Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій завадозахисту, що містить автокомпенсатор, джерело опорної напруги, нормуючий пристрій, схему порівняння й регульований підсилювач, який відрізняється тим, що в нього додатково введені генератор тактових імпульсів, друга схема порівняння, друге джерело опорної напруги, елемент І та тригер, при цьому опорний вхід другої схеми порівняння з’єднаний із сигнальним входом першої схеми порівняння, а їхні виходи підключені до входів елемента І, до третього входу якого підключений інвертуючий вихід тригера, а вихід елемента І з’єднаний із входом установки нуля тригера, до Д-входу якого підключений вихід другої схеми порівняння, а до керуючого входу - вихід генератора тактових імпульсів, при цьому керований вхід регульованого підсилювача з’єднаний з виходом тригера.

Текст

Пристрій завадозахисту, що містить автокомпенсатор, джерело опорної напруги, нормуючий пристрій, схему порівняння й регульований підсилювач, який відрізняється тим, що в нього додатково введені генератор тактових імпульсів, друга 3 19757 4 вач, додатково введені генератор тактових імпура тактових імпульсів 8, а вихід - з керуючим вхольсів, друга схема порівняння, друге джерело оподом регульованого підсилювача 2. рного сигналу, елемент І и тригер. Опорний вхід Технічна реалізація додатково введених до другої схеми порівняння з’єднаний із сигнальним складу пристрою завадозахисту блоків не викливходом першої схеми порівняння, а їхні виходи кає утруднень. Так, як схема порівняння 5 може підключені до входів елемента І, до третього входу бути застосований компаратор 521СА2, як елеякого підключений інвертувальниий вихід тригера. мент І 9 і тригера 10 можна застосувати мікросхеВихід елемента І з’єднаний з входом установки му 1331А4 і 133ТМ2. Генератор тактових імпульсів нуля тригера, до Д-входу якого підключений вихід 8 може бути побудований по будь-якій відомій другої схеми порівняння, а до керуючого входу схемі. Зокрема, можна застосувати генератор таквихід генератора тактових імпульсів. При цьому тових імпульсів, побудований на елементах логічкерований вхід регульованого підсилювача них інтегральних мікросхем. з’єднаний з виходом тригера. Розглянемо роботу описаного пристрою. Причинно-наслідковий зв’язок між сукупністю Прийняті по основному і компенсаційному каознак корисної моделі і технічним результатом налах прийому завадові сигнали надходять на полягає в наступному. входи автокомпенсатора 1. Причому, завадові Завдяки тому, що в пристрій додатково введесигнали компенсаційного каналу надходять на вхід ні генератор тактових імпульсів, друга схема поріавтокомпенсатора 1 через регульований підсилювняння, друге джерело опорного сигналу, елемент вач 2. При рівності інтенсивностей завадових сигІ и тригер, опорний вхід другої схеми порівняння налів у каналах прийому чи при перевищенні заз’єднаний із сигнальним входом першої схеми повади в компенсаційному каналі в пристрої рівняння, а їхні виходи підключені до входів елезавадозахисту реалізується висока якість придумента І, до третього входу якого підключений іншення завад при деякому фіксованому значенні вертувальний вихід тригера, вихід елемента І коефіцієнта передачі регульованого підсилювача з’єднаний із входом установки нуля тригера, до Д2. При цьому коефіцієнт придушення завад Кп вивходу якого підключений вихід другої схеми порівзначається як няння, а до керуючого входу - вихід генератора 1 1 , при =1 Kn тактових імпульсів, при цьому керований вхід ре21 2 1 1 2 1 2 2 гульованого підсилювача з’єднаний з виходом тригера, підвищена ефективність придушення активде: 2 - квадрат модуля коефіцієнта кореляції них завад при довільних співвідношеннях завадових сигналів на входах пристрою