Спосіб діагностики ремоделювання міокарда у хворих з хронічними захворюваннями печінки

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики ремоделювання міокарда у хворих з хронічними захворюваннями печінки, що включає визначення вмісту інсуліноподібного фактора росту-1 в сироватці крові, який відрізняється тим, що розвиток ремоделювання міокарда діагностують при зниженні вмісту інсуліноподібного фактора росту-1 до 187,7±5,64 нг/мл і нижче.

Текст

Спосіб діагностики ремоделювання міокарда у хворих з хронічними захворюваннями печінки, що включає визначення вмісту інсуліноподібного фактора росту-1 в сироватці крові, який відрізняється тим, що розвиток ремоделювання міокарда діагностують при зниженні вмісту інсуліноподібного фактора росту-1 до 187,7±5,64нг/мл і нижче. (19) (21) u200509869 (22) 20.10.2005 (24) 15.03.2006 (46) 15.03.2006, Бюл. № 3, 2006 р. (72) Журавльова Лариса Володимирівна, Ковальова Ольга Миколаївна (73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 3 13273 4 ноподібного фактору росту-1 в сироватці крові ментним методом за допомогою набору знижений [Donaghy A., Ross R., Gimson A. et al. «ACTIVETM IGF-1 ELISA КІТ» (США). У здорових Growth hormone, insulin-like growth factor, and осіб вміст інсуліноподібного фактору росту-1 в insulin-like growth factor binding proteins 1 and 3 in сироватці крові становить 267,0±10,2нг/мл. chronic liver disease // Hepatology. - 1995. - Vol.21. При хронічному гепатиті мінімальної та помірP.680], що може позначатися на розвитку поліорної активності і цирозі печінки встановлено, що ганних порушень, в тому числі, серцевої недостатвміст інсуліноподібного фактору росту-1 в сированості. тці крові становить при хронічному гепатиті мініДаний спосіб діагностики ремоделювання міомальної активності - 184,7+5,64нг/мл; при хронічкарда є найбільш близьким до того, що заявляєтьному гепатиті помірної активності - 153,4±64нг/мл; ся по технічній суті та результату, який може бути при цирозі печінки в стадії субкомпенсації досягнутим, тому його обрано в якості прототипу. 84,7±3,54нг/мл. Зменшення вмісту інсуліноподібОсновним недоліком способу-прототипу, а таного фактору росту-1 в сироватці крові корелює з кож відомих аналогів є те, що виявлена тенденція збільшенням маси міокарда лівого шлуночка і вказує тільки на наявність порушень структури та зниженням систолічної функції міокарда. При досфункції міокарда у даної категорії хворих, але не ліджені ехокардіографічних показників у хворих на дозволяє використовувати визначення вмісту інсухронічні захворювання печінки вміст інсуліноподіліноподібного фактору росту-1 в сироватці крові у бного фактору росту-1 корелює з підвищенням конкретних клінічних випадках, що зменшує точпоказників кінцево-систолічного об'єму, кінцевоність діагнозу щодо розвитку ремоделювання міодіастолічного об'єму, ударного об'єму, хвилинного карда і пов'язаних з цим ускладнень. об'єму крові, кінцево-діастолічного розміру, товУ зв'язку з вищевикладеним, в основу корисної щини задньої стінки лівого шлуночка в діастолу, моделі покладено задачу підвищення точності товщини міжшлуночкової перетинки, маси міокардіагностики ремоделювання міокарда у хворих на да лівого шлуночка, індексу маси міокарда лівого хронічні захворювання печінки. шлуночка, відносної товщини стінки лівого шлуноЗадачу, яку покладено в основу корисної мочка і зниження фракції викиду та швидкості скороделі вирішують тим, що у відомому способі діагночування волокон, що вказує на порушення геометстики ремоделювання міокарда у хворих з хронічрії міокарда. ними захворюваннями печінки, що включає Ефективність способу ілюструють