Спосіб хірургічного лікування дисплазії кульшової западини

Номер патенту: 18273

Опубліковано: 15.11.2006

Автор: Корольков Олександр Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб хірургічного лікування дисплазії кульшової западини, заснований на виконанні резекції верхньої гілки лобкової і сідничної кістки вище сідничного горбка, повної остеотомії здухвинної кістки на рівні передньо-нижньої її ості, переміщенні ацетабулярного фрагмента таза у необхідному напрямку та фіксації фрагментів здухвинної кістки за допомогою шпиць або гвинтів, який відрізняється тим, що додатково виконують нижче лінії повної остеотомії на здухвинній кістці і на відстані 0,5-0,8 см над суглобовою щілиною часткову остеотомію довжиною 0,4-0,5 від товщини зазначеної кістки і зміщують дистальний фрагмент цієї кістки в напрямку голівки стегнової кістки таким чином, щоб відстань між ними дорівнювала величині суглобової щілини, а діастаз між фрагментами здухвинної кістки на рівні часткової остеотомії заповнюють аутотрансплантатом із резекційованих частин сідничної або лобкової кісток, при цьому часткову остеотомію здухвинної кістки здійснюють після завершення повної її остеотомії.

Текст

Спосіб хірургічного лікування дисплазії кульшової западини, заснований на виконанні резекції верхньої гілки лобкової і сідничної кістки вище сідничного горбка, повної остеотомії здухвинної кістки на рівні передньо-нижньої її ості, переміщенні ацетабулярного фрагмента таза у необхідному напрямку та фіксації фрагментів здухвинної кістки за 3 18273 4 суглоба, що призводить до м'язової компресії між Часткова остеотомія здухвинної кістки, що викомпонентами суглоба, розвитку дистрофічних конується нижче лінії повної остеотомії на відстані процесів у головці стегнової кістки, а також до ви0,5-0,8см над суглобовою щілиною і довжиною 0,4никнення больового синдрому. 0,5 від товщини зазначеної кістки, подальше зміНайбільш близьким по суті і результату, що щення дистального фрагмента цієї кістки в напрядосягається, є спосіб хірургічного лікування диспмку головки стегнової кістки на відстань між ними, лазії кульшової западини, заснований на виконанні що дорівнює величині суглобової щілини і заповрезекції верхньої гілки лобкової і сідничної кістки нення діастаза між фрагментами здухвинної кістки вище сідничного горбка, повної остеотомії здухна рівні часткової остеотомії аутотрансплантатом, винної кістки на рівні передньо-нижньої її ості, пещо отриманий при резекції сідничної або лобкової реміщенні ацетабулярного фрагмента таза у некістки, значно збільшує можливості маніпуляції обхідному напрямку та фіксації фрагментів дистального відділу здухвинної кістки відносно здухвинної кістки за допомогою шпиць або гвинтів головки стегна, відновлює конгруентність суглобо[пат. UA на винахід №65199А, А61В17/56, 2004]. вої щілини між кульшовою западиною і поверхнею Такий спосіб лікування дозволяє виконати необголовки стегнової кістки по всій площині, забезпехідну корекцію ацетабулярного фрагмента таза з чує перекриття дахом западини головки стегнової медіалізацією суглоба, уникнути перерозтягнення кістки, що сприяє отриманню рівномірного контакм'яких тканин, зменшити за рахунок цього больоту між напівмісячною поверхнею кульшової запавий синдром та попередити розвиток дистрофічдини і головкою стегна, попереджає вивих цієї гоних змін у головці стегнової кістки. ловки із западини, а отже, підвищує надійність Проте, у випадку дисплазії кульшової западилікування подібного захворювання. ни, коли напівмісячна поверхня її дуже сплощена, Корисна модель пояснюється малюнками, де та контактує з головкою стегнової кістки тільки в на Фіг.1 зображено висхідне положення комодному місці і не є конгруентною по відношенню понентів кульшового суглоба, до поверхні цієї головки, що викликає в післяопена Фіг.2 - другий етап лікування з виконанням раційному періоді значний тиск та пошкодження часткової остеотомії здухвинної кістки, хряща у місці обмеженого його контакту із кульшона Фіг.3 - рентгенограма кульшового суглоба вою западиною і відповідно больовий синдром, що