завадозаинтенсивностей завад у каналах. хисту; Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де o/ k - параметр, обумовлений динаміна Фіг.1представлена структурна електрична o/ k схема пропонованого пристрою; чним діапазоном формованих вагових коефіцієнтів на Фіг.2 приведені епюри вихідних сигналів автокомпенсатора 1. Тут: o / k - дійсне віднопершої (XI) і другої (Х2) схем порівняння; шення середньоквадратичних значень завадових на Фіг.3 приведені епюри сигналів, керуючих сигналів в каналах прийому пристрою завадозахикоефіцієнтом передачі регульованого підсилюсту. o / k - відношення середньоквадратичних вача. Пропонований пристрій завадозахисту містить значень завадових сигналів, перелічене на вхід (див. Фіг.1) автокомпенсатор 1, регульований підпристрою завадозахисту, з обліком реально форсилювач 2, що нормує пристрій 3, першу схему мованого модуля вагового коефіцієнта автокомпепорівняння 4, другу схему порівняння 5, перше нсатора 1. джерело опорної напруги 6, друге джерело опорЗавадові сигнали надходять також на входи ної напруги 7, генератор тактових імпульсів 8, нормуючого пристрою 3. У нормуючому пристрої 3 елемент І 9 і тригер 10. Вихід компенсаційного завадові сигнали по кожному з каналів піддаються каналу прийому через регульований підсилювач 2 логарифмічному перетворенню і детектуванню. підключений до компенсаційного (додаткового) Отриманий відеосигнал основного каналу прийому входу автокомпенсатора 1, до основного входу віднімається з сигналу компенсаційного каналу, а якого підключений вихід основного каналу прийорезультуючий сигнал піддається інтегруванню. У му. Виходи каналів прийому з’єднані також із вхокінцевому рахунку (з урахуванням операції логадами нормуючого пристрою 3. Вихід нормуючого рифмування) вихідний сигнал нормуючого припристрою 3 підключений до сигнального входу строю пропорційний відношенню інтенсивностей першої схеми порівняння 4 і до опорного входу завадових сигналів у каналах прийому. У розглядругої схеми порівняння 5. Другі входи першої і нутій ситуації, при рівності інтенсивностей завадодругої схем порівняння з’єднані відповідно з вихових сигналів у каналах прийому чи при перевидами першого б і другого 7 джерел опорної напру2 2 щенні завади в компенсаційному каналі, o k , ги. Виходи першої 4 і другої 5 схем порівняння вихідний сигнал нормуючого пристрою 3 Ие не з’єднані з першим і другим входами елемента І 9, перевищує деякий рівень, що дорівнює И1. При третій вхід якого приєднаний до інверсного виходу цьому на виходах першої 4 і другої 5 схем порівтригера 10. Вихід елемента І 9 підключений до няння формуються відповідно сигнали XI с рівнем виходу установки нуля тригера 10. Інформаційний логічного нуля (див. Фіг.2) і Х2 з рівнем логічної вхід тригера 10 з’єднаний з виходом другої схеми одиниці. Рівні сигналів XI і Х2 у момент часу, обупорівняння 5, керуючий вхід - з виходом генерато 5 19757 6 мовлені тактовими імпульсами, що надходять з одиничний рівень, що встановлює тригер 10 у нугенератора 8, записуються в тригер 10. льовий стан. При подальшому зменшенні рівня При збільшенні рівня завадового сигналу в осзавадового сигналу в компенсаційному каналі поновному каналі прийому стосовно компенсаційного рушується умова вихідний сигнал Ие нормуючого пристрою 3 почиUе>U1 нає перевищувати рівень першого джерела опорпри цьому, на виході першої схеми порівняння ної напруги 6 И1. При цьому на виході першої схе4 відбувається перехід з рівня логічної одиниці до ми порівняння 4 (сигнал XI) відбувається перехід з рівня логічного нуля. У цьому випадку на виході рівня логічного нуля на рівень логічної одиниці. У елемента И9 формується низький рівень і при нацьому випадку сигнал на виході елемента И9 не дходженні тактового імпульсу