Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Процес стимуляції компенсаторних можливостей організму шляхом респіраторного поперемінного впливу в нормобаричних умовах гіпоксичної – 10-10,5 % О2 і 90-89,5 % N2 і гіпероксичної – 30-35% О2 і 70-65% N2 дихальних сумішей, який відрізняється тим, що на пацієнта додатково впливають ендогенною гіперкапнічною фракцією за схемою: гіпоксичною сумішшю з вмістом кисню 10-10,5 % впливають протягом 10 хвилин; гіпероксичною сумішшю  з вмістом кисню 30-35 % – протягом 5 хвилин; гіпоксичною сумішшю з вмістом кисню 10-10,5 % – протягом 10 хвилин; ендогенною гіперкапнічною сумішшю – протягом 1-5 хвилин; гіпоксичною сумішшю з вмістом кисню 10-10,5% – протягом 5 хвилин; ендогенною гіперкапнічною сумішшю – протягом 1-5 хвилин, причому курс лікування складає 15-20 днів.

Текст

Процес стимуляції компенсаторних можливостей організму шля хом респіраторного поперемінного впливу в нормобаричних умовах гіпоксичної – 3 78097 4 мінну респіраторну дію гіпоксичної дихальної суху в мішок він становить вже 3,6-3,8%, а через міші в нормобаричних умовах і додатковий вплив декілька циклів дихання вміст СО2 підвищується гіпероксичной (газова дихальна суміш з вмістом до 4-6%, тобто в мішку знаходиться гіперкапнічна кисню більше, ніж в атмосферному повітрі) газової суміш, якою в замкнутому контурі дихає пацієнт. дихальної суміші з вмістом кисню в ній 30-35% і Експозиція гіперкапнії залежить від індивідуавмістом азоту 70-65%, черегуючи з дією суміші, льних особливостей організму, рівня його здоровміст кисню в якій становить 10-10,5% і вміст азоту в'я, рівня його компенсаторних можливостей. Тер90-89,5%, по 9-12 хвилинв циклі в кількості 3-4 мін дії її триває до появи дискомфортних явищ при цикли кожний день на протязі 15-20 днів, при цьосамопочутті: де фіцит повітря, задуха, почуття жаму починають цикл з вдиху суміші з більшим вмісру на обличчі, в руках, ногах, по всьому тілі. Потрітом кисню. бно, щоб ці дискомфортні явища з'явились, зафікІстотним недоліком цього способу є те, що в сувались, але в подальшому не заглиблювались. ньому не використовується гіперкапнічна дихальна При досягненні цього становища пацієнт знімає суміш, яка являється головним фізіологічним стидихальну маску і переходить на дихання гіпоксичмулом дихального центру. ною сумішшю або атмосферним повітрям. ЕкспоВ основу винаходу поставлена задача стимузиція дихання гіперкапнічною сумішшю становить лювати спосіб та підвищити його ефективність. в середньому 1-5 хвилин. Процедура дихання гіПоставлена задача виконується тим, що за перкапнічною сумішшю безпечна. При появі пердопомогою установки газо-роздільної лікувальної ших дискомфортних явищ пацієнт може самостійформуються на молекулярному рівні (мембранне но перервати цю процедуру і почати дихати газорозділювання) газові дихальні суміші (гіпоксизвичайним атмосферним повітрям. чна і гіпероксична), якими почергово впливають на Описаний „Спосіб стимуляції компенсаторних організм. Дія гіпоксичної суміші на організм відома можливостей організму" в серпні-листопаді 2004 р. своїми фізіологічним підвищенням неспецифічної пройшов випробування в Житомирському лікувареактивності і резистентності організму до численльно-оздоровчому центрі „Ельбрус", які проводив них потенційно негативних факторів. Гіпероксична інститут хір ургії та трансплантології АМН України. газова дихальна суміш застосовується в цьому Для порівняння результатів в санаторії „Тетерів" способі у вигляді фракції з вмістом кисню 30-35% ЗАТ „Укрпрофоздоровниця" в листопаді 2004р. для підсилення гіпоксичного стимулу та для забуло проведення лікування та оздоровлення анабезпечення тканинної гіпоксії на компенсаторнологічної групи пацієнтів по способу за патентом субкомпенсаторному рівні. При диханні гіпоксичУкраїни №485 [4] - контрольна група. Випробуванною сумішшю з низьким вмістом кисню (10-11%) ня проводилось на пацієнтах з захворюванням може виникнути декомпенсаторна (не бажана !) бронхо-легеневої, ендокринної, серцево-судинної тканинна гіпоксія, яка