математичної умови: KB=X: Y де, KB - коефіцієнт васкуляризації; Х - кількість судин у 1см2 за енергетичною допплерометрією; Y - кількість судин у 1см2 за кольоровою допплерометрією. Підрахунок кількості судин проводиться з використанням рамки допплера, заданої площі, виставленій в області маткового рубця по монітору. Завдяки високій чутливості апарату, судини діаметром від 0,5 до 2,0мм піддаються візуалізації та підрахунку. Точність підрахунку кількості судин складає 100%, що зумовлює реалізацію заявленого технічного результату. Зниження рівня васкуляризації рубця виявляється за кількістю судин в 1см2 в області давнього розрізу матки. При цьому, якщо KB = 0,1-1,10, то встановлюють можливість розродження через природні пологові шляхи, якщо КВ≥1,20 - через кесарів розтин. Надалі вагітну включають до відповідної клінічної групи для планової підготовки до пологів. Для експериментальної перевірки ознак неспроможності рубця матки та підтвердження прогностичних висновків використали клінічні, інтраопераційні та гістологічні шляхи дослідження тканин на базі пологового будинку міської клінічної лікар 19767 6 ня №9 м. Дніпропетровська. Приклад 1. Породілля А.Е., 25 років, друга вагітність, повторні пологи. Соматично здорова. В анамнезі - кесарів розтин. Термін вагітності 40 тижнів. Надійшла у зв'язку з початком регулярної пологової діяльності. При вагінальному дослідженні: шийка матки згладжена, відкриття маткового вічка 3см. При здійсненні кольорової та енергетичної допплерометрії тканини матки, кількість судин діаметром 0,5-2,0мм у 1см2 тканини довіювала 7 і 8, відповідно. Розрахунок KB, дозволив дійти висновку про можливість розродження породіллі через природні пологові шляхи, оскільки КВ=0,88. Пологи закінчились через природні пологові шляхи через 7 годин. Пологи пройшли без відхилень від нормального перебігу. Народилася жива доношена дівчинка, вагою 3200г, оцінена за шкалою Апгар на 8-9 балів. Приклад 2. Породілля Д.Н., 25 років, років, друга вагітність, повторні пологи. Соматично здорова. В анамнезі - кесарів розтин. Термін вагітності 40 тижнів. Надійшла через 3 години від початку регулярної пологової діяльності. При вагінальному дослідженні установлено: шийка матки згладжена, відкриття маткового вічка біля 3см. При здійсненні запропонованого дослідження кількість судин діаметром 0,5-2,0мм у 1см2 тканини за даними кольорової допплерометрії тканини матки становила 8, за даними енергетичної - 3. Розрахунок KB, дозволив дійти висновку про можливість розродження породіллі лише через кесарів розтин, оскільки значення коефіцієнту становило 2,67. Інтраопераційним шляхом була підтверджена виражена нерівномірність маткового рубця, з потоншенням місцями до 2мм. При гістологічному досліджені тканин, взятих під час операції, виявлені виражені дистрофічні зміни та перевага сполучної тканини. Народилася жива доношена дівчинка, вагою 3000г, оцінена по шкалі Апгар на 8-9 балів. Тож, приклади клінічного використання запропонованого рішення задачі підтверджують можливість його здійснення в акушерській та гінекологічній практиці під час планування пологів. Опис засобів, залучених до вирішення поставленої задачі та їхніх властивостей в заявці, доводить здійсненність прийнятної об'єктивності, щодо формування прогностичних висновків (~р≥0,97-0,98) на будь-яких етапах вагітності, зниження перинатальних втрат та ускладнень при родопомочі, що відповідає умові «промислова придатність». З урахуванням п.2.Ст.7 Закону і доводів заявника пропоноване рішення задачі можливо кваліфікувати, як корисну модель процесу. Аналоги: 1. Серов В.Н., Стрижаков А.Н., Маркин С.А. Практическое акушерство. - М.: Медицина, 1989. 512с. 2. Чернуха Е.Д. Родовой блок. - М: Медицина, 1991. - 288с. 3. Способ прогнозирования родоразрешения: Пат.2179407 России, МПК А61В 5/00, А61В 17/42 / Глушко А.А., Федорова М.В. (Россия); Моск. НИИ акуш. и гинек. (Россия). - №97110816/14; заявл. 23.06.1997; опубл. 20.02.2002. 4. Способ выбора тактики родоразрешения: 7 19767 Пат.2193198, МПК G01N33/50 /Орлов А.В., Крукиер И.И., Сагамонова К.Ю., Погорелова Т.Н. (Россия), Рост. НИИ акуш. и педиатр. (Россия). Комп’ютерна верстка А. Крулевський №2000125958/14; 20.11.2002. Підписне 8 заявл. 12.10. 2000; Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 опубл.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for forecasting type of delivery

Автори англійською

Ponomarenko Ihor Anatoliiovych, Voronin Kornelii Valentynovych

Назва патенту російською

Способ прогнозирования пути родоразрешения

Автори російською

Пономаренко Игорь Анатольевич, Воронин Корнелий Валентинович

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/00, A61B 5/026

Мітки: спосіб, вагітної, шляху, прогнозування, розродження

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-19767-sposib-prognozuvannya-shlyakhu-rozrodzhennya-vagitno.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування шляху розродження вагітної</a>

Подібні патенти