Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Візок вантажного вагона з трьохелементною рамою і діагональними зв'язками, що складається з надресорної балки, ресорної підвіски, двох колісних пар, гальмової важільної передачі і двох бічних рам, з'єднаних між собою діагональними зв'язками, який відрізняється тим, що кожний діагональний зв'язок складається з двох симетричних прямолінійних стержнів, жорстко закріплених у нижніх поясах бічних рам або в кронштейнах, приварених до нижнього пояса бічних рам, і шарнірно з'єднаних між собою за допомогою пластини, що має чотири витягнутих по напрямку стержнів отвори із симетричними заокругленнями.

2. Візок вантажного вагона з трьохелементною рамою і діагональними зв'язками за п. 1, який відрізняється тим, що кожний прямолінійний стержень діагонального зв'язку на одному кінці має приварну обмежувальну шайбу і різьбове закінчення, що дозволяє за допомогою клинової шайби, стопорної шайби і гайки жорстко закріпити це закінчення в нижньому поясі бічної рами або в кронштейні, привареному до нижнього пояса бічної рами візка, а інший кінець стержня оснащений С-подібною вилкою з циліндричними отворами, що дозволяє здійснити шарнірне з'єднання двох стержнів із пластиною в діагональний зв'язок.

3. Візок вантажного вагона з трьохелементною рамою і діагональними зв'язками за п. 1, який відрізняється тим, що пластина, що з'єднує між собою стержні діагональних зв'язків, має чотири діагонально розташовані витягнуті по напрямку стержнів отвори із симетричними заокругленнями, що дозволяють стержням стиснутої гілки переміщатися уздовж подовжньої осі даних отворів і, таким чином, виключити виникнення згинальних моментів при проходженні кривих ділянок колії.

