Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Папка зі знімними листовими носіями, які скріплені між собою за допомогою утримувальних елементів, що введені в зачеплення зі знімними листовими носіями через утворені на краях носіїв прорізи, яка відрізняється тим, що утримувальні елементи мають дископодібну форму із заглибинами на обох сторонах дисків і з відокремлюючою ці заглибини стінкою, а форма та розміри прорізів узгоджені з формою та розмірами утримувальних елементів, при цьому ширина ободу диска становить 0,71-0,72 розміру прорізу у його найширшій частині, а товщина стінки, розташованої між заглибинами диска, становить 0,83-0,86 розміру прорізу у його найвужчій частині.

2. Папка за п. 1, яка відрізняється тим, що листові носії являють собою паперові аркуші, прозорі пакувальні вкладиші для розміщення носіїв інформації, ділових та оперативних записів, матеріалів рекламно-інформаційного або пізнавального характеру, об'єкти канцелярського приладдя.

Текст

1. Папка зі знімними листовими носіями, які скріплені між собою за допомогою утримувальних елементів, що введені в зачеплення зі знімними листовими носіями через утворені на краях носіїв прорізи, яка відрізняється тим, що утримувальні елементи мають дископодібну форму із заглибинами на обох сторонах дисків і з 3 Для вивільнення потрібного аркушу з цих папок не треба, як у попередніх випадках, розформовувати блок - достатньо розкрити папку у місці, де знаходиться аркуш, і розігнути (розвести в сторони) кінці кілець. Так само папка поповнюється у вибраному місці новими документами. Але і такі папки мають свої недоліки - поперше, необхідність прикладання деформуючих зусиль до кілець викликає певні незручності у користуванні, по-друге, періодичне їх згинання і розгинання призводить до швидкого виходу кілець з ладу, по-третє, закріплення кілець на папці потребує наявності для них опорного елементу, який необхідно прикріплювати до обгортки або корінця папки, що в цілому ускладнює конструкцію. Прикладів різноманітних підшивок, блоків, стоп і т.д. із застосуванням того чи іншого конструктивного варіанту утримувального пристрою можна навести безліч. І, попри всі їх достоїнства, всі вони не в змозі надати високого ступеню зручності у користуванні, якого вимагає рівень сучасного діловодства. За найближчий аналог корисної моделі прийнята папка зі знімними листовими носіями, які скріплені між собою за допомогою утримувальних елементів, що введені в зачеплення зі знімними листовими носіями через утворені на краях носіїв прорізи [патент РФ № 2129070, MПK7:B42FЗ/04, опубл. в Бюл. №11, 1999р.]. Утримуючими елементами у цьому винаході є рознімні дугоподібні металеві кільця, виконані з дроту. При скріпленні листових носіїв вільні кінці кілець з'єднують спеціальним замком, який являє собою відрізок трубки, при цьому виступи кілець стикують зі заглибинами трубки, утворюючи таким чином надійний механізм зачеплення. Кільця розміщені на скріплювальних вузлах, які, в свою чергу, містять опорні засоби для закріплення на палітурці папки. Із сказаного можна зробити висновок, що утримувальний пристрій, описаний в прототипі, є доволі складним і матеріалоємним. Крім того, він, як і всі вищезгадані, не надає користувачу можливості вийняти з блоку потрібний аркуш, не роз'єднавши кілець. В основу запропонованої корисної моделі поставлена задача підвищення зручності у користуванні та спрощення конструкції папки зі знімними листовими носіями шляхом оптимізації конфігурації утримувальних елементів та узгодження їх форми та розмірів з формою та розмірами відповідних їм прорізів на скріплюваних носіях, що надає змогу утворювати надійне зачеплення дископодібних утримувальних елементів з листовими носіями, при якому забезпечується можливість миттєвого вивільнення будь-якого носія чи групи носіїв з блоку і легкого доповнення останнього новими носіями у вибраному місці, зводить до мінімуму ймовірність