хворої до хірургічного втручання, потребує додаткового лікування. Окрім того, така на Фіг.4 - рентгенограма після хірургічного патологія цієї поверхні кульшової западини, при втручання. скошеності даху, не виключає вивиху головки стеЗапропонований спосіб використовують нагна з неї. Дані недоліки знижують, таким чином, ступним чином. надійність лікування. Після дачі наркозу виконують розтин шкіри в Завдання даної корисної моделі полягає у проекції сідничного горбка. Для цього хворого кластворенні способу хірургічного лікування дисплазії дуть на здоровий бік та згинають хвору ногу у кукульшової западини, який сприяє збільшенню конльшовому і колінному суглобах під кутом 60-70°. У груентності між поверхнею кульшової западини і цьому положенні пальпаторно визначають сідничголовкою стегнової кістки, а отже, дозволяє попений горбок. Пошарово розтинають тканини до сідредити пошкодження хряща, розвинення коксартничної кістки 1, по задньо-латеральному краю сідрозу і виникнення больового синдрому, а також ничної кістки вище сідничного горбка 2 розтинають виключити вивих головки стегнової кістки із культа відшаровують окістя по передній, внутрішній і шової западини і, таким чином, підвищити надійзадній поверхні кістки. Проводять резекцію 3 сідність лікування у випадках наявності сплощеної ничної кістки на протязі 0,8-1,0см вище сідничного кульшової западини. горбка. Рану вшивають. Поставлене завдання вирішується тим, що в Хвору ногу розгинають та повертають хворого способі хірургічного лікування дисплазії кульшової на спину, під сідницю кладуть валік. Виконують западини, заснованому на виконанні резекції верпошаровий розтин тканин до м'язів, починаючи від хньої гілки лобкової і сідничної кістки вище сідничпередньо-верхньої ості здухвинної кістки 4 до 10см ного горбка, повної остеотомії здухвинної кістки на донизу, тупо-гострим шляхом проходять між м'ярівні передньо-нижньої її ості, переміщенні ацетазом, що напружує широку фасцію стегна та кравебулярного фрагмента таза у необхідному напрямцьким м'язом. Відсікають кістково-хрящову пласку та фіксації фрагментів здухвинної кістки за дотинку від передньо-верхньої ості разом з місцем помогою шпиць або гвинтів, відповідно до корисної прикріплення кравецького м'яза та відводять її моделі виконують додатково нижче лінії повної досередини і донизу, після чого розтинають та за остеотомії здухвинної кістки і на відстані 0,5-0,8см допомогою інструментів відшаровують окістя здухнад суглобовою щілиною часткову її остеотомію винної кістки по латеральній і медіальній поверхні довжиною 0,4-0,5 від товщини зазначеної кістки і кістки до сідничної вирізки. Проводять остеотомію зміщують дистальний фрагмент цієї кістки в на5 здухвинної кістки на рівні передньо-нижньої ості. прямку головки стегнової кістки таким чином, щоб Резекцію верхньої гілки лобкової кістки прововідстань між ними дорівнювала величині суглободять через той же розтин шкіри, що і остеотомію вої щілини, а діастаз між фрагментами здухвинної здухвинної кістки. При цьому мобілізують з внутрікістки на рівні часткової остеотомії, заповнюють шньої сторони пряму порцію чотириголового м'яза аутотрансплантатом із резекційованих частин сідстегна та зміщують її до середини. Під латеральничної або лобкової кісток, при цьому часткову ний край клубово-поперекового м'яза підводять остеотомію здухвинної кістки здійснюють по завераспатор і просовують його донизу під сухожилкоршенню повної її остеотомії. ву частину м'яза в області малого вертлюга. Вико 5 18273 6 нують пересікання сухожилкової частини клубовостегна, що попереджає вивих останньої із западипоперекового м'яза, зміщують його до середини та ни. При цьому також виконується медіалізація оголюють верхню гілку лобкової кістки 6 до здухацетабулярного фрагмента таза і декомпресія винно-лобкового підвищення. По передньосуглобових поверхонь. По завершенню останнього внутрішньому краю верхньої гілки лобкової кістки етапу хірургічного втручання рану вшивають. безпосередньо біля кульшової западини розтинаКлінічний приклад. ють та відшаровують окістя по задній і внутрішній Хвора К, 13 років, історія хвороби № 70390, поверхням кістки. Виконують резекцію 7 верхньої госпіталізована у відділення дитячої ортопедії Інгілки лобкової кістки 6 на протязі 0,8-1,0см у проеститута патології хребта та суглобів ім.