Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій компенсації активних шумових завад, що містить блок обчислення вагових коефіцієнтів, лінію затримки основного каналу, лінію затримки додаткового каналу, блок множення, блок віднімання, причому входи лінії затримки основного каналу і лінії затримки додаткового каналу є входами пристрою компенсації активних шумових завад і підключені відповідно до основного і додаткового входів блока обчислення вагових коефіцієнтів, вихід лінії затримки додаткового каналу з'єднаний з першим входом блока множення, вихід якого з'єднаний із другим входом блока віднімання, перший вхід блока віднімання підключений до виходу лінії затримки основного каналу, а вихід блока віднімання є виходом пристрою, який відрізняється тим, що додатково введено блок обчислення коефіцієнтів кореляції, основна і додаткова лінії затримки коефіцієнтів кореляції, регістр затримки коефіцієнтів кореляції, блок вибору максимуму, основна і додаткова лінії затримки вагових коефіцієнтів, регістр затримки вагових коефіцієнтів і комутатор, при цьому основний і додатковий входи блока обчислення коефіцієнтів кореляції підключені до відповідних входів пристрою, а вихід блока обчислення вагових коефіцієнтів підключений до входу послідовно з'єднаних основної лінії затримки коефіцієнтів кореляції, регістра затримки коефіцієнтів кореляції і додаткової лінії затримки коефіцієнтів кореляції, 1,2…n відводи основної лінії затримки коефіцієнтів кореляції підключені до відповідних 1,2...n основних входів блока вибору максимуму, а 1,2...n відводи додаткової лінії затримки коефіцієнтів кореляції підключені до відповідних 1,2...n додаткових входів блока вибору максимуму, вихід блока вибору максимуму підключений до керуючого входу комутатора, вихід якого підключений до другого входу блока множення, 1,2...n основні входи комутатора з'єднані із відповідними 1,2...n відводами основної лінії затримки вагових коефіцієнтів, а 1,2...n додаткові входи комутатора з'єднані з відповідними 1,2...n відводами додаткової лінії затримки вагового коефіцієнта, причому вхід послідовно з'єднаних основної лінії затримки вагових коефіцієнтів, регістра затримки вагових коефіцієнтів і додаткової лінії затримки вагових коефіцієнтів підключений до виходу блока обчислення вагових коефіцієнтів.

