Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Дошка для катання, яка має платформу з низьким профілем, на нижній поверхності якої є заглибини, розташовані уздовж продольної осі, у яких прикріплюються колеса, при цьому якнайменше по два колеса на кожному кінці дошки вмонтовані так, що являють собою центри повороту, яка відрізняється тим, що платформа має продовгувату форму, яка зверху покрита абразивною шкуркою, і поділена на дві симетричні частини, які знаходяться в одному горизонтальному рівні на певній відстані одна від одної відносно повздовжньої осі, і мають загнуті догори або рівні носові та хвостові краї, на верхній поверхні частини платформи оснащені чотирма дисками (поворотними кругами), які разташовані і закріплені в заглибинах попарно, при цьому поворотні диски можуть бути встановлені вище або нижче можливих круговоих бортиків (виступів), до нижньої поверхні частин платформи також попарно прикріплені дві пари кріплень, у кожному з яких є один або між втулкою два підшипника, у які кріплення розташовані та закріплені своїми правими та лівими вертикальними осями рами двох підвісок, кожна з яких з'єднана з мостом, на горизонтальній осі якого закріплені колеса або ролики, всередині кожного з яких є втулка і по два підшипники, між рамами підвісок і мостами зліва і справа встановлені під нахилом до центру знизу вгору чотири амортизаторні пружини або ресори по одному комплекту чи комплектами, а також до рам двох підвісок зліва і справа у верхній частині закріплені одним краєм зворотні пружини, які прикріплений до нижньої поверхні частин платформи.

2. Дошка за п. 1, яка відрізняється тим, що додатково містить зверху на одному зворотньому диску у кожній парі накладку, під яку користувач має можливість засовувати ступні ніг.

