Спосіб іммобілізації ліполітичних ферментів

Номер патенту: 17099

Опубліковано: 15.09.2006

Автори: Романовська Ірина Ігорівна, Давиденко Тетяна Іванівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб іммобілізації ліполітичних ферментів, що передбачає включення ферменту в полівініловий спирт і наступне нанесення його на попередньо насичений 2 % розчином бури активований вуглецево-волокнистий матеріал із сумарним об'ємом пор 0,41-1,3 см3/т при співвідношенні фермент:полівініловий спирт:матриця, що дорівнює (0,8-1,2):(0,1-0,17):(24-72) відповідно, який відрізняється тим, що іммобілізований препарат додатково обробляють 5 % ацетилфталілцелюлозою, розчиненою в суміші хлороформ:етанол при їх співвідношенні 1,5:1 в присутності вазелінового масла.

Текст

Спосіб іммобілізації ліполітичних ферментів, що передбачає включення ферменту в полівініло 3 17099 4 ну активність в кислому середовищі при значеннях (див. графіки Фіг.1 і Фіг.2). рН 3,0 і менше. Покриття ферментного препарату ацетилфтаВ основу корисної моделі поставлено задачу лілцелюлозою сприяє збереженню високого рівня розробити спосіб, в якому за рахунок додаткової ліполітичної активності в кислих середовищах, обробки іммобілізованого ферментного препарату моделюючих шлунковий сік. Після 2-х годинної ацетилфталілцелюлозою (АФЦ), розчиненою в інкубації при рН 1,35 і 3,0 активність становить спеціально підібраному розчині, забезпечити збі100-75%-ів від вихідної, для іммобілізованого прельшення збереження ліполітичної активності ферпарату, відповідно, 0 і 40%; нативний ферментний менту в кислому середовищі, зокрема в шлункопрепарат в цих середовищах був інактивований вому соку. (див. графік, Фіг.3). Поставлена задача вирішена в способі іммобіПри підвищеній температурі (50°С) ферментлізації ліполітичних ферментів, що передбачає ний препарат, який має плівкове покриття, зберігає включення ферменту в полівініловий спирт і настабільність. Зокрема, через 2 години інкубації ступне нанесення його на попередньо насичений ліполітична активність такого препарату становила 2%-им розчином бури активований вуглецево60,5%, в той час як активність нативного препараволокнистий матеріал із сумарним об'ємом пор ту й іммобілізованого на активованому вугільному 0,41-1,3см3/г при співвідношенні ферволокнистому матеріалі становить 38% і 48%, відмент:полівініловий спирт:матриця, що дорівнює повідно (див. графік, Фіг.4). (0,8-1,2):(0,11-0,17):(24-72) відповідно, тим, що Приклад. іммобілізований препарат додатково обробляють 1г активованого вуглецево-волокнистого ма5%-ою ацетилфталілцелюлозою, розчиненою в теріалу (АВВМ) з об'ємом пор (0,41-1,3см3/г) по суміші хлороформ:етанол: при їх співвідношенні бензолу насичували розчином 40мг бури в 2см3 1,5:1 в присутності вазелінового масла. дистильованої води і висушували при 20°С. Після Новизна способу, що заявляється, полягає в цього матеріал насичували розчином 33,4мг солітому, що іммобілізований препарат додатково обзиму в 3,5% - му розчині полівінілового спирту в робляють ацетилфталілцелюлозою, розчиненою в дистильованій воді. суміші розчинників хлороформ:етанол в присутноОтриманий препарат висушували при кімнатсті вазелінового масла. ній температурі. Ліполітична активність іммобілізоДодаткова обробка іммобілізованого ферменваного препарату - 40,79-40,7ЛО/мг. Далі іммобілітного препарату ацетилфталілцелюлозою з додазований препарат обробляли ацетилфталілванням пластифікатора дозволяє забезпечити целюлозою. Для цього 0,5г ацетилфталілплівкове покриття препарату. целюлози розчиняли в 10мл суміші хлороформ: Покриття іммобілізованого ферменту, зокрема етанол при їх співвідношенні 1,5:1 відповідно. Сусолізиму, плівкою, зокрема, ацетилфталілцелюломіш містила 0,006г