Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики ендотеліальної дисфункції у хворих на цироз печінки шляхом кількісного визначення ендотеліальних факторів, який відрізняється тим, що кількісно визначають ендотеліоцити у венозній крові, і при кількості ендотеліальних клітин >5,799·104/л діагностують ендотеліальну дисфункцію у хворих на цироз печінки.

Текст

Реферат: Спосіб діагностики ендотеліальної дисфункції у хворих на цироз печінки шляхом кількісного 4 визначення ендотеліоцитів у венозній крові. При кількості ендотеліальних клітин >5,799·10 /л діагностують ендотеліальну дисфункцію у хворих на цироз печінки. UA 123109 U (12) UA 123109 U UA 123109 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до терапії та гастроентерології, і може бути використана для діагностики ендотеліальної дисфункції у хворих на цироз печінки. На сьогоднішній день надзвичайно актуальним є питання своєчасної діагностики, прогнозування, перебігу та лікування гепатологічної патології, що дозволяє віддалити ризик виникнення різноманітних ускладнень (М.Б. Щербініна та співавт., 2017). Експериментальними та клінічними дослідженнями доведено, що ендотелій бере участь у численних патологічних механізмах, які виникають не тільки у результаті судинної патології, але і внаслідок дифузних уражень печінки. Розвиток ендотеліальної дисфункції не тільки сприяє виникненню, а й прогресуванню патології печінки та є важливою ланкою в патогенезі багатьох захворювань, в тому числі цирозу печінки (Mehta G. et al., 2014). Розлади місцевого фібринолізу, внаслідок порушення участі ендотелію в регуляції останнього, є вагомим чинником розвитку та прогресування цирозу печінки, що може бути зумовлено порушенням печінкового кровообігу й призводить до збільшення викиду в кров тромбопластину - потужного пускового фактору згортання крові (Харченко Н.В., 2016; Степанов Ю.М., 2008; Goveia J. et al., 2014; Strisciuglio T et al., 2015). Найближчим аанлогом корисної моделі є спосіб діагностики та прогнозування розвитку ендотеліальної дисфунції за визначенням ендотеліальних факторів (Bosch J, Abraldes JG, Fern?ndez M, Garc?a-Pag?n JC. epatic endothelial dysfunction and abnormal angiogenesis: new targets in the treatment of portal hypertension. //J Hepatol. - 2010. - № 53. - P. 558-567), в якому визначають в якості ендотеліального фактору NO-синтазу. Недоліками найближчого аналога є те, що спосіб не дозволяє оцінити ступінь ушкодження ендотеліальної стінки у цілому, так як ендотелій відіграє багато функцій водночас, зокрема вазотонічну, бар'єрну, секреторну, гемостатичну, приймає участь у процесах ремоделювання та запалення судинної стінки; крім того, реактиви для проведення подібних досліджень надзвичайно коштовні. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити спосіб діагностики ендотеліальної дисфункції у хворих на цироз печінки шляхом підрахунку кількості ендотеліальних клітин у венозній крові. Спільними ознаками корисної моделі та найближчого аналога є кількісне визначення ендотеліальних факторів. Відмінними ознаками корисної моделі від найближчого аналога є те, що кількісно 4 визначають ендотеліоцити у венозній крові, і при кількості ендотеліальних клітин >5,799·10 /л діагностують ендотеліальну дисфункцію у хворих на цироз печінки. Спосіб здійснюють таким чином. При цирозі печінки закономірно зазнають суттєвих змін показники функціонального стану ендотелію, що можна пояснити посиленням процесів вільнорадикального окиснення при печінково-клітинній недостатності. Вільні радикали здатні прямо руйнувати NO. Посилення пероксидного окиснення ліпідів мембран також призводить до пошкодження структури ендотелію та порушення його NO-продукуючої здатності. Розвивається абсолютний або відносний дефіцит NO, необхідний для нормальної регуляції судинного тонусу. Ослаблення NOзалежних вазодилататорних реакцій, у свою чергу, спричиняє підвищення судинного тонусу, посилення тромбоутворення, й як наслідок, гіпоксію тканин. Крім того, зменшується інгібувальний вплив NO на агрегацію тромбоцитів, адгезію лейкоцитів до ендотелію та проліферацію гладеньком'язових клітин судинної стінки, що створює додаткові передумови до судинних порушень. Так, в міру прогресування даних патологій достовірно і пропорційно змінюється рівень ліпідного обміну та кількість десквамованих ендотеліальних клітин. Було обстежено 36 хворих на цироз печінки, що перебували