Спосіб вимірювання опору розтіканню окремих взаємозв’язаних заземлювачів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вимірювання опору розтіканню окремих взаємозв'язаних заземлювачів, що полягає в пропусканні струму заданої величини між заземлювачем і струмовим електродом та вимірюванні напруги між ними, який відрізняється тим, що джерело контрольованого струму по черзі підключають до різних пар заземлювачів, вимірюють напругу між ними і протікаючий в колі струм, за виміряними показаннями напруг і струмів визначають величини опору розтіканню відокремлених заземлювачів і їх взаємні опори.

Текст

Спосіб вимірювання опору розтіканню окремих взаємозв'язаних заземлювачів, що полягає в 3 19760 4 ня потенційного електроду реалізується при ексвзаємозв'язаних заземлювачів, що заявляється, здійснюється таким чином. периментальному дослідженні параметра / x У початковому стані використовують систему при невеликому рознесенні x полюсів вольтметра трьох незалежних (перевіряється відсутність гальвимірювання по лінії на поверхні землі між деванічного зв'язку) заземлювачів 1, 2, З, кожний з якими точками, що належать об'єкту RX і струмояких має своє значення RXi. Один із заземлювачів вому електроду. може бути заданим для вимірювання його опору, Об'єктивно точка з 0 існує в межах x за інші або вже існують, або створюються додатково. умови / x min. Обидві відомі можливості виміЗаземлювачі 1, 2, 3 розташовані в землі (ґрунті). рювання X при практичній реалізації мають істотні Проводять дві серії вимірювань. обмеження. Так, при вимірюванні RХ ЗП значного У першій серії збирають схему кола для вимірозміру (наприклад, підстанції) з діагоналлю D рювань: дроти 4 від джерела 6 контрольованого рекомендується [2] віддаляти струмовий електрод амперметром 5 струму і дроти 7 від вольтметра 8 від RХ на відстань більше 5D, що у разі забудови підключають до пари заземлювачів (1-2) і забезпетериторії навкруги об'єкту з RX може виявитися чують протікання струму в колі (Фіг.1). Проводять нездійсненним. З аналогічної причини вимірюванвиміри показань амперметра 5 (I1-2) і вольтметра 8 ня / x також можуть бути утруднені або зовсім (U1-2). Дроти 4 і 7 відключають від заземлювача 2, неможливі. переміщають їх до заземлювача 3, підключають до Істотним недоліком цих способів є те, що вони нього і забезпечують протікання струму в колі вимагають наявності потенційного електроду, що (Фіг.2). Проводять виміри показань амперметра 5 виноситься в зону попередньо певного нульового (І1-3) і вольтметра 8 (U1-3) для пари заземлювачів потенціалу, і дають відносно низьку точність, осо(1-3). Дроти 4 і 7 відключають від заземлювача 1, бливо при вимірюванні на протяжних об'єктах і в переміщають їх до заземлювача 2, підключають до умовах щільної забудови. При цьому доводиться нього і забезпечують протікання струму в колі струмовий електрод віддаляти на значні відстані. (Фіг.3). Проводять виміри показань амперметра 5 За прототип [6] прийнятий спосіб вимірювання (I2-3) і вольтметра 8 (U2-3) для пари заземлювачів опору розтіканню контурного заземлювача, який (2-3). полягає в пропусканні струму заданої величини У другій серії (Фіг.4-6) збирають схему кола з між заземлювачем і струмовим електродом, вимівикористанням перемички 9 для вимірювань: перюванні напруги потенційним електродом, вимірюремичку 9 підключають до пари заземлювачів (1ванні струму, переміщаючи потенційний електрод 3). Джерело 6 контрольованого амперметром 5 у різних напрямах усередині зони заземлення, струму за допомогою дротів 4 і вольтметр 8 за проводять вимірювання напруги щодо заземлювадопомогою дротів 7 підключають до пари заземча, виділяють усередині контуру зону з максималювачів (1-2) (або, що теж 3-2) і забезпечують льною напругою, по периметру якої встановлюють протікання струму в колі (Фіг.4). Проводять виміри допоміжний заземлювач, переміщають потенційпоказань амперметра 5 (І1,3-2) і вольтметра 8 (U1,3ний електрод в нульову зону по відношенню до 2). Від заземлювача 2 відключають дроти 4 і 7, допоміжного заземлювача, вимірюють напругу між переміщають їх до заземлювача 3 і підключають ними і між обома заземлювачами, за цими свіддо нього. Один кінець перемички 9 відключають ченнями розраховують опори, а шуканий опір вивід заземлювача 3, переміщають його до заземзначають як різницю цих опорів. лювача 2 і підключають до нього. Забезпечують Недолік способу полягає в низькій точності і протікання струму в колі (Фіг.5). Проводять виміри складності. показань амперметра 5 (І1,2-3) і вольтметра 8 (U1,2Задачею корисної моделі є спрощення і під3) для пари заземлювачів (1-3) (або, що теж 2-3). вищення точності вимірювання опору розтіканню Від заземлювача 3 відключають дроти 4 і 7, перешляхом виключення з схеми потенційного електміщають їх до заземлювача 2 і підключають до роду і відшукання точки нульового потенціалу. нього. Один кінець перемички 9 відключають від Поставлена задача розв'язується таким чизаземлювача 1, переміщають його до заземлюваном. В пропонованому способі вимірювання опору ча 3 і підключають до