Система для формування прогнозних знань засобами штучного інтелекту

Номер патенту: 18880

Опубліковано: 15.11.2006

Автори: Кузьменко Оксана Сергіївна, Парняков Євген Серафимович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Система для формування прогнозних знань засобами штучного інтелекту, що містить чарунку штучного інтелекту, що складається з послідовно з'єднаних рецептора-блока зчитування з першим аналогово-цифровим перетворювачем (кодером), пристрою керування вибором генетичних знань і блока постійної пам'яті, що містить блоки бази знань і бази даних із блоком системи керування блоком бази даних, порівнювача-третього суматора, зв'язаного із блоком набору зразкових генетичних знань, ефектора-блока керування, цифро-аналогового перетворювача (декодера), виконавчого блока, блок експертної системи, блок системи прийняття рішень, блок системи підтримки прийняття рішень, блок набору зразкових знань, яка відрізняється тим, що в неї введені блоки ідеальної (цільової) та поточної (фактичної) моделей поточного і довгострокового прогнозування, а також додаткового блока обмежень, вхід блока ідеальної (цільової) моделі зв'язаний з виходом першого аналогово-цифрового перетворювача (кодера) і його вихід зв'язаний з другим входом четвертого суматора, перший вхід блока поточної (фактичної) моделі зв'язаний з виходом другого аналогово-цифрового перетворювача (кодера), а вихід його - з другим входом четвертого суматора,  вихід якого зв'язаний з входом першого блока прогнозування, а другий вхід - з виходом першого додаткового блока системи підтримки прийняття рішень, перший вихід першого блока прогнозування з'єднаний з другим входом п'ятого суматора, другий вихід  з'єднаний з першим входом другого блока прогнозування, другий вхід цього блока зв'язаний з виходом блока часу (епохи), а третій вихід його зв'язаний з другим додатковим блоком системи підтримки прийняття рішень, перший вхід п'ятого суматора зв'язаний з виходом другого цифро-аналогового перетворювача (декодера), вихід другого блока прогнозування зв'язаний з другим входом п'ятого суматора, а перший вхід його зв'язаний з виходом першого блока прогнозування, вихід виконавчого блока з'єднаний з першим входом сьомого суматора, з першим входом якого зв'язаний вихід додаткового блока обмежень, вихід сьомого суматора зв'язаний з входом схеми пропускання, перший вхід якого з'єднаний з виходом цифро-аналогового перетворювача (декодера), вихід якого зв'язаний з входом виконавчого блока, вихід шостого суматора з'єднаний з входом блока бази знань, вихід якого зв'язаний з входом блока бази даних.

