Поживне середовище для оцінки життєздатності пилку кунжуту

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Поживне середовище для оцінки життєздатності пилку кунжуту, що містить сахарозу, борну кислоту, нітрат калію, сульфат магнію, нітрат кальцію та дистильовану воду, яке відрізняється тим, що має таке співвідношення компонентів, мг/л: 

сахароза (С12Н22О11)

150000

борна кислота (Н3BO3)

220

нітрат калію (KNО3)

200

сульфат магнію (MgSО4 х 7Н2О)

200

нітрат кальцію (Ca(NО3)2 х 4Н2О)

200

дистильована вода (Н2О)

решта.

Текст

Поживне середовище для оцінки життєздатності пилку кунжуту, що містить сахарозу, борну кислоту, нітрат калію, сульфат магнію, нітрат кальцію та дистильовану воду, яке відрізняється тим, що має таке співвідношення компонентів, мг/л: сахароза (С12Н22О11) 150000 борна кислота (Н3BO3) 220 нітрат калію (KNО3) 200 сульфат магнію (MgSО4 х 7Н2О) 200 нітрат кальцію (Ca(NО3)2 х 4Н2О) 200 дистильована вода (Н2О) решта. Винахід відноситься до сільського господарства, зокрема до селекції рослин, і може бути використаний для швидкої діагностики життєздатності та стійкості до факторів навколишнього середовища пилку кунжуту на розробленому штучному поживному середовищі. Для кунжуту не відомо методу оцінки життєздатності пилку. Однак для ряду інших культур відомі такі методи. Зокрема для соняшника, риса, кукурудзи Так, для цитологічного вивчення проростання та росту пилкових зерен на приймочці і наступного росту пилкових трубок використовувався флуоресцентний метод (1-3). Однак він досить трудомісткий та потребує спеціальною обладнання (флуоресцентний мікроскоп), яке найчастіше відсутнє. В зв'язку з цим застосування даного методу ускладнене. Відоме штучне поживне середовище для соняшника, до складу якого входять такі компоненти: сахароза, борна кислота, нітрат калію, сульфат магнію, нітрат кальцію, поліетиленгліколь (ПЕГ), а також екстракт трьох не запилених приймочок (4). Його використання можливе при проведенні цілого ряду досліджень, наприклад при оцінці пилкової продуктивності, якості пилку, швидкості росту пилкових трубок, а також при оцінці впливів різних мутагенів і солей важких металів на пилок визначених зразків, при додаванні цих агентів в поживне середовище, з метою визначення їхньої стійкості до цих факторів. Однак дане середовище містить екстракт приймочок, склад якого непостійний, що може певною мірою спотворювати одержані результати. Для культури кунжуту не відоме штучне середовище для пророщування пилку ні в якості експрес-методу оцінки життєздатності пилку, ні для оцінки його стійкості відносно факторів навколишнього середовища. Метою винаходу є прискорення селекційного процесу та зниження його трудоємності, що полягає в покращенні способу оцінки життєздатності пилку кунжуту та створенні поживного середовища для його пророщування. Поставлена мета досягається тим, що в способі оцінки життєздатності пилку кунжуту, який полягає в пророщуванні свіжезібраного пилку кун (19) UA (11) 75654 (13) (21) 20031211916 (22) 19.12.2003 (24) 15.05.2006 (46) 15.05.2006, Бюл. № 5, 2006 р. (72) Яценко Віктор Вікторович, Сорока Анатолій Іванович, Лях Віктор Олексійович (73) ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК, Яценко Віктор Вікторович, Сорока Анатолій Іванович, Лях Віктор Олексійович (56) SU A1 1551736, 23.03.1990 SU A1 1678256, 23.09.1991 SU A1 1650051, 23.05.1991 Vassileva R., Lidanski T., Georgieva-Todorova Y. Germinating capacity of pollen in interspecific crossings of helianthus // Доклады Болгарской академии наук, Vol. 42, № 4, 1989, P.119-122. Хайленко Н.А. Перспективный метод определения жизнеспособности пыльцы у риса // Эксперимен C2 1 3 75654 4 жуту на штучному поживному середовищі, згідно з 1. сахароза, 10%; винаходом, культивування пилку кунжуту викону2. сахароза, 15%; ють у темряві у вологій камері при кімнатній тем3. сахароза, 20%; пературі впродовж чотирьох годин, а якість проро4. сахароза, 10% + Н3ВО3, 120мг/л; стання пилку оцінюють за числом пророслих 5. сахароза, 15% + Н3ВО3, 120мг/л; пилкових зерен, причому поживне середовище 6. сахароза, 20% + Н3ВО3, 120мг/л; має змінене співвідношення компонентів, з таким 7. сахароза, 150г/л + Н3ВО3, 220мг/л + КNO3, складом (мг/л): 200мг/л + MgSO4, 200мг/л + Ca(NO3)2, 200мг/л; сахароза (С12Н22О11) 150000 8. сахароза, 150г/л + Н3ВО3, 200мг/л + КNО3, борна кислота (Н3ВО3) 220 200мг/л + MgSO4, 