Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб іммобілізації протеази С, що передбачає зв'язування її з полімерною матрицею, який відрізняється тим, що як полімерну матрицю використовують гелеподібний продукт з бурих морських водоростей "Ламідан", процес здійснюють при масовому співвідношенні продукту з бурих морських водоростей "Ламідан" і протеази С, рівному 1:(0,03-1) відповідно.

Текст

Спосіб іммобілізації протеази С, що передбачає зв'язування її з полімерною матрицею, який відрізняє ться тим, що як полімерну матрицю використовують гелеподібний продукт з бурих морських водоростей "Ламідан", процес здійснюють при масовому співвідношенні продукту з бурих морських водоростей "Ламідан" і протеази С, рівному 1:(0,03-1) відповідно. Винахід відноситься до біотехнології, зокрема до способу іммобілізації протеази С, яка широко використовується у рановій та опіковій терапії завдяки високій стабільності в широкому інтервалі pH через те, що являє собою комплекс декількох ферментів з вираженою протеолітичною, фібринолітичною, колагеназною та еластолітичною діями, що дозволяє їй поряд з очищенням рани від некротичних мас регулювати процес утворення фібринозної тканини. Найближчим до винаходу, що заявляється, є спосіб іммобілізації протеази С, що передбачає зв'язування її з полі-N-вінілкапролактамом. Включення протеази С проводили з використанням 4%-вого водного розчину бронополу, з утворенням гранул, що містять до 20% бронополу і протеазу. Збереження протеолітичної активності іммобілізованого препарату склало 4%. Для збільшення протеолітичної активності іммобілізованого препарату безпосередньо при іммобілізації до розчину ПВК додавали гліцерин (10%) і сечовину (10%). Збереження ферментативної активності склало, відповідно, 12,3% і 7,6%. Додавання гліцерину сумісно з сечовиною дозво лило зберегти 8,7% вихідної протеолітичної активності протеази С [див. Бондаренко Г.И. и др. Включение протеаз в поли-N-винилкапролактам, стабилизированный 2-бром-2нитропропандиолом-1,3. Ж. Доповіді Національної академії наук]. Але відомий спосіб має суттєвий недолік - зв'язування протеази С з полі-N-вінілкапролактамом забезпечує збереження тільки 8,7% вихідної протеолітичної активності, що майже унеможливлює використання іммобілізованого ферменту. В основу винаходу поставлено задачу розробити спосіб іммобілізації протеази С, в якому, шляхом заміни полімерної матриці і умов іммобілізації, забезпечити суттєве збереження протеолітичної активності. Поставлена задача вирішена в способі іммобілізації протеази С, що передбачає зв'язування її з полімерною матрицею. Як полімерну матрицю використовують продукт з бурих морських водоростей «Ламідан», а процес здійснюють при масовому співвідношенні продукту з бурих морських водоростей «Ламідан» і протеази С, рівному 1: (0,03-0,05), відповідно. (19) UA (11) 83786 (13) C2 (21) a200713084 (22) 26.11.2007 (24) 11.08.2008 (46) 11.08.2008, Бюл.№ 15, 2008 р. (72) РОМАНОВСЬКА ІРИНА ІГОРІВН А, U A, ДЕКІНА СВІТЛАН А СЕРГІЇВН А, U A (73) ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. О.В. БОГАТСЬКОГО НАЦІОН АЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ Н АУК УКРАЇНИ, U A (56) UA U 17733, C12N11/00, 15.10.2006. UA U 17099, C12N11/00, 15.09.2006. UA U 7861, C12N11/00, 15.07.2005. UA U 13238, A61F9/007, 15.03.2006. UA U 22088, A61L15/16, 10.04.2007. RU C1 2041656, A23L1/337, 20.08.1995. RU C1 2070808, A23L1/052, 27.12.1996. SU A3 1814764, A61K31/557, 20.03.1995. RU C1 2150936, A61K9/06, 20.06.2000. SU A1 888544, C12N11/08, 10.01.1998. ЛАМИДАН. ЛАМИФАРЕН. [он-лайн]. Найдено из интернет 3 83786 Досягнення заявленого технічного результату пов'язано з особливістю полімерної матриці - продукту з бури х морських водоростей «Ламідан», який виробляється відповідно до [ТУ 9284-001270314 388264-04]. Заявнику невідомо використання продукту з бурих морських водоростей «Ламідан» в якості полімерної матриці для іммобілізації ферментних препаратів, зокрема протеази С. Нами було проведено порівняльне визначення протеолітичної активності декількох протеаз, іммобілізованих