Крильчатка для подачі засобу для струминної обробки у відцентрове колесо

Номер патенту: 89191

Опубліковано: 11.01.2010

Автор: Вадефуль Йост

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Крильчатка для подачі засобу для струминної обробки, що підлягає прискоренню, у відцентрове колесо установки для струминної обробки, причому крильчатка (2) розташована в центральній ділянці відцентрового колеса всередині подавальної втулки (1), що має подавальний отвір (8), і виконана з можливістю обертання в напрямку обертання відцентрового колеса, і при цьому крильчатка (2) має направлені на подавальну втулку (1) напрямні елементи для спрямування засобу для струминної обробки назовні, які розташовані щонайменше на одному бічному диску (4), яка відрізняється тим, що відповідно щонайменше два суміжні напрямні елементи виконані у вигляді сполучених між собою, зокрема як одне ціле, полиць (5, 6) профільного елемента (3), при цьому суміжні полиці (5, 6) суміжних профільних елементів (3) утворюють канали (7) для виходу назовні засобу для струминної обробки, причому направлені на подавальну втулку (1) кінці полиць профільного елемента (3) дистанційовані один від одного в обводовому напрямку крильчатки, а між полицями (5, 6) розташоване доступне від подавальної втулки (1) поглиблення для відхилення засобу для струминної обробки.

2. Крильчатка за п. 1, яка відрізняється тим, що профільні елементи (3) розташовані таким чином, що вільні кінці полиць (5, 6) профільного елемента (3) направлені на подавальну втулку (1).

3. Крильчатка за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, що полиці (5, 6) профільного елемента (3) проходять під кутом одна відносно одної.

4. Крильчатка за одним із пп. 1-3, яка відрізняється тим, що щонайменше одна полиця (5, 6) профільного елемента (3) проходить під кутом відносно радіального напряму бічного диска (4) крильчатки (2).

5. Крильчатка за одним із пп. 1-4, яка відрізняється тим, що полиці (5, 6) профільних елементів (3) сполучені одна з одною перемичкою.

6. Крильчатка за одним із пп. 1-5, яка відрізняється тим, що полиці (5, 6) профільних елементів (3) мають різну довжину.

