Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб виявлення рухомих об'єктів, що включає формування зони виявлення об'єкта, встановлення граничної енергії сигналу, формування в зоні виявлення стробів передбачуваного перебування об'єкта, прийом, фільтрацію і виділення сигналів із стробів передбачуваного перебування об'єкта за кожний огляд, порівняння енергії сигналів з кожного такого строба з граничною енергією, відбір сигналів з енергією, яка перевищує граничну, прийняття рішення про виявлення об'єкта, який відрізняється тим, що формування стробів в зоні виявлення об'єкта здійснюють шляхом поділу її на N перетинчастих стробів, вибраних за умовою, що об'єкт не вийде з одного з них за Т оглядів, прийом, фільтрацію і виділення сигналів здійснюють від кожного з N стробів, накопичують енергію виділених сигналів з максимальним її значенням на кожному огляді від кожного з N стробів за Т оглядів, порівняння накопиченої енергії сигналів від кожного строба здійснюють з першою граничною енергією Еn1, строби, сигнали від яких мають накопичену енергію, що перевищує Еn1, поділяють на М стробів, розміри кожного з яких визначаються похибками виміру параметрів сигналу, накопичують енергію відібраних сигналів від кожного з М стробів за Т оглядів і з М стробів вибирають строб, накопичена енергія сигналів від якого перевищує другу граничну енергію Еn2.

