Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Установка для гідропіскоструминного різання металоконструкцій, що містить раму, стовбур, механізми горизонтального та вертикального переміщення стовбура, механізм повертання рами в горизонтальній площині, механізм вертикального переміщення стовбура виконаний у вигляді підйомно-транспортного засобу, стовбур виконаний у вигляді труби, обладнаний двома розподільними рукавами, які закріплені на стовбурі і внутрішні канали яких з’єднані з внутрішнім каналом стовбура, кожен з розподільних рукавів оснащений різальною насадкою, різальні насадки розміщені на кінцях розподільних рукавів, яка відрізняється тим, що установка оснащена вантажопідйомною траверсою, підйомно-транспортний засіб оснащений несучою рамою, вантажопідйомна траверса виконана у вигляді секційної рамної конструкції, вантажопідйомна траверса закріплена на несучій рамі підйомно-транспортного засобу та підвішена на вантажопідйомному механізмі підйомно-транспортного засобу, вантажопідйомна траверса з'єднана з рамою установки тягами, вузол кріплення вантажопідйомної траверси до несучої рами підйомно-транспортного засобу виконано у вигляді шарнірно з'єднаних тяг, вузол кріплення вантажопідйомної траверси до несучої рами підйомно-транспортного засобу містить регулюючий механізм вертикального положення рами установки.