Текст

Пристрій компенсації активних шумових завад, що містить блок обчислення вагових коефіцієнтів, лінію затримки основного каналу, лінію затримки додаткового каналу, блок множення, блок віднімання, причому входи лінії затримки основного каналу і лінії затримки додаткового каналу є входами пристрою компенсації активних шумових завад і підключені відповідно до основного і додаткового входів блока обчислення вагових коефіцієнтів, вихід лінії затримки додаткового каналу з'єднаний з першим входом блока множення, вихід якого з'єднаний із другим входом блока віднімання, перший вхід блока віднімання підключений до виходу лінії затримки основного каналу, а вихід блока віднімання є виходом пристрою, який відрізняється тим, що додатково введено блок обчислення коефіцієнтів кореляції, основна і додаткова лінії затримки коефіцієнтів кореляції, регістр затримки коефіцієнтів кореляції, блок вибору макси U 2 19765 1 3 19765 4 Недоліком описаного пристрою є мала ефекОсновний і додатковий входи схеми обчистивність компенсації при впливі сигналів дискретлення коефіцієнтів кореляції підключені до відпоних завад і при наявності сигналів від цілей. відних входів пристрою, а вихід підключений до В основу корисної моделі поставлено задачу входу послідовно з'єднаних основної лінії затримки підвищення ефективності компенсації активних коефіцієнтів кореляції, регістра затримки коефіцієшумових завад в умовах наявності сигналів від нтів кореляції і додаткової лінії затримки коефіцієдискретних завад і від цілей шляхом виключення нтів кореляції, 1, 2...n відводи основної лінії затривпливу цих сигналів на обчислення вагових коефімки коефіцієнтів кореляції підключені до цієнтів для компенсації. відповідних 1, 2...n основних входів блоку вибору Поставлена задача досягається тим, що в максимуму, а 1, 2...n відводи додаткової лінії запристрій компенсації активних шумових завад, що тримки коефіцієнтів кореляції підключені до відпомістить блок обчислення вагових коефіцієнтів, відних 1, 2...П додаткових входів вибору максимулінію затримки основного каналу, лінію затримки му. Вихід блоку вибору максимуму підключений до додаткового каналу, блок множення, блок віднікеруючого входу комутатора, вихід якого підклюмання, причому, входи лінії затримки основного чений до другого входу блоку множення. Основні каналу і лінії затримки додаткового каналу є вхо1, 2...n входи комутатора з'єднані з відповідними дами пристрою і підключені, відповідно, до основвідводами 1, 2...n основної лінії затримки вагових ного і додаткового входів блоку обчислення вагокоефіцієнтів, а 1, 2...n додаткові входи комутатора вих коефіцієнтів, вихід лінії затримки додаткового з'єднані з відповідними 1, 2...n відводами додаткоканалу з'єднаний з першим входом блоку множенвої лінії затримки вагового коефіцієнта. ня, вихід якого з'єднаний з другим входом блоку Вхід послідовно з'єднаних основної лінії завіднімання, перший вхід блоку віднімання підклютримки вагових коефіцієнтів, регістра затримки чений до виходу лінії затримки основного каналу, вагових коефіцієнтів і додаткової лінії затримки а вихід блоку віднімання є виходом пристрою, довагових коефіцієнтів підключений до виходу блоку датково введені блок обчислення коефіцієнтів кообчислення вагових коефіцієнтів. Завдяки такій реляції, основна і додаткова лінії затримки коефіпобудові схеми, досягається мета корисної моделі цієнтів кореляції, регістр затримки коефіцієнтів - це підвищення ефективності компенсації активкореляції, блок вибору максимуму, основна і доданих шумових завад в умовах наявності сигналів від ткова лінії затримки вагових коефіцієнтів, регістр дискретних завад і від цілей. затримки вагових коефіцієнтів і комутатор. Сутність корисної моделі пояснюється кресОсновний і додатковий входи схеми обчисленнями, лення коефіцієнтів кореляції підключені до відподе на Фіг.1 - спрощена структурна схема провідних входів пристрою, а вихід підключений до тотипу; входу послідовно з'єднаних основної лінії затримки на Фіг.2 - структурна схема пропонованого коефіцієнтів кореляції, регістра затримки коефіцієпристрою; нтів кореляції і додаткової лінії затримки коефіцієна Фіг. 3 - структурна схема блоку обчислення нтів кореляції, 1, 2...n відводи основної лінії затримаксимуму. мки коефіцієнтів кореляції підключені до Пристрій (див. Фіг.2) містить основний і додатвідповідних 1, 2...n основних входів блоку вибору ковий входи 1,2; блок обчислення вагових коефіцімаксимуму, а 1, 2...n відводи додаткової лінії заєнтів (БОВК) 3, що містить вихід, основний і додаттримки