Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій центруючий, що містить кільцеподібний корпус, елементи доцентрового переміщення та фіксування об'єкта центрування, встановлені по колу на кільцеподібному корпусі під рівними кутами, який відрізняється тим, що містить основу та змонтовані на ній вісь обертання з механізмом колового повороту осі обертання, тримачі пар граничних ліній-візирів, при цьому кожна пара граничних ліній-візирів розміщена у двох різних площинах симетрично відносно однієї або двох ортогональних площин симетрії, яким належить вісь обертання, елементи доцентрового переміщення об'єкта центрування зміщуються в площині, що нормальна як до осі обертання, так і до площин розміщення граничних ліній-візирів, кільцеподібний корпус жорстко зчленований з віссю обертання.

2. Пристрій центруючий за п. 1, який відрізняється тим, що містить два кільцеподібних корпуси із елементами доцентрового переміщення та центрування об'єкта центрування, кожний кільцеподібний корпус жорстко зчленований з піввіссю, що розташовані на певній відстані співвісно одна проти іншої.

Текст

1. Пристрій центруючий, що містить кільцеподібний корпус, елементи доцентрового переміщення та фіксування об'єкта центрування, встановлені по колу на кільцеподібному корпусі під рівними кутами, який відрізняється тим, що міс C2 2 (19) 1 3 90652 4 рівними кутами на корпусі, та пальцями, кожний з ня, а також з лінією перетину двох взаємоортогояких одним кінцем закріплений на корпусі, а іншим нальних площин симетрії, які на Фіг.3 збігаються з шарнірно з'єднаний з диском, причому затискні осьовими лініями (вид зверху). важелі змонтовані на пальцях, а кожний диск обСхематично, загальний вигляд центруючого ладнано пружиною і загальним приводом для розпристрою представлено на фігурах 1, 2, 3 та 4. Він тиску кулачків. Іншими словами це пристрій, що складається з основи 12, на якій змонтовано вісь містить кільцеподібний корпус та елементи доценобертання 1 з поворотним механізмом та елементрового переміщення та фіксування об'єкту тами визначення і фіксування її кутового положенцентрування, встановлені по колу на кільцеподібня - маховичка 11 з лімбом. Кільцеподібний корпус ному корпусі під рівними кутами. Це випадок бли2 та встановлені на ньому по колу під рівними кузький до базового центрування об'єктів відносно тами, Фіг.3, елементи доцентрового переміщення площини, оскільки дає змогу формувати торцеві та фіксування об'єкту центрування, які умовно поповерхні монокристалів методом різки або шліфузначені гвинтами 8, жорстко зчленований з віссю 1 вання. через допоміжну оправку 5, що зафіксована гвинНедоліком зазначеного пристрою є неможлитами 7 та 9. Граничні лінії-візири 3 нанесено попавість здійснення оцінки висоти аналога внутрішрно на кожну із стінок 4 з прозорого матеріалу, ньої поверхні прилягання Нmах при фіксованому наприклад оргскла. В загальному випадку площиномінальному діаметрі dном, Фіг.4. Так як різка мона симетрії пар граничних ліній-візирів співпадає з нокристалів з високою мікротвердістю на пластини осьовою лінією O1O, зазначеною на Фіг.1. здійснюється методом обертання буля, то попереПристрій працює наступним чином. За доподньо необхідно їх зорієнтувати, тобто задати базу могою елементів 8 встановлюємо початкове поа по ній сформувати бічну поверхню, в даному ложення об'єкту центрування 6, Фіг.4. З допомогою випадку циліндр. Стандартне позначення бази на маховичка 11, Фіг.1 обертаємо вісь 1, допоміжну Фіг.4 відповідає певній кристалографічній орієнтаоправку 5, кільцеподібний корпус 2, відповідно і ції, яка задається нормативно-технічною докуменоб'єкт центрування, слідкуючи, щоб контур профітацією. лю об'єкту центрування 6 весь час перекривав Завданням винаходу є оптимізації процесу граничні лінії-візири, причому одночасно вздовж формування бічної поверхні тіла правильної геонапрямків А-А, позначених стрілками на Фіг.3. метричної форми, поєднання