Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Трубоуловлювач, що містить корпус, ущільнювальні манжети, приєднувальну різьбу та плашки, який відрізняється тим, що містить пружину, шток з поршнем, що має центральний канал, у якому виконано отвори, один з яких є дроселем і сполучає центральний канал з нижньою камерою, а другий отвір сполучає центральний канал штока з поршневою камерою, в нижній камері знаходяться сполучена з штоком шарнірна головка з шарнірами і тягами та плашки, що сполучені з нижньою частиною корпусу за допомогою Т-подібного з’єднання.

Текст

Трубоуловлювач, що містить корпус, ущільнювальні манжети, приєднувальну різьбу та плашки, який відрізняється тим, що містить пружину, шток з поршнем, що має центральний канал, у якому виконано отвори, один з яких є дроселем і сполучає центральний канал з нижньою камерою, а другий отвір сполучає центральний канал штока з поршневою камерою, в нижній камері знаходяться сполучена з штоком шарнірна головка з шарнірами і тягами та плашки, що сполучені з нижньою частиною корпусу за допомогою Т-подібного з’єднання. (19) (21) 20041008432 (22) 18.10.2004 (24) 15.09.2006 (46) 15.09.2006, Бюл. № 9, 2006 р. (72) Войтович Антоній Феодосійович, Островський Ігор Романович, Лісниченко Володимир Анатолійович, Сірик Віктор Федорович, Нефедов Ігор Васильович (73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОГО ОБЛАДНАННЯ" (56) SU 927960, 15.05.1982 SU 1191555, 15.11.1985 3 76843 4 ню частину корпусу, в нижній частині розміщено нок протікання її через дросельний отвір 12. Рідишарнірну головку, до якої приєднано плашки через на з високим тиском через отвір 14 діє на поршень тяги та шарніри, плашки розміщено в Т-подібних штока 3 і переміщує шток вверх, який через шарпохилих каналах. нірну головку 7, шарніри 8 та тяги 9 стискає пруСуттєвість винаходу пояснюється Фіг.1, на якій жину 4 та піднімає плашки 10, які за рахунок Тзображено загальний вигляд трубоуловлювача, та подібних похилих каналів 11 у корпусі 1 розхоФіг.2 , на якій зображено переріз нижньої частини дяться, при цьому отвір між плашками збільшуєтькорпусу. ся і бурильна чи насосно-компресорна труба чи їх Трубоуловлювач складається з наступних десполучення (замок, муфта, ніпель) попадають у талей: корпусу 1 з ущільнювальною манжетою 2, отвір між плашками. Трубоуловлювач спускають що ущільнює шток 3 відносно корпусу, пружини 4, вниз то контакту труби з нижньою поверхнею шарщо утримує шток в робочому положенні, опираюнірної головки 7, потім піднімають трубоуловлювач чись в поршень, який є частиною штока, та плона незначну висоту, яка повинна забезпечити пощину в верхній частині корпусу, в поршні розміщедальше переміщення шарнірної головки вверх. но ущільнювальну манжету 5, що розділяє Зменшують подачу насоса або вимикають насос, надпоршневу камеру 16 від підпоршневої камери, при цьому гідравлічний тиск рідини на поршень в середній частині корпусу розміщено ущільнюваштока 3 припиняється, і шток переміщується вниз льну манжету 6, що відокремлює підпоршневу 15 під дією пружини 4 та стискає плашками трубу. За камеру від надпоршневої камери 16. До штока рахунок клинового сполучення плашок 10 з корпуприєднано шарнірну головку 7, яка через шарніри сом 1 при переміщенні корпусу 1 вверх зусилля, 8 та тяги 9 з'єднується з плашками 10, що розміщо діє на трубу, значно перевищує зусилля, що діє щені в похилих Т-подібних каналах 11 в нижній на плашки 10. За рахунок Т-подібного сполучення частині корпусу. Шток має дросельний отвір 12, плашок 10 з корпусом 1 створюються умови для через який витікає рідина в нижню камеру 13 корпередачі обертального моменту від трубоуловлюпусу 1, другий отвір 14 у штоку з'єднує центральвача до труби і можливість для відгвинчування ний канал штока з підпоршневою камерою 15. частини труб, що знаходяться на вибої труби при Надпоршнева камера 16 сполучується з зовнішнім напрямку обертання, протилежному напрямку простором за допомогою отвору 17 в верхній часрізьбового сполучення труб, що знаходяться на тині корпусу 1. Корпус 1 має в верхній частині вибої свердловини. різьбу 18 для приєднання трубоуловлювача колоУ випадку, коли неможливо підняти трубу, що ни бурильних труб. знаходиться на вибої свердловини, трубоуловлюНаявність штока з поршнем, в якому є центравач від’єднують від труби шляхом виконання нальний канал з отворами, з яких один, який знахоступних дій: збільшують кількість нагнітання рідини диться в нижній частині каналу, виконує роль дроз одночасним переміщенням корпусу 1 трубоуловселя, що створює підвищений гідравлічний опір лювач вниз, при цьому за рахунок похилих поверпри протіканні рідини, а другий сполучує центрахонь 11 сполучення плашок 10 з корпусом 1, конльний канал штока з підпоршневою камерою, дає такт плашок 10 з корпусом зменшується і шток 3 можливість переміщення штока та з'єднаних з ним під дією високого тиску рідини на поршень штока 3 плашок вверх, при чому плашки вивільнюються з у підпоршневій камері 15 переміщується вверх і бурильної труби, що прихвачена на вибої свердчерез шарнірну головку 7 та тяги 9 тягне плашки ловини. Наявність сполучення плашок з корпусом 10 вверх, які по площинах Т-подібного сполучення в Т-подібних похилих каналах дає змогу стискання розкриваються і звільнюють трубу. труби при переміщенні плашок вверх під дією пруВикористання трубоуловлювача дає можлижини та вивільнення її від плашок при переміщенні вість підвищити надійність ліквідації аварій з прихплашок вверх під дією сили гідравлічного тиску, ваченими на вибої свердловини бурильними трущо діє на поршень через отвір у штоку. Наявність бами і зменшити витрати часу на проведення робіт пружини дає можливість переміщення плашок з ліквідації таких аварій не менш, ніж у 2 рази. Мовниз для стискання плашками труби. жливість відгвинчування частини труб, що знахоРобота трубоуловлювача здійснюється настудяться у свердловині створює можливість зменпним чином. Трубоуловлювач спускають у свердшити витрати коштів на 8...20% при бурінні ловину до контакту його з трубою, що знаходиться свердловин у складних геологічних умовах, особу свердловині. Насосом нагнітають промивну рідиливо при бурінні глибоких свердловин на нафту і ну з високою подачею, при цьому в центральному газ. каналі штока 3 створюється високий тиск за раху 5 Комп’ютерна верстка О. Гапоненко 76843 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Tubing catch

Автори англійською

Voitovych Antonii Feodosiiovych, Ostrovskyi Ihor Romanovych, Lisnychenko Volodymyr Anatoliiovych, Siryk Viktor Fedorovych

Назва патенту російською

Труболовка

Автори російською

Войтович Антоний Феодосиевич, Островский Игорь Романович, Лисниченко Владимир Анатольевич, Сирик Виктор Федорович

МПК / Мітки

МПК: E21B 31/12

Мітки: трубоуловлювач

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-76843-truboulovlyuvach.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Трубоуловлювач</a>

Подібні патенти