коефіцієнтів кореляції підключені до відпоковий входи; блок обчислення коефіцієнтів відних 1, 2...n додаткових входів блоку максимуму. кореляції (БОКК) 4, що містить вихід, основний і Вихід блоку вибору максимуму підключений до додатковий входи; лінії затримки основного і додакеруючого входу комутатора, вихід якого підклюткового каналів (ЛЗОК і ЛЗДК) 5 і 6;основну і додачений до другого входу блоку множення. Основні ткову лінії затримки вагових коефіцієнтів (ОЛЗВК і 1, 2...n входи комутатора з'єднані з відповідними ДЛЗВК) 7 і 9, кожна з яких містить вхід, вихід і п відводами 1, 2...n основної лінії затримки вагових відводів; регістр затримки вагових коефіцієнтів коефіцієнтів, а 1, 2...n додаткові входи комутатора (РЗВК) 8; комутатор 10, що містить п основних, п з'єднані з відповідними 1, 2...n відводами додаткододаткових входів, керуючі вхід і вихід; основну і вої лінії затримки вагового коефіцієнта. додаткову лінії затримки коефіцієнтів кореляції Вхід послідовно з'єднаних основної лінії за(ОЛЗКК і ДЛЗВК) 11 і 13, кожна з яких містить вхід, тримки вагових коефіцієнтів, регістра затримки і вихід і п відводів; регістр затримки коефіцієнтів додаткової лінії затримки вагових коефіцієнтів підкореляції (РЗКК) 12; блок вибору максимуму (БВМ) ключений до виходу блоку обчислення вагових 14, що містить п основних і n додаткових входів і коефіцієнтів. вихід; блок множенні 15; блок віднімання 16. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю При цьому, основний вхід 1 підключений до ознак корисної моделі і технічним результатом входу ЛЗОК 5 і до основних входів БВВК 3 і БВКК полягає в такому. 4, а додатковий вхід 2 підключений до входу ЛЗДК У пристрій, що заявляється, додатково введе6 і додатковим входам БВВК 3 і БВКК 4. Вихід ний блок обчислення коефіцієнтів кореляції, осноБВВК 3 підключений до входу послідовно з'єднавна і додаткова лінії затримки коефіцієнтів корених ОЛЗВК 7, РЗВК 8 і ДЛЗВК 9, 1, 2...n відводи ляції, регістр затримки коефіцієнтів кореляції, блок ОЛЗВК 7 підключені до відповідних 1,2 ...n основвибору максимуму, основна і додаткова лінії заних входів комутатора 10; відводи 1,2,...n ДЛЗВК 9 тримки вагових коефіцієнтів, регістр затримки вапідключені до відповідних 1, 2...n додаткових вхогових коефіцієнтів і комутатор. дів комутатора 10. Вихід БВКК 4 підключений до входу послідовно з'єднаних ОЛЗКК 11, РЗКК 12 і 5 19765 6 ДЛЗКК 13, 1, 2...n відводи ОЛЗКК 7 підключені до Інші позначення ті ж, що і для Кi. відповідних 1, 2...n основних входів БВМ 14, 1, Значення коефіцієнтів кореляції з виходу 2...n відводи ДЛЗКК 13 підключені до відповідних БОКК 4 надходять на вхід послідовно з'єднаних 1,2...n додаткових входів БВМ 14. Вихід БВМ 14 ОЛЗКК 11, РЗКК 12, ДЛЗКК 13. підключений до керуючого входу комутатора 10, Затримка між відводами ОЛЗКК 11 і ДЛЗКК 13 вихід якого підключений до другого входу блоку складає m дискретів дальності і дорівнює інтервамноження 15. Перший вхід блоку множення 15 лу усереднення по дальності оцінки величини коз'єднаний з виходом ЛЗДК 6, а вихід блоку мноефіцієнта кореляції  і . ження 15 підключений до другого входу блоку відЗатримка РЗКК 12 складає  дискретів. Це німання 16, перший вхід якого підключений до видозволяє виключити сигнал в аналізованій вибірці ходу ЛЗОК 5, а вихід є виходом пристрою. з оцінки величини коефіцієнта кореляції. На основний вхід пристрою 1 надходять у циЗначення коефіцієнтів кореляції з 1, 2...n відфровому вигляді сигнали квадратурних складових, водів ОЛЗКК 11 і ДЛЗКК що утримують інформацію про цілі, пасивні і акти13 надходять на відповідні 1, 2...n основні і 1, вні завади, прийняті основною антеною. 2...n додаткові входи блоку вибору максимуму На додатковий вхід 2 пристрою надходять у БВМ 14. У БВМ 14 аналізується 2•n значень коецифровому вигляді сигнали квадратурних складофіцієнтів кореляції. Оскільки наявність у якомувих, що утримують інформацію про цілі, пасивні і небудь оцінному інтервалі, з m дискретів дальносактивні завади, прийняті додатковою антеною. ті, сигналів від цілей чи дискретних завад веде до Прийнята інформація з виходів 1 і 2 надходить, зменшення величини коефіцієнта кореляції, то відповідно, на основний і додатковий входи БВВК оцінному інтервалу, найменш підвладному впливу 3. Обчислення вагового коефіцієнта в блоці 3 просигналів, відмінних від шумових завад, наприклад, вадиться на оцінному інтервалі з m дискретів дасигналів від цілей і дискретних завад, відповідає льності, наприклад, методом «ковзного вікна», максимальний коефіцієнт кореляції. Аналіз у БВМ відповідно