Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу у жінок в постменопаузальному періоді, хворих на ішемічну хворобу серця

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу у жінок в постменопаузальному періоді, хворих на ішемічну хворобу серця, шляхом проведення імуноферментного визначення рівня біомаркерів у крові, який відрізняється тим, що проводять визначення рівня гомоцистеїну, і при його концентрації понад 11,4 ммоль/л прогнозують вірогідність розвитку порушень мінеральної щільності кісткової тканини та додатково проводять ультразвукову остеоденситометрію.

Текст

Реферат: Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу у жінок в постменопаузальному періоді, хворих на ішемічну хворобу серця, шляхом проведення імуноферментного визначення рівня біомаркерів у крові. Визначають рівень гомоцистеїну, і при його концентрації понад 11,4 ммоль/л прогнозують вірогідність розвитку порушень мінеральної щільності кісткової тканини. Додатково проводять ультразвукову остеоденситометрію. UA 117609 U (12) UA 117609 U UA 117609 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме кардіології та сімейної медицини, і може бути використаною для прогнозування розвитку остеопорозу у жінок в постменопаузальному періоді, хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС). Існує багато способів діагностики остеопорозу у жінок в постменопаузальному періоді, а саме: рентгенівська абсорбціометрія, ультразвукова денсітометрія з використанням датчиків для 3 кісток (фаланга, променева, великогомілкова), для 1 кістки (променева або п'яткова кістка). Але вищевказані методи не дозволяють скринінгово оцінити можливість розвитку остеопорозу у жінок в постменопаузальному періоді, оскільки не враховують всі існуючі в організмі пацієнтів порушення, а саме активність маркерів, які є індикаторами кісткового ремоделювання, що особливо актуально при наявності супутньої ішемічної хвороби серця. Саме це викликало необхідність у розробці нових способів прогнозування розвитку остеопорозу у жінок в постменопаузальному періоді. Найбільш близьким аналогом за технічною суттю та результатом, що досягається, є спосіб прогнозування розвитку остеопорозу у жінок менопаузального віку з ішемічною хворобою серця, який полягає в проведенні імунологічного аналізу крові з дослідженням концентрації прозапальних цитокінів (IL-1β, IL-6 та TNF-α) у крові та при наявності підвищення їх рівня в 3 рази і більше з ймовірністю 86,3±4,2 % прогнозують розвиток остеопорозу [Патент України № 35650, МПК G01N33/53. Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу у жінок менопаузального віку з ішемічною хворобою серця / Л.М. Іванова, О.І. Нішкумай, І.В. Лоскутова; № 201011848; заявл. 13.05.2008; опубл. 25.09.2008, Бюл. № 18, 2008 р.]. Спільними суттєвими ознаками найближчого аналога і корисної моделі, що запропоновано, є такі: - проведення імуноферментного визначення рівня біомаркерів у крові. Цей спосіб є недостатньо ефективним, тому що визначення рівня прозапальних цитокінів не дає змогу достовірно оцінити стан мінералізації та ремоделювання кісткової тканини, тому що інтерлейкіни не є специфічними маркерами порушень кісткової мінералізації та коливання їх рівня може бути зумовлено супутніми запальними станами, що робить прогноз недостатньо достовірним. Таким чином ускладнення, пов'язані з демінералізацією кісткової тканини та подальшим виникненням атравматичних переломів, не попереджаються своєчасно при проведенні діагностики у такий спосіб, що призводить до збільшення витрат на подальше лікування хворих та вимагає низку додаткових заходів. В основу корисної моделі поставлено задачу прогнозування розвитку остеопорозу у жінок в постменопаузальному періоді, хворих на ішемічну хворобу серця, шляхом визначення інших біомаркерів, а саме, гомоцистеїну та додаткове проведення ультразвукової остеоденситометрії, що забезпечить підвищення достовірності діагностики та дозволить спрогнозувати розвиток остеопорозу. Поставлена задача вирішується тим, що у способі, що включає проведення імуноферментного визначення рівня біомаркерів у крові згідно з корисною моделлю, проводять визначення рівня гомоцистеїну, і при його концентрації понад 11,4 ммоль/л прогнозують вірогідність розвитку порушень мінеральної щільності кісткової тканини та додатково проводять ультразвукову остеоденситометрію. