Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення видової належності лопатки тварин, що включає метод дискримінантного аналізу шляхом вилучення останньої із скелета або тушки, очистку її від м'яких тканин, проведення остеометричних вимірювань та розрахунків за їх результатами індексів, які потім підставляють в дискримінантне рівняння для визначення видових параметрів, який відрізняється тим, що виконують вісім остеометричних вимірювань лопатки та розраховують за їх результатами п'ять індексів:  широтно-висотний індекс -Sс1, індекс морфологічної ширини передостної і заостної ямок -Sс2, індекс довжини краніального і каудального країв -Sс3, широтно-довжинний індекс суглобової западини -Sс4, індекс шийки лопатки -Sс5, значення яких підставляють у дискримінантне рівняння для визначення видових параметрів Хi:

Х1=a1iSc1 + a2iSc2 + a3iSc3 + a4iSc4 + a5iSc5 -X0i,

де і - вид тварини, Х0i - межа видової належності, a1,2,3,4,5i - дискримінантні коефіцієнти, які попередньо визначаються з вимірів лопаток усіх видів тварин, що будуть ідентифікуватися (для визначення кріль-заєць: a1Н = -036; a2Н = -0,28; a3Н  = -0,07; a4Н  = 2,09; a5Н  = -0,27; X0H =113,00; для визначення кріль-кіт: а1C = 0,80; а2C = 0,63; а3C = 0,04; а4C = 0,41; а5C = -0,83; X0C =92,78; для визначення кріль-нутрія: а1N = 1,43; а2N = -0,22; а3N = -2,02; а4N = 0,45; а5N = 0,42; X0N = -22,92; для визначення кріль-песець: а1P=0,41; а2P=0,57; а3P=-0,95; а4P=-0,16; а5P=-0,49; X0P=-57,74; для визначення кріль-байбак: а1B = 0,65; а2B=1,47; а3B=0,27; а4B=0,001; а5B=-0,93; X0B=136,42), і, якщо величини всіх видових параметрів від'ємні, то лопатка належить кролю, а якщо вони мають різні знаки (або усі позитивні), то лопатка належить тій тварині, для якої алгебраїчне значення видового параметра є найбільшим.

