Дверний блок приміщення, екранованого від електромагнітного випромінювання

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Дверний блок приміщення, екранованого від електромагнітного випромінювання, що включає металеву стулку дверей, конструкцію для підтримання стулки, замикальний притискний механізм, ущільнювальний металевий елемент, який відрізняється тим, що в нього введена металева рама, ущільнювальний металевий елемент виконаний як пружна еластична прокладка, яка закріплена по периметру рами між площинами стулки дверей та рами з забезпеченням контакту для екранування від електромагнітного випромінювання в зачиненому положенні стулки дверей, яка закріплена на рамі за допомогою дверних завіс з можливістю обертання.

2. Дверний блок приміщення, екранованого від електромагнітного випромінювання за п. 1, який відрізняється тим, що замикальний притискний механізм виконаний екранованим і включає закріплений жорстко на рамі упор, закріплений на стулці дверей механізм передачі зусиль та важелі з можливістю такого контакту з упором, який забезпечує екранування контакту дверей та рами від електромагнітного випромінювання в зачиненому положенні стулки дверей.

Текст

1. Дверний блок приміщення, екранованого від електромагнітного випромінювання, що включає металеву стулку дверей, конструкцію для підтримання стулки, замикальний притискний механізм, ущільнювальний металевий елемент, який відрізняється тим, що в нього введена металева рама, ущільнювальний металевий елемент виконаний як пружна еластична прокладка, яка закріп 3 11653 4 відділяються один від одного при відкриванні і які шим положенням, в якому стулка і конструкція рознову приводяться в контакт один з одним при зташовані перед дверним прорізом, і другим позакриванні, забезпечують еластичними металевиложенням, в якому вони розташовані поза межами ми ущільнювачами. дверного отвору. Петля служить для шарнірного Відомі двері з електромагнітним захистом по з'єднання стулки з конструкцією так, щоб стулка патенту США №5241132 Н05К9/00, Е06В7/16 [РЖ могла переміщуватись в напрямку, перпендикуляИСМ 112-04-95 стор.50]. Захисна конструкція прирному конструкції і від неї в дверному отворі, коли значена для взаємодії дверного косяка з встановстулка і конструкція знаходяться в першому пололеною в стіні дверною рамою, яка створює дверженні. Є також пристрій для притискання кромок ний отвір. Конструкція включає прикріплений до стулки до конструкції екрануючої стіни приміщенстіни захисний пристрій, який представляє собою ня, коли стулка знаходиться в прорізі. При цьому секцію косяка, що проходить вздовж першої стовідкриті частини листа з мю-металу на кромках рони косяка. Захисний пристрій проходить вздовж входять в з'єднанням з відкритими частинами з першої сторони дверної рами і має першу секцію, мю-металу конструкції екрануючої стіни. яка контактує з секцією косяка коли двері закриті. Недоліком такого рішення є складність консМіж першою стороною косяка і секцією косяка, трукції для підтримання стулки та завіси, за допорозташований перший стискаючий пристрій. Між могою яких забезпечується складна траєкторія першою стороною дверної рами і першою секцією руху дверей при відчиненні та зачиненні. Також розташований другий стискаючий пристрій. Пердосить складна конструкція ущільнення з'єднання ший і другий стискаючий пристрої стиснуті, коли дверей з екрануючою стіною приміщення для задвері закриті і прилягають до косяка. безпечення екранування від ЕМВ, яка може значНедоліком цього рішення є складна конструкно погіршити функціональні можливості ущільненція захисного пристрою, розташування його тільки ня з'єднання за рахунок окислення і забруднення вздовж однієї сторони косяка, що зумовлює недовідкритих частин листа з мю-металу. Все це знистатню ефективність екранування. жує експлуатаційні характеристики, надійність роВідомий навісний дверний блок по патенту боти дверей та якість екранування. США №5223670 Н05К9/00 РЖ ИСМ 112-02-95. Недоліком такого рішення є також те, що для Дверний блок включає раму і двері, які утворюють виготовлення листів з мю-металу з