Текст

Спосіб виявлення рухомих об'єктів, що включає формування зони виявлення об'єкта, встановлення граничної енергії сигналу, формування в зоні виявлення стробів передбачуваного перебування об'єкта, прийом, фільтрацію і виділення сигналів із стробів передбачуваного перебування об'єкта за кожний огляд, порівняння енергії сигналів з кожного такого строба з граничною енергією, відбір сигналів з C2 1 3 який може потрапити об'єкт при наступному огляді. Розмір стробів визначають з урахуванням можливих помилок екстраполяції та виміру координат об'єкта. Якщо з якого-небудь строба при наступному огляді надійшов сигнал, енергія якого перевищує граничну енергію, то вважається, що об'єкт переміщується за траєкторією, що виявляється, тобто виноситься судження про виявлення об'єкта. Указаний спосіб застосовується для виявлення об'єктів з досить високою локаційною контрастністю. При цьому фіксується мала кількість хибних сигналів завдяки встановленому рівню граничної енергії, що забезпечує умовну імовірність хибної тривоги у стробі »10-5...10-6. Однак за такою умовою разом із сигналами шумового походження губляться і слабкі корисні сигнали (від далеких або малогабаритних об'єктів). В основу винаходу поставлена задача створити такий спосіб виявлення об'єктів, який у порівнянні зі способом, обраним як прототип, дозволяв би виявляти в реальному масштабі часу об'єкти з більшою вірогідністю при меншій локаційній контрастності, наприклад, при менших габаритах об'єкта. Поставлена задача вирішується в способі виявлення рухомих об'єктів, який включає формування зони виявлення об'єкта, завдання граничної енергії сигналу, формування в зоні виявлення стробів передбачуваного перебування об'єкта. Спосіб передбачає також прийом, фільтрацію і виділення сигналів зі стробів передбачуваного перебування об'єкта за кожний огляд, порівняння енергії сигналів з кожного такого строба з граничною енергією, відбір сигналів з енергією, що перевищує граничну і винесення судження про виявлення об'єкта. Згідно з винаходом формування в зоні виявлення об'єкта стробів здійснюють шляхом поділу її на N перетинних стробів, обраних за умовою, що об'єкт не вийде з одного з них за Т оглядів. Прийом, фільтрацію і виділення сигналів здійснюють від кожного з N стробів, накопичують енергію сигналів з максимальним її значенням на кожному огляді від кожного з N стробів за Т оглядів, порівняння накопиченої енергії сигналів від кожного строба здійснюють з першою граничною енергією Еn1. Після добору сигналів з накопиченою енергією, що перевищує Еn1, строби, сигнали від яких мають накопичену енергію, що перевищує Еn1, поділяють на М стробів, розміри кожного з яких визначаються похибками виміру параметрів сигналу, накопичують енергію відібраних сигналів від кожного з М стробів за Т оглядів. З М стробів вибирають строб, накопичена енергія сигналу від якого перевищує другу граничну енергію Еn2. Формування в зоні виявлення об'єкта стробів шляхом ділення її на N перетинних стробів, які обрані за умовою, що об'єкт не вийде з одного з них за Т оглядів, забезпечує можливість накопичення енергії сигналів уздовж можливих траєкторій руху об'єкта з низькою локаційною контрастністю без відстеження його координат, що змінюються в часі. 80712 4 Накопичення енергії сигналів, що мають максимальну енергію на кожному огляді, від кожного з N стробів за Т оглядів і наступне порівняння накопиченої енергії від кожного зі стробів з Еn1, приводить до того, що більшість можливих траєкторій руху об'єкта виключаються з подальшого розгляду, що сприяє підвищенню вірогідності виявлення об'єкта. Наступне ділення початкових N стробів, сигнали від яких мають накопичену енергію, що перевищує Еn1, на М стробів, розміри кожного з яких визначаються похибками виміру параметрів сигналу, дозволяє при подальшому доборі сигналів звузити область можливої наявності об'єкта. Це дозволяє виявляти об'єкт із низькою локаційною контрастністю в реальному масштабі часу з високою достовірністю. Накопичення енергії відібраних сигналів від кожного з М стробів за Т оглядів і вибір з М стробів такого строба, накопичена енергія сигналу від якого перевищує другу граничну енергію Еn2, обумовлює гранично припустиму достовірність виявлення рухомого об'єкта з низькою локаційною контрастністю, що відповідає достовірності виявлення нерухомого об'єкта. Спосіб може бути реалізований на базі активної або пасивної локаційної станції радіо, оптичного або іншого діапазону. Станція містить антену 1, з'єднану з блоком керування 2 та приймачем 3. Вихід приймача 3 підключений до буферу виділених сигналів 4 та першого блока на-копичувачів 5. Блок накопичувачів 5 містить накопичувачі б та блок керування 7, при цьому накопичувачі 6 з'єднані блоком керування 7 вхід якого підключений до приймача 3, а вихід - до блоа керування 8 другого блока накопичувачів 9. До складу другого блока накопичувачів 9 входять накопичувачі 10, які підключені до блока керування 8. До буферу виділених сигналів 4 підключений блок просторово-часової селекції 11, вихід якого підключений до блока керування 8. Зону виявлення об'єкту формують за допомогою антени 1 та блока керування 2 антеною. Зону виявлення об'єкта ділять на N перетинних стробів шляхом накладення геометричних обмежень на положення сигналів від об'єктів, що виявляються, які випливають з моделі їхнього руху. Зазначені строби є просторовочасовими і на кожному огляді вони являють собою відповідні просторові строби. Кожний зі стробів обраний за умовою, що об'єкт не вийде з одного з них за Т оглядів локаційної станції. Сигнали від кожного з N стробів за Т оглядів приймаються антеною 1, і надходять у приймач 3, де відбувається їхня фільтрація та виділення, шляхом порівняння їх енергії з пороговою енергією приймача. Виділені сигнали надходять до буферу виділених сигналів 4, де вони запам'ятовуються, та до першого блока накопичувачів 5, що складається з N накопичувачів 6, блока керування 7. Кожний з N накопичувачів 6 накопичує енергію виділених сигналів в одному з N стробів. В блоці керування 7 для кожного виділеного сигналу визначаються всі строби, яким належить сигнал. 5 Для кожного стробу, якщо енергія сигналу перевищує раніше записану у накопичувачі 6 енергією сигналу поточного огляду, блок керування 7 записує у накопичувані 6 енергію поточного виділеного сигналу. В блоці керування 7 порівнюється накопичена в кожному з накопичувачів б за Т оглядів енергія сигналів з граничною енергією Еn1. Якщо в якомусь з накопичувачів б накопичена енергія перевищує Еn1, відповідний строб поділяється на М вбудованих стробів в блоці керування 8 другого блока накопичувачів 9, який складається з М накопичувачів 10. З буферу виділених сигналів 4 за допомогою блока просторово-часової селекції 11 відбираються виділені сигнали, які належать стробу з накопиченою енергією, що перевищує Еn1. Для кожного з вказаних сигналів в блоці керування 8 визначаються всі вбудовані строби, яким належить сигнал, та записується їх енергія у відповідні накопичувачі 10. В блоці керування 8 порівнюється накопичена в кожному з накопичувачів 10 за Т оглядів енергія сигналів з граничною енергією Е n2. При її перевищені з блока керування 8 видається сигнал про виявлення об'єкту з параметрами руху. Таким чином, завдяки накопиченню енергії сигналів, що мають максимальну енергію на кожному огляді, від кожного з N стробів за Т оглядів, а також поділенню стробів, сигнали від яких мають накопичену енергію, що перевищує Еn1, на М стробів, розміри кожного з яких визначаються похибками виміру параметрів сигналу, пропонований спосіб дозволяє виявляти об'єкти з більшою вірогідністю при меншій локаційній контрастності, наприклад при менших габаритах об'єкта. 80712 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for detecting a movable object

Автори англійською

Savanevych Vadym Yevhenovych, Dedenok Viktor Petrovych, Shulha Oleksandr Vasyliovych

Назва патенту російською

Способ обнаружения подвижного объекта

Автори російською

Саваневич Вадим Евгеньевич, Деденок Виктор Петрович, Шульга Александр Васильевич

МПК / Мітки

МПК: G01S 13/00

Мітки: спосіб, об'єктів, рухомих, виявлення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-80712-sposib-viyavlennya-rukhomikh-obehktiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виявлення рухомих об’єктів</a>

Подібні патенти