Текст

Спосіб визначення видової належності лопатки тварин, що включає метод дискримінантного аналізу шляхом вилучення останньої із скелета або тушки, очистку її від м'яких тканин, проведення остеометричних вимірювань та розрахунків за їх результатами індексів, які потім підставляють в дискримінантне рівняння для визначення видових параметрів, який відрізняється тим, що виконують вісім остеометричних вимірювань лопатки та розраховують за їх результатами п'ять індексів: широтно-висотний індекс -Sс1, індекс морфологічної ширини передостної і заостної ямок -Sс2, індекс довжини краніального і каудального країв Sс3, широтно-довжинний індекс суглобової запа U 2 (19) 1 3 19185 4 де aі (і=1, 2, 3, 4) - дискримінантні коефіцієнти, а Х0 від м'яких тканин, згідно корисної моделі, викону- межа видового розподілу, які попередньо визнають десять остеометричних вимірювань лопатки чають з вимірів повних наборів реберних кісток (табл. 1) та розраховують за їх результатами п'ять всіх видів тварин, що будуть ідентифікуватися. індексів (табл. 2): 1) широтньо-висотний індекс – Відомий спосіб ідентифікації тварин застосуSc1; 2) індекс морфологічної ширини передостної і вати неможливо, коли на експертизу поступають заостної ямок – Sc2; 3) індекс довжини краніальноне реберні кістки, а лопатки. го і каудального країв – Sc3; 4) широтноТому задачею прогнозованої корисної моделі є довжинний індекс суглобової западини – Sc4, 5) удосконалення способу визначення видової налеіндекс шийки лопатки – Sc5. Значення цих індексів жності лопатки тварин методом дискримінантного підставляють в дискримінантне рівняння для вианалізу таким чином, щоб в умовах експедиції, значення видових параметрів Xi: лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, Х1=a1iSc1+a2iSc2+a3iSc3+a4iSc4+a5iSc5–X0i, антропологічної і криміналістичної лабараторій при де і - вид тварини, Х0i - межа видової приналежновідсутності .спеціального обладнання та його висті, a1,2,3,4,5i - дискримінантні коефіцієнти, які попесококваліфікованого обслуговування і використанредньо визначаються з вимірів лопаток усіх видів ня дорогих матеріалів можна було ідентифікувати тварин, що будуть ідентифікуватися (для визнавид тварин за остеометричними параметрами лочення кріль-заєць: a1Н=-0,36; a2Н=-0,28; a3Н =-0,07; патки методом дискримінантного аналізу з підвиa4Н=2,09; a5Н=-0,27; X0H=113,00; для визначення щенням вірогідності експертиз. кріль-кіт: а1C=0,80; а2C=0,63; а3C=0,04; а4C=0,41; Спосіб визначення видової належності лопата5C=-0,83; X0C=92,78; для визначення кріль-нутрія: ки тварин методом дискримінантного аналізу поа1N=1,43; а2N=-0,22; а3N=-2,02; а4N=0,45; а5N=0,42; лягає в тому, що з лопатки знімають певні остеоX0N=-22,92; для визначення кріль-песець: а1P=0,41; метричні параметри (виміри), та використовуючи а2P=0,57; а3P=-0,95; а4P=-0,16; а5P=-0,49; останні, проводять обчислення індексів лопатки. X0P=-57,74; для визначення кріль-байбак: а1B=0,65; Ці індекси підставляють у дискримінанти! рівняння, а2B=1,47; а3B=0,27; а4B=0,001; а5B=-0,93; виконують прості розрахунки та на їх основі робX0B=136,42), і, якщо величини всіх видових паралять експертні висновки. метрів від'ємні, то лопатка належить кролю, а якПоставлена задача вирішується тим, що спощо вони мають різні знаки (або усі позитивні), то сіб визначення видової належності лопаток тварин лопатка належить тій тварині, для якої алгебраїчметодом дискримінантного аналізу включає вилуне значення видового параметру є найбільшим. чення лопаток із скелета або тушки, очищення їх Табл. 1 Абсолютні виміри лопатки № з/п Назва виміру 1 Морфологічна ширина лопатки 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пояснення виміру відстань від найбільш виступаючої точки краніального кута лопатки до найбільш виступаючої точки на задньому краї лопатки відстань між середньою точкою суглобової западини