Текст

1. Візок вантажного вагона з трьохелементною рамою і діагональними зв'язками, що складається з надресорної балки, ресорної підвіски, двох колісних пар, гальмової важільної передачі і двох бічних рам, з'єднаних між собою діагональними зв'язками, який відрізняється тим, що кожний діагональний зв'язок складається з двох симетричних прямолінійних стержнів, жорстко закріплених у нижніх поясах бічних рам або в кронштейнах, C2 2 80476 1 3 80476 4 ху і виникненню додаткових бічних навантажень вертикальної стінки нижнього пояса бічної рами і що, у свою чергу, приводить до підвищеного зносу приварюється до стержня. Шайба обмежує осьове коліс (підріз гребенів) і рейок, збільшенню витрат переміщення того діагонального зв'язку, що при на поточне утримання візка і верхньої будови колії, вписуванні вагона в криві ділянки колії знаходитьдо істотного зменшення коефіцієнта запасу стійкося в стиснутому стані. Відсутність згинальних мості від вповзання колеса на рейку і, як 2 наслідок, ментів у стиснутій діагоналі забезпечується переобмеження швидкості руху, як правило, на порожміщенням відповідних осей 4 (Фіг.2) у витягнутих ньому режимі руху. отворах із симетричними заокругленнями 5 пласНайбільш близькими до описуваного винаходу тини 3. по технічній сутності і результатові, що досягаєтьДіаметр прутка стержня обраний таким чином, ся, є [модернізований візок Barber S-2 (США)] з щоб виключити подовжню деформацію розтягнудіагональними зв'язками, що представляють сотого діагонального зв'язку при вписуванні вагона в бою подовжні, вигнуті у вертикальній площині тяги криві ділянки колії і, таким чином, перешкодити з труби (з наявністю неповного перетину в районі зміні прямокутної форми рами візка в плані, тобто можливого контакту з елементами гальмової важівиключають "забігання" бічних рам відносно одна льної передачі візка), що закріплені в приварних одної. кронштейнах бічних рам візка за допомогою пружПринцип роботи. При вписуванні вагона в криних еластомірних елементів і нарізного з'єднання. ві ділянки колії малого радіуса візок продовжує До недоліків цієї конструкції діагонального прямолінійний рух і одне з коліс передньої колісної зв'язку бічних рам візка належить можливість випари своїм гребенем накочується на зовнішню никнення додаткових згинальних моментів, що рейку. У залежності від швидкості руху і навантаможуть привести до розгинання натягнутої гілки і ження від колісної пари на рейки, у точці контакту додатковому вигинові стискаючої гілки діагональвиникає сила, що діє уздовж осі колісної пари, а її них зв'язків, тим самим зменшуючи ефективність складова, діюча по дотичній до радіуса кривої, від їхнього застосування, а наявність неповного прагне змістити бічну раму візка проти напрямку перетину зв'язку (труби), у районі можливого конруху вагона. Ця сила прагне змінити геометричну такту з елементами гальмової важільної передачі форму рами візка в плані і, таким чином, збільшивізка, може привести до поломки цих тяг у міжрети кут набігання колеса на рейку. Запропонована монтний період. Крім цього, різна величина кривиконструкція візка з діагональними зв'язками між зни верхньої і нижньої тяги збільшує номенклатуру бічними рамами дозволить утримувати бічну раму деталей, що може негативно вплинути на провез боку колеса, що набігає, не даючи їй здійснити дення ремонтних робіт. "забігання" щодо іншої бічної рами і, тим самим, Технічним результатом дійсного винаходу є зберегти первісну конфігурацію рами візка в плані і поліпшення ходових якостей візка, за рахунок усузменшити кут набігання колеса на рейку. Усе це, у нення можливості втрати прямокутного контуру свою чергу, приводить до зменшення сил тертя рами візка в плані і "забігання" бічних рам відносно між колесом і рейкою, зменшенню інтенсивності одна одної, а також ліквідація можливого виникзносу коліс і рейок, зменшенню витрати енергононення згинальних моментів у стиснутій гілці діагосіїв у наслідок зменшення опору рухові вагонів. нального з'єднання бічних рам. Короткий опис креслень Пропонований візок складається з надресорФіг.1 - загальний вид візка, вид знизу. ної балки, ресорного підвішування, двох колісних Фіг.2 - елементи з'єднання стержнів у центрапар, гальмової важільної передачі і двох бічних льній частині візка (один зі стержнів умовно не рам 1 (Фіг.1), з'єднаних між собою складовими показаний). діагональними зв'язками. Фіг.3 - елементи з'єднання діагонального Діагональні зв'язки складаються з чотирьох зв'язку з зовнішньої сторони бічної рами. Вузол А, попарно з'єднаних у центральній частині візка стефіг.1 у збільшеному масштабі. ржнів 2 за допомогою пластини 3 і осей 4 (Фіг.2). Фіг.4 - нижній пояс бічної рами візка із внутріПластина 3 (Фіг.2) має чотири діагональне розташньої сторони (обмежувальна шайба на стержні шовані витягнуті отвори із симетричними заокругумовно не показана). леннями 5. Кожен такий отвір зверху і знизу армоФіг.5 - нижній пояс бічної рами візка з установвано накладками 6. У зоні з'єднання з пластиною леною на стержні обмежувальною шайбою. Вузол кожен стержень оснащений С-подібною вилкою 7 з Б, фіг.1 у збільшеному масштабі. циліндричними отворами по діаметру осей 4. На Джерела інформації: іншому кінці стержня 2 виконане різьблення, що за 1. Barber S-2. E-mail: www.sctco.com. допомогою гайки 8 (Фіг.3), клинової шайби 9 і сто2. He Quyonq. Новые тележки для грузовых порної шайби з лапкою 10 дозволяє зафіксувати вагонов (Китай). Chinese Railway, 1997, № 2, p. 42зовнішній кінець стержня 2 у витягнутих отворах із 47. симетричними заокругленнями 11 (Фіг.4), розта3. Motion Control M-976 Truck System. шованих у внутрішній і зовнішній вертикальних www.ASFGLOBAL.com. стінках нижнього пояса бічної рами 1. Бічна рама 1 4. Тележка для железнодорожных вагонов. у зоні отворів 11 має посилення 12, що забезпеBuckeye Steel Castings Co. Патент US 97 858672 чують необхідну міцність нижнього пояса. 19.05.97; ЕР 98 98308243 09.10.98/ На кожен стержень 2 (Фіг.5), із внутрішньої 5. Железнодорожная тележка. ФГУП «ПО сторони бічної рами 1 візка, одягнена обмежуваУралвагонзавод» Патент RU 42992 U1. льна шайба 13, що установлюється впритул до 5 Комп’ютерна верстка В. Клюкін 80476 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Freight-car truck with three-element frame and diagonal links

Автори англійською

Radzikhovskyi Adolf Oleksandrovych, Omelianenko Ihor Oleksandrovych, Timoshyna Larysa Adolfovna, Deineko Serhii Yuriiovych, Nazarenko Kostiantyn Vitaliiovych, Lashko Anatolii Dmytrovych, Shyber Ihor Markovych, Zaslavskyi Leonid Solomonovych, Voronovych Victor Petrovych, Voronovych Viktor Petrovych, Klitin Mykola Oleksiiovych

Назва патенту російською

Тележка грузового вагона с трехэлементной рамой и диагональными связками

Автори російською

Радзиховский Адольф Александрович, Омельяненко Игорь Александрович, Тимошина Лариса Адольфовна, Дейнеко Сергей Юрьевич, Назаренко Константин Витальевич, Лашко Анатолий Дмитриевич, Шибер Игорь Маркович, Заславский Леонид Соломонович, Воронович Виктор Петрович, Клитин Николай Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: B61F 3/00, B61F 5/40, B61F 5/50

Мітки: візок, рамою, трьохелементною, вантажного, діагональними, зв'язками, вагона

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-80476-vizok-vantazhnogo-vagona-z-trokhelementnoyu-ramoyu-i-diagonalnimi-zvyazkami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Візок вантажного вагона з трьохелементною рамою і діагональними зв’язками</a>

Подібні патенти