неспівпадання прорізів з утримувальними елементами, а також розширює функціональні можливості та область застосування виробу. Поставлена задача досягається за рахунок того, що в папці зі з"ємними листовими носіями, які скріплені між собою за допомогою утримувальних 17492 4 елементів, що введені в зачеплення зі з"ємними листовими носіями через утворені на краях носіїв прорізи, згідно до запропонованої корисної моделі, утримувальні елементи мають дископодібну форму зі заглибинами на обох сторонах дисків і відокремлюючою ці заглибини стінкою, а форма та розміри прорізів узгоджені з формою та розмірами утримувальних елементів, при цьому ширина ободу диску становить 0,71 - 0,72 розміру прорізу у його найширшій частині, а товщина стінки, розташованої між заглибинами диску, становить 0,83 - 0,86 розміру прорізу у його найвужчій частині. Листові носії можуть являти собою паперові аркуші, прозорі пакувальні вкладиші для розміщення носіїв інформації, ділових та оперативних записів, матеріалів рекламноінформаційного або пізнавального характеру, а також можуть бути об'єктами канцелярського приладдя. Вказаний вище технічний результат, що досягається в процесі користування запропонованою папкою, обумовлений ознаками, які відрізняють її від ознак подібних виробів, описаних згідно відомого рівня техніки, зокрема, від описаної у винаході, взятому за найближчий аналог. У відомих технічних рішеннях для забезпечення скріплення листових матеріалів увага, як правило, акцентувалась виключно на удосконаленні конструкцій утримувальних пристроїв. При цьому перфорація на скріплюваних носіях виконувалась практично без прив'язки до конфігурації утримувальних елементів. На відміну від цього, у запропонованому виробі передбачене суворе узгодження форми та розмірів прорізів, виконаних на носіях, і утримувальних елементів. Завдяки цьому узгодженню досягається можливість легкого входження утримувального елементу в проріз і надійного зачеплення з ним носія, при цьому відпадає необхідність застосування додаткових механічних засобів для фіксації утвореного механічного замка (як то різноманітних притискачів, накладок, пластин, пружин тощо). Утримуючі елементи виконані у формі дисків, бокові сторони яких мають заглибини, які заходять у тіло диску з обох його боків на глибину, при якій між заглибинами зберігається стінка. Конфігурація прорізів на листових носіях розрахована на взаємодію з формоутворюючими елементами дисків, а саме - вільного обминання найширшої частини диску (ободу) найвужчою частиною прорізу і подальшого облягання (охвачування) стінки диску найширшою частиною прорізу. Звичайно, це можливо за умови виконання листових носіїв з матеріалу, який має достатній запас пружності та гнучкості, щоб при під'єднанні або відриві від блоку вільні кінці прорізів могли легко розходитись і легко змикатись. Таким матеріалом може бути, наприклад, поліетилен, папір, пластик, гнучка пластмаса, целофан, гума і т.п. - в залежності від призначення носія. Для забезпечення вільного входження і такого ж вільного виходу носія зі скріпленого дископодібними елементами блоку, 5 співвідношення формоутворюючих елементів дисків і прорізів встановлені в таких межах: ширина ободу диску становить 0,71-0,72 розміру прорізу у його найширшій частині, а товщина стінки, розташованої між заглибинами диску, становить 0,83-0,86 розміру прорізу у його найвужчій частині. При перевищенні, або, навпаки, зниженні вказаних співвідношень за межі максимальних і мінімальних величин, передбачених цим технічним рішенням, диск буде вислизати з прорізів, або ж заклинюватись в них. Користування папкою при маніпуляції з її носіями надає змогу виключити операцію розділення блоку та повторного його формування, а центрування дисків з відповідними їм прорізами не викликає ніяких труднощів. (Для порівняння - у прототипі для поповнення папки або зняття носіїв потрібно розгинати кільця, після чого нанизувати