Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для біологічного очищення води водоймищ, що містить перфоровані каркаси, з'єднані між собою, напрямні елементи і вищі водяні рослини, який відрізняється тим, що каркаси закріплені між собою в шахматному порядку і утворюють відкриті зверху і знизу додаткові камери, при цьому каркаси і їх перфоровані поверхні розміщені вертикально, порожнини каркасів заповнені шматками матеріалу з позитивною плавучістю і оснащені повітряно-водяними і зануреними вищими водяними рослинами, плаваючі їх види розміщені в додаткових камерах, над якими закріплені напрямні елементи.

Текст

Пристрій для біологічного очищення води водоймищ, що містить перфоровані каркаси, з'єднані між собою, напрямні елементи і вищі водяні рослини, який відрізняється тим, що каркаси закріплені між собою в шахматному порядку і утворюють відкриті зверху і знизу додаткові камери, при цьому каркаси і їх перфоровані поверхні розміщені вертикально, порожнини каркасів заповнені шматками матеріалу з позитивною плавучістю і оснащені повітряно-водяними і зануреними вищими водяними рослинами, плаваючі їх види розміщені в додаткових камерах, над якими закріплені напрямні елементи. Корисна модель відноситься до галузі біологічного очищення стічної води, зокрема, може знайти застосування для очищення стічної води ставків-накоплення крупних свинокомплексів. Відомий пристрій для біологічного очищення води водоймищ і водопотоків, який включає з'єднані між собою каркаси з біологічною загрузкою, при цьому каркаси виконані із сітчатого матеріалу у вигляді верхнього і нижнього полотен із стяжками, а біологічна загрузка - із кусків матеріалу з позитивною плавучістю і рівномірно розподілених між ними коріння рослин, каркаси з'єднані у гірлянди, розташовані паралельними рядами, окрім цього, каркаси виконані із латексированої капронової делі, в якості біологічної загрузки використані коріння, наприклад, очерета звичайного Phragmstes australis, очерета озерного Scirpus lacustrise або рогози вузьколистої Typha augustifolia L., а в якості матеріала з позитивною плавучістю - куски пінопласту з розміром, більшим розмірів клітинок сітки [Авт. свід. СРСР №1346588, C02F3/32, Бюл. №39, 23.10.87]. Основним недоліком описаної корисної моделі є те, що в ній не забезпечується інтенсивне збільшення біомаси повітряно-водяних, занурених ви щих водяних рослин на одиницю площі поверхні води у водоймищі, додаткове розміщення в пристрої плаваючих видів цих рослин, інтенсивне зниження кількості органічних речовин і біогенних елементів, стабільний фізико-хімічний склад води, що очищується; і за рахунок цього знижується ефективність пристрою. В якості прототипу взято пристрій для біологічного очищення води водоймищ, що включає з'єднані між собою каркаси з біологічною загрузкою у вигляді вищих водяних рослин, при цьому каркаси виконані у вигляді кільцеподібних елементів, наприклад, із утилізованих автопокришок, і встановлених в їх отвори конусних камер з усіченою вершиною вниз перфорованим днищем і пластинчатими направляючими у верхній частині конусних камер, при цьому коріння вищих водяних рослин розташовані на дні конусної камери, а стебла пропущені між пластинчатими направляючими, при цьому вони виконані із армованої плівки [Авт. свід. №1675226, C02F3/32, Бюл. №33 07.09.91 – прототип]. Використання даного пристрою відбувається слідуючим чином. (19) UA (11) 13698 (13) U (21) u200509585 (22) 12.10.2005 (24) 17.04.2006 (46) 17.04.2006, Бюл. № 4, 2006 р. (72) Боровий Ярослав Анатолійович, Андрєєв Олександр Анатолійович, Борова Валентина Євгенівна, Віднічук Микола Антонович, Карпович Анатолій Данилович, Борова Олена Ярославівна, Карпюк Леся Анатоліївна, Андрєєва Наталія Олександрівна, Нефедов Володимир Олександрович, Шарабура Ігор Анатолійович, Бондарєв Павло Юрійович, Данілічев Валентин Васильович (73) РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 3 13698 4 Під час розміщення пристрою у водоймищі ропостійний контакт кореневої системи вищих росзвивається і формується значна вегетаційна маса лин з водою. вищих повітряно-водяних рослин за рахунок яких Вертикальне розміщення каркасів і їх перфоіз води поглинаються розчинені в ній біологічні рованих поверхонь забезпечує інтенсивне збільречовини, біогенні елементи, що акумулюються в