Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб зниження енергоспоживання побутовими холодильниками, що включає примусовий обдув зовнішнім повітрям джерел тепловиділення в їх компресорно-конденсаторному відділенні за допомогою нагнітального малогабаритного вентилятора продуктивністю не менше 100м3/год, встановленого в компресорній ніші, який відрізняється тим, що обдуву піддають не менш двох останніх, перед капілярною трубкою, витків конденсатора, у яких холодильний агент знаходиться переважно в рідкому стані.

Текст

Спосіб зниження енергоспоживання побутовими холодильниками, що включає примусовий обдув зовнішнім повітрям джерел тепловиділення в їх компресорно-конденсаторному відділенні за допомогою нагнітального малогабаритного вентилятора продуктивністю не менше 100м3/год, встановленого в компресорній ніші, який відрізняється тим, що обдуву піддають не менш двох останніх, перед капілярною трубкою, витків конденсатора, у яких холодильний агент знаходиться переважно в рідкому стані. UA (21) 2004021285 (22) 23.02.2004 (24) 15.05.2006 (46) 15.05.2006, Бюл. № 5, 2006 р. (72) Осокін Володимир Васильович, Шубін Олександр Олександрович, Селезньова Юлія Анатоліївна, Сиром'ятов Генадій Єгорович, Горін Олександр Миколайович, Красновський Ігор Наумович (73) ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМ. М.ТУГАНБАРАНОВСЬКОГО, ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ХОЛОДИЛЬНОЇ ТЕХНІКИ" (56) SU 737730, 05.06.1980 SU 1730513 A1, 30.04.1992 DE 19933603 A1, 18.01.2001 JP 2000274915, 06.10.2000 GB 2173584 A, 15.10.1986 US 5941092 A, 24.08.1999 US 5402654 A, 04.04.1999 US 3079770 A, 05.03.1963 C2 2 (19) 1 3 75689 4 задньої панелі холодильника повітряної завіси, що Малогабаритний вентилятор встановлюють зменшує теплоприпливи в холодильну шафу. біля компресора і фіксують на днище компресорНедолік цього способу полягає в тому, що но-конденсаторного відділення побутового холозовнішнім повітрям обдуваються витки конденсадильника з можливістю зміни в просторі положентора, у яких холодильний агент знаходиться в ня вісі крильчатки і, тим самим, - напрямку руху пароподібному стані і, унаслідок цього, має, за створюваного нею повітряного потоку. Для провеінших рівних умов, мінімальний коефіцієнт дення експериментальних досліджень використотепловіддачі і максимальну об'ємну швидкість руху вують вентилятор потужністю 15 Вт, що має в трубках, що не забезпечує досить ефективне продуктивність 100 м3/год, діаметр і висоту, його охолодження. відповідно, 100 і 150 мм. Цей вентилятор за своїми В основу винаходу поставлене завдання ствогабаритами добре вписується в розміри рення способу зниження енергоспоживання побукомпресорної ніші, має досить високу товими холодильниками, у якому шляхом продуктивність при невеликій споживаній інтенсифікації охолодження сконденсованого хопотужності. За даними дослідження [2], цей вентилодильного агента, що підвищує ефективність лятор у ряді малогабаритних вентиляторів має відводу від нього теплоти, забезпечується найкращі характеристики, що дозволяє рекоменнайбільший теплоенергетичний ефект. дувати його для установки в компресорноПоставлене завдання вирішується тим, що в конденсаторному відділенні побутового холодильспособі зниження енергоспоживання побутовими ника з метою обдуву джерел тепловиділення. Розхолодильниками, що включає примусовий обдув роблена і реалізована схема одночасних вмикання зовнішнім повітрям джерел тепловиділення в і вимикання компресора і малогабаритного вентиїхньому компресорно-конденсаторному відділенні лятора за допомогою реле температури. за допомогою нагнітального малогабаритного венУ першій серії експериментальних досліджень тилятора продуктивністю не менше 100м3/тод, вісь крильчатки вентилятора повернена таким чивстановленого в компресорній ніші, відповідно до ном, що створюваний нею повітряний потік винаходу, обдуву піддають не менш двох останніх, обдуває кожух компресора і перші витки конденсаперед капілярною трубкою, витків конденсатора, у тора, тобто їх найбільш теплонапружені частини. яких холодильний агент знаходиться переважно в В другій серії експериментальних досліджень рідкому стані. вісь крильчатки вентилятора встановлюють вертиПринципова різниця пропонованого способу кально таким чином, що створюваний нею від існуючого полягає в тому, що зниження енервисхідний повітряний потік обдуває в основному госпоживання побутовими холодильниками два останніх, перед капілярною трубкою, витка досягається зниженням температури