і точкою, що Морфологічна висота лопатки лежить на дорсальному краї лопатки в основі лопаткової ості по латеральній поверхні Довжина краніального краю ло- відстань між найбільш виступаючою точкою краніального кута і найпатки більш краніальне розташованою точкою суглобової западини Довжина каудального краю ло- відстань між найбільш виступаючою точкою каудального кута і найпатки більш каудальне розташованою точкою суглобової западини Морфологічна ширина передос- відстань між найбільш виступаючою точкою на краніальному куті тної ямки лопатки і точкою, що лежить на середині довжини ості лопатки Морфологічна ширина заостної відстань між найбільш виступаючою точкою на каудальному куті лоямки патки і точкою, що лежить на середині довжини ості лопатки відстань між латеральною і медіальною поверхнями лопатки біля Товщина шийки суглобової западини відстань між переднім і заднім краями лопатки біля суглобової заШирина шийки падини Довжина суглобової западини пряма відстань між найбільш віддаленими точками на передньому і лопатки задньому краях суглобової западини Ширина суглобової западини пряма відстань між найбільш віддаленими точками на латеральнолопатки му і медіальному краях суглобової западини На основі остеометричних даних обчислюють індекси лопаток (табл.2): 5 19185 6 Табл. 2 Індекси окремих вимірів лопатки Індекс SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 Назва індекса Пояснення індекса Широтно-висотний індекс ло- відношення морфологічної ширини (вимір 1) до морфологічної випатки соти лопатки (вимір 2), яке виражено в процентах відношення морфологічної ширини передостної ямки (вимір 5) до Індекс морфологічної ширини морфологічної ширини передостної ямки (вимір 6), яке виражено в заостної і передостної ямок процентах Індекс довжини краніального і відношення довжини краніального краю (вимір 3) до довжини каукаудального країв лопатки дального краю (вимір 4), яке виражено в процентах Широтно-довжинний індекс відношення ширини (вимір 9) до довжини суглобової западини суглобової западини (вимір 10), яке виражено в процентах відношення товщини (вимір 7) до ширини (вимір 8) шийки лопатки, Індекс шийки лопатки яке виражено в процентах Після попередньої статистичної обробки параметрів лопаток експериментальних дрібних тварин відомої видової належності були встановлені такі значення параметрів аi та X0 (і=1, 2, 3, 4, 5; тут і далі індекси R, H, C, N, P, B відносяться до кроля, зайця, кота, нутрії, песця та байбака відповідно): для визначення кріль-заєць: а1H=-0,39; а2H=-0,28; а3H =-0,07; а4H=2,09; а5H=-0,27; X0H=113,00; для визначення кріль-кіт: а1C=0,80; а2C=0,63; а3C =0,04; а4C =0,41; а5C = -0,83; X0H=92,78; для визначення кріль-нутрія: а1N=1,43; а2N=-0,22; а3N=-2,02; а4N =0,45; а5N=0,42; X0N=-22,92; для визначення кріль-песець: а1P=0,41; а2P=0,57; а3P=-0,95; а4P=-0,16; а5P=-0,49; X0P=-57,74; для визначення кріль-байбак : а1B=0,65; а2B=1,47; а3B=0,27; а4B=0,001; а5B=-0,93; X0B=136,42. Підставивши обчислені значення а1,2,3,4,5 i X0 та одержані значення Sc1, Sc2, Sc3, Sc4 i Sc5 у дискримінантні рівняння, отримуємо результат для визначення видових параметрів лопаток: крільзаєць – XRH, кріль-кіт - XRC, кріль-нутрія - XRN, кріль-песець - XRP, кріль-байбак - XRB: ХRH=a1HSc1+a2HSc2+a3HSc3+a4HSc4+a5HSc5–X0H; ХRC=a1CSc1+a2CSc2+a3CSc3+a4CSc4+a5CSc5–X0C; ХRN=a1NSc1+a2NSc2+a3NSc3+a4NSc4+a5NSc5–X0H; ХRP=a1PSc1+a2PSc2+a3PSc3+a4PSc4+a5PSc5–X0H; ХRB=a1BSc1+a2BSc2+a3BSc3+a4BSc4+a5BSc5–X0H. Експертний висновок про видову приналежність лопаток: якщо величини п'яти видових параметрів від'ємні, то лопатка належить кролю, а якщо вони мають різні знаки (або усі позитивні), то лопатка належить тій тварині, для якої алгебраїчне значення видового параметру є найбільшим. Приклад конкретного виконання Спосіб визначення видової належності лопатки тварин методом дискримінантного аналізу здійснюється