Спосіб підвищення ефективності екстрагування аденозинтрифосфорної кислоти з м’язової тканини м’яса забійних тварин

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення ефективності екстрагування аденозинтрифосфорної кислоти з м'язової тканини м'яса забійних тварин, який включає подрібнення сировини, введення її в мацераційний бак, пропускання екстрагента в мацераційний бак, отримання екстракту, який відрізняється тим, що площу фактичного контакту екстрагента з сировиною збільшують, створюючи умови псевдозрідженого стану наданням мацераційному баку обертання з кутовою швидкістю, оптимальною для відповідної сировини і відповідного діаметра подрібнення сировини.

Текст

Спосіб підвищення ефективності екстрагування аденозинтрифосфорної кислоти з м'язової тка ArM 3 13519 4 середились по об'єму мацераційного баку, бажано Тому визначимо оптимальну кутову швидкість в умовах псевдозрідженого стану. обертання мацераційного бака при екстракції АТФ Але в цьому випадку може бути два варіанти. при умові подрібнення м'язової тканини м'яса до При надто великій кутовій швидкості подрібнені частинок середнього діаметру ~1мм. частинки сировини будуть збиватися біля поверхні 1. Критерій оптимізації при відцентровій мацераційного бака, що не бажано. екстракції визначаємо з рівності [Білонога Ю.Л. А при надто малій кутовій швидкості - не буде Оптимізація параметрів подрібнення твердої сидостатнього роззосередження частинок. ровини під час розчинення та екстракції в полі граПри проведенні патентного пошуку заявником вітаційних або відцентрових сил // Вісник НУ знайдено технічне рішення [Промышленная тех"Львівська політехніка", Оптимізація виробничих нология лекарств. Под ред. проф. Чуешова В.И., процесів і технічний контроль в машинобудуванні і Харьков, Изд-во НФАУ МТК -Книга. -т.2, 2002, приладобудуванні. - 2004. - №515, с.104-116]. С.85-86], яке містить найбільшу кількість суттєвих ( сos ) 3 2 (0.029 0.97) 3 810 2 173.7 ознак, спільних з заявленим способом (подрібнен6 ВЦ 3,076 4 2 2 0.33 ня сировини, введення її в мацераційний бак, проr( ч ) 0.0017 0.2 (1100 810) (1) пускання екстрагенту в мацераційний бак, отримання екстракту). ( сos ) 3 2 (0.029 0.97) 3 810 2 173.7 6 В спільних протоОднак наявність зазначених,Ц 3,076 з 4 2 2 0.33 r( ) 0.0017 0.2 (1100 810) типом ознак, недостатня для отримання технічногоч де - коефіцієнт поверхневого натягу для ексрезультату, який забезпечує заявлений спосіб. трагенту /розчинника/, застосовуваного при вироТехнічних рішень, які б за сукупністю ознак співпабництві ЛТФ саме - 96%-ний спирт, =0,02H/м; дали з заявленим способом - не виявлено. Це дозволяє зробити висновок про відповідність заявcos =0,97 - гідрофільність поверхні м'язової ткаленого технічного рішення критерію корисної нини м'яса до спирту; - густина екстрагенту, моделі "новизна". =810 кг/м3; - динамічна в'язкість екстрагенту, В патентній і науково-технічній літературі не =0,0017Па с; ч - густина частинок подрібненої знайдено технічних рішень, в яких були б описані сировини /м'язової тканини/, ч=1100кг/м3; [Білоновідомості про ознаки, що відрізняють заявлений га Ю.Л., Пашечко M.I., Ціж Б.Р. Оптимальні параспосіб від прототипу і забезпечують досягнення метри псевдозрідженого шару в системі тверде результату: площу фактичного контакту з сировитіло - рідина // Холодильна техніка і технологія, ною збільшують, створюючи умови псевдозрідже№1, 2005.- С.69-76]. Приймаємо радіус мацераного стану наданням мацераційному баку обертів ційного бака r=0,2м, тоді доцентрове прискорення з кутовою швидкістю, оптимальною для відповідбуде становити 2r, де - оптимальна кутова ної сировини і відповідного діаметру подрібнення швидкість обертання. сировини, наприклад, при екстракції АТФ 272-278 2. Оптимальне значення критерію Рейнольдса: об/хв для м'язової тканини м'яса при подрібненні її 347,4 до середнього діаметру частинок ~1мм. Re n 2 B ц (2) 0.33 Отже заявлене технічне рішення не випливає 3. Модифікований критерій Архімеда: явним чином з рівня техніки, що дозволяє зробити 2 висновок про відповідність заявленого технічного 2 r d3 ( ч ) 0.2 (1 10 3 ) 3 (1100 810) 810 ArM рішення критерію винаходу (корисної моделі) "Ви2 0.0017 2 нахідницький рівень". 2 2 Заявлений корисна модель належить до галузі ) (3) r d3 ( ч 0.2 (1 10 3 ) 3 (1100 810) 810 ArM 16,256 2 медицини, зокрема фармакології, а саме до 2 спо2 0.0017 для яких слу2 собів виробництва АТФ, сировиною 3 2 r d3 ( ч ) 0 2 (1 10 3 ) (1100 810 жить подрібнена м'язова .