шення біомаси повітряно-водяних і занурених вицій біомасі. В кінці вегетаційного періоду зрізують щих водяних рослин на одиницю площі поверхні надводну і кореневу біомасу і переміщують її за води у водоймищі за рахунок ярусного розміщення межі водоймища. їх посадкового матеріалу на каркасах. Це сприяє Основним недоліком описаної корисної моделі інтенсивному зростанню біомаси цих рослин, осоє те, що в ній не забезпечується інтенсивне збільбливо на початку вегетаційного сезону і забезпешення біомаси повітряно-водяних, занурених вичує ефективне очищення води. щих водяних рослин на одиницю площі поверхні Заповнення порожнин каркасів шматками маводи у водоймищі, додаткове розміщення на ній теріалу з позитивною плавучістю, на яких у процеплаваючих видів цих рослин, додаткове пропуссі експлуатації формується біологічна плівка біокання води через шматки загрузки з біологічною цинозу, при контакті з якою вода додатково плівкою, інтенсивне зниження кількості органічних очищується шляхом біологічного окислення мікроречовин, біогенних елементів, стабільний фІзикоорганізмами біогенних речовин, дозволяє інтенхімічний склад води, що очищується, і за рахунок сифікувати процес очищення і забезпечує більш цього знижується ефективність пристрою. стабільний фізико-хімічний склад води, що очищуВ основу корисної моделі поставлена задача, ється. розробити такий пристрій для біологічного очиСпорядження повітряно-водяними і зануренищення води водоймищ, в якому закріплення карками вищими водяними рослинами, розміщення сів між собою в шахматному порядку і утворення плаваючих їх видів у додаткових камерах, дозвовідкритих зверху і знизу додаткових камер, розміляє інтенсивно збільшувати їх біомасу на одиницю щення при цьому каркасів і їх перфорованих повеплощі поверхні води протягом усього вегетаційнорхонь вертикально, заповнення порожнин каркасів го сезону, забезпечувати високу поглинаючу власшматками матеріалу з позитивною плавучістю і тивість біогенів та інших мінеральних і органічних спорядження повітряно-водяними і зануреними речовин у поверхневих шарах води. вищими водяними рослинами, розміщення плаваКрім того, закріплення над додатковими камеючих їх видів у додаткових камерах, над якими рами направляючих елементів, сприяє більш актизакріплені направляючі елементи, забезпечує інвному розвитку повітряно-водяних рослин за рахутенсивне збільшення біомаси повітряно-водяних, нок зменшення амплітуди коливання стебел під занурених і плаваючих вищих водяних рослин на час сильних вітрів, знижуючи пошкодження кореодиницю площі поверхні води у водоймищі, дозвоневої системи, що частково закріплена на шматках ляє додатково розміщувати на ній плаваючі види загрузки. цих рослин, забезпечує пропускання води через Все це збільшує ефективність пристрою. шматки загрузки з біологічною плівкою біоцинозу, При таких конструктивних особливостях прищо має підвищену резистентність до токсичних строю для біологічного очищення води водоймищ речовин і підвищену окислювальну властивість до створюються умови для інтенсивного збільшення органічних речовин, збільшуючи таким чином інтебіомаси повітряно-водяних, занурених і плаваючих нсивність зниження кількості органічних речовин і вищих водяних рослин на одиницю площі поверхні біогенних елементів, забезпечуючи більш стабільводи у водоймищі, додаткового розміщення на ній ний фізико-хімічний склад води, що очищується, і плаваючих видів цих рослин, пропускання води за рахунок цього підвищити ефективність причерез шматки загрузки з біологічною плівкою, збістрою. льшуючи таким чином інтенсивність зниження кіПоставлена задача досягається тим, що прилькості органічних речовин, біогенних елементів і стрій для біологічного очищення води водоймищ, забезпечуючи більш стабільний фізико-хімічкий що включає перфоровані каркаси, з'єднані між склад води, що очищується, і за рахунок цього собою, направляючі елементи і вищі водяні роспідвищити ефективність пристрою. лини, каркаси закріплені між собою в шахматному У відомих пристроях для біологічного очищенпорядку і утворюють відкриті зверху і знизу додатня води водоймищ, не створюються умови для кові камери, при цьому каркаси і їх перфоровані інтенсивного збільшення біомаси повітряноповерхні розміщені вертикально, порожнини карводяних, занурених і плаваючих вищих