конденсації конденсатора, у яких, за даними візуальних спохолодильного агенту в останніх, перед капілярною стережень крізь скло Клінкера, холодоагент знатрубкою, витках конденсатора, а не зниженням ходиться в сконденсованому (переважно рідкому) температури його пари у найбільш теплонапружестані. них частинах компресора і конденсатора. За даними експериментальних досліджень, Новим відносно прототипу є обдув не менш при обох схемах обдуву джерел тепловиділення двох останніх, перед капілярною трубкою, витків відбувається поліпшення теплофізичних характеконденсатора, у яких холодильний агент знахористик побутового холодильника (знижуються диться переважно в рідкому стані. добові витрати електроенергії і КРЧ), незважаючи В цьому полягає також і істотна різниця прона додаткову витрату електроенергії внаслідок понованого способу. Позитивний ефект, що спільної роботи компресора і вентилятора. Разом досягається при використанні запропонованого з тим, експериментальне встановлені істотні розспособу, - зниження енергоспоживання при роботі ходження теплоенергетичних характеристик холопобутових холодильників. дильника при реалізації зазначених схем обдуву Приклад. Оцінка ступеня ефективності різних джерел тепловиділення в його компресорносхем обдуву джерел тепловиділення в компресорконденсаторному відділенні. но-конденсаторному відділенні побутового холоОбдув кожуха компресора і перших витків кондильника за допомогою нагнітального малогабаденсатора приводить до зменшення добового ритного вентилятора продуктивністю 100м3/год споживання електроенергії на 5%, до зниження була виконана на новій і дуже перспективній коефіцієнта робочого часу - КРЧ на 14%. моделі "Норд-244" (холодоагент R600a) при При обдуві двох останніх, перед капілярною температурі зовнішнього повітря 32°С. трубкою, витків конденсатора досягнути: зменПобутовий холодильник встановлюють у шення добового споживання електроенергії на термокамері, де підтримується постійна темпера10,7%, зниження КРЧ на 18,3%. тура 32°С. Морозильну і холодильну камери заТаким чином, обдув двох останніх, перед вантажують пакетами-імітаторами харчових капілярною трубкою, витків конденсатора, у яких продуктів і добиваються встановлення в них пасхолодоагент знаходиться переважно в рідкому портних значень температури: -18 і +5°С, стані, виявляється більш ефективним у порівнянні відповідно. Дослідження з оцінки ступеня з обдувом найбільш теплонапружених кожуха комефективності кожної схеми обдуву джерел пресора і перших витків конденсатора, де холотепловиділення роблять протягом 30 діб доагент знаходиться в пароподібному стані. безупинної роботи холодильника з автоматичними Реалізація пропонованого способу забезпечує реєстрацією добового споживання електроенергії зниження, у порівнянні з прототипом, добового й обчисленням коефіцієнта робочого часу - КРЧ. споживання електроенергії на 5,7%, КРЧ - на 4,3%. 5 75689 6 Джерела інформації: отделения БХП малогабаритным вентилятором 1. Вейнберг Б.С., Вайн Л.Н. Бытовые компрес/В.В. Осокин, Ю.А. Селезнева, Г.Е. Сыромятов, сионные холодильники. - Μ.: Пищевая промышИ.Н. Красновский //Современные проблемы хололенность, 1974. - 272с. дильной техники и технологии: Сборник научных 2. Экспериментальные исследования теплотрудов 3-ей Международной научно-технической энергетической эффективности принудительного конференции. Одесса, 17-19 сентября 2003г. проветривания компрессорно-конденсаторного Одесса: Изд-во ОГАХ. 2003. - С.43-45. (прототип). Комп’ютерна верстка М. Клюкін Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for decrease of power consumption by household refrigerators

Автори англійською

Osokin Volodymyr Vasyliovych, Shubin Oleksandr Oleksandrovych, Selezniova Yulia Anatoliivna, Syromiatov Hennadii Yehorovych, Horin Oleksandr Mykolaiovych, Krasnovskyi Ihor Naumovych

Назва патенту російською

Способ снижения потребления энергии бытовыми холодильниками

Автори російською

Осокин Владимир Васильевич, Шубин Александр Александрович, Селезнева Юлия Анатолиевна, Сыромятов Геннадий Егорович, Горин Александр Николаевич, Красновский Игорь Наумович

МПК / Мітки

МПК: F25D 11/00, F25D 19/00, F25D 21/00

Мітки: спосіб, холодильниками, побутовими, енергоспоживання, зниження

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-75689-sposib-znizhennya-energospozhivannya-pobutovimi-kholodilnikami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб зниження енергоспоживання побутовими холодильниками</a>

Подібні патенти