вазелінового масла як пластизою призвело до 50%-го збереження ліполітичної фікатора. активності, яка не змінювалася протягом 1 року 1г іммобілізованого препарату вмістили на 1,5 зберігання препарату при 4°С (таблиця №1). хвилин в приготовану суміш, після чого висушили Зменшення ліполітичної активності іммобілізона повітрі при 20°С. Ліполітична активність отриваного препарату, покритого плівкою ацетилфтамана таким чином іммобілізованого препарату лілцелюлози, можна пояснити інгібуючим впливом перевірялася в середовищах, які моделюють шлурозчинників в процесі формування плівкового покнковий сік, при рН=1,35 і 3,0. В середовищі з риття. В таблиці №2 наведені дані, які підтверрН=1,35 препарат зберіг 100%-ву ліполітичну акджують, що збільшення часу контакту препарату з тивність. В середовищі з рН=3,0 - 75%-ву ліполітирозчинниками ацетилфталілцелюлози призводить чну активність. до зниження його активності. Для порівняння в модельні середовища з Нами виявлено, що використання вазеліноворН=1,35 і 3,0 вміщували солізим, іммобілізований го масла як пластифікатора сприяло 100%-му збена активованому вуглецево-волокнистому матеріреженню активності плівкової форми іммобілізоалі, який не піддавали додатковій обробці ацетиваного солізима. Інші пластифікатори, зокрема лфталілцелюлозою, розчиненою в суміші хлоротвін-80 і рицинова олія, зменшують активність форм: етанол (прототип). Іммобілізований за препарату на 77% і 50% відповідно (таблиця №3). прототипом препарат зберіг 40% ліполітичної акрН і термооптимуми ліполітичної активності тивності. Таким чином, додаткова обробка іммобііммобілізованого ферментного препарату (солізилізованого препарату ацетилфталілцелюлозою, му), покритого плівкою ацетилфталілцелюлози, не розчиненою .в. суміші „хлороформ:етанол. в. співвідрізняються від таких показників для нативних та відношенні. 1,5:1-в присутності вазелінового масла іммобілізованих препаратів (рН 7,0, температура забезпечує збереження 75-100%-в активності в 37°С) при розширенні в область кислих значень розчинах з рН 1,35-3,0. рН і в область високих температур відповідно 5 17099 6 Таблиця 1 Збереження ліполітичної активності іммобілізованих препаратів Фермент Ліполітична активність препарату Після іммобілізації Через 1 рік зберігання ЛО/мг білка % від вихідної ЛО/мг білка % від вихідної 1179,5±74,91 100,0 1126,4±72,8 100,0 Солізим, іммобілізований на АВВМ Солізим, іммобілізований на АВВМ, покритий плівкою АФЦ 590,1±31,2 50 589,3±27,6 100,0 Таблиця 2 Вплив розчинників* АФЦ на ліполітичну активність солізиму Тривалість контакту з розчинниками (хвилини) 0 15 30 60 Ліполітична активність іммобілізованого солізиму ЛО/мг білка % від вихідної 1179,5±74,9 100,0 589,8±25,3 50,0 294,8±22,8 25,0 147,4±11,5 12,5 * хлороформ:етанол (1,5:1) Таблиця 3 Вплив пластифікаторів на ліполітичну активність іммобілізованого на АВВМ солізиму, покритого плівкою АФЦ Пластифікатор Твін-80 Рицинова олія Вазелінове масло Ліполітична активність ЛО/мг білка 309,0±12,4 587,3±23,4 1179,5±70,5 % від вихідної 26,2 49,8 100,0 7 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська 17099 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for immobilization of lipolytic ferments

Автори англійською

Romanovska Iryna Ihorivna, Davydenko Tetiana Ivanivna

Назва патенту російською

Способ иммобилизации липолитических ферментов

Автори російською

Романовская Ирина Игоревна, Давыденко Татьяна Ивановна

МПК / Мітки

МПК: C12N 11/00

Мітки: ферментів, іммобілізації, спосіб, ліполітичних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-17099-sposib-immobilizaci-lipolitichnikh-fermentiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб іммобілізації ліполітичних ферментів</a>

Подібні патенти