відкритими відповідні площини. Двері мають ущільнюючу почастинами, які використовуються для екрануючої верхню, розташовану перпендикулярно площині стіни приміщення та для стулки і для забезпеченрами коли двері зачинені. Рама включає ущільнюня екранування від ЕМВ мають забезпечити їх вальний елемент, який з'єднаний з ущільнювальщільне прилягання і з'єднання, необхідне дуже ною поверхнею в зачиненому положенні дверей. складне та коштовне технологічне обладнання. Це Ущільнювальний елемент включає пружнозначно збільшує вартість готового виробу. зміщений важіль, який переміщується в напрямку, В основу корисної моделі поставлена задача перпендикулярному ущільнювальній поверхні. створення дверного блока приміщення, екрановаУщільнювальний елемент, розташований так, що ного від ЕМВ, конструкція якого забезпечить високі при закриванні дверей важіль взаємодіє з поверхексплуатаційні характеристики, зокрема надійнею ущільнювального елемента. Дверний блок ність, та необхідну ефективність екранування від включає вузол завіси, що має основну завісу, яка ЕМВ завдяки простій конструкції переміщення утворює основну вісь навішення. При відкриванні дверей, використання пружного еластичного ущідвері повертаються навкруг основної осі. Дверний льнювального елементу, виконання внутрішнього блок включає переміщуючий пристрій, який напраполотна стулки дверей та контактуючої з нею вляє переміщування дверей відносно основної осі конструкції екрануючої стіни приміщення в формі навішення і дозволяє дверям прямолінійно перелиста. Разом з тим, спрощення конструкції має міщуватися перпендикулярно площині рами в зазабезпечити також високу технологічність виготовкрите положення із первинно ущільнювального лення. положення, що відповідає початковому зчепленню Поставлена задача вирішується тим, що в ущільнювального елемента з ущільнювальною дверний блок приміщення, екранованого від елекповерхнею. Дверний блок включає замикаючий тромагнітного випромінювання, який включає мепристрій, який в робочому положенні утримує повталеву стулку дверей, конструкцію для підтриманністю зачинені двері відносно рами. ня стулки, ущільнювальний металевий елемент, Недоліком такого блоку є складна організація замикаючий притискуючий механізм, введені мепереміщення дверей за допомогою вузла завіси та талева рама, ущільнювальний елемент виконаний переміщуючого пристрою, що зменшує надійність пружним еластичним і розміщений по периметру експлуатації. між площинами стулки дверей та рами з забезпеНайбільш близьким до заявляемого рішення є ченням їх контакту для екранування від ЕМВ при конструкція дверей приміщення з магнітним екразачиненому положенні стулки дверей. ном по патенту США №5736671. Двері приміщення Конструкція для підтримання стулки являє совиконані так, щоб забезпечити їх щільне прилябою дверні завіси, за допомогою яких стулка двегання і зчеплення з конструкцією екрануючої стіни рей закріплена на рамі з можливістю обертання. приміщення, яка містить лист з мю-металу, частиЗамикальний притискуючий механізм включає ни якого відкриті. Двері мають стулку з листом з закріплений жорстко на рамі упор, а також закріпмю-металу з відкритими частинами на кромках лений на стулці дверей механізм передачі зусиль стулки, і конструкцію для підтримання стулки, яка та важелі. Передбачена можливість такого контакразом з стулкою може переміщуватись між перту важеля з упором, який забезпечує контакт рами 5 11653 6 з внутрішнім полотном стулки дверей при зачинемеханізму передачі зусиль в вигляді підшипниконому стані дверей, який задовольняє вимогам щового вузла та упору 16. до екранування від ЕМВ. Підшипниковий вузол представляє собою розФіг.1 - дверний блок приміщення, екранованоташований в корпусі 23 вал 25, на якому запресого від ектромагнітного випромінювання; вані радіально-упорні підшипники 26. Корпус 23, Фіг.2 - розріз А-А на фіг.1; фланець 27 кріпляться до труби 24. Фіг.3- вид Б на фіг.1; Важелі 3 та 4 закріплені з двох сторін на валу Фіг.4 - розріз В-В на фіг.1; 25, який розташований в корпусі 23, і обертаються Фіг.5 - розріз Г-Г на фіг.4; разом з валом 25 