Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для укладання каната на барабан лебідки, який містить несучу раму, на якій розміщена каретка, який відрізняється тим, що містить гвинтомоторний привід змінного струму з однозахідним гвинтом, зв'язаним з кареткою так, що остання здатна переміщуватися вздовж напрямної, каретка обладнана двома вертикально встановленими щодо несучої рами роликами для переміщення ними каната, а також роликоопору, що зв'язана канатом з кареткою так, що забезпечує сприйняття вертикальної складової навантаження каната на каретку з роликами, де несуча рама виконана з можливістю зміни її положення у горизонтальній площині, а згадана напрямна обладнана двома кінцевими вимикачами, які встановлено відповідно на кінцях цієї напрямної для обмеження руху каретки та реверсування напряму її руху.

Текст

Пристрій для укладання каната на барабан лебідки, який містить несучу раму, на якій розміщена каретка, який відрізняється тим, що містить гвинтомоторний привід змінного струму з однозахідним гвинтом, зв'язаним з кареткою так, що остання здатна переміщуватися вздовж напрямної, каретка обладнана двома вертикально встановленими щодо несучої рами роликами для переміщення ними каната, а також роликоопору, що зв'язана канатом з кареткою так, що забезпечує сприйняття вертикальної складової навантаження каната на каретку з роликами, де несуча рама виконана з можливістю зміни її положення у горизонтальній площині, а згадана напрямна обладнана двома кінцевими вимикачами, які встановлено відповідно на кінцях цієї напрямної для обмеження руху каретки та реверсування напряму її руху. (19) (21) a200714965 (22) 28.12.2007 (24) 27.07.2009 (46) 27.07.2009, Бюл.№ 14, 2009 р. (72) ДЕНИЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ, КОПТОВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, ЗІЛЬ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ (56) SU 260861; 06.01.1970 US 4235394; 25.11.1980 SU 1446096 A1; 23.12.1988 SU 379527; 10.08.1973 SU 785185; 07.12.1980 NL 8200156 A; 01.08.1983 EP 0354320 A1; 14.02.1990 SU 380580; 25.07.1973 DE 3832192 A1; 27.07.1989 SU 470481; 15.08.1975 3 87610 4 для її реалізації, збільшення корисної потужності механізму переміщення, та несучої рамки, що випривідного двигуна лебідки, що витрачається на конана з упорами для реверсування каретки. транспортування вантажу, і за рахунок цього, підЧастота обертання барабана лебідки вищення надійності, продуктивності та безпеки n n= , (1) експлуатації, особливо у підземних умовах екс60 × i плуатації. де n - номінальна частота обертання ротора Задача вирішується тим, що у відомому придвигуна лебідки, об/хв.; /-передаточне число редустрої для укладання каната, який містить несучу ктора. раму, на якій розміщена каретка, згідно з винахоЧас одного обертання барабана лебідки дом введено гвинтомоторний привід змінного 1 струму з однозахідним гвинтом, зв'язаним з каретt= , c. (2) nб кою, що розташована у направляючій, два вертиКрок укладки каната кально встановлених до каретки ролика, роликооhy=dk+2, мм пору, що зв'язана канатом 3 останньою, несуча рама виконана з можлиде dk - діаметр каната, мм. вістю зміни її положення у горизонтальній площиТоді, швидкість укладки каната на барабан ні, два кінцеві вимикачі, які встановлені відповідно hy (3) , мм / с. Vy = на кінцях направляючої каретки з можливістю реt версування напряму її руху. Таким чином, знаючи діаметр каната dk, номіНа Фіг.1 показано пристрій для укладки каната нальну частоту обертання двигуна лебідки n і пена барабан лебідки, на Фіг.2 - те ж, вигляд згори. редаточне число редуктора і, можливо визначити Пристрій для укладання каната на барабан швидкість укладки каната на барабан, яку повинен лебідки містить раму 1, на якій розташовано гвинзабезпечувати канатоук-ладчик. томоторний привід змінного струму 2, ротор якого Номінальна частота обертання ротора двигуна знаходиться у різьбовому зв'язку із однозаходним канатоукладчика гвинтом 3, який з'єднано з кареткою 4 з двома вер100nc - Sнnc тикальними роликами 5,6, хід якої обмежує напраnн = , об / хв, (4) 100 вляюча 7. Для сприйняття вертикального навантаження від канату 8 слуговує роликоопора 9, а де Sн - номінальне ковзання двигуна, %; nс синхронна частота обертання двигуна, об/хв. кінцеві вимикачі 10 та 11 забезпечують реверсуНомінальний обертовий момент на валу двивання привідного двигуна 2 у разі досягнення кагуна реткою 4 крайніх по ширині барабана лебідки положень. N Мн=9750 , (5) Пристрій для укладання каната працює так. nн У гвинтомоторному приводі 2 обертання ротоде N, nн - номінальні потужність двигуна, кВт ра перетворюється у поступальний рух однозахідта його синхронна частота обертання, об/хв. ного гвинта 3, разом з яким рухається каретка 4 з Швидкість поступального руху гвинта двигуна вертикальними роликами 5,6, між якими переміB × nн щується канат 8. Швидкість поступального руху Vш = , м / с, (6) 60000 каретки 4, що переміщується по направляючій 7, де В - крок гвинтової лінії. забезпечує рівномірну укладку каната 8 на бараДля нормальної роботи пристрою необхідне бан лебідки, а у разі досягнення кареткою 4 крайнього положення, що відповідає моменту контакту виконання умови Vу=Vш, каната 8 з однією з реборд барабана відбувається що досягається підбором кроку різьби гвинта реверсування привідного двигуна 2 за допомогою канатоукладчика В та частоти обертання ротора його двигуна nн. кінцевого вимикача 10 та відомої апаратури Використання каретки, що обладнана двома управління гвинтомоторного привода і канат 8 за вертикальними роликами дозволяє суттєво знизидопомогою каретки 4 укладається у зворотному ти опір руху тягового каната та підвищити його напрямі. При досягненні канатом 8 протилежної довговічність. реборди барабана спрацьовує кінцевий вимикач 11 і цикл укладки каната 8 повторюється. ВмиканЗастосування у конструкції пристрою роликооня та вимикання приводу 2 здійснюється машиніспори, яка сприймає вертикальні зусилля від каната том одночасно з привідним двигуном лебідки. забезпечує виключення згинаючих навантажень на шток гвинтомоторного привода у вертикальній Застосування винаходу дозволяє у порівнянні площині. з відомими підвищити ефективність роботи кінцеЗапровадження рами, що має можливість фіквого канатного транспорту шляхом підвищення сованого повороту у горизонтальній площині допродуктивності, надійності та безпеки його експлузволяє розширити діапазон регулювання швидкоатації, особливо у шахтних умовах. Введення у конструкцію пристрою гвинтомотості укладки каната незалежно від швидкості руху рного привода з однозахідним гвинтом, який вхокаретки. дить у кінематичну взаємодію з кареткою дозволяє Зменшення швидкості укладки каната можлипідвищити надійність його роботи завдяки виклюве шляхом зміни кута установки осі пристрою відносно осі барабана лебідки чення гвинта з лівою та правою різьбою, механізма реверсування каретки з коромислом, що закрі(7) V’y=Vy·cosa, плено шарнірно, гайки, які взаємодіють з гвинтами де a - кут між віссю барабана та віссю пристрою. 5 87610 6 Введення у пристрій замість механізму реверЗастосування винаходу дозволяє у порівнянні сування кінцевих вимикачів, що встановлені на з відомими підвищити ефективність роботи шахтнаправляючій для каретки, також спрощує його ної канатної кінцевої відкатки шляхом підвищення конструкцію та забезпечує підвищення її надійноспродуктивності, надійності та безпеки її роботи. ті. Комп’ютерна верстка А. Рябко Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for laying rope on winch drum

Автори англійською

Denyschenko Oleksandr Valeriiovych, Koptovets Oleksandr Mykolaiovych, Zil Valerii Vasyliovych

Назва патенту російською

Устройство для укладки каната на барабан лебедки

Автори російською

Денищенко Александр Валерьевич, Коптовец Александр Николаевич, Зиль Валерий Васильевич

МПК / Мітки

МПК: B66D 1/28

Мітки: лебідки, укладання, барабан, каната, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-87610-pristrijj-dlya-ukladannya-kanata-na-baraban-lebidki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для укладання каната на барабан лебідки</a>

Подібні патенти