проф. кції здухвинно-лобкового підвищення. М.І.Ситенка АМН України з діагнозом: дисплазія Ацетабулярний фрагмент таза 8 зміщують накульшових суглобів, підвивих лівого стегна. Проперед, донизу, назовні та у медіальний бік, "наковедене обстеження хворого: клінічне, лабораторчуючи" його на головку стегнової кістки 9 максимане, рентгенологічне - Фіг.3 (ацетабулярний індекс льно перекриваючи останню. Фіксацію фрагментів зліва 56°, головка стегнової кістки перекривається здухвинної кістки 4 ацетабулярного фрагмента кульшовою западиною на менше ніж на 1/2) – таза 8 виконують за допомогою двох-чотирьох Фіг.3. Кульшова западина скошена, а напівмісячна шпиць або гвинтів 10 (Фіг.2). поверхня її уявляє собою пласку поверхню і контаДалі, на відстані 0,5-0,8см над суглобовою щіктує з головкою стегнової кістки в одному місці. линою 9 додатково нижче лінії повної остеотомії 5 Хворій виконане хірургічне втручання згідно до на здухвинній кістці виконують за допомогою жозапропонованого способу зі здійсненням додатколобоватого долота часткову остеотомію 11 довживої часткової остеотомії здухвинної кістки довжиною L, що дорівнює 0,4-0,5 товщини "а" зазначеної ною 0,45 від товщини цієї кістки і на відстані 0,6см кістки. При цьому дистальний фрагмент здухвиннад суглобовою щилиною (Фіг.4). З наступним ної кістки зміщують в напрямку головки стегнової зміщенням дистального фрагмента цієї кістки на кістки 9 таким чином, щоб відстань між ними доріголовку стегна. внювала величині суглобової щілини, що контроРентгенологічне обстеження хворої показало, люється за допомогою зонда, який попередньо що перекриття головки стегнової кістки кульшовою вводиться в зазначену щілину. Після цього діастаз западиною досягає 105-108%, а загальна площина 12 між фрагментами здухвинної кістки на рівні часохвату нею головки досягає індекса 1,1-1,15 – ткової остеотомії 11 заповнюють аутотранспланФіг.4. У післяопераційному періоді накладено гіптатом, що одержаний при резекції сідничної або сову кокситну пов'язку та проведено імобілізацію лобкової кісток. на протязі 45 днів. Після чого гіпсова пов'язка зняВиконання часткової остеотомії здухвинної кіста та проведено курс реабілітаційної відновлюватки подібним способом збільшує можливості корельної терапії. Повторний огляд хворого через 6 кції дистального відділу здухвинної кістки і сприяє місяців після хірургічного втручання – рухи у кульотриманню конгруентності між напівмісячною пошовому суглобі задовільні, ознак розвитку дисверхнею кульшової западини 13 і головкою стегтрофічних змін у головці стегнової кістки не виявнової кістки 9. Таким чином тиск між головкою стелено, больовий синдром не виникає, рецидиву гнової кістки 9 та кульшовою западиною значно вивиху головки стегна не відмічено. зменшується і виключає пошкодження хряща у Таким чином, запропонований спосіб хірургічмісці їх контакту. Крім того, додаткова остеотомія ного лікування дисплазії кульшової западини у 11 здухвинної кістки значно збільшує можливості випадку наявності її різкої скошеності та сплощеперекриття дахом кульшової западини головки ності, підвищує надійність цього лікування. 7 Комп’ютерна верстка Н. Лисенко 18273 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for surgical treatment of acetabular dysplasia

Автори англійською

Korolkov Oleksandr Ivanovych

Назва патенту російською

Способ хирургического лечения дисплазии вертлужной впадины

Автори російською

Корольков Александр Иванович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/88

Мітки: лікування, кульшової, дисплазії, западини, спосіб, хірургічного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-18273-sposib-khirurgichnogo-likuvannya-displazi-kulshovo-zapadini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб хірургічного лікування дисплазії кульшової западини</a>

Подібні патенти