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що запропоновані, та технічним результатом полягає у наступному. Визначення рівня гомоцистеїну - це більш достовірний показник, який має високу чутливість та специфічність (Se=77,3 %, Sp=75,0 %, AUC=0,784,95 % ДІ 0,596-0,912), що дає можливість виділити групу жінок в постменопаузальному періоді, хворих на ішемічну хворобу серця, які мають ризик наявності остеопорозу. Для остаточної верифікації діагнозу визначають стан мінералізації кісткової тканини за Т-критерієм з використанням методу ультразвукової остеоденситометрії, що є безпечним через відсутність радіаційного навантаження та протипоказань. Також вказаний алгоритм є простим і доступним, тому може використовуватись як скринінговий метод діагностики остеопорозу в групах ризику, що дозволяє вчасно діагностувати та попередити розвиток негативних наслідків захворювання, серед яких найнебезпечнішими є нетравматичні переломи. Таким чином, сукупність вищезазначених позитивних впливів запропонованого способу діагностики остеопорозу у жінок в постменопаузальному періоді, хворих на ішемічну хворобу серця, дозволить підвищити ефективність прогнозування наявності остеопорозу та попередити розвиток ускладнень. Спосіб здійснюють наступним чином. Для визначення рівня гомоцистеїну у жінок беруть кров з ліктьової вени в кількості 5 мл, з якої виділяють сироватку методом центрифугування. Дослідження рівня гомоцистеїну 1 UA 117609 U 5 10 15 20 25 30 35 40 проводять за допомогою імуноферментного методу (набір реактивів фірми Axis-Shield Diagnostics Ltd., Англія). Його концентрація понад 11,4 ммоль/л вказує на ризик наявності остеопорозу у жінок в постменопаузальному періоді, хворих на ішемічну хворобу серця, що потребує подальшого проведення ультразвукової остеоденситометрії. Наші обстеження виконувались на апараті "Omnisense 7000" з використанням датчиків для фаланги, променевої та великогомілкової кістки для визначення стану мінеральної щільності кісткової тканини. Ступінь порушень мінеральної щільності кісткової тканини оцінюють відповідно до рекомендацій ВОЗ за Т-критерієм (величина стандартних відхилень - SD від середніх значень "пікової кісткової маси"): зниження МЩКТ до - 1 SD розцінювалося як норма, від - 1 до -2,5 - остеопенія, більш -2,5 - остеопороз. Приклад. Хвора А., 1944 р. н. (історія хвороби № 3682), знаходилась на стаціонарному лікуванні у кардіологічному відділенні ННМЦ "Університетська клініка Запорізького державного медичного університету" з 03.11.2014 р. по 14.11.2014 р., з діагнозом: ІХС: стабільна стенокардія напруження III ФК, СН II А стадія. Гіпертонічна хвороба III стадія (гіпертрофія лівого шлуночка), ступінь II, високий додатковий ризик. При обстеженні стан задовільний. Над легенями везикулярне дихання. Тони серця приглушені, ритмічні. AT 160/90 мм рт. ст., ЧСС - 65 за хвилину. Печінка не виступає за край реберної дуги. В біохімічному аналізі крові: ЗХ - 7,14 ммоль/л, ТГ - 1,0 ммоль/л, ЛПНЩ - 5,34 ммоль/л, ЛПВЩ - 1,38 ммоль/л, білірубін - 8,0 ммоль/л, АЛТ - 16 Од/л. На ЕКГ: вольтаж достатній, ритм синусовий, правильні, ЧСС 96/хв., поодинокі суправентрикулярні екстрасистоли, горизонтальна депресія сегменту ST до 2 мм у відведеннях V2-V4 (ознаки ішемії передньо-верхівкової ділянки ЛШ); помірна гіпертрофія ЛШ. За даними добового моніторування ЕКГ: часта суправентрикулярна екстрасистолія, шлуночкова екстрасистолія класе 4-а за B.Lown; 6 епізодів депресії сегменту ST загальною тривалістю 20 хв. 30 сек., глибина депресії -118 мкВ. Зважаючи на порушення ліпідного спектру крові, вік хворої, наявність менопаузи та ішемічної хвороби серця було призначено додаткове обстеження за способом, що пропонується, а саме: визначення рівня гомоцистеїну в крові імуноферментним методом. Рівень гомоцистеїну склав 18,51 ммоль/мл, що стало показанням для проведення ультразвукової остеоденситометрії з використанням датчиків для 3 кісток (фаланга пальця, променева, великогомілкова). При обстеженні було виявлено зниження МЩКТ фаланги за Т-критерієм (-1,2 SD), критичне зниження МЩКТ променевої кістки (-5,4 SD), та великогомілкової кістки (-4 SD). Хворій було встановлено діагноз "Постменопаузальний остеопороз, неускладнений". У порівнянні з діагностикою за способом найближчого аналога, вибраний спосіб є більш зручним та простим у виконанні, дає змогу виділити жінок в постменопаузальному періоді, хворих на ішемічну хворобу серця, з високим ризиком наявності остеопорозу, що дає змогу використовувати його як спосіб скринінгової діагностики порушень мінеральної щільності кісткової тканин з подальшим підтвердженням діагнозу за допомогою ультразвукової остеоденситометрії та можливість вчасно попередити розвиток ускладнень у вигляді нетравматичних переломів кісток завдяки призначенню відповідного лікування. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу у жінок в постменопаузальному періоді, хворих на ішемічну хворобу серця, шляхом проведення імуноферментного визначення рівня біомаркерів у крові, який відрізняється тим, що проводять визначення рівня гомоцистеїну, і при його концентрації понад 11,4 ммоль/л прогнозують вірогідність розвитку порушень мінеральної щільності кісткової тканини та додатково проводять ультразвукову остеоденситометрію. 50 Комп’ютерна верстка О. Гергіль Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/53, G01N 33/50, A61B 8/00

Мітки: остеопорозу, розвитку, спосіб, хворих, періоди, серця, жінок, ішемічну, прогнозування, постменопаузальному, хворобу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-117609-sposib-prognozuvannya-rozvitku-osteoporozu-u-zhinok-v-postmenopauzalnomu-periodi-khvorikh-na-ishemichnu-khvorobu-sercya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу у жінок в постменопаузальному періоді, хворих на ішемічну хворобу серця</a>

Подібні патенти