водяних касів заповнені шматками матеріалу з позитивною рослин на одиницю площі поверхні води у водойплавучістю і споряджені повітряно-водяними і замищі, для додаткового розміщення у них плаваюнуреним вищими водяними рослинами, плаваючі чих видів цих рослин, пропускання води через їх види розміщені у додаткових камерах, над якишматки загрузки з біологічною плівкою, зменшуюми закріплені направляючі елементи. чи таким чином інтенсивність зниження кількості У силу того, що каркаси закріплені між собою в органічних речовин, біогенних елементів і не зашахматному порядку і утворюють відкриті зверху і безпечуючи більш стабільний фізико-хімічний знизу додаткові камери, це забезпечує оптимальні склад води, що очищується, і за рахунок цього умови для життєдіяльності плаваючих вищих росзнижується ефективність пристрою. лин, так як вони не виносяться з них течією та Описане технічне рішення в даний час у техніхвилями і рівномірно розподіляються по всій повеці невідоме. Сказане дозволяє зробити висновок рхніводи в цих камерах. Відсутність дна в додатпро те, що нові суттєві ознаки цієї корисної моделі, кових камерах забезпечує інтенсивний водообмін і порівняно з іншими існуючими конструкціями 5 13698 6 сприятимуть досягненню нового технічного ресивно розвивається коренева система 12 вищих зультату - створення умов для інтенсивного збірослин 13 і 14. Вони розвиваються в довжину і у льшення біомаси повітряно-водяних, занурених і верх, проходять через сітку 17. Вертикальне розплаваючих вищих водяних рослин на одиницю міщення автопокришок 1 і їх перфорованих поверплощі поверхні води у водоймищі, для додатковохонь 2 забезпечує інтенсивне збільшення біомаси го розміщення на ній плаваючих видів цих рослин, повітряно-водяних і занурених вищих водяних родля пропускання води через шматки загрузки з слин на одиницю площі поверхні води в водоймибіологічною плівкою, збільшуючи таким чином інщі. Утворені, вертикально закріпленими автопоктенсивність зниження кількості органічних речоришками 1, додаткові камери 11 призначені і для вин, біогенних елементів і забезпечуючи більш культивування плаваючих 15 на поверхні води стабільний фізико-хімічний склад води, що очищувищих водяних рослин. При цьому забезпечуються ється, і за рахунок цього підвищити ефективність оптимальні умови їх життєдіяльності, так як вони пристрою. не виносяться з додаткових камер 11 течією та На Фіг.1 - зображений пристрій, вид зверху; хвилями і рівномірно розподіляються по всій повена Фіг.2 - зображений пристрій, поздовжній рорхні води в цих камерах. Відсутність дна в додатзріз; кових камерах 11 забезпечує інтенсивний водообна Фіг.3 - зображена автопокришка, вид з тормін і постійний контакт кореневої системи 12 ця. вищих рослин з водою. На шматках 6 загрузки в Пристрій для біологічного очищення води вопроцесі експлуатації формується біологічна плівка доймищ включає каркаси, наприклад, із викорисбіоцинозу, при контакті з якою вода додатково таних автопокришок 1, що споряджені двома перочищується шляхом біологічного окислення мікрофорованими поверхнями 2, закріпленими на них організмами. У пристрої створюються оптимальні за допомогою зтяжних елементів 3. В автопокришумови для життєдіяльності різних екологічних груп ках порожнини 4 і утворені порожнини 5 заповнені цих рослин: напівзанурених, занурених у воду, а шматками 6 матеріалу з позитивною плавучістю, також плаваючих в додаткових камерах 11. наприклад, пінопласту. Розміри його шматків 6 У процесі розвитку рослин у них розвивається більші ширини щілиноподібних отворів 7 перфовегетаційна маса, в тому числі і коренева з бічним рації поверхонь 2. Автопокришки 1 і їх перфоровакорінням, що утворює велику поглинаючу поверхні поверхні 2 розташовані вертикально і, з'єднані в ню, на якій дробляться і осідають завислі у воді шахматному порядку між собою за допомогою частинки мулу, при цьому відбувається поглинанстержнів 8, що проходять через отвори 9 в автопоня із нього, води та донних завислих відкладень кришках, і стопорів 10. Закріплені автопокришки біогенних елементів, наприклад, азот, фосфор, утворюють додаткові камери 11, що відкриті знизу кальцій, натрій, магній, мідь, розкладаються феі зверху. В порожнинах 4 і 5 автопокришок 1 між ноли і їх похідні. Занурені 14 види рослин, напришматками 6 матеріалу з позитивною