Номер патенту: 82704

Опубліковано: 12.05.2008

Автор: Кийко Володимир Дмитрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для одержання пінополістиролу, що містить корпус, теплообмінник з патрубками для підводу та відводу газів, який виконаний у вигляді закритої ємності з пустотілими гранями, виконаними у вигляді парових камер, причому кожна з двох протилежних парових камер, де перша та друга можуть бути як вхідними, так і вихідними, у геометричному центрі має вузол обертання у вигляді аксіальної осі, механічно зв'язаної за допомогою підшипників з корпусом і з вихідним ланцюгом приводу, з можливістю реверсування обертання теплообмінника відносно аксіальних осей, а пневматично та/або гідравлічно - з системою теплогазопостачання, внутрішні сторони кожної з двох протилежних парових камер обладнані реверсивними форсунками, орієнтованими усередину ємності, чотири периферійні парові камери, який відрізняється тим, що кожна з двох аксіальних осей для підводу та відводу газів виконана у вигляді двох концентрично розташованих каналів, герметично ізольованих один від одного, причому внутрішні канали пневматично та/або гідравлічно зв'язані з двома протилежними паровими камерами, які можуть бути як вхідними, так і вихідними, а зовнішні канали пневматично та/або гідравлічно зв'язані з першою та другою форкамерами, розташованими на двох протилежних парових камерах і герметично ізольованими від них, а пневматично та/або гідравлічно зв'язаними з усіма чотирма периферійними камерами, які, в свою чергу, мають на внутрішній поверхні реверсивні форсунки, а три з чотирьох периферійних парових камер обладнані петлями та вузлами зачинення для можливості відчинення.