до формули: 14 здійснюється по сигналах, що надходять на 1,   2...n основні та 1, 2...n додаткові входи. У резульUосн U доп таті аналізу на виході БВМ 14 формується код по ; i зиційного номера того входу БВМ 14, на якому є 2  Uдоп присутнім максимальний сигнал, тобто максимальне значення коефіцієнта кореляції. i Варіант побудови БВМ 14 для n=4 наведений - комплексне значення вагового коефіцієнна Фіг.3. Блок вибору максимуму для n=4 складата: ється з трьох груп. Перша група включає чотири  Uосн - комплексний сигнал з основного входу; схеми порівняння 1, чотири комутатори коду номера входу 2 і чотири комутатори сигналів 3. Друга  U доп група містить дві схеми порівняння 1, два комута— комплексно-сполучений сигнал з дотори коду номера входу 2 і два комутатори сигнадаткового входу; лів 3. Третя група містить схему порівняння 1 і «-» - знак усереднення. комутатор коду номера входу 2. Значення вагових коефіцієнтів з виходу БОВК Працює БВМ 14 таким чином. 3 надходять на вхід послідовно з'єднаних ОЛЗВК На входи комутаторів коду номерів входів 2 7, РЗВК 8 і ДЛЗВК 9. перші групи надходять коди номера входів, сигнаЗатримка між відводами ОЛЗВК 7 і ДЛЗВК 9 ли яких аналізуються на відповідних схемах порівскладає m дискретів дальності і дорівнює інтерваняння 1. Кожна схема порівняння 1 робить порівлу усереднення по дальності оцінки величини ваняння величини сигналів двох коефіцієнтів гового коефіцієнта. кореляції і видає керуючий сигнал на комутатор Затримка РЗВК 8 складає  дискретів дальнономера входу 2 і комутатор сигналів 3. Комутатор сті. Величина  - вибирається з умови виключення сигналів 3 пропускає на вхід код коефіцієнта коресигналу в аналізованій вибірці з оцінки величини ляції більшої величини, а комутатор номера входу вагового коефіцієнта. - код номера відповідного входу. Аналогічно здійсПаралельно розрахункам вагового коефіцієнта нюється вибір у другій групі. У третій групі здійсздійснюється розрахунок коефіцієнта кореляції в нюється порівняння максимальних сигналів, обраблоці БОКК 4, на основний і додатковий входи них серед сигналів на 1...4 основних входах і якого надходять сигнали, відповідно, з основного і серед 1...4 додаткових входах, обраних у першій і додаткового входів 1 і 2 пристрою. другій групах. Обчислення коефіцієнта кореляції здійснюєтьСформований код із входу БВМ 14 надходить ся на оцінному інтервалі з m дискретів дальності на керуючий вхід комутатора 10, у результаті чого методом «ковзного вікна» на вихід комутатора 10 проходить сигнал того ж входу, на якому був присутній максимальний сиг  Uосн U доп нал у БВМ 14. Сигнал на виході комутатора 10 несе інформацію про найбільш точний ваговий і ; 2 2 коефіцієнт, розрахований по оцінному інтервалу,   Uдоп Uдоп найменш підвладному впливу сигналів від цілей і дискретних завад.  і - модуль коефіцієнта взаємної кореляції; 7 19765 8   Сигнали основного і додаткового каналів задальності; Uдоп.і opt .i і результат надходить на тримуються відповідно в ЛЗОК 5 і ЛЗДК 6 на час другий вхід блоку віднімання 16. На перший вхід вибору оптимального вагового коефіцієнта, що блоку віднімання 16 надходить сигнал основного   дорівнює n m - дискретам дальності. Затримканалу з виходу ЛЗОК 5. Результат Uосн i 2 ка на (n • m) дискретів відбувається в ЛЗВК 7 і  Uдоп.і  ЛЗКК 11, а затримка на - дискретів відбувається 2 Таким чином, пропоноване технічне рішення дозволяє підвищити ефективність компенсації активних шумових завад в умовах впливу дискретних завад і при наявності сигналів від цілей. в РЗВК 8 і РЗКК 12. Сигнал додаткового каналу, що надходить із ЛЗДК 6, збільшується в блоці множення 15 на ваговий коефіцієнт, вироблений для даного дискрета Комп’ютерна верстка Н. Лисенко  opt .i надходить на вихід пристрою. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП ―Український інститут промислової власності‖, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for compensating active noise interferences

Автори англійською

Kononovych Viktor Yakovych, Lavrentiev Volodymyr Mykolaiovych, Kaspyrovych Oleksandr Hennadiiovych

Назва патенту російською

Устройство для компенсации активных шумовых помех

Автори російською

Кононович Виктор Яковлевич, Лаврентьев Владимир Николаевич, Каспирович Александр Геннадиевич

МПК / Мітки

МПК: G01S 7/36

Мітки: компенсації, шумових, завад, активних, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-19765-pristrijj-kompensaci-aktivnikh-shumovikh-zavad.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій компенсації активних шумових завад</a>

Подібні патенти