через шпонку 28 в підшипникоДверний блок приміщення, екранованого від вому вузлі. З двох сторін підшипники 26 закриті електромагнітного випромінювання, включає стулкришками 21, під які підкладені прокладки 22. Корку дверей 1 і раму 2, які утворюють відповідні пус підшипника 26 закріплений в прямокутній трубі площини, два замикаючі притискуючі механізми і 24 за допомогою гвинтів 5 з певним кроком, який дверні завіси 17 та 18. забезпечує ЕМЕ з'єднання. Рама 2 представляє конструкцію, яка зварена Ступінь притискання стулки дверей 1 до рами з штампованих кутників 6 та 7. До трьох зовнішніх 2 забезпечується за рахунок шайб 29 розташовасторін рами 2 приварені зігнуті із листової сталі них між важелем 3 і валом.25 Шайби 29 встановкутники 8, що створюють зовнішню частину рами люються чи знімаються з валу 25 в залежності від 2. До полиць кутників 6 та 7, що утворюють плонеобхідності. Для запобігання мимовільного оберщину дверного отвору, прикріплені смуги 9 нержатання важелів на валу 25 з обох сторін встановлевіючої сталі гвинтами 10 з певним кроком, який но гумові амортизатори 31. забезпечує екранування з'єднання від ЕМВ. До Упор 16, який виконано в вигляді клина, закрісмуг нержавіючої сталі кріпиться пружна еластичплений жорстко на внутрішній поверхні зовнішньої на ущільнююча контактна прокладка 11 з створенполиці кутника 6 так, що важіль 3, взаємодіючи з ням замкнутого контуру. упором 16, плавно підтискує внутрішнє полотно 14 Стулка дверей 1 виготовлена з квадратних стулки дверей 1 через прокладку 11 до смуг 9 і труб 12, які зварені у вигляді рами, до якої гвинтафіксує двері в зачиненому стані, забезпечуючи ми 15 з певним кроком, який забезпечує екранущільне закриття дверей та екранування від ЕМВ вання з'єднання від ЕМВ, прикріплене внутрішнє з'єднання рами з внутрішнім полотном 14 стулки полотно 14 стулки дверей, виготовлене з листової дверей. нержавіючої сталі та зовнішнє полотно 13 стулки Дверний блок працює таким чином: дверей, виготовлене з листової оцинкованої сталі. Для зачинення стулки дверей 1 останню повеСтулка дверей 1 прикріплена до рами 2 через ртають навколо завіси 18 до контакту внутрішньозавіси 17 та 18. Завіса 17 приварена до стулки го полотна 14 стулки дверей з рамою 2 через продверей 1, завіса 18 прикріплена за допомогою гвикладку 11 та через смугу 9. Важіль 3 повертають нтів 19 до рами 2 і має можливість регулювання до взаємодії з упором 16 і підтискують внутрішнє положення стулки дверей за рахунок прокладок полотно 14 стулки дверей 1 до рами 2. Прокладка 30. Для забезпечення легкого обертання стулки 11 стиснута між внутрішнім полотном 14, і рамою 2 дверей 1 під завісу 17 підкладена кулька підшипчерез смугу 9 коли стулку дверей зачинено. ника 20. Кількість дверних завіс може бути вибраДля відчинення стулки дверей 1 відповідний на різною, виходячи з розмірів стулки дверей. важіль 3 або 4 повертають і виводять важіль 3 з Стулка дверей 1 по вільному краю обладнана контакту з упором 16. Прокладка 11 і внутрішнє двома замикаючими притискуючими механізмами, полотно 14 стулки дверей виходять з контакту, і які складаються з внутрішнього важеля 3, зовнішстулка дверей відчиняється звичайним поворотом нього важеля 4, закріпленого на стулці дверей її на завісах 18. 7 Комп’ютерна верстка А. Рябко 11653 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Door unit of a room screened from electromagnetic radiation

Автори англійською

Ozhyhanov Yurii Mykhailovych, Izotova Lina Petrivna, Kaleniuk Tetiana Pavlivna

Назва патенту російською

Дверной блок помещения, экранированного от электромагнитного излучения

Автори російською

Ожиганов Юрий Михайлович, Изотова Лина Петровна, Каленюк Татьяна Павловна

МПК / Мітки

МПК: H05K 9/00, E06B 7/00

Мітки: блок, випромінювання, екранованого, приміщення, дверний, електромагнітного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-11653-dvernijj-blok-primishhennya-ekranovanogo-vid-elektromagnitnogo-viprominyuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Дверний блок приміщення, екранованого від електромагнітного випромінювання</a>

Подібні патенти