з генератора 8 на змінюється і стан тригера 10, обумовлене вихідвиході тригера 10 встановлюється одиничний ріним сигналом другої схеми порівняння 5, залишавень, що зменшує посилення регульованого підється попереднім, - одиничним. (див. Фіг.3). В міру силювача 2. подальшого збільшення рівня завадового сигналу Епюри керуючих сигналів, що характеризуються гистерезисом переключення, у залежності від в основному каналі прийому параметр (І) стає збільшення (зменшення) вихідного сигналу норбільшим одиниці й ефективність автокомпенсатомуючого пристрою 3 Ие приведені на Фіг.3. Прира 1 починає різко падати. Однак, після досягненчому, стрілками, спрямованими вправо і вниз, поня вихідним сигналом нормуючого пристрою 3 казана динаміка зміни сигналів, керуючих рівню, що дорівнює значенню рівня другого джекоефіцієнтом передачі регульованого підсилювача рела опорної напруги 7 И2, на виході другої схеми 3, при відносному збільшенні рівня сигналу в компорівняння 5 формується рівень логічного нуля. пенсаційному каналі прийому. Стрілками, спрямоЧерез інформаційний вхід тригера 10 сигнал з рівваними вліво і вгору, показана динаміка зміни кенем логічного нуля записується в тригер 10 і зміруючих сигналів при зменшенні рівня завадового нює коефіцієнт передачі регульованого підсилюсигналу в компенсаційному каналі прийому. вача 2. При цьому інтенсивність завадового Розбіжність рівнів збільшення і зменшення косигналу на компенсаційному вході автокомпенсаефіцієнта передачі регульованого підсилювача 2, тора 1 стає більше, ніж на основному, параметр що досягається шляхом введення в пристрій завау виразі (1) зменшується й ефективність придудозахисту генератора тактових імпульсів 8 другої шення завад зростає. При подальшому збільшенні схеми порівняння 5, елемента И9 і тригера 10, співвідношення рівнів сигналів на входах нормуюдозволяє виключити невизначеність коефіцієнта чого пристрою З коефіцієнт передачі регульованопередачі регульованого підсилювача 2 в зоні го підсилювача 2 залишається постійним. спрацьовування схеми порівняння 4. Виключення При зменшенні рівня завадового сигналу в багаторазової зміни коефіцієнта передачі регульокомпенсаційному каналі прийому щодо основного ваного підсилювача 2, що виникає, наприклад, під каналу (чи при флуктуаціях вихідного сигналу нотиском флуктуації вихідного сигналу нормуючого рмуючого пристрою 3) порушується нерівність пристрою 3, дозволяє позбутися циклічних перехіUс>U2 (див. Фіг.2) дних процесів в автокомпенсаторі 1 і, як наслідок, і на виході другої схеми порівняння 5 відбувапідвищити ефективність придушення завадових ється перехід з рівня логічного нуля до рівня логічсигналів. ної одиниці. Однак, при цьому на виході тригера Використання пропонованого пристрою зава10 зберігається рівень логічного нуля, тобто коедозахисту дозволить на один-два порядки підвифіцієнт передачі регульованого підсилювача 2 щити ефективність придушення завад в зоні зміни залишається незмінним. Це пояснюється тим, що коефіцієнта передачі регульованого підсилюв момент спрацьовування другої схеми порівняння вача 2. 5 на усіх входах елемента И9 формуються рівні логічної одиниці, на його виході також виникає 7 Комп’ютерна верстка Н. Лисенко 19757 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Interference protection system

Автори англійською

Piza Dmytro Makarovych, Tomachynskyi Mykola Tymofiiovych

Назва патенту російською

Устройство для защиты от помех

Автори російською

Пиза Дмитрий Макарович, Томачинский Николай Тимофеевич

МПК / Мітки

МПК: G01S 7/36

Мітки: завадозахисту, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-19757-pristrijj-zavadozakhistu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій завадозахисту</a>

Подібні патенти