на лікуванні в гастроентерологічному відділенні ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" та 20 практично здорових осіб (контрольна група). У 19 пацієнтів було діагностовано цироз печінки м'якої активності, 17 - помірної. У практично здорових осіб кількість десквамованих клітин в крові відповідала 4 4 3,04±0,204·10 /л (загальновідома норма - до 5·10 /л). У пацієнтів із цирозом печінки м'якої 4 4 активності цей показник складав 6,42±0,621·10 /л, помірної активності - 7,07±0,432·10 /л. Встановлені вірогідні зміни між групами хворих залежно від ступеня активності патологічного процесу. Таким чином, прогресування цирозу печінки супроводжується проградієнтним зростанням кількості десквамованих ендотеліальних клітин в крові хворих, на підставі чого можна діагностувати розвиток захворювання. Корисна модель здійснюється наступним чином. У пацієнтів здійснюють забір крові з ліктьової вени вранці, між 8-ю та 9-ю годиною, в об'ємі 5 мл. Після центрифугування з крові виділяють ендотеліоцити за Hladovec J. (Hladovec J. 1 UA 123109 U 5 10 15 20 25 30 Circulating endothelial cells as a sign of vessel wall lesions //Physiol. Bohemoslov. 1978. Vol. 27. № 2. P. 140-144). Кількість останніх підраховують в 2 сітках камери Горяєва методом фазовоконтрастної мікроскопії. Враховуючи співвідношення між кількістю клітин в сітці і об'ємом камери Горяєва, об'єму отриманої суспензії і об'єму плазми, при підрахунку кількості ендотеліальних 4 4 клітин результат множать на 10 /л. При кількості ендотеліальних клітин >5,799·10 /л діагностують ендотеліальну дисфункцію у хворих на цироз печінки. Приклади використання корисної моделі. Корисна модель розроблена і пройшла клінічні випробування в гастроентерологічному відділенні ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня". Приклад 1. Хворий А., 60 років. Клінічний діагноз: Цироз печінки, змішаної етіології, м'якої активності, компенсований. Портальна гіпертензія І ст. Спленомегалія. Варикозне розширення вен стравоходу І ст. За даними додаткових методів дослідження: загальний білірубін - 23,0 мкм/л, прямий білірубін - 10,0 мкм/л, непрямий білірубін - 13,0 мкм/л, АЛТ - 1,6 мкм/л, тимолова проба - 6,6 ОД. УЗД органів черевної порожнини: печінка - 158 мм, підвищеної ехощільності. Селезінка 130 × 44 мм. ФГДС: Варикозне розширення вен стравоходу І ст. 4 Кількість десквамованих ендотеліальних клітин в крові пацієнта склала 6,29·10 /л - була діагностована ендотеліальна дисфункцію у хворого на цироз печінки. Приклад 2. Хворий Л., 52 років. Клінічний діагноз: Цироз печінки змішаної етіології, помірної активності, субкомпенсований. Портальна гіпертензія II ст. Асцит. Спленомегалія. Варикозне розширення вен стравоходу II ст. За даними додаткових методів дослідження: загальний білірубін - 61,0 мкм/л, прямий білірубін - 15,0 мкм/л, непрямий білірубін - 45,0 мкм/л, АЛТ - 2,6 мкм/л, тимолова проба - 7,1 ОД. УЗД органів черевної порожнини: печінка - 164 мм, підвищеної ехощільності. В нижніх відділах черевної порожнини невелика кількість вільної рідини. Селезінка 141 × 56 мм. ФГДС: Варикозне розширення вен стравоходу II ст. 4 Кількість десквамованих ендотеліальних клітин в крові пацієнта склала 7,11·10 /л - була діагностована ендотеліальна дисфункцію у хворого на цироз печінки. Технічний результат. Запропонований спосіб дозволяє ефективно діагностувати ендотеліальну дисфункцію у хворих на цироз печінки, спрогнозувати перебіг цирозу печінки шляхом оцінки ступеня ушкодження судинного ендотелію за кількістю десквамованих ендотеліальних клітин в крові пацієнтів, є ефективним, малоінвазивним та відносно дешевим. 35 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 Спосіб діагностики ендотеліальної дисфункції у хворих на цироз печінки шляхом кількісного визначення ендотеліальних факторів, який відрізняється тим, що кількісно визначають 4 ендотеліоцити у венозній крові, і при кількості ендотеліальних клітин >5,799·10 /л діагностують ендотеліальну дисфункцію у хворих на цироз печінки. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/50

Мітки: хворих, спосіб, цироз, діагностики, дисфункції, ендотеліальної, печінки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-123109-sposib-diagnostiki-endotelialno-disfunkci-u-khvorikh-na-ciroz-pechinki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики ендотеліальної дисфункції у хворих на цироз печінки</a>

Подібні патенти