продуктивності з Зміщуючи об'єкт центрування 6 з допомогою елераціональним використання матеріалу. ментів 8, добиваємося такого його положення, при Для рішення цього завдання пропонується якому висота аналога внутрішньої поверхні приляцентруючий пристрій, в якому кільцеподібний коргання стане максимальною Нmах - Фіг.4. В привепус з встановленими на ньому під рівними кутами деному прикладі об'єкт центрування 6 доцільно по колу елементами доцентрового переміщення та зафіксувати базою до робочої поверхні допоміжної фіксування об'єкту центрування жорстко зчленооправки 5 з допомогою клеючої композиції. Базове вуються з віссю обертання, що з'єднана з повороцентрування об'єктів ускладненої геометричної тним механізмом та елементами визначення і фікформи вимагає додаткового визначення та фіксусування її кутового положення. Вісь обертання, як вання кута повороту вісі обертання 1, для цього правило, встановлюється на опорах і разом з тримаховичок 11 оснащено лімбом - найпростіший мачами граничних ліній-візирів монтується на співаріант. льній основі. Кожна гранична лінія-візир відповідає Верхня частина об'єкту центрування 6, як видпевній частині від контуру профілю фігури-розрізу но з Фіг.4 може виявитись непридатною для викоготового виробу. Тримач граничних ліній-візирів ристання; її необхідно відділити по лінії Нmах. Очеасоціюється з площиною. Пристрій передбачає видно, що найбільш симетричне положення наявність пар граничних ліній-візирів, відповідно і об'єкту центрування б відносно граничних лінійпар площин-тримачів. В геометричному сенсі вісь візирів 3 при його обертанні навколо вісі 1, тобто обертання повинна бути нормаллю до площини - в О1О, зведе до мінімуму кількість проходів при фоцій площині зміщуються елементи доцентрового рмуванні бічної поверхні, в даному випадку цилінпереміщення та фіксування об'єкту центрування, дричної з діаметром dнoм. відповідно і база об'єкту центрування, паралеллю При базовому центруванні об'єктів зі значними до площин - їм відповідають тримачі пар граничрозмірами по довжині центруючий пристрій повиних ліній-візирів; і, одночасно, належати одній або нен складатися з двох однотипних кільцеподібних двом взаємоортогональним площинам - це плокорпусів з елементами доцентрового переміщення щини симетрії. При цьому окремо взята гранична та фіксування об'єкту центрування, кожний з яких лінія-візир з однієї площини-тримача є взаємосижорстко зчленований з напіввіссю, які розміщують метричною до ідентичної відносно площини симена певній відстані співвісно одна напроти іншої. трії, але розміщеної на протилежній площиніПереваги пропонованого винаходу полягають: тримачі. Одночасно ця ж гранична лінія-візир поу можливості здійснювати базове центрування винна мати відгук у вигляді певної граничної лініїоб'єктів як відносно площини так і відносно осі; в візира у тій самій площині-тримачі. Отже, граничні однозначному встановленні доцільності їх викорилінії-візирі повинні бути спареними подвійно. У стання, забезпеченні оптимізації процесу формувипадку формування циліндричної поверхні гранивання бічної поверхні тіла правильної геометриччні лінії-візири утворюють паралелепіпед у просної форми та поєднання продуктивності праці з торі, вісь симетрії якого співпадає з віссю обертанраціональним використанням матеріалу. 5 Комп’ютерна верстка В. Мацело 90652 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Centring device (embodiments)

Автори англійською

Torskyi Adrian Romanovych, Koznarskyi Yaroslav Petrovych

Назва патенту російською

Устройство центрирующее (варианты)

Автори російською

Торский Адриан Романович, Кознарский Ярослав Петрович

МПК / Мітки

МПК: B27C 5/00, B28D 5/00

Мітки: пристрій, центруючий, варіанти

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-90652-pristrijj-centruyuchijj-varianti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій центруючий (варіанти)</a>

Подібні патенти