на них (або знімати) частину зблокованого матеріалу і знову згинати кільця). Запропонована папка може вміщувати широкий арсенал різноманітних носіїв: це можуть бути прозорі пакувальні вкладиші (файли) для розміщення носіїв інформації, ділових та оперативних записів, матеріалів рекламноінформаційного або пізнавального характеру, магнітних дисків тощо. Така папка є особливо зручною для скріплення матеріалів, що потребують частої заміни складових носіїв, наприклад, каталоги, довідники, блоки оперативного брошурування матеріалів за замовленням. Вона може бути також зручним та корисним об'єктом канцелярського приладдя, якщо в якості листових носіїв використати лінійки, транспортери, масштабні лінійки - у цьому випадку на лінійці виконуються такі ж прорізи, як і на будьякому листовому носії. Звичайно, що всі ці перелічені носії повинні бути виконаними з еластичного матеріалу. Запропоноване технічне рішення пояснюють ілюстрації та креслення, на яких зображено: на Фіг.1 - загальний вигляд папки; на Фіг.2 - загальний вигляд папки у розвороті на 360° з різноманітними листовими носіями; на Фіг.3 - листовий носій з прорізами; на Фіг.4 - дископодібний утримувальний елемент. Як видно з Фіг.2, папка може вміщувати різноманітні знімні листові носії 1, прозорі чи 17492 6 непрозорі, причому вона легко розгортається у потрібному для користувача місці - будь-який носій має свободу обертання у межах 360°. 3"ємні носії скріплені між собою утримувальними елементами 2. На краях листових носіїв 1 виконані фігурні грибоподібні прорізи 3, найширша частина яких позначена літерою А, а найвужча - літерою D. Прорізами 3 носії вставляються в утримувальні елементи 2. Конфігурація утримувального елементу 2 показана на Фіг.4. Він має форму диску, ширина ободу якого позначена літерою В. Діаметр диску позначений літерою N. З обох сторін диску виконані заглибини, які в тілі диску займають площину, діаметр якої позначений літероюм. Між заглибинами розташована стінка, ширина якої позначена літерою С. Завдяки тому, що листові носії виконані з еластичного матеріалу, який легко згинається, найвужча частина прорізу D легко обминає обід диску, і після просування вздовж стінки С відновлює свою форму. Обід диску В розміщується між найширшою частиною прорізу А і найвужчою D, надійно утримувальни носій. Важливою перевагою запропонованої папки є те, що товщину блоку документів можна легко варіювати, ніяк не впливаючи при цьому на конфігурацію та шаг прорізів. Так, для збільшення товщини блоку потрібно використовувати диски більшого діаметру, ширина ободу В та стінок С залишається завжди постійною величиною. Папкою користуються наступним чином: Для вилучення потрібного документу зі з'єднаного в папці блоку її розкривають в потрібному місці і, легким рухом руки виймають документ. В разі необхідності повернення його на місце або поповнення папки новими документами прорізи документу найвужчою їх частиною D просовують вздовж утримувального елементу до моменту, коли обід диску торкнеться найширшої частини прорізу. Іншими словами, проріз просто "надягають" на диск, і документ при цьому надійно фіксується. Запропонована папка є виробом, в якому вдало поєднані зручність у користуванні, дизайн, простота конструктивного виконання та низька собівартість. Вона може бути незамінним помічником для сучасної ділової людини та користувачів різного віку та виду зайнятості. 7 Комп’ютерна верстка О. Чепелев 17492 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Folder with the detachable sheet carriers

Назва патенту російською

Папка со съемными листовыми носителями

Автори російською

Piot Mark Richard

МПК / Мітки

МПК: B42F 3/00

Мітки: папка, носіями, листовими, знімними

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-17492-papka-zi-znimnimi-listovimi-nosiyami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Папка зі знімними листовими носіями</a>

Подібні патенти