Спосіб діагностики розвитку пневмосклерозу при негоспітальній пневмонії

Номер патенту: 85154

Опубліковано: 25.12.2008

Автори: Островський Микола Миколайович, Стовбан Микола Петрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики розвитку пневмосклерозу при негоспітальній пневмонії, який включає загальноклінічні методи обстеження хворих на пневмонію, який відрізняється тим, що додатково визначають вміст колагену IV типу в бронхоальвеолярній рідині та, при його показнику 79,43±1,28 нг/мл і вище, діагностують передумови розвитку пневмосклерозу легень.

Текст

Спосіб діагностики розвитку пневмосклерозу при негоспітальній пневмонії, який включає загальноклінічні методи обстеження хворих на пневмонію, який відрізняється тим, що додатково визначають вміст колагену IV типу в бронхоальвеолярній рідині та, при його показнику 79,43±1,28 нг/мл і вище, діагностують передумови розвитку пневмосклерозу легень. (19) (21) a200800254 (22) 08.01.2008 (24) 25.12.2008 (46) 25.12.2008, Бюл.№ 24, 2008 р. (72) СТОВБАН МИКОЛА ПЕТРОВИЧ, UA, ОСТРОВСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, UA (73) СТОВБАН МИКОЛА ПЕТРОВИЧ, UA (56) UA 72645 C2, 15.03.2005 UA 72643 C2, 15.03.2005 3 85154 №3; Патент України №72643 С2 А61В10/00, G01N33/48, затв. 15.03.2005р., Бюл. №3], не задовольняють ні потреби практичної охорони здоров'я, ні хворих, оскільки вони не передбачають оцінки активності незворотніх пневмосклеротичних процесів, які відіграють вирішальну роль у репараційних механізмах функціонально-повноцінного відновлення легеневої тканини при розрішенні запальної інфільтрації. Метою винаходу є покращення результатів діагностичного процесу пневмосклеротичних змін при негоспітальних пневмоніях та зменшення при цьому перспективи незворотніх і малокурабельних ускладнень їх перебігу. В основу винаходу - Спосіб діагностики розвитку пневмосклерозу при негоспітальній пневмонії поставлено задачу створення нового більш вдосконаленого способу ранньої й випереджувальної діагностики розвитку пневмосклерозу при негоспітальних пневмоніях, шля хом визначення вмісту колагену IV типу в бронхоальвеолярній рідині. Поставлена задача у запропонованому винаході вирішується тим, що комплекс загально клінічних методів обстеження хворих на негоспітальні пневмонії (фізикальне обстеження, рентгенографія, спірографія, фібробронхоскопія загальний та біохімічний аналізи крові, антибіотикограма харкотиння, аналіз сечі), згідно винаходу доповнюється визначенням вмісту колагену IV типу в бронхоальвеолярній рідині. Відомо, що між епітеліальною оболонкою і підлеглою сполучною тканиною візуалізується особливий шар, який безпосередньо розташовується біля основи епіталіальних клітин і називається базальною мембраною. Першим шаром базальної мембрани є базальна пластинка - окремий гомогенний електронно щільний пласт товщиною 50-100нм, який ідентифікується не лише у комплексі базальних мембран, а й окремо у вигляді септальних структур печінки, легень. Для них є характерною унікальна форма колагену - тип IV. Дані структури синтезуються фібробластами (з латині fibra - волокно, та з грецької бластос - зародок). Базальна мембрана виконує дві головні функції: еластичного каркасу та бар'єру для фільтрації і дифузії речовин (низькомолекулярних сполук, міжклітинної рідини). Таким чином, підвищення вмісту колагену-IV у бронхоальвеолярній рідині при негоспітальних пневмоніях є свідченням збільшення активності фібробластів (на тлі порушень мікроциркуляції, активації перекисного окислення ліпідів та явищ гіпоксії), а значить й демонструє вираженість явищ пневмосклерозу: потовщення базальних мембран й пластинок, а відтак і порушення процесів як обміну у власних біологічних системах, так і дисоціацію ряду лікарських форм, що