Текст

1. Крильчатка для подачі засобу для струминної обробки, що підлягає прискоренню, у відцентрове колесо установки для струминної обробки, причому крильчатка (2) розташована в центральній ділянці відцентрового колеса всередині подавальної втулки (1), що має подавальний отвір (8), і виконана з можливістю обертання в напрямку обертання відцентрового колеса, і при цьому крильчатка (2) має направлені на подавальну втулку (1) напрямні елементи для спрямування засобу для струминної обробки назовні, які розташовані щонайменше на одному бічному диску (4), яка відрізняється тим, що відповідно щонайменше два суміжні напрямні елементи виконані у вигляді сполучених між собою, зокрема як одне ціле, полиць (5, 6) профільного елемента (3), при цьому суміжні C2 2 (19) 1 3 89191 4 ну відцентрового колеса воно може сильно зношудопомогою вільних полиць профільних елементів ватися. і, за необхідності, транспортувальних елементів Завданням винаходу є знизити зумовлений між полицями профільних елементів впливають на засобом для струминної обробки знос відцентрозасіб для струминної обробки, він, нарешті, перевого колеса і одночасно отримати картину струдається, по можливості, по дотичній з подавальноминної обробки з рівномірним перекриттям по го отвору подавальної втулки в ділянку дії лопатей всьому куту викиду засобу для внутрішньої обробвідцентрового колеса. Завдяки цьому виходить ки з відцентрового колеса при приблизно паралем'який перехід засобу для струминної обробки в льному бічному обмеженні. ділянку лопатей відцентрового колеса по всій шиЦе завдання, виходячи з крильчатки для подарині з подальшим рівномірним прискоренням аж чі засобу для струминної обробки описаного сподо виходу з лопатей. Зіткнення засобу для стручатку виду, вирішується згідно з винаходом завдяминної обробки з лопатями і бічними стінками відки тому, що відповідно щонайменше два суміжні центрового колеса по суті унеможливлене. напрямні елементи виконані у вигляді сполучених Безударний перехід засобу для струминної між собою, зокрема, як одне ціле полиць профільобробки від діючої як центральний прискорювач ного елемента, причому суміжні полиці суміжних крильчатки у відцентрове колесо сприяє рівномірпрофільних елементів утворюють канали, через ному спрямуванню засобу для струминної обробки які струминний засіб може видаватися назовні. у відцентровому колесі, завдяки чому досягається Доцільно полиці профільного елемента, з одне тільки рівномірний розподіл засобу для струного боку, обернені в напрямку подавальної втулминної обробки на оброблюваній поверхні, але й ки, а з іншого боку, приблизно в напрямку осі обезнижується знос на відцентровому колесі, а також ртання крильчатки. застосовувана для прискорення засобу для струНаправлені на подавальну втулку кінці полиць минної обробки енергія. профільного елемента в переважному варіанті Приклад виконання даного винаходу описувиконання винаходу дистанційовані один від одноється на основі доданого креслення, на якому: го в обводовому напрямку, зокрема, в обводовому Фіг.1 - схематичний розріз крильчатки згідно з напрямку бічного диска, причому між полицями винаходом. розташоване доступне від або відповідно з боку На Фіг.1 у схематичному розрізі показана криподавальної втулки поглиблення, зокрема, порожльчатка 2, яка розташована всередині подавальнистий простір, у який може входити або відхиляної втулки 1 відцентрового колеса непоказаної тися засіб для струминної обробки. Поглиблення установки для струминної обробки. або порожнистий простір може при цьому бути Крильчатка 2 має профільні елементи 3, які утворене безпосередньо полицями. закріплені на одній із торцевих сторін першого Що стосується просторової орієнтації обох побічного диска 4. Не показаний другий бічний диск лиць профільного елемента, то вони проходять розташований в осьовому напрямку навпроти переважно під кутом один відносно одного, зокрепершого бічного диска 4, так що профільні елемема щонайменше V-подібно, або обидві полиці нти 3 розташовані між обома бічними дисками. утворюють V-подібну форму. Переважно щонайПотрібно вказати на те, що в рамках винаходу менше одна полиця, переважно обидві полиці, профільні елементи 3 в основному можуть бути профільного елемента можуть проходити під кутакож сполучені як одне ціле з торцевою стороною том відносно радіального напряму крильчатки, бічного диска 4. Профільні елементи 3 підвищені зокрема, бічного диска. відносно торцевої бічної площини бічного диска 4, Полиці профільних елементів в іншому варіантобто вони утворюють підвищення відносно цієї ті виконання винаходу можуть бути сполучені одна площини. з одною за допомогою перемички, що проходить Окремі профільні елементи розподілені в обпереважно під кутом відносно полиць. Перемичка водовому напрямку по обводовій крайовій ділянці при цьому може проходити, наприклад, по прямій торцевої сторони бічного диска 4. При цьому кожлінії або по кривій. Далі, можна виконати полиці ний профільний елемент 3 дистанційований в обпрофільних елементів різної довжини. Також виводовому напрямку від відповідно суміжного проправдав себе захід, що полягає в тому, щоб пефільного елемента 3. Профільні елементи 3 редбачити між полицями профільних елементів мають відповідно дві полиці 5 і 6, які служать як переважно пластинчаті транспортувальні елеменнапрямні елементи для засобу для струминної ти, що проходять у напрямку на подавальну втулобробки і які на своїх, направлених щонайменше ку. приблизно до центра крильчатки або осі обертанЗа допомогою відповідного винаходу виконання крильчатки кінцях сполучені між собою. Полиці ня напрямних елементів у вигляді полиць профі5 і 6 своїми вільними кінцями обернені до подавальних елементів досягається наступне: спочатку льної втулки 1, причому відповідно між полицями 5 засіб для струминної обробки через розвантажуі 6 утворені доступні від подавальної втулки поровальні канали з розташованими на боці кінця кажнисті простори Профільні елементи 3 при цьому налів розвантажувальними отворами з обертової таким чином розподілені в обводовому напрямку крильчатки потрапляє в простори між подавальпо обводовій крайовій ділянці торцевої сторони ною втулкою і крильчаткою на траєкторію, що має бічного диска 4, що між суміжними полицями суміприблизно форму кола. Потім засіб для струминжних профільних елементів 3 утворені канали 7. ної обробки в цій ділянці обертається по цій колоЩо стосується полиць 5 і 6 профільного елевій траєкторії між подавальною втулкою і крильчамента 3, то вони можуть, як показано в секторі А ткою. За допомогою сил, які, зокрема, за крильчатки 2, мати V-подібну форму. В іншому 5 89191 6 варіанті виконання полиці 5 і 6 можуть бути сполуний рух, спрямовується радіально назовні вздовж чені одна з одною за допомогою перемички 9, див. каналів 7. Через розвантажувальний отвір 8 засіб сектор В, так що профільний елемент 3 загалом для струминної обробки видається, нарешті, в утворений приблизно в U-подібній формі. Для факутову ділянку лопаті непоказаного відцентрового хівця очевидно, що тут можливі багатогранні форколеса. ми, як, наприклад, L-подібна форма. Перелік посилальних позицій: Закрита, в іншому, подавальна втулка 1 з боку 1 подавальна втулка обводової поверхні забезпечена розвантажуваль2 крильчатка ним отвором 8. 2 профільний елемент Під час роботи установки для струминної об4 бічний диск робки засіб для струминної обробки спрямовуєть5 полиця ся в осьовому напрямку через непредставлені 6 полиця підводи в центр крильчатки 2. Засіб для струмин7 канал ної обробки потім від крильчатки 2, яка за допомо8 розвантажувальний отвір гою непоказаного приводу приведена в оберталь9 перемичка Комп’ютерна верстка А. Рябко Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Impeller for feeding blasting shots into centrifugal wheel

Автори англійською

WADEPHUL, Jost

Назва патенту російською

Крыльчатка для подачи средства для струйной обработки в центробежное колесо

Автори російською

Вадефуль Йост

МПК / Мітки

МПК: B24C 5/00

Мітки: відцентрове, крильчатка, колесо, струминної, обробки, засобу, подачі

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-89191-krilchatka-dlya-podachi-zasobu-dlya-struminno-obrobki-u-vidcentrove-koleso.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Крильчатка для подачі засобу для струминної обробки у відцентрове колесо</a>

Подібні патенти