Текст

Установка для гідропіскоструминного різання металоконструкцій, що містить раму, стовбур, механізми горизонтального та вертикального переміщення стовбура, механізм повертання рами в горизонтальній площині, механізм вертикального переміщення стовбура виконаний у вигляді підйомно-транспортного засобу, стовбур виконаний у U 1 3 17667 4 вання розподільних рукавів з різальними насадкаНа Фіг.9 представлений виносний елемент В ми по висоті, що дозволяє підвищити точність і по Фіг.1, на якому зображений гвинтовий механізм оперативність різання при одночасному підвищеносьової подачі упора і механізм повертання рами ні надійності і безпеки проведенні робіт. установки в горизонтальній площині. Поставлене завдання вирішується за рахунок Установка для гідропіскоструминного різання того, що в установці для гідропіскоструминного металоконструкцій (далі за текстом - установка) різання металоконструкцій, яка містить раму, стомістить складену секційну раму 1, яка шарнірно вбур, механізми горизонтального та вертикального закріплена заднім краєм до нижньої горизонтальпереміщення стовбура, механізм повертання рами ної трубної перемички 2 (далі за текстом - патрубв горизонтальній площині, механізм вертикального ка 2) стріли несучої рами підйомно-транспортного переміщення стовбура виконаний у вигляді підйозасобу - крана 3 типу КП-25 з допомогою хомутів 4, мно-транспортного засобу, стовбур виконаний у що закріплені на верхній трубі 5 рами 1. Хомути 4 вигляді труби, обладнаний двома розподільними містять механізм повертання рами 1 в горизонтарукавами, які закріплені на стовбурі і внутрішні льній площині, який складається із ролика 6 і ручки канали яких сполучені з внутрішнім каналом стов7. Ролик 6 встановлений на опорах, що зв'язані з бура, кожен з розподільних рукавів споряджений хомутами 4, має профіль рівчака, що відповідає різальною насадкою, різальні насадки розміщені перерізу патрубка 2 і спирається на останній. на кінцях розподільних рукавів, новим є те, що Установка споряджена вантажопідйомною траверустановка споряджена вантажопідйомною траверсою 8, яка виконана у вигляді секційної рамної сою, підйомно-транспортний засіб споряджений конструкції. Траверса 8 розміщена вище рами 1 і несучою рамою, вантажопідйомна траверса викозакріплена заднім краєм до несучої рами крана 3 нана у вигляді секційної рамної конструкції, вантаза допомогою вузла кріплення, який містить шаржопідйомна траверса закріплена на несучій рамі нірно з'єднані тяги 9 і регулюючий механізм 10 підйомно-транспортного засобу та підвішена на вертикального положення рами 1 установки. Травантажопідйомному механізмі підйомноверса 8 зачеплена за гак крана 3. Середня секція транспортного засобу, вантажопідйомна траверса рами 1 з'єднана з середньою секцією вантажопідз'єднана з рамою установки тягами, вузол кріпленйомної траверси 8 за допомогою двох тяг 11. Рама ня вантажопідйомної траверси до несучої рами 1 шарнірно з'єднана з патрубком 2 з можливістю підйомно-транспортного засобу виконано у вигляді переміщення заднього краю рами 1 установки шарнірно з'єднаних тяг, вузол кріплення вантажовздовж патрубка 2 стріли крана 3 за допомогою підйомної траверси до несучої рами підйомномеханізму повертання рами 1 установки в горизотранспортного засобу містить регулюючий механтальній площині, що дає змогу здійснювати повенізм вертикального положення рами установки. ртання рами 1 в горизонтальній площині навколо За рахунок спорядження установки вантажопіточки її підвішування - тяг 11, а також з можливісдйомною траверсою і за рахунок введення в констю повертання рами 1 навколо осі патрубка 2, що трукцію вузла кріплення траверси до несучої рами дає змогу здійснювати попереднє підіймання або підйомно-транспортного засобу регулюючого меопускання переднього краю рами 1 при підійманні ханізму, вертикального положення рами установки або опусканні траверси 8 вантажопідйомним мез тонким регулюванням забезпечується підвищенханізмом крана 3. Регулюючий механізм 10 містить ня точності позиціювання розподільних рукавів з пару гвинт-гайка, при ручному крученні гайки регурізальними насадками по висоті. Це дозволяє підлюючого механізму 10 здійснюється підіймання вищити точність, оперативність і надійність різанабо опускання заднього краю вантажопідйомної ня. За рахунок подовження рами установки підвитраверси 8 і обертання її у вертикальній площині щується безпека проведення робіт. навколо точки її підвішування за гак крана 3, що На Фіг.1 зображенаустановка, що пропонуєтьдає змогу здійснювати точне опускання або підійся, загальний вигляд, змонтована на крані типу мання переднього краю рами 1. Установка містить КП-25 і розташована біля нафтогазової експлуатаупор 12, який містить трубну тягу 13 і центруючу ційної свердловини. призму 14, яка жорстко зв'язана з тягою 13. На Фіг.2 представлений вид Г по Фіг.1. Це3нтруюча призма 14 виконана змінною в залежНа Фіг.3 представлений виносний елемент А ності від розміру та розміщення (горизонтальне по Фіг.1 місця розміщення упора і стовбура з вилабо вертикальне) елемента гирлового обладнання кою і розподільними рукавами і з різальними насасвердловини, який ріжуть. Тяга 13 установлена у дками на елементі гирлового обладнання свердвнутрішній порожнині труби 5 рами 1 з можливістю ловини. осьового переміщення з допомогою гвинтового На Фіг.4 представлене місце розміщення упомеханізму з ручним приводом, який складається з ра і стовбура з вилкою і розподільними рукавами і гвинта 15, який з'єднаний з тягою 13, і гайки 16. з різальними насадками на елементі гирлового Установка містить стовбур 17, який виконаний у обладнання свердловини (вигляд зверху). вигляді труби, встановлений. на (між) опорах коНа фіг 5. представлено переріз Е-Е по Фіг.3. чення 18 з можливістю осьового переміщення і На Фіг.6 представлено переріз Ж-Ж по Фіг.3 на повороту навколо своєї осі. Опори кочення викоякому показані місця встановлення різальної нанані у вигляді роликів 18, які установлені на осях садки. між вухами, які жорстко закріплені на трубі 5 рами На Фіг.7 представлений виносний елемент Б 1. Осьове переміщення стовбура 17 здійснюється по Фіг.1, на якому зображений гвинтовий привід з допомогою гвинтового механізму з ручним приосьової подачі стовбура. Нa Фіг.8 - переріз И-И пo водом, який складається з гвинта 19, ходової гайки Фіг.7. 