Текст

Дивитися

1. Дошка для катання, яка має платформу, на нижній поверхності якої є заглибини, розташовані уздовж поздовжньої осі, і колеса, при цьому якнайменше по два колеса на кожному кінці дошки вмонтовані так, що являють собою центри повороту, яка відрізняється тим, що платформа має продовгувату форму і поділена на дві симетричні частини, які знаходяться в одному горизонтальному рівні, на певній відстані одна від одної відносно поздовжньої осі і мають загнуті догори або рівні носові та хвостові краї, на верхній поверхні части C2 2 (19) 1 3 75148 4 для одного, так і для двох підшипників, у які насаДля обертів навколо своєї осі під дисками 3 у джуються (установлюються) і кріпляться своїми колових борознах (заглибинах по колу) знаходитьправими та лівими вертикальними осями рами ся певна кількість кульок 5А, (як показано на Фіг.1) двох підвісок, кожна з яких з'єднана з мостом, на або на вісь 4 встановлюється підшипник, який горизонтальній осі якого кріпляться колеса або вставляється у отвір 5. До правої і лівої частини ролики, які мають всередині по два встановлених дошки 1 і 2 (платформи) з низу прикріплюються підшипники; між рамами підвісок і мостами зліва і гачки 9, (як показано на Фіг.3) на які одним краєм справа встановлені під нахилом до центру знизу (боком) одягаються зворотні пружини 10, другим вгору амортизаторні пружини (всього 4) або з ліва краєм (боком) пружини 10 одягаються на гачки 9А, та справа встановлюються ресори по одній чи кіякі знаходяться (є) на рамах підвіски 13 у верхньої лька пар (комплектів) також до рам двох підвісок її частини. зліва і справа у верхній частині кріпляться одним На підвісках розміщуються краєм зворотні пружини, другим краєм зворотні Чотири кріплення 11 (дві пари) (як показано на пружини прикріплюються до нижньої поверхні часФіг.2, 3), які пригвинчуються (прикріплюються) по тин платформи (зворотних пружин 4). одній парі до правої 1 і однієї пари до лівої 2 часДошка додатково містить зверху на одному тини платформи на першій відстані від хвостового диску у кожній парі накладку (всього 2), під які коі носового країв. Кожне кріплення 11 має по чотири ристувач просовує (засовує) ступні ніг. отвори під монтажні болти. У кожному кріпленні 11 Принцип роботи дошки пояснено кресленнями є заглибини (пази), у які вставляються як по одноде вказано на Фіг.1, 2 (вид з верху) на Фіг.3, 4 (вид му, так і по два підшипника 12, які знаходяться по з переду) на Фіг.5, 6 (вид з боку). вертикалі на першій відстані один від одного для Дошка складається 1, 2 - частина платформи; забезпечення стійкості при навантаженні на раму 3 - диски (круги), 4 - вертикальна вісь диска 3; 5 підвіски 13. Кожна рама підвіски 13 у верхній часотвори в частинах 1, 2; 5А - кульки; 6 - певні колові тині має праву і ліву вертикальні вісі 14 (як показазаглибини в частинах 1, 2; 6А - колові бортики в но на Фіг.3). Кожна вертикальна вісь 14 насаджучастинах 1, 2; 7 - накладна; 8 - зворотні пружини ється на один чи два підшипники 12, створюючи які розташовані під дисками 3; 9, 9А - гачки; 10 цим площу опори уздовж вертикальної вісі 14. Пісзворотні пружини що розташовані на платформі і ля насаджування на вертикальну вісь 14 підшипрамі підвіски; 11 - кріплення; 12 - підшипник(и) які ника (ків) 12, вісь 14 кріпиться на кінці (вгорі) в розташовані в кріпленнях 11; 13 - рами підвісок; 14 отворі шплінтом або в певному пазі (коловій за- права та ліва вертикальні вісі на рамі підвіски 13; глибині) стопорним кільцем. Також з правого і лі15, 15А - кріплення; 16 - амортизаторні пружини які вого боку рами підвіски 13 є кріплення 15, у які розташовані на рамі підвіски 13 і мосту 18 (балвстановлюються одним краєм амортизаторні прукою); 17 - ресори які розташовані на рамі підвіски жини 16, другим краєм пружини 16 вставляються в 13 і мосту 18 (балкою); 18 - міст (балка); 19 - горикріплення 15А що маються на мості (балки) 18. зонтальна вісь моста 18; 20 - вузол що з'єднує Пружина 16 встановлюється під нахилом до раму підвіски 13 з мостом 18 (балкою); 21 - колеса центру знизу вгору (як показано на Фіг.3). Або та(ролики); 22 - підшипники що розташовані в колекож можуть встановлюватися регульовані від сах 21; 23 - шкурка; 24 - втулки. центру до країв ресори 17, які знаходяться в спеНа платформі "Деке" розміщується: ціальних ребристих заглибинах (пазах). Ресори 17 Платформа має, продовгувату форму, поділевстановлюються так само з лівого і правого боку ну на дві симетричні частини: праву 1 і ліву 2; часпідвіски як по одній парі (комплекту), так і по дві тини 1 і 2 знаходяться в одному горизонтальному пари (комплекту) (як показано на Фіг.4.). З рамою рівні на певній відстані одна від одної по віднопідвіски 13 з'єднується вузлом 20 міст (балка) 18 шенню до продольної осі (яка показано на Фіг.1, 3, (як показано на Фіг.3). Міст 18 має горизонтальну 4). вісь 19. На краях (кінцях) осі моста 19 встановлюПлатформа має рівні носові і хвостові краї (як ються колеса або ролики 21 з правого і лівого бопоказано на Фіг.6), або має загнуті догори носові і ку, які прикріплюються нагвинчувальними гайками. хвостові краї (як показано на Фіг.5). У платформу У кожному колесі 21 є по два підшипники 22. Кожвстановлюються на певній відстані від носового і не колесо 21 має втулку 24, яка встановлюється хвостового країв чотири поворотних диски (кругів) всередині колеса між підшипниками 22. 3 напроти один одного попарно (по два штуки на Одну ногу користувач ставить на дві частини 1 кожну із частин 1 і 2 (як показано на Фіг.1, 2). Кожі 2 платформи, другою ногою, відштовхуючись, ний диск 3 встановлюється у певній заглибині 6 і починає рух дошки по прямій. При цьому ставить знаходиться нижче або вище горизонтального рівногу також на платформу. Перед маневром корисня колових бортиків 6А (як показано на Фіг.5, 6). тувачу необхідно поставити ноги на диски 3. БорДиск (коло, круг) 3 має вісь 4, яка встановлюється тики 6А дозволяють, не дивлячись у низ, краще у певний отвір 5 і утримується в ньому зав дяки "відчувати" диски ногами. За допомогою дисків 3 затискувачу. Згори на один диск 3 у кожній парі користувач задає напрям руху (повертає вправо може кріпитися накладна 7 (всього 2), під яку кочи вліво). Щоб здійснити (виконати) маневрування, ристувач засовує ступні ніг для перескакування користувачу потрібно повернути ступні ніг у потріперешкод разом з дошкою для катання (при стриббному йому напрямку, внаслідок чого одна з часках у висоту) (як показано на Фіг.2, 6). Тоді при тин 1, 2 платформи зміщується, і, зміщуючись, цьому під нижню поверхню диска 3 встановлюютьповертає рами підвісок 13. Дошка змінює рух. При ся зворотні пружини 8, які повертають диск у вихізавершенні маневру користувачу необхідно поведне положення (як показано на Фіг.1). рнути (поставити) ступні ніг у вихідне положення, у 5 75148 6 результаті чого у вихідне положення повертається лення користувача на дошку після стрибка. Вони одна з частин платформи,, приводячи цим рами також амортизують удари об сторонні предмети і підвіски 13 також у вихідне положення. Дошка рувібрацію під час руху (під час катання). хається прямо. При здійсненні користувачем маШкурка. 23 Самоклеюча широка стрічка з наневру під час виконання трюку у повітрі (у стрибку несеними абразивними дрібками або пористою після того, як дошка відірвалася від землі), зворогумою (поліуретаном). Вона дозволяє .ногам коритні пружини 10 негайно повертають у .вихідне постувача не послизнутися з платформи і виконуваложення частини платформи 1 і 2 для подальшого ти різноманітні трюки. Наклеюється на верхню прямого її руху. Амортизатори! пружини 16 або поверхню частин 1, 2 (як показано на Фіг.5). ресори 17 встановлені для пом'якшення призем Комп’ютерна верстка M. Клюкін Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Skating board sb

Автори англійською

Stepanov Oleksandr Oleksandrovych, Stepanov Oleksandr Oleksanrovych, Buhrik Oleksandr Serhiiovych

Назва патенту російською

Доска для катания "sb"

Автори російською

Степанов Александр Александрович, Бугрик Александр Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: A63C 17/00

Мітки: дошка, катання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-75148-doshka-dlya-katannya-sb.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Дошка для катання “sb”</a>

Подібні патенти