плавучістю і клад, рдести, на відміну від повітряно-водяних за межами автопокришок розташована коренева поглинають в 2...3 рази більше мінеральних елесистема 12 повітряно-водяних 13, наприклад, очементів харчування, в десять разів більше виділярет звичайний Phragmstes austraІis, очерет озерють у воду кисню в придонних шарах води, забезний Scirpus lacustrise або рогоза вузьколиста печуючи збільшення там інтенсивності Typha augustifolia L., і занурених 14 вищих водяних окислювальних процесів і зменшення органічних рослин, наприклад, рдест пронзеннолистий, плазалишків. Плаваючі 15 види рослин забезпечують ваючі 15 види рослин, наприклад, ряска багатоковисоку поглинаючу властивість біогенів та інших ренева, сальвінія, спіродела, розміщені на повермінеральних і органічних речовин в поверхневих хні води у додаткових камерах 11. Над цими шарах води за рахунок кількох генерацій протягом камерами закріплені за допомогою системи кріпвегетаційного періоду. В порожнинах 4 автокамер лення 16, направляючі елементи, наприклад, кап1 в процесі експлуатації на кусках 6 плаваючого ронова сітка 17. З'єднані автопокришки 1 за допоматеріалу збільшується біологічна плівка із бактемогою троса 18, через твердий плаваючий рій, простих водорослів і грибів,що харчуються поплавок 19 кріплять до якоря 20. виключно органічними та мінеральними речовиПристрій працює слідуючим чином. нами і разом із водою переміщуються при дрейфі Задана кількість з'єднаних автопокришок 1 роз'єднаних автопокришок 1, при зміні напрямку вітзміщується у водоймищі на початку вегетаційного ру, навколо якоря 20 або при вертикальних переперіоду. Місце їх встановлення у водотокові або міщеннях за допомогою хвиль у водоймищі. Приводойомищі вибирають в місці поступлення забрустрій дозволяє одночасно очищувати воду дненої стічної води або в зонах з підвищеною конкількома видами вищих рослин і біологічною плівцентрацією забруднюючих речовин. Якір 20 встакою, що інтенсифікує цей процес. новлюють з умовою розташування від любого У процесі експлуатації в кореневій системі 12 об'єкта, в плані, на віддалі, рівній довжині зібраних вищих рослин накоплюються хімічні елементи, які автопокришок 1 і горизонтальній проекції троса 18. разом з цією системою періодично видаляються з При цьому пагінці коріння або стебел вищих росводоймища за допомогою техніки або вручну, при лин розміщують ярусами серед шматків плаваючоневеликих об'ємах біомаси коріння та стебел. го матеріалу, частина з цих рослин закріплюють на Використання заявленого пристрою має ряд поверхнях 2 окремими відрізками пагінців. При переваг. До них необхідно віднести можливість контакті з водою посадковий матеріал вищих возабезпечити інтенсивне збільшення біомаси повітдяних рослин, який розміщений у верхніх шарах ряно-водяних, занурених і плаваючих вищих водя(0.3...0.7м) води дає нові пагінці. При цьому інтенних рослин на одиницю площі поверхні води у во 7 13698 8 доймищі, додаткове розміщення на ній плаваючих них речовин, збільшуючи таким чином інтенсиввидів цих рослин, пропускання води через шматки ність зниження кількості органічних речовин, біозагрузки з біологічною плівкою біоцинозу, що має генних елементів і забезпечуючи більш стабільний підвищену резистентність до токсичних речовин і фізико-хімічний склад води, що очищується, і за підвищену окислювальну властивість до органічрахунок цього підвищити ефективність пристрою. Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A mechanism for the biological purification of reservoirs water

Автори англійською

Borovyi Yaroslav Anatoliiovych, Andreev Oleksandr Anatoliiovych, Vidnichuk Mykola Antonovych, Borova Olena Yaroslavivna, Karpiuk Lesia Anatoliivna, Andrieeva Natalia Oleksandrivna

Назва патенту російською

Устройство для биологической очистки воды водоемов

Автори російською

Боровой Ярослав Анатольевич, Андреев Александр Анатольевич, Видничук Николай Антонович, Боровая Елена Ярославовна, Карпюк Леся Анатольевна, Андреева Наталья Александровна

МПК / Мітки

МПК: C02F 3/32

Мітки: біологічного, очищення, водоймищ, води, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-13698-pristrijj-dlya-biologichnogo-ochishhennya-vodi-vodojjmishh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для біологічного очищення води водоймищ</a>

Подібні патенти