20, редуктора 21 з штурвалом 22. Гвинт 19 вста 5 17667 6 новлений на опорах, які жорстко закріплені на трувини і підводить передній край рами 1 установки бі 5 рами 1. Ходова гайка 20 містить планку 23, яка до місця відрізання як можна ближче і точніше. з'єднана з вилкою 24, яка закріплена на стовбурі Після цього проводять попереднє підіймання або 17. Задній кінець стовбура 17 містить нарізку швиопускання переднього краю рами 1 шляхом підійдкорознімного з'єднання для приєднання цементумання або опускання траверси 8 краном 3. Потім вального агрегату. На передньому кінці стовбура проводять точне регулювання положення перед17 з допомогою нарізки закріплена вилка 25 з двонього краю рами 1 з розподільними рукавами 26 ма розподільними рукавами 26 з потрібним розневідносно місця відрізання Точне підіймання або сенням між ними, які охоплюють шийку елемента опускання переднього краю рами 1 здійснюють за обладнання свердловини, яке ріжуть. На кінці кождопомогою регулюючого механізму 10 вертикального рукава 26 закріплена різальна насадка 27 з ного положення рами 1 установки, при ручному твердого матеріалу. Внутрішні канали рукавів 26 крученні гайки регулюючого механізму 10 здійснюсполучені з каналом стовбура 17. Крім вилки 25 на ється підіймання або опускання заднього краю передньому кінці стовбура 17 може бути закріплевантажопідйомної траверси 8 і, відповідно, опусний наконечник з однією різальною насадкою 27 кання або підіймання переднього краю рами 1. для гідропіскоструминного різання металоконструПереміщення вбік переднього краю рами 1 здійскцій гирлового обладнання нафтогазових сверднюють за допомогою механізму повертання рами 1 ловин невеликого перетину (шийок засувок, відвоустановки в горизонтальній площині шляхом обердів). тання ручки 7, при цьому ролик 6 котиться по патНа передньому краю траверси 8 може бути зарубку 2 і тягне через хомути 4, трубу 5 раму 1 в кріплений спеціальний гак (не показаний) для випотрібний бік, рама 1 повертається в горизонтальконання допоміжних операцій. ній площині навколо точки її підвішування - тяг 11. Установка працює наступним чином. Потім виводять стовбур 17 з вилкою 25 уперед Вантажопідйомну траверсу 8 зачіплюють за шляхом обертання штурвала 22 механізму осьовогак крана 3 і підіймають вантажопідйомним механіго переміщення стовбура 17. При обертанні штурзмом крана 3. Потім траверсу 8 закріплюють задвала 22 обертальний момент передається через нім краєм до несучої рами крана 3 за допомогою редуктор 21 на гвинт 19. Ходова гайка 20 перемівузла кріплення, який містить шарнірно з'єднані щується уперед і через планку 23 і вилку 24 штовтяги 9 і регулюючий механізм 10 вертикального хає стовбур 17 уперед, який при цьому котиться по положення рами 1 установки. роликах 18, розподільні рукави 26 вилки 25 завоВ разі необхідності до переднього краю траведять з двох протилежних боків шийки елемента рси 8 закріплюють спеціальний гак. Кран 3 із змонгирлового обладнання, яку планують перерізати. тованою траверсою 8 з спеціальним гаком під'їжПісля цього виводять упор 8 уперед. Для цього джає до палаючої свердловини і зриває ті обертають гайку 16, яка переміщує уперед гвинт штурвали керування засувками гирлового облад15, який з'єднаний з тягою 13 упора 12. При перенання, які перетинають наступний шлях переміміщенні упора 12 уперед його центруюча призма щення рами 1 установки з розподільними рукава14 торкається спереду ближнього до площини ріми 26 до місця різання. Підіймання або опускання зання фланця елемента гирлового обладнання, траверси 8 при цьому здійснюють вантажопідйомякий перерізають, центрується по ньому відносно ним механізмом крана 3. осі елемента сама і центрує раму 1 установки з Після цього раму 1 установки закріплюють застовбуром 17, розподільними рукавами 26 з різаднім краєм до патрубка 2 стріли крана 3 з допомольними насадками 27 на кінцях., Крім фланця гою хомутів 4, які охоплюють верхню трубу 5 рами центруючим елементом може бути корпус, патру1 і підтискають її до патрубка 2. Знизу патрубок 2 бок, або інша симетрична ділянка елемента, який охоплюється роликом 6, який зв'язаний з хомутами перерізають. Підтискають упор 12 до свердловини 4. Середню секцію рами 1 з'єднують з середньою для жорсткості рами 1 відносно гирлового обладсекцією вантажопідйомної траверси 8 за допомонання. гою двох тяг 11. Шляхом підіймання або опускання Включають цементувальний агрегат і подають траверси 8 краном 3 здійснюють підіймання або в установку під тиском водо-піщану суміш, яка з опускання переднього краю рами 1 з розподільнивеликою швидкістю вивергається із насадок 27 і ми рукавами 26 приблизно на рівні місця відрізанвикликає абразивну ерозію матеріалу елемента ня - шийки елемента гирлового обладнання сверобладнання свердловини. Далі проводять повільдловини (трубної головка, превентора, перехідної не переміщення стовбура 17 з розподільними рукотушки). Задній кінець стовбура 17 приєднують кавами 26 з різальними насадками 27 назад, при до цементувального агрегату. Кран 3 із змонтовацьому водо-піщана суміш перерізає шийку елеменою установкою під'їжджає до палаючої свердлонта гирлового обладнання палаючої свердловини. 7 Комп’ютерна верстка М. Мацело 17667 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Installation for hydraulic-sand jet cutting of metal structures

Автори англійською

Rybchych Illia Yosypovych, Syniuk Borys Borysovych, Melnyk Mykhailo Petrovych, Vaisberg Grygorii Lvovych, Lenkevych Yurii Yevhenovych, Rymchuk Danylo Vasyliovych, Bondariev Viktor Artemovych, Ditkovskyi Anatolii Viktorovych, Kutsai Oleksandr Hryhorovych

Назва патенту російською

Установка для гидропескоструйной резки металлоконструкций

Автори російською

Рыбчич Илья Иосифович, Синюк Борис Борисович, Мельник Михаил Петрович, Вайсберг Григорий Львович, Ленкевич Юрий Евгеньевич, Рымчук Данила Васильевич, Бондарев Виктор Артемович, Дитковсйкий Анатолий Викторович, Куцай Александр Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: E21B 33/00

Мітки: гідропіскоструминного, установка, металоконструкцій, різання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-17667-ustanovka-dlya-gidropiskostruminnogo-rizannya-metalokonstrukcijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Установка для гідропіскоструминного різання металоконструкцій</a>

Подібні патенти