наступним чином. Представлені на експертизу лопатки оглядають. В разі необхідності досконало препарують, очищаючи від м'яких тканин і остерігаючись пошкодити на них певні структури (акроміон, ость) або проварюють у водопровідній воді протягом 30хв., після чого очищають від м'яких тканин. Підготовлені таким чином лопатки розкладають на столі, оглядають і піддають остеометрії (табл. 1), обчислюють остеометричні індекси (табл. 2) і дані підставляють у дискримінантні рівняння. Потім розглядають величини одержаних видових параметрів і роблять експертний висновок. Приклади. Правильність запропонованої корисної моделі перевірено в експериментах. Була проведена остеометрія шести лопаток, вилучених із скелетів кроля, зайця, кота, нутрії, песця та байбака. Результати обчислень індексів Sс1, Sc2, Sc3, Sc4, Sc5 та видових параметрів ХRH, ХRC, ХRN, ХRP, ХRB, а також експертні висновки експериментів приведено у таблиці 2. Табл. 3 Приклади конкретного виконання запропонованої корисної моделі № кістки Sc1 Sc2 Sc3 Sc4 Sc5 ХRH ХRC ХRN ХRP ХRB 1 2 3 4 5 6 87,0 67,0 76,0 74,0 89,0 62,0 75,0 55,0 97,0 78,0 45,0 57,0 83,0 93,0 83,0 71,0 63,0 89,0 95,0 64,0 79,0 64,0 79,0 151,0 34,7 52,6 31,5 42,1 74,3 59,0 15,4 -41,5 -19,0 -46,3 -19,6 140,3 37,5 -18,3 31,7 9,7 -19,8 9,2 20,5 -30,3 -8,6 14,7 79,7 12,0 20,6 -35,8 48,8 6,4 -64,2 -43,0 25,1 -7,8 37,3 34,2 11,1 -22,0 Таким чином, запропонований спосіб визначення видової належності лопатки тварин методом Експер. висновок кіт кріль байбак песець нутрія заєць дискримінантного аналізу з використанням дискримінантного аналізу дозволяє: 7 19185 8 1. Об'єктивно та вірогідно диференціювати ло3. Звягин В.Н., Замятина А.О. Установление патки дрібних тварин невідомого видового похопорядковой локализации множественных однотидження і за лопаткою встановити видову приналепных костей кисти //Судебно-медицинская экспержність тварини. тиза. - 2003. - № 4. - С.23-27. 2. Реалізувати спосіб за допомогою комп'юте4. Урбах В.Ю. Статистический анализ в биолорної обробки даних, що дозволить швидко і точно гических и медицинских исследованиях. - М.: Мездійснювати експертизу, а також диференціацію дицина, 1975. - 295 с. об'єктів дослідження. 5. Яценко I.B., Гетманець О.М., Раковський 3. Використання лопаток як матеріалу експерЯ.П. Дискримінантний аналіз в судовотних досліджень дозволяє з високою вірогідністю остеологічній експертизі видової належності фраідентифікувати вид дрібних тварин. гментів реберних кісток тварин //36. наук. праць Джерела інформації Луганського нац. аграрного ун-ту: Луганськ: Вида1. Алексеев В.П. Остеометрия: Методика анвниц-тво ЛНАУ, 2005. - Ветеринарні науки. - № тропологических исследований. - М.: Наука, 1966. 50/73. - С. 321-326. - 252 с. 6. Яценко I.B., Гетманець О.М., Тур В.В. Зна2. Звягин В.Н., Еременко Е.А. Диагностика мачення дискримінантного аналізу в судовоссивности скелета и соматотипа человека по косостеологічній експертизі видової належності грудтям стопы //Судебно-медицинская экспертиза. них хребців тварин // Вісник Сумського національ2003. -№3.- С. 17-23. ного аграрного університету. -2005. - № 1-2 (1314). - 21-26. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for species identification by scapula parameters

Автори англійською

Yatsenko Ivan Volodymyrovych, Hetmanets Oleh Mykhailovych, Hordiienko Viktor Hryhorovych

Назва патенту російською

Способ определения видовой принадлежности лопатки животных

Автори російською

Яценко Иван Владимирович, Гетманец Олег Михайлович, Гордиенко Виктор Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/117

Мітки: належності, видової, лопатки, тварин, визначення, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-19185-sposib-viznachennya-vidovo-nalezhnosti-lopatki-tvarin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення видової належності лопатки тварин</a>

Подібні патенти