нього. Забезпечують протірозтіканню, який полягає в пропусканні струму кання струму в колі (Фіг.6). Проводять виміри показаданої величини між заземлювачем і струмовим зань амперметра 5 (І2,3-1) і вольтметра 8 (U2,3-1) для електродом, вимірюванні напруги між ними, згідно пари заземлювачів (2-1) (або, що теж 3-1). За дакорисної моделі джерело контрольованого струму ними вимірювань величин струмів (I1-2, І1-3, I2-3, І1,3по черзі підключають до різних пар заземлювачів, 2, І1,2-3, I2,3-1) i напруг (U1-2, U1-3, U2-3, U1,3-2, U1,2-3, вимірюють напругу між ними і протікаючий в колі U2,3-1) розраховують вхідні опори Rвx(1-2), Rвx(1струм, за зміряними показаннями напруг і струмів 3), Rвx(2-3), Rвx(1,3-2), Rвx(1,2-3), Rвx(2,3-1) сисвизначають величини опору розтіканню відокремтеми трьох незалежних заземлювачів. лених заземлювачів і їх взаємні опори. Позначимо опори заземлювачів R1, R2, R3, а На Фіг.1-6 приведена в плані схема для здійсвзаємні опори R1-2, R1-3, R2-3, як показано на схемі нення способу вимірювання опору розтіканню заміщення системи трьох незалежних заземлюваокремих взаємозв'язаних заземлювачів в послідочів, приведеної на Фіг.7. вності операцій. Аналітичні вирази зв'язку вхідних опорів по На Фіг.1-6 позначено: заземлювач 1, заземлюпершій і другій серіям вимірювань і відповідних вач 2, заземлювач 3, підключене до них дротами 4 вхідних опорів схеми заміщення дають систему через амперметр 5 джерело 6, підключений до них шести рівнянь з шістьма невідомими, складовими дротами 7 вольтметр 8, перемичка 9. схеми заміщення (Фіг.7): Спосіб вимірювання опору розтіканню окремих 5 RВХ 1 RBX 1 2 3 RÂÕ 2 RBX 1,2 RBX 1,3 RBX 2,3 3 3 19760 6 зультаті шукані величини опору розтіканню відоR13 R130 R 23 R 230 R12 R120 кремлених заземлювачів 1, 2, 3 і їх взаємні опори. R13 R130 R 23 R 230 R12 R120 Істотна відмінність полягає в тому, що порівR13 R130 R 23 R 230 R12 R120 няно з прототипом при вимірюванні опору розтіR13 R130 R 23 R 230 R12 R120 канню потенційний електрод і відшукання точки нульового потенціалу виключаються, виключаєтьR13 R130 R 23 R 230 R12 R120 ся також обмеження по віддаленню струмового R13 R130 R 23 R 230 R12 R120 електроду. R13 R130 R 23 R 230 R12 R120 У відомих джерелах інформації відсутній опис вищезгаданих операцій, що дозволяє зробити виR13 R130 R 23 R 230 R12 R120 сновок про новизну способу. R13 R130 R12 R120 R 23 R 230 Запропоноване рішення дозволяє одержати R13 R130 R12 R120 R 23 R 230 високу точність вимірювань опору розтіканню в умовах міських і промислових забудов за рахунок R13 R130 R 23 R 230 R12 R120 обліку всіх впливаючих чинників і спростити опеR13 R130 R 23 R 230 R12 R120 рації, у тому числі зменшити трудомісткість виміR10 R 20 R13 R 23 рювань. R30 Джерела інформації: R10 R 20 R13 R 23 1. Базанов В.П., Путова Т.Е., Титов О.В. ИзмеR10 R 20 R13 R 23 R30 рение сопротивления заземляющих устройств в R10 R 20 R13 R 23 условиях городских и промышленных застроек. / 3 1 R10 R10 R10 R10 R30 R 30 R30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R10 R10 R12 R12 R12 R12 R 23 R 23 R 23 R 23 R13 R13 R13 R13 R12 R12 R12 R12 У приведених рівняннях значення опорів R120, R130 і R230 розраховуються по виразах: R10 R 20 R120 R10 R 20 R 30 R130 R10 R 20 R10 R 20 R 30 R 230 R 20 R 30 R 20 R 30 R10 що виходить з перетворення зірки (R10, R20 і R30) в трикутник (R120, R130 і R230). Рішення системи одержаних рівнянь дає в ре Первая Российская конференция по заземляющим устройствам. Сб. докл.: Новосибирск, 12-15 ноября 2002г. - С.179-183. 2. РД 153-34.0-20.525-00 Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок. РАО энергетики и электрификации «ЕЭС России». 3. РД 34.45-51.300-97.- Объем и нормы испытаний электрооборудования. - 6-е изд. с изм. и доп. - М., 2001. 4. Правила устройства электроустановок. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10. - 7-е изд. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2001. -140с. 5. Коструба С.И. Измерение электрических параметров земли и заземляющих устройств. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 137с. 6. Авторское свидетельство СССР №1769153, М. кл. G01R27/20,1992. 7 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська 19760 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for measuring leakage resistance between separate interconnected grounding electrodes

Автори англійською

Nizhevskyi Viktor Illich, Nizhevskyi Illia Viktorovych, Hul Viktor Ivanovych

Назва патенту російською

Способ измерения сопротивления утечки между отдельными взаимосвязанными заземлителями

Автори російською

Нижевский Виктор Ильич, Нижевский Илья Викторович, Гуль Виктор Иванович

МПК / Мітки

МПК: G01R 27/20

Мітки: взаємозв'язаних, розтіканню, окремих, спосіб, заземлювачів, вимірювання, опору

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-19760-sposib-vimiryuvannya-oporu-roztikannyu-okremikh-vzaehmozvyazanikh-zazemlyuvachiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вимірювання опору розтіканню окремих взаємозв’язаних заземлювачів</a>

Подібні патенти