Текст

Система для формування прогнозних знань засобами штучного інтелекту, що містить чарунку штучного інтелекту, що складається з послідовно з'єднаних рецептора-блока зчитування з першим аналогово-цифровим перетворювачем (кодером), пристрою керування вибором генетичних знань і блока постійної пам'яті, що містить блоки бази знань і бази даних із блоком системи керування блоком бази даних, порівнювача-третього суматора, зв'язаного із блоком набору зразкових генетичних знань, ефектора-блока керування, цифроаналогового перетворювача (декодера), виконавчого блока, блок експертної системи, блок системи прийняття рішень, блок системи підтримки прийняття рішень, блок набору зразкових знань, яка відрізняється тим, що в неї введені блоки ідеальної (цільової) та поточної (фактичної) моделей поточного і довгострокового прогнозування, а також додаткового блока обмежень, вхід блока ідеальної (цільової) моделі зв'язаний з виходом першого аналогово-цифрового перетворювача (кодера) і його вихід зв'язаний з другим входом U 2 18880 1 3 18880 4 вище і виробляти необхідне в ній поводження інХ2 - інформація о нормативно-правової докутелектуальної систем. Більш того, відсутність звоментації в текстовому виді; ротного зв'язку, наприклад, у зазначеній системі Х3 - інформація з блоку зчитування в тексто[1], приводить до її перешкодо-незахищеності і вому виді; нестійкості з відомих причин з теорії автоматичноХ4 - кодова інформація; го керування. Х5 - інформація, яку виводять з Бази Даних У пропонованій системі, по заявці (БД); №200502619 від 23.03.05, за рахунок її відмінних Х6 - інформація експертної системи; рис, наприклад уведення послідовно з'єднаних Х7 - запит на витяг даних з БД; блоків ідеальної (цільової) та поточної (фактичної) Х8 - інформація системи управління БД; моделей, блоків поточного і довгострокового проХ9 - інформація обмежень; гнозування, а також додаткового блоку обмежень Х10 - інформація з суматора 10; поліпшена адаптивність і прогнозність, точність X11 - інформація СПР; функціонування виконавчого блоку, відображення Х12 - інформація СППР; оточуючого середовища і вироблення необхідного X13 - інформація з блока 16; в ній поводження інтелектуальної системи. Х14 - інформація з блоку зразкових рішень для Система штучного інтелекту з заданої предмерозв’язання відповідних протиріч; тної області представляє собою кібернетичну сисX15 - інформація з суматора 15; тему, яка згідно з формульованих уявлень про X16 - інформація з блока управління (БУ); необхідне рішення обирає, згідно обмежень, найX17 - інформація з блока 19 в текстовому більш оптимальне рішення з множини можливих. (аналоговому) виді; Ця система складається з (Фіг.) X18 - інформація з блока 12; 1. Блок вихідних даних: X19 - інформація зі схеми пропускання; 2. Блок нормативно-правової документації; Х20 - інформація з блока ідеальної (цільової) 3. Блок управління вхідними даними; моделі; 4. Перший суматор; Х1 - інформація з першого блока прогнозу5. Блок зчитування: вання; 6. Перший аналогово-цифровий перетворювач Х2 - інформація з першого блока прогнозу(кодер); вання; 6. Блок бази даних: Х3 - інформація з другого блока прогнозу8. Блок системи управління базою даних; вання 9. Блок експертної системи; У1 - вихідна інформація з блока 20; 10. Другий суматор; 11. Блок обмежень; У1 - інформація з суматора 32; 12. Блок набору зразкових знань; У 2 - кодова інформація блока 21; 13. Блок системи прийняття рішень (СПР); У2пм - інформація з блока поточної (фактичної 14. Блок системи підтримки прийняття рішень моделі); (СППР); У3 - інформація з суматора 25; 15.Третій суматор; У4 - інформація з суматора 29; 16. Блок обмежень; У5 - інформація СПР; 17. Блок набору зразкових рішень; У6 - інформація з блока часу (епохи); 18. Блок управління; У7 - інформація СПР; 19. Цифро-аналоговий перетворювач (декоУ8 - інформація з додаткового блока обмедер); жень; 20. Виконавчий блок; У9 - інформація з суматора 30; 21. Аналогово-цифровий перетворювач (коx 1 x 2 y 1 - відхилення від вихідних дадер); них. 22. Блок бази знань; Вхідні дані про об'єкт дослідження формують23. Блок ідеальної (цільової) моделі; ся в блоці вхідних знань 1. 24. Блок поточної (фактичної) моделі; Пристрій управління 3 проводить вибір з век25. Четвертий суматор; тору вхідного сигналу є набору характеристик, які 26. Перший блок прогнозування; відповідають постановці задачі. Формується масив 27. Блок часу (епохи); вхідних параметрів. 28. Другий блок прогнозування (довгострокоЗ боку нормативно-правової документації 2 на во-перспективного); перший суматор 4, паралельно з сигналом з блоку 29. П’ятий суматор; вхідних знань 1 поступають вхідні сигнали, які фо30. Шостий суматор; x y. рмують сигнал розсогласування 1 x 31. Додатковий блок обмежень; 32. Сьомий суматор; Суматор представляє собою зсувний регістр 33. Схема пропускання; для попереднього порівняння посіупаючнх на ньо34. Перший додатковий блок СППР; го кодових послідовностей. На виході суматора 35. Другий додатковий блок СППР; формуються відповідні кодові сигнали розсогласуНа цьому рисунку також зображено слідуюче: вання або сумування в відповідності з функцією X1 - інформація о вихідних даних в тестовому суматора та знаків кодованої інформації на його виді (завдання); входах. 