Текст

Дивитися

Пристрій для одержання пінополістиролу, що містить корпус, теплообмінник з патрубками для підводу та відводу газів, який виконаний у вигляді закритої ємності з пустотілими гранями, виконаними у вигляді парових камер, причому кожна з двох протилежних парових камер, де перша та друга можуть бути як вхідними, так і вихідними, у геометричному центрі має вузол обертання у вигляді аксіальної осі, механічно зв'язаної за допомогою підшипників з корпусом і з вихідним ланцюгом приводу, з можливістю реверсування обертання C2 2 82704 1 3 82704 4 ності містить додаткову парову камеру, що сполупідводу, відводу газів виконані у виді двох конценчається з атмосферою шляхом других вихідних трично розташованих каналів, герметично ізольофорсунок та герметично ізольовану від цієї парованих один від одного, причому внутрішні канали вої камери, при цьому інші периферійні чотири пневматично та/або гідравлічно зв'язані з першою камери пневматично та/або гідравлічно зв'язані з та другою вхідними, вихідними протилежними паторцевою частиною другої вхідної камери, а шляровими камерами, а зовнішні канали пневматично хом других вихідних форсунок зв'язані з атмосфета/або гідравлічно зв'язані з першою та другою рою, причому одна з периферійних камер має зафоркамерами, герметично ізольованими від вхідвантажувальну горловину. них парових камер а пневматично та/або гідравліНедоліком наданого пристрою є нерівномірчно зв'язаними з усіма чотирма периферійними ність розігріву парових камер (вхідна камера розікамерами, які в свою чергу мають на внутрішній грівається більш ніж вихідна), конденсат, що витповерхні вхідні, вихідні реверсивні форсунки, а три ворюється в процесі охолодження теплоносія від з чотирьох периферійних парових камер обладнавнутрішніх сторін парових камер, завдяки центроні петлями та вузлами зачинення завдяки чому біжним силам розподіляється по внутрішнім повемають можливість відчинятись. рхням периферійних камер і без того найхолодніЗастосування аксіальних осей для підводу, шим. При спінюванні гранул полістиролу, що відводу газів, виконаних у вигляді двох концентриспінюється, найбільш спінені (легкі) гранули кончно розташованих каналів, герметично ізольовацентруються блище до осі обертання, а менш спіних один від одного, дозволить змінювати напрянені (важкі) гранули потрапляють завдяки центромок потоків теплоносія через теплообмінник, біжним силам на більш охолоджену периферію. забезпечить його рівномірний розігрів та утилізаТому спінені гранули розподіляються в об'ємі кацію небезпечних речовин. мери нерівномірно по щільності. Крім того найРозташування вхідних, вихідних форсунок на більш розігріті форсунки вхідної парової камери внутрішніх поверхнях периферійних парових каможуть стати причиною руйнування структури пімер забезпечить підвищення коефіцієнту корисної нополістіролу внаслідок впливу інфрачервоного дії пристрою за рахунок випаровуваного охоловипромінювання. Наступним важливим недоліком дження перегрітих ділянок та термостабілізацію наданого пристрою є викиди в атмосферу тепловнутрішніх поверхонь теплообмінника, зменшить носія, поровитворювача, парів стиролу та інших ризик появи браку внаслідок дії інфрачервоного газів що отруюють повітря та створюють передувипромінювання та забезпечить рівномірний розімови до пожежо- та вибухонебезпеки. грів гранул сировини за рахунок їх додаткового Задачею винаходу є створення пристрою для перемішування по щільності. одержання пінополістіролу, який завдяки конструкВідчиняючиєся периферійні камери дозволять тивним особливостям дозволить: зменшити невиробничи витрати часу на заванта- створити передумови для однакового нагріву ження сировини та вивантаження готового блоку та термостабілізації поверхонь внутрішніх сторін пінополістиролу. пристрою; Пристрій (Фіг.) містить корпус 1, виконаний у - підвищити коефіцієнт корисної дії пристрою виді рами з двома консольними стійками 2, теплоза кошт випаровуваного охолодження перегрітих обмінник 3, дві аксіальні осі 4 і 5 з патрубками 6, 7, ділянок пристрою; 8, 9, 10, 11, 12, 13, виконані у виді двох концентри- досягти рівномірності розподілу по щільності чно розташованих каналів 14, 15 та 16, 17, підшиспінених гранул в об'ємі виробу; пники 18 та 19, сальники 20 та 21, вхідні, вихідні - зменшити кількість випадків браку внаслідок парові камери 22, 23, вхідні, вихідні форкамери 24, впливу інфрачервоного випромінювання перегрі25, чотири периферійні парові камери 26, 27, 28, тих ділянок внутрішніх поверхонь камери; 29, вхідні, вихідні реверсивні форсунки 30, вихід- зменшити викиди в оточуючий простір пожений ланцюг 31 приводу 32 та систему теплогазожовибухонебезпечних та отруйних речовин; постачання 33, при чому три з чотирьох перифе- полегшити завантаження сировини та виванрійних парових камер, наприклад, 26, 27 та 28 таження виробу. обладнані петлями 34 та вузлами зачинення 35. Вирішення даної задачі досягається тим, що Корпус 1 є основою пристрою. Патрубки 6, 7, пристрій для одержання пінополістіролу, що міс8, 9 служать для підводу теплоносія, патрубки 10, тить корпус, теплообмінник з патрубками для під11, 12, 13 для відводу або утилізації небезпечних воду газів, який