використовуються у процесі лікування. Отже, вивчення такого потужного просклеротичного компоненту, яким є колаген IV типу може слугувати не тільки критерієм загрози чи розвитку й прогресування пневмосклеротичних 4 змін у легенях, а й показником якості й дієвості проведеного лікування негоспітальних пневмоній. Встановлено, що вміст колагену IV типу при негоспітальній пневмонії в бронхоальвеолярній рідині склав (79,43±1,28)нг/мл (при даних у практично здорових осіб (9,87±0,52)нг/мл). Отримані значення величин вмісту колагену IV типу в бронхоальвеолярній рідині є чіткою ознакою розвитку пневмосклерозу при негоспітальній пневмонії. Отож, внаслідок такого комплексного підходу створено новий спосіб діагностики розвитку й прогресування пневмосклерозу при запаленні легень, що дозволить використовува ти випереджувальну лікувальну тактику і значно скоротить фармакоекономічні витрати та термін госпіталізації при даній нозології, покращить ефективність та дієвість лікування пацієнтів, а значить і якість їх життя. Запропонований спосіб здійснювали таким чином. Вміст колагену-IV досліджували в бронхоальвеолярній рідині, яку отримували при проведенні фібробронхоскопії за методикою CleMents S. (1967) у модифікації Ramirez H. (1980), з урахуванням локалізації запального ураження легень, методом імуноферментного аналізу на аналізаторі "StatFa x 303 Plus" (США) за допомогою реагентів «Biotrin Collagen IV ЕІА». Приклад 1. Хворий Р. 58 років, діагноз: пневмонія негоспітальна пневмококова крупозна нижньої долі лівої легені, гострий перебіг, тяжка токсична форма - стадія розпалу. ЛН І-ІІст. При поступленні в крові - ШОЕ - 30мм/год, лейкоцитоз з нейтрофільним зсувом вліво; вміст колагену IV типу в бронхоальвеолярній рідині склав 78,25нг/мл. Рентгенологічно відзначається лівобічне збільшення кореня легень, інфільтративне ущільнення нижньої долі лівої легені; спірографічно - легенева недостатність І-ІІст. змішаного типу. Проводилася комплексна терапія із включенням антибактеріальних, протизапальних, бронхолітичних, муколітичних, загальноукріплюючих груп препаратів. На 21 добу від початку хвороби відмічається негативна динаміка: наростання симптомів інтоксикації, гектичність температурної кривої, біль при кашлі. У крові ШОЕ - 33мм/год, зберігається лейкоцитоз з нейтрофільним зсувом вліво; вміст колагену IV типу в бронхоальвеолярній рідині склав 80,11нг/мл. Рентгенологічно зберігається лівостороннє збільшення коренів, інфільтративне ущільнення нижньої долі лівої легені; верифікуються пневмосклеротичні зміни у нижній долі лівої легені; спірографічно - легенева недостатність IIст. змішаного типу. В динаміці модифікація діагнозу з виставленням ускладнення негоспітальної пневмонії у вигляді пневмосклеротичних змін: пневмонія негоспітальна пневмококова крупозна нижньої долі лівої легені, тяжка токсична форма, стадія розрішення. Пневмосклероз нижньої долі лівої легені. ЛН IIст. 5 Комп’ютерна в ерстка Т. Чепелев а 85154 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for diagnostics of pneumosclerosis development at the unhospital pneumonia

Автори англійською

Stovban Mykola Petrovych, Ostrovskyi Mykola Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ диагностики развития пневмосклероза при негоспитальной пневмонии

Автори російською

Стовбан Николай Петрович, Островский Николай Николаевич

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/50, A61B 10/00

Мітки: розвитку, діагностики, пневмонії, негоспітальній, спосіб, пневмосклерозу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-85154-sposib-diagnostiki-rozvitku-pnevmosklerozu-pri-negospitalnijj-pnevmoni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики розвитку пневмосклерозу при негоспітальній пневмонії</a>

Подібні патенти