в продукт з бурих морських водоростей «Ламідан», зокрема, папаїну, трипсину, терилітину, лужної протеази і протеази С. Дані наведені в таблиці 1. Як видно з даних, наведених в таблиці 1 з п'яти протеаз три ферментних препарата (папаїн, терилітин і лужна протеаза) мають нульовий % збереження активності, трипсин тільки 19,5%, а протеаза С - 95,9%. Зазделегідь неможна передбачити, що саме протеаза С здатна до збереження активності на такому високому рівні після іммобілізації в продукт з бурих морських водоростей «Ламідан». Така втрата активності після іммобілізації в інших протеаз може бути пояснена інактивуючою дією продукту з бурих морських водоростей «Ламідан», внаслідок наявності великої іонної сили розчину, що створюється в гелі. При вивченні впливу масових співвідношень протеаза С: продукт з бурих морських водоростей «Ламідан» (табл.2) встановлено, що висока про 4 теолітична активність фермента зберігається в усьому розглянутому діапазоні, що дозволяє при необхідності легко варіювати необхідним вмістом ферменту. Реологічні властивості продукту з бурих морських водоростей «Ламідан» з включеною у нього протеазою С досліджували, визначаючи відносну, питому, приведену і кінематичну в'язкості розчинів альгінату натрію. Результати експерименту наведені в табл.3. Зміна реологічних властивостей розчинів, що спостерігалася, а саме значне зменшення в'язкості полімеру при додаванні до нього ферменту може свідчити про утворення білкового асоціату, компактизації молекул, що призводить до зменшення значень в'язкості. Приклад. Іммобілізацію протеази С проводять наступним чином. Готують суспендований розчин протеази С, для чого 35мг ферменту розчиняють в 5см 3 натрійфосфа тного буферного розчину (0,033моль/дм 3, pH 7,4). Отриману суспензію при температурі 37°С і ретельному перемішуванні повільно вливають в 3см 3 гелеподібного продукту з бурих морських водоростей «Ламідан». В результаті включення отримують іммобілізовану протеазу С у вигляді суміші, якій надалі в залежності від потреб можна надати необхідну форму (плівки, гранули та ін.). Зберігають іммобілізований препарат у холодильнику при температурі 0-4°С. Таблиця 1 Визначення протеолітичної активності протеаз, іммобілізованих у продукт з бурих морських водоростей «Ламідан» Фермент Протеолітична активність, ПО/г До іммобілізації Після іммобілізації 365,2 273,4 53,3 34,5 83,7 494,9 473,0 Папаїн Трипсин Терилітин Лужна протеаза Протеаза С % збереження активності 0 19,5 0 0 95,9 Таблиця 2 Масове співвідношення продукт з бурих морських водоростей «Ламідан»: протеаза С Масове співвідношення 1:1 1:0,05 1:0,04 1:0,03 1:0,02 Протеолітична активність % від макс. ПО/г 449,72 444,48 473,0 428,96 411,56 95,08 93,97 100 90,69 87,01 5 83786 6 Таблиця 3 Вплив ферменту на реологічні характеристики альгінату натрію* Концентрація полімеру % мас. моль/дм 3 0,025 0,05 0,1 0,15 0,2 1,04 2,08 4,17 6,25 8,33 0,025 0,05 0,1 0,15 0,2 1,04 2,08 4,17 6,25 8,33 Час витікання, с Зразок Вода h відн Альгінат натрію 48,8 35,3 1,382 58,06 35,3 1,645 70,6 35,3 2 82,7 35,3 2,343 94,5 35,3 2,677 Альгінат натрію + Протеаза С 45,3 35,3 1,283 48,7 35,3 1,379 65,7 35,3 1,861 76,3 35,3 2,161 88,9 35,3 2,518 h пит В'язкість h прив*103 u 0,382 0,645 1 1,343 1,677 367,31 310,09 239,81 214,88 201,32 1,3799 1,6418 1,9964 2,3385 2,6722 0,283 0,379 0,861 1,161 1,518 272,12 182,5 206,47 185,76 182,23 1,2809 1,3771 1,8578 2,1575 2,5138 V=15см 3, t=21°С, DK=0,73мм; Р>0,001 при n=10. Комп’ютерна в ерстка Л.Литв иненко Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for immobilization of protease c

Автори англійською

Romanovska Iryna Ihorivna, Dekina Svitlana Serhiivna

Назва патенту російською

Способ иммобилизации протеазы с

Автори російською

Романовская Ирина Игоревна, Декина Светлана Сергеевна

МПК / Мітки

МПК: C12N 11/00

Мітки: спосіб, протеази, іммобілізації

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-83786-sposib-immobilizaci-proteazi-s.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб іммобілізації протеази с</a>

Подібні патенти