виконаний у вигляді закритої ємречовин та залишків теплоносія. Теплообмінник 3 ності з пустотілими гранями, виконаними у вигляді виконаний у вигляді закритої ємності з пустотілими парових камер, причому дві протилежні перша і гранями, виконаними у вигляді парових камер 22, друга вхідні, вихідні камери у геометричному 23, 26, 27, 28 та 29. Перша і друга вхідні, вихідні центрі мають вузли обертання у вигляді аксіальпарові камери 22, 23 зв'язані з системою теплоганих осей, механічно зв'язаних за допомогою підзопостачання 33 через патрубки 6, 9 та призначені шипників з корпусом і з вихідним ланцюгом приводля розігріву внутрішнього об'єму теплообмінника ду, з можливістю реверсування, а пневматично 3. Аксіальні осі 4 та 5 виконані у виді вузлів оберта/або гідравлічно з системою теплогазопостачантання за допомогою підшипників 18 дозволяють ня, внутрішні сторони першої і другої вхідних, вихітеплообміннику 3 відносно корпусу 1 здійснювати дних камер обладнані вхідними та вихідними реобертання через вихідний ланцюг 31 приводу 32. версивними форсунками, орієнтованими Підшипники 19 дозволяють внутрішнім каналам 16 усередину ємності, чотири периферійні парові ката 17 здійснювати обертання відносно зовнішніх мери, який відрізняється тим, що аксіальні осі для каналів 14 та 15. Внутрішні канали 16 та 17 слу 5 82704 6 жать для підводу, відводу теплоносія до вхідних, ник 3, причому сировина завдяки обертанням тепвихідних парових камер 22 та 23. Зовнішні канали лообмінника 3 постійно переміщується у потоку 14 та 15 служать для підводу, відводу теплоносія теплоносія завдяки чому здійснюється лавинний через вхідні, вихідні форкамери 24 та 25 до перирівномірний розігрів її гранул, що призводить до їх ферійних парових камер 26, 27, 28, 29. Реверсивні рівномірного зростання в об'ємі аж до термоспівхідні, вихідні парові форсунки 30 служать для кання в блок. Зміна потоків через вхідні 6, 7, 8 та 9 підводу теплоносія до теплообмінника 3, або його патрубки та вихідні 10, 11, 12 та 13 дозволяє змівідводу назовні. Три з чотирьох периферійних панювати напрямок потоків теплоносія через теплорових камер (наприклад 26, 27 та 28) обладнані обмінник 3 та регулювати рівномірність розігріву петлями 34 та вузлами зачинення 35 завдяки чому його внутрішніх поверхонь. мають можливість відчинятись та зачинятись відЗастосування винаходу знизить енерговитрати носно жорстко зв'язаних між собою за допомогою завдяки випарованому охолодженню сконденсочетвертої периферійної камери 29 вхідних парових ваним теплоносієм на внутрішніх поверхнях перикамер 22 та 23 для завантаження сировини та виферійних парових камер перегрітих ділянок, тобто вантаження готового пінополістірольного блоку. завдяки додатковій парогенерації у теплообмінниСальники 20 та 21 призначені для ізоляції зовнішку. Скинутий завдяки центробіжним силам на пеніх каналів 14 та 15 від внутрішніх 16 та 17 та атриферію конденсат здійснюватиме термостабілімосфери. зацію внутрішніх поверхонь теплообмінника, при Пристрій працює наступним чином. Через одобертанні якого найбільш важкі (нероздуті) грануну з відкритих периферійних парових камер, нали спрямовуються на найбільш розігріту перифеприклад 26, усередину теплообмінника 3 завантарію, збільшуються в об'ємі та поступаються місцем жується визначена кількість сировини. Після більш щільним гранулам, завдяки чому здійснюзачинення периферійної камери 26 вмикається ється додаткове перемішування гранул по щільнопривід 32 і через вихідний ланцюг 31 обертальний сті з метою рівномірності готового блоку по щільмомент завдяки підшипникам 18 та 19 дає змогу ності. теплообміннику 3 відносно корпусу 1 здійснювати Застосування стаціонарно закріплених вихідобертання. Одночасно крізь патрубки 7 та 8 тепних патрубків 10, 11, 12 та 13 дозволяє уникнути лоносій від системи теплогазопостачання 33 подавикидів небезпечних речовин у зоні пристрою. Виється через вхідні форкамери 24 та 25 на перифехідні патрубки 10, 11, 12 та 13 можуть бути підклюрійні парові камери 26, 27, 28 та 29, а через чені, наприклад, до накопичувача, системи фільтреверсивні форсунки 30, розташовані на їх внутрування або градирні з метою наступного рішніх поверхнях, усередину теплообмінника 3. використання конденсата. Периферійні парові каЧерез реверсивні форсунки 30, розташовані на мери, що відчиняються, дозволяють зменшити внутрішніх поверхнях вхідних, вихідних парових часові витрати на завантаження сировини та викамер 22 та 23, та через патрубки 10 та 13 здійсвантаження готового пінополістірольного блоку. нюється циркуляція теплоносія через теплообмін Комп’ютерна верстка О. Гапоненко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for producing polystyrene foam

Автори англійською

Kyiko Volodymyr Dmytrovych

Назва патенту російською

Устройство для получения пенополистирола

Автори російською

Кийко Владимир Дмитриевич

МПК / Мітки

МПК: B01F 3/00, B01J 19/26, B01J 19/28, B01J 2/12, B29K 105/04, C08F 12/00

Мітки: одержання, пінополістиролу, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-82704-pristrijj-dlya-oderzhannya-pinopolistirolu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для одержання пінополістиролу</a>

Подібні патенти