наступні визначення вмісту інсуліноподібного фактору росприклади його клінічного використання: ту-1 в сироватці крові, згідно з корисною моделлю, Приклад 1 розвиток ремоделювання міокарда діагностують Хворий М., 45 років, поступив в стаціонар з діпри зниженні вмісту інсуліноподібного фактору агнозом хронічний гепатит алкогольного та токсиросту-1 до 187,7±5,64нг/мл і нижче. чного генезу з мінімальною активністю зі скаргами Позитивний ефект корисної моделі, а саме піна відчуття важкості в правому підребер'ї, яке видвищення точності діагностики ремоделювання никає після фізичного навантаження або вживання міокарда у хворих з хронічними гепатитами і цирожирної, смаженої, копченої їжі, алкоголю, відмічає зами печінки, обумовлений тим, що інсуліноподібтакож диспепсичні явища, втомлюваність. Хворіє ний фактор росту-1 продукується в печінці та стипротягом 2-х років, але до лікаря не звертався, мулює гіпертрофію кардіоміоцитів Спостерігається працює різноробочим на підприємстві важкого підсилення функції серця і підвищення артеріальмашинобудування. При об'єктивному досліджені: ного тиску при недостатності інсуліноподібного загальний стан задовільний, положення активне, фактора росту-1 [Lembo G., Rockman H.A., Hunter за конституцією нормостенік, шкіра біло-рожевого J.J. et al. Elevated blood pressure and enhanced кольору, чиста, тургор збережений. Підшкірноmyocardial contractility in mice with severe IGF-1 жировий прошарок розвинений помірно. Перифеdeficiency // J.Clin.Invest - 1996. - Vol.98. - p.2648ричні лімфовузли не пальпуються. Набряків не 2655.]. Дефіцит гормону росту і інсуліноподібного має. Над поверхнею легенів при перкусії ясний фактора росту-1 називають однією із причин пролегеневий звук, при аускультації - везикулярне гресування серцевої недостатності [Нетяженко дихання. Межі відносної тупості серця не змінені. В.З., Лапшин О.В. Вплив на процеси ремоделюРитм серцевої діяльності правильний, частота вання міокарда: практичний сенс чи наукова сенсерцевих скорочень 76 за хвилину. Тони серця саційність // Клінічна фармакологія, фізіологія, біогучні, шумів не має. AT 120/75мм.рт.ст. Язик волохімія. - 1998 - №2. - с.50-65]. Зменшення вмісту гий, рожевий, біля кореня відмічається білий наліт. інсуліноподібного фактору росту-1 в сироватці Живіт в розмірах не змінений, при пальпації відмікрові у хворих з хронічними гепатитами і цирозами чається незначна болісність в правому підребер'ї. печінки приймає участь в процесах ремоделюванПечінка збільшена на 2см. Селезінка пальпується ня міокарда, що супроводжується діастолічною і біля краю реберної дуги. Симптом Пастернацького систолічною дисфункцією. негативний з обох боків. Спосіб виконують наступним чином: 1мл сироПри лабораторно-інструментальному обстеватки крові хворого на хронічне захворювання пеженні патологічних змін з боку клінічних аналізів чінки заморожують і переховують при температурі крові і сечі не встановлено. Електрокардіограма не вище - 20°С. Перед виконанням дослідження без змін. При рентгенологічному обстеженні оргасироватку розморожують дуже швидко шляхом нів грудної клітки легені і серце без змін. При біотеплової обробки на водяній бані при температурі хімічному дослідженні крові встановлено підви37°С. Визначення вмісту інсуліноподібного фактощення рівня глобулінів в сироватці крові до ру росту-1 в сироватці крові проводять імунофер23%, ACT 0,72ммоль/л, АЛТ 1,38ммоль/лб загаль 5 13273 6 ний білірубін 27,4ммоль/л. При імуноферментному дено ультразвукове дослідження серця. При цьодослідженні інсуліноподібний фактор росту-1 му фракція викиду становила 55%, маса міокарда 217,6нг/мл. З метою