Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Застосування яктону як нейропротектора.

Текст

Реферат: Застосування яктону як нейропротектора. UA 104671 U (54) ЗАСТОСУВАННЯ ЯКТОНУ ЯК НЕЙРОПРОТЕКТОРА UA 104671 U UA 104671 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель, що заявляється, належить до визначення нових властивостей, а саме нейропротекторної дії, та може застосовуватись для лікування токсичних уражень. Відомо, що максимальне фізичне навантаження (біг, плавання та ін.) ініціює не тільки виражену активацію перекисного окислення ліпідів, виснаження енергетичних ресурсів, але і стресорну перебудову функції кровопостачання та морфологічної будови життєво важливих органів і тканин (міокарда, мозкової тканини та ін.). Препарати, що сприяють адаптації організму спортсменів, розвитку спеціальної витривалості аеробної та анаеробної спрямованості запобігають розвитку ішемії в тканинах головного мозку, будуть впливати на функціональний стан систем організму, перебіг відновлювальних процесів і адаптації до тренувань в несприятливих умовах. В цьому відношенні заслуговує на увагу яктон - сукцинат моно[(2диметиламіно)етилового ефіру] бурштинової кислоти, що був синтезований Інституті органічної хімії НАН України і має адаптогенні, стрес-протекторні та кардіопротекторні властивості (2, 3, 6). Задача корисної моделі, що заявляється, визначення впливу яктону на показники вуглеводного та енергетичного метаболізму в тканинах головного мозку, показники окислювальної модифікації білка, морфофункціональний стан нейронів ІУ-У шарів кори головного мозку. Досліди проведено на щурах лінії Вістар обох статей масою 220-240 г, які утримувалися на стандартному раціоні віварію, при природній зміні дня і ночі Всі експериментальні процедури і оперативні втручання здійснювали відповідно до "Положення про використання тварин в біомедичних дослідженнях" Для оцінки нейропротективного ефекту досліджуваних сполук була використана модель неповної глобальної ішемії головного мозку, як найбільш адекватна клінічним проявам ішемічного інсульту (1) і дозволяє створювати гостру недостатність мозкового кровообіг (ГНМК). Дану модель відтворювали шляхом двосторонньої перев'язки загальних сонних артерій. Попередньо визначали вплив яктону на зазначені показники у дозах 100-375 мл/кг, мексидолу в дозах 50-100 мг/кг. Досліджуваний препарат яктон вводили раз на добу впродовж всього експерименту в дозі 375 мг/кг. У кожній серії було по 10 тварин. Як інтактні виділено групу хибнооперованих тварин, яким виділяли сонні артерії, але не накладали лігатуру. Для оцінки тяжкості ішемічного пошкодження тканин мозку і ефективності фармакокорекції проводили біохімічні дослідження в головному мозку експериментальних тварин на 4-у добу після операції. Показники окислювальної модифікації білка в тканинах головного мозку визначали за методом B. Halliwell. Морфометричний аналіз клітин мозку здійснювали в автоматичному режимі за допомогою макропрограми. Визначали наступні показники: - щільність нейронів, гліальних клітин, апоптотичних і деструктивних змінених нейронів 2 (кількість клітин на 1 мм площі зрізу кори мозку), - їх процентний склад, - площа тіл нейронів, гліальних клітин апоптотичних і деструктивних змінених нейронів 2 (мкм ), - вміст РНК в нейронах, гліальних клітинах, апоптотичних і деструктивно змінених нейронах, - індекс відношення кількості нейронів, що вижили, до апоптотичних і деструктивно змінених нейронів. Введення яктону призводило до збільшення синтезу АТФ за рахунок активації аеробного шляху окислення. Про це свідчило підвищення рівня малату, зниження вмісту лактату і підвищення рівня пірувату порівняно з ГНМК. Іншою ланкою нейропротективної дії яктону є його антиоксидантна дія, що виявлялося гальмуванням окиснювальної модифікації білка (ОМБ). Подібна дія характерна для найбільш активних вторинних нейропротекторів. Результатом позитивної дії яктону на показники вуглеводно-енергетичного обміну і розвиток оксидативного стресу в умовах ГНМК з'явилося збереження морфофункціональної активності нейронів. При проведенні морфологічних досліджень тканин головного мозку встановлено, що ішемія призводила до вірогідного зменшення щільності нейронів в корі на 4 