тканина забійних тварин,) 810 16,256 2 2 і може бути використаний для підвищення ефекти0.0017 2 4. Робоче значення критерію Рейнольдса для вності екстрагування і здешевлення процесу екстперехідного режиму осадження: ракції. Отже, відповідає критерію корисної моделі Ren=0,152( ArM)0,715= "Промислова придатність". (4) =0,152(0,77 16,256 2)0,715=0,926 1,43; Таким чином, запропоноване технічне рішення Ren=0,926 1,43 є новим, має винахідницький рівень, є промислово де - коефіцієнт форми, =0,77. придатним, тобто відповідає всім умовам патентоПрирівнюємо значення критерію Рейнольдса, спроможності корисної моделі відповідно до статті знайдені в пунктах 2 і 4. 7 розділу II Закону України "Про охорону прав на 5. Оптимальна кутова швидкість обертання винаходи і корисні моделі" №І77І-Ш. екстрактора: Недоліком відомого способу є збивання час347,4 тинок подрібненої сировини, зменшення контакту 0,926 1.43 0.33 екстрагенту з подрібненою сировиною. (5) -1 Запропонований спосіб включає подрібнення =29c сировини, введення її в мацераційний бак, пропустоді кання екстракту в мацераційний бак, збільшення площі фактичного контакту екстрагенту з сировиn 30 275 ною шляхом надання мацераційному баку обертів oб/xв. з оптимальною кутовою швидкістю, отримання приймаємо 272-278об./хв. екстракту. при цьому 1 6 5 1.43 (6) Ren=0,926 =113 6. Швидкість подачі середовища: Re n 113 0.0017 V 0,238 (7) d (1 10 3 )810 Розрахуємо оптимальний середній діаметр подрібненої сировини /м'язова тканина м'яса/ для випадку гравітаційного осадження [Білонога Ю.Л., Білонога Д.М. Оптимальні параметри подрібнення сировини при виробництві інсуліну з використанням псевдозрідженого шару // Науковий вісник ЛНАВМ імені С.З.Гжицького. - 2003. т.5, №2, Частина 1.- С.115-119]. 7. Критерій оптимізації (оптимальний коефіцієнт турбулізації ламінарного шару для гравітаційного осадження): ( ОПТ. сos ) 3 4 g( ч 2 3 g( ч 13519 6 Вісник НУ "Львівська політехніка". Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні.- 2004. -№515 С.104-116]: Mn Mk 0 2 Ren.5 dk 0 2 Rek .5 dn Ren 0,66 Rek 0,66 (13) де Mn, Мк - маси екстракту, що виділяються з сировини за одиницю часу при оптимальному подрібненні у відцентровому [Промышленная технология лекарств, т.I, Под ред, проф. В.И.Чуешова. Харьков. Изд-во НФАУ МТК -Книга. -2002, с.445] та гравітаційному [Пат. Україна №56795 Пристрій для інтенсифікації перебігу дифузійних процесів в системі тверде тіло - рідина, наприклад, інтенсифікації екстракції інсуліну з підшлункової залози забійних тварин. Р.Й.Кравців, Ю.Л.Білонога, ( сos ) 3 2 (0,029 0,97) 3 810 2 В 3,076 3,076 90,3 Л.В.Занічковська МПК 7 А61К38/17, С07К1/00, 4 g( ч ) 0,0017 4 9,8(1100 810) Чинний від 15.05.2003р. Бюл. №5.] екстракторі (8) відповідно; Ren, Rek - критерії Рейнольдса у відце2 (0,029 0,97) 3 810 2 нтровому [Промышленная технология лекарств., 6 3,07 90,3 т.I, Под ред. проф. В.И.Чуешова. -Харьков: Изд-во ) 0,0017 4 9,8(1100 810) НФАУ МТК - Книга. -2002, с.445] та гравітаційному де g - прискорення земного тяжіння, 9,8 м/с . [Пат. Україна №56795 Пристрій для інтенсифікації 8. Оптимальне значення критерію Рейнольдса перебігу дифузійних процесів в системі тверде (9) Ren=2 В=2 90,3 =180,6 тіло - рідина, наприклад, інтенсифікації екстракції 9. Оптимальне значення критерію Архімсда інсуліну з підшлункової залози забійних тварин. для перехідного режиму осаджених подрібнених Р.Й.Кравців, Ю.Л.Білонога, Л.В.Занічковська МПК частинок мязової тканини мяса /для Rек

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for increasing efficacy of extracting adenosine triphosphate from muscular tissues of meat of slaughtered animals

Автори англійською

Kravtsiv Roman Yosypovych, Bilonoha Yurii Lvovych, Zanichkovs'ka Liubov Volodymyrivna

Назва патенту російською

Способ повышения эффективности экстрагирования аденозинтрифосфорной кислоты из мышечной ткани мяса убойных животных

Автори російською

Кравцив Роман Иосифович, Портных Роман Иосифович, Билонога Юрий Львович, Заничковская Любовь Владимировна

МПК / Мітки

МПК: A61K 38/17, A61K 35/34, C07K 1/00

Мітки: спосіб, забійних, тканини, ефективності, підвищення, тварин, аденозинтрифосфорної, м'яса, екстрагування, м'язової, кислоти

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-13519-sposib-pidvishhennya-efektivnosti-ekstraguvannya-adenozintrifosforno-kisloti-z-myazovo-tkanini-myasa-zabijjnikh-tvarin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення ефективності екстрагування аденозинтрифосфорної кислоти з м’язової тканини м’яса забійних тварин</a>

Подібні патенти