уточнення наявності або відлівого шлуночка - 175г, індекс маси міокарда лівосутності ремоделювання міокарда проведено ульго шлуночка - 94,6г/м2, коефіцієнт відносної товтразвукове дослідження серця. При цьому показщини стінки лівого шлуночка - 0,49. Таким чином, у 3 ники кінцево-систолічного об'єму (57см ), кінцевохворого М. з хронічним гепатитом з помірною акдіастолічного об'єму (137см3), ударного об'єму тивністю відмічалась концентрична гіпертрофія (80см3), фракції викиду (58%) не виходили за межі лівого шлуночка. Наявність гіпертрофії підтверзагальноприйнятої норми. Маса міокарда лівого джувалась за допомогою клінічних методів дослішлуночка становила 154г, індекс маси міокарда дження, електрокардіограми і рентгенологічного лівого шлуночка - 84,6г/м2, відносна товщина стінобстеження. ки лівого шлуночка - 0,43. Таким чином, у хворого Приклад 3 М. З хронічним гепатитом з мінімальною активнісХворий З., 50 років, поступив в стаціонар з діатю відмічалась нормальна геометрія лівого шлугнозом криптогенний цироз печінки в стадії субконочка. мпенсації зі скаргами на відчуття важкості і біль в Приклад 2 правому підребер'ї, які виникають після незначноХворий К., 52 років, поступив в стаціонар з діаго фізичного навантаження або переїдання, вжигнозом хронічний гепатит алкогольного та токсичвання алкоголю, ліків, також відмічаються диспепного генезу з помірною активністю зі скаргами на сичні явища у вигляді нудоти, зрідка блювоти, відчуття важкості, часом біль в правому підребер'ї, відрижки, сверблячку шкіри, особливо вночі, кроякі виникають після фізичного навантаження або воточивість ясен, виникнення синців на шкірі, втопереїдання, вживання алкоголю, ліків. Відмічає млюваність після незначних фізичних навантатакож диспепсичні явища у вигляді нудоти, відрижжень, дратливість, іпохондрію. Хворіє протягом 3-х ки, втомлюваність після незначних фізичних навароків, захворювання розвивалось поступово, без нтажень, дратливість. Хворіє протягом 8-й років, в конкретної причини, алкоголь вживав помірно, анамнезі гострий вірусний гепатит типа А, постійно професійних шкідливостей не було. При об'єктиввживає алкоголь в дозі 200-300мл горілки 2-3 на ному досліджені: загальний стан середньої важкотиждень. При об'єктивному досліджені: загальний сті, положення активне, за конституцією нормосстан середньої важкості, положення активне, за тенік, шкіра бліда, з сіро-жовтим відтінком і конституцією нормостенік, шкіра біло-рожевого слідами розчухів, склери іктеричні, на шкірі обличкольору, склери жовтушні, на шкірі обличчя, на чя, грудей, спини є поодинокі телеангіоектазії, на спині є поодинокі телеангіоектазії, печінкові долокінцівках - синці і крововиливи, печінкові долоні, ні, шкіра суха, тургор збережений. Підшкірношкіра суха, тургор знижений. Підшкірно-жировий жировий прошарок розвинений помірно. Перифепрошарок розвинений помірно. Периферичні лімричні лімфовузли не пальпуються. Набряків не фовузли не пальпуються. Набряків не має. Над має. Над поверхнею легенів при перкусії ясний поверхнею легенів при перкусії ясний легеневий легеневий звук, при аускультації - везикулярне звук, при аускультації - везикулярне дихання. Межі дихання. Межі відносної тупості серця розширені відносної тупості серця розширені вліво на 3см. вліво на 2см. Ритм серцевої діяльності правильРитм серцевої діяльності правильний, частота ний, частота серцевих скорочень 68 за хвилину. серцевих скорочень 89 за хвилину. Тони серця Тони серця приглушені, шумів не має. AT приглушені, шумів не має. AT 120/70мм.рт.ст. Язик 120/70мм.рт.