призводить до ушкодження систем, захворювань органів травлення. Курс тритканин організму (5). Тому після дихання першою вав 11-20 сеансів. Збільшення позитивного ефекту гіпоксичною фракцією проводиться дихання гіпервідмічено при застосуванні заявляемого „ Процесу оксичною фракцією, яка переводить стан тканинстимуляції компенсаторних можливостей організної гіпоксії з декомпенсаторної в компенсаторну. му" на: Вуглекислота (СО2) являється унікальним - по бронхіальній прохідності на видосі на стимулятором центральної нервової системи, су50...450мл/с у (97±2,5)% випадків; динного тонусу, гемодинаміки. Розчиняючись в - по бронхіальній прохідності на вдосі на артеріальній крові, молекулярний СО2 стає голо50...150мл/с у (90±2,0)% випадків; вним фактором в регуляції функції зовнішнього - по збільшенню дихального об'єму легень на дихання і газового складу організму. Біологічне і 500мл у (75±1,9)% випадків; метаболічне значення СО2 для людини проявля- на 7% випадків активізувалось внутріклітинне ється в тому, що СО 2 відіграє роль каталізатора в дихання; реакції обміну речовин і являється міцним регуля- підвищились компенсаторні можливості ортором активності багатьох ферментів [6]. Підвиганізму по пробі Штанге в 3,5 рази по пробі Тейчи щений вміст СО2 в ди хальній суміші, тобто гіперв 3,2 рази. капнія, особливо корисна для організму в На період випробування ніхто з пацієнтів не ендогенному метаболічному вигляді. Тоді вона не приймав ніяких фармакологічних препаратів. сприймається як стороння для організму речовина Джерело інформації: і проявляє свою дію на організм безпосередньо і 1. А.С. СССР№950406, МКИ 5 А61М16/02, швидко без якихось фазових перетворень. 1982, Бюл. №30 „Способ повышения компенсатоПроцес дихання гіперкапнічною сумішшю прорных возможностей организма». Чижов А.Я., Каводиться за допомогою ротоносової маски (тієї, раш Ю.М., Филимонов В.Г., Стрелков Р.Б. що застосовується при диханні гіпо- і гіпероксич2. А.С. СССР №1264949, МКИ 4 A61G10/00, них сумішей), яка з'єднується з резиновим мішком 1986, Бюл.№39. „”Способ повышения неспецифи(мішок Дугласа). ческой резистентности организма”. Караш Ю.М., Спочатку видихом наповнюється мішок. При Чижов А.Я., Егорова Е.Б. та інші. малому дихальному об'ємі потрібно зробити 2-3 3. Патент України №35853, МКИ 6 А61М16/00, видихи в мішок. Потім ререспіраторно по замкну2001, Бюл. №3. „Інгалятор вуглекисневий". Крячко тому контуру (легені-мішок-легені) проводиться І.В., Любак І.В., Руденко В.В. та інші. звичайний дихальний цикл. При цьому якщо вміст 4. Патент України №485, МКІ5 A61G10/02, СО2 при первісному вдосі становив 0,03% ( в ат1993, Бюл. №1. „Спосіб підвищення компенсатормосферному повітрі), то при перших порціях види 5 78097 6 них можливостей організму" . Богатирчук Л.М., Доклады Академии проблем гипоксии, М., 1997, Богатирчук Л.В. с.126-145. 5. Колчинская А.З. Адаптация к гипоксии - эф6. Агаджанян Н.А., Полунин И.Н., Степанов фективное средство повышения работоспособноВ.К., Поляков В.Н. ”Человек в условиях гипокапнии сти, профилактики, лечения и реабилитации. В кн. и гиперкапнии.” Астрахань-Москва, 2001, 340с. ”Прерывистая нормобарическая гипокситерапия”. Комп’ютерна в ерстка Н. Лисенко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for increasing compensatory capabilities of body

Автори англійською

Bohatyrchuk Larysa Vasylivna, Bohatyrchuk Larysa Vasylivna, Bohatyrchuk Dmytro Leonidovych, Bohatyrchuk Vadym Leonidovych

Назва патенту російською

Способ стимуляции компенсаторных возможностей организма

Автори російською

Богатырчук Леонид Макарович, Богатырчук Лариса Васильевна, Богатырчук Дмитрий Леонидович, Богатырчук Вадим Леонидович

МПК / Мітки

МПК: A61K 33/00, A61P 43/00

Мітки: процес, можливостей, компенсаторних, організму, стимуляції

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-78097-proces-stimulyaci-kompensatornikh-mozhlivostejj-organizmu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Процес стимуляції компенсаторних можливостей організму</a>

Подібні патенти