Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, що містить встановлений на основній рамі похилий подавальний прутковий транспортер, розосереджувач вороху, який складається з пар циліндричних очисних вальців, що мають зустрічно обертальний рух і зв'язані з основною рамою пружними елементами, над якими консольно встановлено активатор, що складається з встановлених на загальній рамці двох пар привідних шнекових вальців, які утворюють V-подібне розташування і мають спіральні навивки у вигляді еластичних і жорстких прутків, а також привідні щітки та відвідний транспортер, який відрізняється тим, що вершина верхньої пари шнекових вальців активатора встановлена у загальному нерухомому циліндричному шарнірі, нижні їх кінці розташовані у дугоподібних напрямних і зв'язані з рухомою рамкою активатора пружинами стиснення, верхні кінці шнеків нижньої пари встановлені у нерухомих сферичних шарнірах, а нижні їх кінці розташовані вільно і зв'язані між собою пружиною розтягу.

Текст

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, що містить встановлений на основній рамі похилий подавальний прутковий транспортер, розосереджувач вороху, який 3 75296 4 тичних і жорстких прутків, а також привідні щітки та хню, що утворена парами вальців 5, які зустрічне відвідний транспортер, згідно винаходу вершина обертаються, внаслідок чого ґрунтові та рослинні верхньої пари шнекових вальців активатора встадомішки захоплюються ними, виносяться в звороновлена у загальному нерухомому циліндричному тній бік розосереджувача 4 і остаточно падають шарнірі, нижні їх кінці розташовані у дугоподібних донизу покидаючи зону очистки. Коренебульбопнапрямних і зв'язані з рухомою рамкою активатора лоди, які не проходять крізь зазори між парами пружинами стиснення, а верхні кінці шнеків нижвальців 5, скочуються по розосереджувачу 4 і потньої пари встановлені у нерухомих сферичних рапляють у зону дії активатора 7, який забезпечує шарнірах, а нижні їх кінці розташовані вільно і зв'яостаннім складний рух. Цьому складному рухові зані між собою пружиною розтягу. коренебульбоплодів сприяє верхня пара 9 привідПристрій для транспортування і очистки корених шнекових вальців, яка здійснює коливальні небульбоплодів схематично зображений на Фіг.1 рухи у площині, що паралельна площині утвореній (загальний вигляд збоку). парами циліндричних очисних вальців 5 розосереНа Фіг.2 дано вид А на Фіг.1. джувача вороху 4. Здійснюються ці коливальні Пристрій для транспортування і очистки корерухи таким чином: маса коренебульбоплодів, яка небульбоплодів складається з основної рами 1, на скочується донизу повертає кожний з вальців 9 у якій встановлено похилий подаючий прутковий циліндричному шарнірі 11, а нижні їх кінці рухатранспортер 2, над вихідним кінцем якого встаноються у дугоподібних напрямних 12 і завдяки прувлено відбивну щітку 3 з прутками з еластичного жинам стиснення 13 під дією змінного навантаматеріалу. За відбивною щіткою 3 похило розтаження, здійснюють коливальні рухи шований розосереджувач вороху 4, який склада(автоколивання) у вказаній площині. Це сприятиме ється з пар циліндричних очисних вальців 5, що більш ефективному розосередженню вороху коремають зустрічно-обертальний рух. При цьому ронебульбоплодів по поверхні, яка утворена парами зосереджувач вороху 4 встановлений на основній циліндричних очисних вальців 5. При цьому, оскірамі 1 за допомогою чотирьох пружних елементів льки розосереджувач вороху 4 сам здійснює коли6. Зверху над розосереджувачем вороху 4 консовальні рухи у повздовжньо-вертикальній площині, льне встановлений активатор 7, що складається з а верхня пара шнекових вальців 9 здійснює окремі встановленими на загальній рамці 8 двох пар коливальні рухи за допомогою пружин стиснення (верхньої і нижньої) привідних шнекових вальців, 13 у перпендикулярній (площині коливальних рухів які утворюють собою V-подібне розташування. При розосереджувача вороху 4) площині, то це сприяцьому верхня пара 9 являє собою короткі шнекові тиме інтенсивному обертанню коренебульбопловальці, в яких спіральні навивки виконані у вигляді дів навколо власних осей, що гарантує їх ефектиеластичних прутків і мають напрямок спіралей вне очищення від налиплого ґрунту. При цьому V "зверху-донизу", а нижня пара 10 шнекових вальподібне розташування верхньої пари 9 привідних ців має жорсткі спіральні навивки, які мають нашнекових вальців сприяє рівномірному розосерепрямок - "зверху-донизу". Вершина V-подібного дженню вороху коренебульбоплодів на два окремі розташування верхньої пари 9 шнекових вальців потоки. Еластичні прутки верхньої пари 9 шнековстановлена