ст. Язик вологий, яскраво-рожевий. вологий, яскраво-рожевий. Живіт збільшений за Живіт в розмірах не змінений, при пальпації відмірахунок асциту, при пальпації відмічається болісчається болісність в правому підребер'ї. Печінка ність в правому підребер'ї, симптом флюктуації збільшена на 6см. Селезінка не пальпується. позитивний. Печінка збільшена на 7см. Селезінка Симптом Пастернацького негативний з обох боків. збільшена на 1,5см. Симптом Пастернацького неПри лабораторно-інструментальному обстегативний з обох боків. женні в клінічному аналізі крові спостерігалась При лабораторно-інструментальному обстенормохромна анемія, швидкість осаду еритроцитів женні в клінічному аналізі крові спостерігалась становила 18мм/год, в клінічному аналізі сечі панормохромна анемія, тромбоцитопенія, швидкість тологічних змін не встановлено. На електрокардіоосаду еритроцитів становила 27мм/год, в клінічграмі відмічалися ознаки помірної гіпертрофії лівоному аналізі сечі патологічних змін не встановлего шлуночка, а також дистрофії міокарда у вигляді но. На електрокардіограмі відмічалися тахікардія, уповільнення процесу реполяризації і зниження ознаки гіпертрофії лівого шлуночка, погіршання амплітуди зубця Т. При рентгенологічному обстепроцесів реполяризації. При рентгенологічному женні органів грудної клітки легені без змін, тінь обстеженні органів грудної клітки легені без змін, серця розширена вліво. При біохімічному дослітінь серця розширена вліво. При біохімічному досдженні крові встановлено вміст загального білка лідженні крові встановлено вміст загального білка 58г/л, гіпоальбумінемія (40%), підвищення рівня 63г/л, підвищення рівня глобулінів в сироватці глобулінів в сироватці крові до 29%, ACT крові до 26%, ACT 0,84ммоль/л, АЛТ4,78ммоль/л, 1,83ммоль/л, АЛТ 6,82ммоль/л, глютамілтр анспептида за 4,73мккат/л, лужна глютамілтр анспептида за 8,36мккат/л, лужна фосфотаза 2,68 BE, загальний білірубін 42,7ммоль/л, прямий - 29,3ммоль/л. При імунофефосфотаза 3,46 BE, загальний білірубін рментному дослідженні інсуліноподібний фактор 72,4ммоль/л, прямий - 57,3ммоль/л. При імуноферосту-1 - 137,4нг/мл. З метою уточнення наявності рментному дослідженні інсуліноподібний фактор або відсутності ремоделювання міокарда проверосту-1 - 87,2нг/мл. З метою уточнення наявності 7 13273 8 або відсутності ремоделювання міокарда провехворого М. з хронічним гепатитом з помірною акдено ультразвукове дослідження серця. При цьотивністю відмічалась ексцентрична гіпертрофія му фракція викиду становила 51%, маса міокарда лівого шлуночка. Наявність гіпертрофії підтверлівого шлуночка - 222г, індекс маси міокарда ліводжувалась за допомогою клінічних методів досліго шлуночка - 121,8г/м2, коефіцієнт відносної товдження, електрокардіограми і рентгенологічного щини стінки лівого шлуночка - 0,44. Таким чином, у обстеження. Комп’ютерна верстка А. Рябко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for diagnosing remodeling of myocardium in patients with chronic diseases of liver

Автори англійською

Zhuravliova Larysa Volodymyrivna, Kovaliova Olha Mykolaivna

Назва патенту російською

Способ диагностики ремоделирования миокарда у больных с хроническими заболеваниями печени

Автори російською

Журавлева Лариса Владимировна, Ковалева Ольга Николаевна

МПК / Мітки

МПК: A61B 10/00, G01N 33/74

Мітки: спосіб, захворюваннями, хронічними, печінки, діагностики, хворих, міокарда, ремоделювання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-13273-sposib-diagnostiki-remodelyuvannya-miokarda-u-khvorikh-z-khronichnimi-zakhvoryuvannyami-pechinki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики ремоделювання міокарда у хворих з хронічними захворюваннями печінки</a>

Подібні патенти