Номер патенту: 91919

Опубліковано: 10.09.2010

Автор: Білоконь Олександр Петрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб сівби сафлору та внесення добрив, що включає передпосівний обробіток ґрунту, різнорівневе формування посівних борозенкових лож та роздільний розподіл по їхній поверхні окремо сформованих потоків насіння та добрив з подальшою заробкою шаром ґрунту, який відрізняється тим, що перед висівом насіння виконують розпушування ґрунту в зоні кожного звуженого до 0,35 м міжряддя та по його центру формують на двох рівнях тукове ложе у вигляді глибокої вертикальної щілини на нижньому рівні та відгалужених від неї на верхньому рівні двох рівнонахилених бокових щілин з трьома еквідистантними борозенками на дні-ложі, на які з концентрацією по горизонталям пропорційно щільності насичення шарів ґрунту кореневою системою подають на їх верхній рівень мінімальну дозу добрив двома аналогічними протилежно направленими потоками, причому на нижній рівень однопотоково направляють максимальну дозу добрив, а розподіл насіння здійснюють за шаховою схемою у роздільні борозенки дворядкових стрічок шириною 0,2 м, при цьому вологий шар ґрунту над висіяним насінням ущільнюють.

Текст

Спосіб сівби сафлору та внесення добрив, що включає передпосівний обробіток ґрунту, різнорівневе формування посівних борозенкових лож та роздільний розподіл по їхній поверхні окремо сфо C2 1 3 91919 4 Цей спосіб внесення добрив характеризується ний та ущільнений - застосовують дискові борони. недостатньою ефективністю використання добрив, Глибина обробітку залежить від фізичного стану, адже суцільні похилі смуги спричиняють збільшенвологості, механічного стану, характеру забур'яненя витрат добрив, котрі не використовуються одності поля і становить 6-8 до 10-12 см. Повторне наково ефективно впродовж вегетаційного періоду лущення стерні проводять після внесення гною рослин. Крім цього в період сходів використовудозою 25-30 т/га, який заробляють оборотними ються живильні речовини тільки верхнього шару плугами в нижню частину одного шару. Для краґрунту, а в період росту та дозрівання живильні щого вологонакопичення за осінньо-зимоворечовини переважно використовуються з підошви ранньовесняний період доцільно разом з зяблеодного шару. вою оранкою проводити ґрунтопоглиблення орноВідомий також спосіб сівби насіння та внесенго шару. Рано навесні, як тільки настане фізична ня добрив, що включає виконання у ґрунті вертистиглість фунту, проводять вирівнювальне борокальних щілин під прямим кутом одна до одної та нування вздовж і поперек оранки, а до настання заробку в них добрив, а через вершини утворених оптимальних строків сівби сафлору проводять поміж ними квадратних чарунок виконують бороінтенсивний обробіток ґрунту, який складається з зенки та висівають у них насіння [6]. ранньовесняної та передпосівної культивації. За На практиці даний спосіб важко здійснити, несприятливих погодних умов проводять мінімаадже при роздільному внесенні добрив та сівбі льну передпосівну підготовку, яка складається з насіння неможливо виконати узгоджений та точний боронування та передпосівної культивації. При висів насіння по центру тукових квадратних чарувідсутності опадів і стрімкому підвищенні темперанок. тур отримати дружні сходи можливо тільки за умоМетою винаходу є поліпшення припосівного ви висіву насіння у зволожений ґрунт. Тому перед розподілу насіння та добрив у ґрунті. висівом насіння виконують розпушування ґрунту в Поставлена мета досягається тим, що в спозоні кожного звуженого до 0,35 м міжрядді 1 та по собі сівби сафлору та внесення добрив, що вклюйого центру формують на двох рівнях тукове ложе чає передпосівний обробіток ґрунту, різнорівневе 2 у вигляді глибокої вертикальної щілини на нижформування посівних борозенкових лож та роздіньому рівні та відгалужених від неї на верхньому льний розподіл по їхній поверхні окремо сформорівні двох рівнонахилених бокових щілин з трьома ваних потоків насіння та добрив з подальшою заеквідістантними борозенками 3 на дні-ложе, на які робкою шаром ґрунту, відповідно до винаходу, з концентрацією по горизонталям пропорційно перед висівом насіння виконують розпушування щільності насичення шарів ґрунту кореневою сисґрунту в зоні кожного звуженого до 0,35 м міжрядтемою подають на їх мінімальну дозу добрив. дя та по його центру формують на двох рівнях Причому на нижній рівень однопоточно направлятукове ложе у вигляді глибокої вертикальної щілиють максимальну дозу добрив. Розподіл насіння 4 ни на нижньому рівні та відгалужених від неї на здійснюють за шаховою схемою у роздільні бороверхньому рівні двох рівнонахилених бокових щізенки 5 дворядкових стрічок шириною 0,2м. При лин з трьома еквідістантними борозенками на дніцьому вологий шар ґрунту над висіяним насінням ложе, на які з концентрацією по горизонталям проущільнюють. порційно щільності насичення шарів ґрунту кореЗапропонований спосіб дасть змогу одержуваневою системою подають на їх верхній рівень міти більші і кращої якості врожаї сафлору та інших німальну дозу добрив двома аналогічними просапних культур. протилежно направленими потоками, причому на Джерела інформації, які прийняті до уваги при нижній рівень однопоточно направляють максимапроведенні експертизи: льну дозу добрив, а розподіл насіння здійснюють 1. Бабич А.О. Світові земельні, продовольчі і за шаховою схемою у роздільні борозенки дворядкормові ресурси. - Київ, «Аграрна наука», 1996, кових стрічок шириною 0,2 м, при цьому вологий с.340-341. шар ґрунту над висіяним насінням ущільнюють. 2. Хайлис Г.А. Основы теории и расчета сельСутність запропонованого технічного рішення скохозяйственных машин. Учебное пособие. - Кипояснюється кресленнями, де на фіг. 1 та фіг. 2 ев: Изд. УСХА, 1992, с.49-52. показана технологічна схема сівби сафлору та 3. А.с. СССР №676209, МКИ А01С7/20, 1977. внесення добрив. 4. А.с. СССР №229859, МКИ А01В49/06, 1967. Спосіб здійснюють таким чином. Слідом за 5. А.с. СССР №2779680/30-15, МКИ збиранням врожаю попередника, якщо верхній А01С21/00, 1979. шар достатньо пухкий, проводять лущення стерні 6. А.с. СССР №1119624, МКИ А01В7/00, 1984. дисковими лущильниками, а коли ґрунт пересуше 5 Комп’ютерна верстка М. Мацело 91919 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for sowing safflower and fertilizer application

Автори англійською

Bilokon Oleksandr Petrovych

Назва патенту російською

Способ сева сафлора и внесения удобрений

Автори російською

Билоконь Александр Петрович

МПК / Мітки

МПК: A01C 21/00, A01C 7/00

Мітки: сафлору, добрив, внесення, сівби, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-91919-sposib-sivbi-safloru-ta-vnesennya-dobriv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб сівби сафлору та внесення добрив</a>

Подібні патенти