у загальному нерухомому циліндричвих вальців і напрямок їх навивки ("зверхуному шарнірі 11 (тобто шнеки 9 мають можливість донизу") транспортують коренебульбоплоди (як обертатись відносно шарніру 11 незалежно кожтверді тіла) в бічному напрямку - тобто до захисний з шнекових вальців 9). Кожний з нижніх кінців них щитків 17. Після цього ворох потрапляє в зону верхньої пари шнекових вальців 9 розташований у дії нижньої пари 10 шнекових вальців, яка має (у дугоподібних напрямних 12 і зв'язаний з рухомою порівнянні з верхньою парою 9) інше V - подібне рамкою 8 активатора 7 пружинами стиснення 13. розташування (тобто інший напрямок такого VВерхні ж кінці нижньої пари 10 шнекових вальців подібного розташування). Оскільки верхні кінці встановлені у нерухомих сферичних шарнірах 14, нижньої пари шнекових вальців 10 встановлені у а їх нижні кінці розташовані вільно і зв'язані між нерухомих сферичних шарнірах 14, а нижні їх кінці собою пружиною розтягу 15. Кожний із зазначених розташовані вільно, але зв'язані між собою пружишнекових вальців верхньої 9 і нижньої 10 пар шненою розтягу 15, то це дає змогу вказаній парі шнекових вальців має привід 16 у обертальний рух. кових вальців 10 теж здійснювати коливальні рухи Бічні поверхні розосереджувача вороху 4 закриті в горизонтальній площині під дією змінного наванзахисними щитками 17, а до його нижнього кінця таження. Завдяки тому, що спіральні навивки нижпідведений відвідний транспортер 18. Напрямки ньої пари 10 шнекових вальців виконані жорсткими руху та обертання робочих органів пристрою для і мають напрямок навивки - "зверху-донизу", то транспортування і очистки коренебульбоплодів вони транспортують коренебульбоплоди в бічному показані стрілками. напрямку по поверхні, що утворена парами цилінПристрій для транспортування і очистки коредричних очисних вальців 5 розосереджувача вонебульбоплодів працює наступним чином. Ворох роху 4 і крізь нижній зазор вивантажують очищені коренебульбоплодів, що очищується, подається за коренебульбоплоди на поверхню відвідного трандопомогою похилого подаючого пруткового трансспортеру 18. Наявність нерухомих сферичних шапортера 2. Еластичні прутки відбивної щітки 3 нарнірів 14 і вільне розташування нижніх кінців шнеправляють цей ворох на вхідний (верхній) кінець кових вальців 10, але їх зв'язок між собою розосереджувача 4, який також встановлено похипружиною розтягу 15 дозволить здійснити коливало, що сприяє гарантованому рухові вороху корельні рухи з невеликою амплітудою, що не дозвонебульбоплодів донизу. Рухаючись донизу ворох лить жорстким спіральним навивкам вказаної пари коренебульбоплодів в цілому потрапляє на повершнекових вальців пошкоджувати коренебульбоп 5 75296 6 лоди при їх транспортуванні донизу. Приводи 16 звичайних умовах очистки, а тому жорсткості прузабезпечують шнекам верхньої 9 і нижньої 10 пажних елементів 6 необхідно зменшити. Це також рам вальців обертання у вказаному напрямку. Кустосується жорсткостей пружин 13 і 15, так, для тові швидкості очисних циліндричних вальців 5, забезпечення якісного очищення коренебульбопповинні враховувати кількість вороху коренебульлодів від домішок їх жорсткості повинні бути менбоплодів, що потрапляє на очистку, а також стушими. Кутові швидкості пар шнекових вальців 9 і пінь його забруднення ґрунтовими та рослинними 10 можуть бути різними, однак вони повинні врадомішками. Це також стосується жорсткості пружховувати кількість вороху, його забрудненість ґруних елементів 6, на яких встановлено розосерентовими та рослинними домішками тощо. джувач 4. В разі, коли необхідно ще більше активіЗастосування даного пристрою для транспорзувати процес очищення коренебульбоплодів від тування і очистки коренебульбоплодів дозволить ґрунтових та рослинних домішок коливання розопідвищити якість очистки коренебульбоплодів від середжувача 4 повинні бути більш значними, ніж у домішок на 15...20%. Комп’ютерна верстка Н. Лисенко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device to transport and clean roots and tubers

Автори англійською

Bulhakov Volodymyr Mykhailovych, Voitiuk Dmytro Hryhorovych, Berezovyi Mykola Heorhiiovych

Назва патенту російською

Устройство для транспортирования и очистки корнеклубнеплодов

Автори російською

Булгаков Владимир Михайлович, Войтюк Дмитрий Григорьевич, Березовый Николай Георгиевич

МПК / Мітки

МПК: A01D 33/08

Мітки: транспортування, очистки, коренебульбоплодів, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-75296-pristrijj-dlya-transportuvannya-i-ochistki-korenebulboplodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів</a>

Подібні патенти