Акустичний спосіб безконтактного контролю глибини корозійного пошкодження трубопроводів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Акустичний спосіб безконтактного контролю глибини корозійного пошкодження трубопроводів, що полягає в їх неперервному однобічному скануванні і реєстрації відбитих коливань від поверхні труби, який відрізняється тим, що для сканування використовують безконтактний ультразвуковий перетворювач, реєструють час проходження ультразвукових коливань від перетворювача до об'єкта контролю на ділянці без корозії, потім, переміщуючи перетворювач паралельно поверхні труби, розташовують його над корозійною ділянкою та проводять вимірювання часу поширення ультразвукових коливань, при цьому величину корозійного пошкодження визначають за формулою:

,

де tp1, tp2 - час проходження УЗК при відсутності та наявності корозійного пошкодження відповідно,

спов - швидкість поширення УЗК в повітрі.

Текст

Акустичний спосіб безконтактного контролю глибини корозійного пошкодження трубопроводів, C2 1 3 90007 4 шці, яка розміщена з іншої сторони металоконстролю. Спочатку визначають час поширення ультрукції. Час, який вимірюється між початком збуразвукових коливань від поверхні труби на ділянці дження випромінюючої котушки та моментом виповерхні труби без корозії та реєструють його. никнення електромагнітних коливань у приймаючій Потім проводять вимірювання часу поширення котушці, буде пропорційний до глибини корозійноультразвукових коливань від поверхні труби на го пошкодження та товщини стінки. кородованій ділянці поверхні труби та реєструють Недоліками даного способу є необхідність зайого. Величину корозійного пошкодження з зовнібезпечення двостороннього доступу до об'єкта шньої поверхні труби визначають за формулою: контролю, вплив неоднорідності магнітної проникt p1 t p2 c пов ності, питомого електричного опору, фізикоh 2 механічних характеристик та температури навкоде h - величини корозійних пошкоджень зовлишнього середовища на результати вимірюваннішньої поверхні, ня. Інший недолік даного способу полягає у немоtp1, tp2 - час проходження ультразвукових колижливості контролю феромагнітних матеріалів. вань при відсутності та наявності корозійного пошНайбільш близьким по суті до запропонованокодження відповідно, го є ультразвуковий спосіб контролю товщини стіспов – швидкість поширення ультразвукових нки труби [3]. Метод вимірювання товщини стінки коливань в повітрі. Висота розташування п'єзопетруби включає в себе випромінювання ультразвуретворювача над стінкою труби повинна задовокових коливань через шар рідини у виріб. Ультральняти умову: звукові коливання, відбиті від стінки труби, прий20мм h 100мм, мають ультразвуковим перетворювачем і Винахід ілюструється кресленнями, де на Фіг.1 проводять їх обробку цифровою частотною фільтзображена схема розміщення п'єзоперетворювача рацією та методом швидкого перетворення Фур'є з на некородованій поверхні, на Фіг.2 зображена отриманням параметрів пропорційних товщині схема розміщення п'єзоперетворювача на кородовиробу. ваній поверхні. Даний спосіб акустичного контролю Недоліком даного методу є неможливість виглибини корозійного пошкодження та залишкової ділення в отриманому результаті величини глибитовщини виробів здійснюють наступним чином. ни корозійного пошкодження зовнішньої поверхні Збуджені за допомогою ультразвукового п'єзопеокремо, тобто за допомогою даного методу отриретворювача (ПЕП) 1, розміщеного зовні над об'ємують тільки значення залишкової товщини вироктом (Фіг.1), ультразвукові коливання 2 (УЗК), чебу, а також необхідність використання контактної рез повітря направляються в зону контролю. УЗК рідини ускладнює автоматизацію процесу контрона грані розділу двох середовищ (повітря-метал) лю. зазнають відбивання, тобто УЗК 3, пройшовши Задача даного способу полягає в удосконачерез повітря, відбиваються від зовнішньої поверленні неруйнівного способу контролю глибини кохні виробу 4 і, пройшовши зворотній шлях, попарозійного пошкодження сталевих труб магістральдають на ПЕП. них трубопроводів при умові забезпечення При розміщенні ультразвукового п'єзоперетпостійної відстані від перетворювача до поверхні ворювача на поверхні виробу на ділянці з відсуттрубопроводу, що дозволить вимірювати величину ньою зовнішньою корозією, проводять вимірюванглибини корозійного пошкодження поверхні трубоня часу проходження УЗК 3 і приймають це проводу, та безконтактності вимірювання, що значення за базове. При паралельному переміщедасть можливість автоматизувати сканування. ні ультразвукового перетворювача (Фіг.2) відносно Для вирішення поставленої задачі у спосіб неповерхні труби (паралельно осі труби) і його розруйнівного контролю глибини корозійних пошкоміщення над ділянкою із наявною зовнішньою коджень трубопроводів, який полягає в їх неперерозією, час проходження УЗК 4 збільшується. рвному однобічному скануванні і реєстрації Шляхом віднімання значення часового інтервідбитих коливань від поверхні труби і відрізняєтьвалу, заміряного на некородованій ділянці і на ся тим, що для сканування використовується безкородованій, отримують часовий інтервал який контактний ультразвуковий перетворювач та ребуде пропорційний величині зовнішньої корозії. єструють час проходження ультразвукових Перелік посилань: коливань від перетворювача до об'єкта контролю. 1. Патент Японії №19940172169 G01N29/07. Згідно з винаходом п'єзоперетворювач ультразву2. Патент Японії №19990267586 G01В7/06. кових коливань розміщують над виробом на сталій 3. Патент Республіки Молдова №2367 віддалі від п'єзоперетворювачем поверхні труби, і G01N29/04. вимірюють час поширення ультразвукових коливань від перетворювача до поверхні об'єкту конт 5 Комп’ютерна верстка В. Мацело 90007 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Acoustic method for contact-less control of depth of corrosion damage of pipelines

Автори англійською

Karpash Oleh Mykhailovych, Karpash Maksym Olehovych, Rybitskyi Ihor Volodymyrovych, Koturbash Taras Tarasovych

Назва патенту російською

Акустический способ бесконтактного контроля глубины коррозионного повреждения трубопроводов

Автори російською

Карпаш Олег Михайлович, Карпаш Максим Олегович, Рыбицкий Игорь Владимирович, Котурбаш Тарас Тарасович

МПК / Мітки

МПК: G01B 17/02, G01N 29/04

Мітки: глибини, корозійного, спосіб, акустичний, пошкодження, трубопроводів, контролю, безконтактного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-90007-akustichnijj-sposib-bezkontaktnogo-kontrolyu-glibini-korozijjnogo-poshkodzhennya-truboprovodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Акустичний спосіб безконтактного контролю глибини корозійного пошкодження трубопроводів</a>

Подібні патенти