добу і на 18 добу після накладання лігатури на сонні артерії в порівнянні з інтактними тваринами. Введення досліджуваних речовин не впливало на ступінь зменшення щільності нейронів на 4 добу після ішемії, але демонстрували ефект нейропротективної дії на 18 добу після ішемії, коли щільність нейронів у цих тварин біла вища, ніж в групи нелікованих тварин Важливу роль, як показника трофічних репаративних процесів у вогнищі ішемічного пошкодження головного мозку, грає стан мікроглії. Результати проведених досліджень 1 UA 104671 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 показали, що ішемія викликала збільшення щільності гліальних клітин ІУ-У шарах головного мозку на 4 і 18 добу експерименту в порівнянні з інтактними тваринами. Експериментальна терапія тварин з ГНМК яктоном сприяла проліферації гліальних клітин в порівнянні з контрольними тваринами. Введення яктону призводило до зменшення щільності апоптичних і деструктивно змінених нейронів як в гострий період ішемії, так і у віддаленіші терміни. Лактон мав нейропротекторну дію головним чином на функціонально повноцінні нейрони, попереджуючи в них деструктивні процеси. Отримані експериментальні дані стверджують, що в умовах ішемії мозку, яка може спостерігатися при надмірних фізичних навантаженнях, яктон нормалізує енергетичновуглеводний обмін, підвищує рівень пірувату-малату, одночасно пригнічує гіперпродукцію лактату, понижує явища ацидозу та його прооксидантну дію. Препарат активує окиснювальний вуглеводний метаболізм, підвищує при цьому вміст АТФ. Механізм нейропротекції в умовах гострого порушення мозкового кровообігу пов'язаний з пониженням рівня маркерних продуктів окислювальної модифікації білків, які могли пригнічувати функцію білків у ланцюзі переносу електронів. Антиоксидантна властивість яктону не тільки попереджує порушення метаболізму, але і нейродегенеративний вплив ішемії. Про це свідчить протекторний вплив яктону стосовно площі нейронів головного мозку, щільності нейроглії у корі, щільності деструктивно змінених та апоптичних нейронів, їх питомий відсоток, індекс нейронів, що вижили/загинули. Тобто, яктон має такі механізми церебропротективної дії, як антиоксидантний, антинейродеструктивний, енергогенний, протиішемічний, завдяки яким він реалізує актопротекторну дію при несприятливих впливах і не поступається за активністю мексидолу. При гострій недостатності мозкового кровообігу в експерименті на щурах яктон попереджує виникнення ішемічних порушень у головному мозку, таких як дефіцит макроергічних фосфатів, дискоординацію у циклі Кребса, активацію анаеробного гліколізу, розвиток оксидативного стресу. Яктон зберігає морфофункціональну активність нейронів. Таким чином, проведенні дослідження вказують на доцільність застосування яктону як нейропротектора. Джерела інформації: 1. Белєнічев І.Ф., Горбачова С.В., Бухтіярова Н.В., Громов Л.О. Експериментальні моделі ішемії головного мозку у фармакологічних дослідженнях. //Ліки. - 2006. - № 3-4. - с. 11-19. 2. Горчакова Н.О., Лозинський М.О., Чекман І.С. та ін. Яктон - новий перспективний актопротектор. //Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. Збірник наукових праць. - Київ. - 2993. - с. 183-188. 3. Олійник С.А. Похідні бурштинової кислоти та препарати природного походження у військовій, експериментальній та спортивній медицині. Київ. - вид-во Укр. військово-мед. академії. - 2001. - 198 с. 4. Пирс Э. Гистохимия. - Москва. - 1962. - 962 с. 5. современные методы биохимических исследований (липидный и энергетический обмен). /Под ред. М.И. Прохоровой. - Ленинград, 1982. - 272 с. 6. Яковлева І.Ю. Дія яктону на показники ліпідної пероксидації та антиоксидантного захисту в організмі щурів при фізичному навантаженні на фоні охолодження. /У Вісн. проб. біол. і медицини. - 2008. - № 4. - с. 139-141. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Застосування яктону як нейропротектора. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 38/00

Мітки: яктону, нейропротектора, застосування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-104671-zastosuvannya-yaktonu-yak-nejjroprotektora.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Застосування яктону як нейропротектора</a>

Подібні патенти