5 18880 6 Блок ідеальної (цільової) моделі містить інфоЯкщо набір реальних рішень у вигляді відповірмацію про ідеальні (оптимальні) рішення (цільову дних кодових послідовностей не відповідає набору інформацію). Блок поточної (фактичної) моделі вхідних ознак та обмежень, лінійна процедура фоблок поточної (вихідної) інформації виконавчого рмування ідеального з точки зору постановки заблоку, на основі якої сформована поточна модель дачі, цільової функції, рішення повторюється. (функціонування), яка описує поведінку і стан виОтриманий реальний сигнал кодується в цифконавчого блоку, зміни в стані інформації виконавровий за допомогою другого кодера та поступає в чого блоку. блок поточної (фактичної) моделі 24 і потім йде на Перший і другий блоки прогнозування — обчидругий вхід четвертого суматора 25, на перший слювачі прогнозної інформації з використанням вхід якого поступає закодована інформація з блоку математичного імітаційного моделювання. ідеальної (цільової) моделі 23. В четвертому сумаДодаткові блоки СППР - блоки що містять проторі 25 порівнюються поточна (фактична) і ідеальграмні засоби в даній предметній галузі, наприна (цільова) моделі. Отримана інформація постуклад, MutLab 7.01 Simulink, Prolog і т.д. пає на перший вхід першого блоку прогнозування За допомогою ідеальної (цільової) та поточної 26, на другий вхід якого поступає сигнал з першого (фактичної) моделей формується інформація для додаткового блоку СППР 34, формуються сигнали прогнозування. А за допомогою блоку обмежень У2рм – X19 = X1, що йде на другий вхід п'ятого 31 і схеми пропускання 33 дозується вихідна інфосуматора 29, та К26* X1 = X2, що поступає в рмація блоку 19. другий блок прогнозування 28. Сигнал розсогласування поступає на блок зчиВ другому блоці прогнозування (довгострокотування 5, після якого перетворюється в цифровий во-перспективного) 28, в який поступають сигнали сигнал за допомогою аналогово-цифрового перетз блоків часу (епохи) 27 та другого додаткового ворювача (АЦП) 6 - відбувається кодування інфоблоку СППР 35, формується сигнал X1* К35 = рмації. X3, що йде на другий вхід шостого суматора 30. Закодований цифровий сигнал поступає в баПри порівняння ідеальної (цільової) і поточної зу даних та за допомогою системи управління ба(фактичної) моделей знаходять наступні відхилензами даних (СУБД) 8 оцінюється експертною сисня: темою (ЕС) 9 де виявляються основні властивості У2 Х1 - короткострокове; 2 та характеристики об'єкту знань, проводиться проХ3 - довгострокове; цес „навчання". Після ЕС сигнал поступає на дру3 2 гий суматор 10, де відбувається порівняння вхідЗ шостого суматора 30 сигнал поступає в базу ного сигналу з початковим за допомогою блоку знань, яка через зворотній зв'язок контролює надобмежень 11 та набору зразкових рішень з даної ходження та формування масиву знань в базу дапредметної області (блок 12). При цьому виділяних, та поступає на четвертий суматор. На ньому ється вектор порівняльних характеристик з якого відбувається порівняння отриманого відфільтровиділяються переваги та недоліки рішень. ваного згідно постановки задачі, сигналу з сигнаОчищений згідно прототипів сигнал поступає лом мети. на СПР (блок 13), після якого на третьому суматорі За допомогою експертної системи знаходять 15, за допомогою блоку зразкових рішень 17 та переваги, недоліки та різноманітні протиріччя в блоку обмежень 16 зі сформованого на попередзнаннях про об'єкти (процеси) з предметної обласньому кроці сигналу виділяються переваги та неті в будь-якій галузі знань. Система прийняття рідоліки прототипу у вигляді відповідних кодових шень формує ряд альтернативних, рішень на групослідовностей та формується набір методів та нті розв'язання виявлених, протиріч. Прискорення засобів у вигляді відповідних кодових послідовносзнаходження та прийняття рішень досягають з тей для усунення недоліків прототипу. В результадопомогою використаних програмних засобів систі на блок управління 18 надходить у вигляді кодотеми підтримки прийняття рішень. Інформація вкавої послідовності сигнал, який представляє собою заних в блоків формуються як кодові цифрові поснабір альтернативних рішень. З нього, за допомолідовності в відповідно прийнятому порядку гою блоку управління 18, формується вектор (сигкодового обміну. нал) також у вигляді кодової послідовності, який Ефективність системи, крім вказаної в заявці представляє собою рішення, що повинно бути ре№200502619 від 23.03.05, підвищення точності алізоване системою, яке перетворюється за доповиконання і формування БЗ по ближній і дальній могою цифро-аналогового перетворювача (ЦАП) перспективі функціонування даної системи. 19 в набір рекомендаційних атрибутивних рішень, Таким чином, в приведеній системі реалізунаприклад, у вигляді текстових документів, з даної ється відбір та формування реальних рішень з предметної області та реалізується у виконавчому множини допустимих, які відповідають заданим блоці 20. умовам та заданим обмеженням на ближню і даСигнал, сформований після виконавчого блоку льню перспективу при коректному функціонуванню 20 поступає на перший вхід сьомого суматора на виконавчого блоку. другий вхід якого поступає інформація (сигнал) з Література: блоку обмежень 31. З виходу сьомого суматора 1. Патент Російської Федерації №2092900 СІ, сигнал поступає на схему пропускання 33. МІЖ G06G7/60; 7 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков 18880 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП ―Український інститут промислової власності‖, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

System for forming prognostic information by artificial intelligence means

Автори англійською

Parniakov Yevhen Serafimovych

Назва патенту російською

Система для формирования прогностической информации с помощью средств искусственного интеллекта

Автори російською

Парняков Евгений Серафимович

МПК / Мітки

МПК: G06G 7/60

Мітки: система, знань, засобами, формування, прогнозних, штучного, інтелекту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-18880-sistema-dlya-formuvannya-prognoznikh-znan-zasobami-shtuchnogo-intelektu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система для формування прогнозних знань засобами штучного інтелекту</a>

Подібні патенти