200мг/л + Са(NO3)2, 200мг/л + нітрат калію (KNО3) 200 ПЕГ, 296г/л + екстракт трьох незапилених приймосульфат магнію (MgSO4x7H2O) 200 чок кунжугу в 10мл Н2О, 1мл/л. нітрат кальцію (Са(NО3)2x4 Н2O) 200 Як видно з таблиці, найкращими виявилися дистильована (Н2О) поживні середовища за №7 і а 8, однак ми проповода решта нуємо використовувати середовище №7, тому що В зв'язку з тим, що згідно літературних даних до його складу не входить дорогий компонент середовище для пророщування пилку кунжуту ПЕГ. Інші випробувані речовини виявилися неефевідсутнє, нами була розпочата розробка такого ктивними. штучного поживного середовища. За основу було Це середовище не містить будь-яких желе взяте поживне середовище, що містило лише розутворюючих речовин і тому дуже зручне в роботі чин сахарози. Але ні різні концентрації сахарози, ні та швидке в приготуванні. додавання до складу середовища для покращення Культивування пилку проводили протягом одпроростання й росту пилкових трубок Н3ВО3 (ренієї, двох та чотирьох годин. Найбільший ефект човини, що часто входить до складу різних поживспостерігався при пророщуванні пилку кунжуту на них середовищ оскільки стимулює проростання поживному середовищі протягом чотирьох годин пилку) не призвели до суттєвого збільшення числа (Табл.). пророслих пилкових зерен (Табл.). В зв'язку з цим Приклад. Для проведення оцінки використовубуло розроблене інше поживне середовище, що вався свіжезібраний пилок сорту кунжуту Надія, базується на середовищі яке використовується який висівали на штучне поживне середовище для аналіз}' проростання пилку соняшника, але КУЛЬТИ в\ нили пилок У темряві у вологій камері при відрізняється від нього зміненим процентним співкімнатній температурі, упродовж чотирьох годин. відношенням компонентів та відсутністю поліетиВисновки робили, аналізуючи під світловим мікроленгліколю (ПЕГ) і екстракту незапилених приймоскопом 400-500 випадково вибраних пилкових зечок. Наведені модифікації дозволяють суттєво рен та підраховуючи після цього процент проросзнизити вартість самого середовища та зменшити лого пилку. час його приготування. Склад використаних нами різних за складом поживних середовищ наведено нижче: Таблиця Проростання пилку кунжуту на різних поживних середовищах, % Час пророщування 1 година 2 години 4 години Середовище №1 1,2±0,10 1,8±0,12 2,4±0,19 №2 1,4±0,10 1,5±0,09 2,6±0,15 №3 1,7±0,15 №4 1,9±0,06 2,1±0,12 2,8±0,21 2,4±0,10 2,6±0,06 Запропонований спосіб оцінки життєздатності кунжуту і а розроблене штучне поживне середовище дозволяють успішно проводити діагностику життєздатності пилку та його стійкості до факторів навколишнього середовища при отриманні нових форм даної культури, особливо на ранніх етапах селекції. Джерела інформації, прийняті до уваги при експертизі: 1. Vassileva R., T.Lidanski, Y.,GeorgievaTodorova. Germinating capacity of pollen in interspecific crossings of helianthus // Доклады Болгарской академии наук, Tome 42, № 4, 1989, pp.119-122. ПИЛКУ №5 2,2±0,12 3,2±0,12 4,0±0,12 №6 2,4±0,06 3,8±0,12 5,5±0,18 №7 №8 10,3±0,18 11,2±0,20 18,3+0,15 19,3±0,09 54,9±0,79 57,7±0,64 2. Хайленко НА. Перспективный метод определения жизнеспособности пыльцы у риса // Экспериментальные работы по генетике растений в Казахстане, 1981,стр.138-143. 3. Phapler P.L., Linskens H.F. In vitro Germination and Pollen Tube Growth of Maize (ZeaMays L.) Pollen //Planta (Berl.) Ill, pp.253-259, 1973. 4. K-eshava Murthy M.N., Nanja Reddy Y.A., Virupaksshappa K.. Development of suitable germination medium for 'trinucleate pollen grains; an illustration with sunflower, / J.Oilseeds Res., 1994. 11 (2): p. 304-307. 5 Комп’ютерна верстка М.Клюкін 75654 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Nutrient medium for assessing the vital capacity of sesame pollen

Автори англійською

Soroka Anatolii Ivanovych, Liakh Viktor Oleksiiovych

Назва патенту російською

Питательная среда для оценки жизнеспособности пыльцы кунжута

Автори російською

Сорока Анатолий Иванович, Лях Виктор Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: A01H 1/04

Мітки: середовище, поживне, кунжуту, пилку, життєздатності, оцінки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-75654-pozhivne-seredovishhe-dlya-ocinki-zhittehzdatnosti-pilku-kunzhutu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Поживне середовище для оцінки життєздатності пилку кунжуту</a>

Подібні патенти