Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вирощування сафлору, що включає одно- чи дворазове лущення стерні, внесення гною, оранку на зяб з вирівнюванням, передпосівний обробіток ґрунту, широкорядну сівбу, досходове боронування, догляд за посівами та збирання врожаю, який відрізняється тим, що передпосівний різноглибокий обробіток ґрунту виконують разом з сівбою під зиму при середньодобовій температурі повітря не вище 6°С і при середній температурі ґрунту в останні 15 діб не вище 4°С, причому по лінії сівби на полі проводять глибоке розпушування, зональне фрезерування та формування посівних лож з подальшим загортанням в них свіжозібраного насіння, яке не пройшло періоду спокою, а по центру кожної засіяної смуги у міжрядді формують гребінь, який весною при першому міжрядному обробітку використовують як маркер.

Текст

Спосіб вирощування сафлору, що включає одно- чи дворазове лущення стерні, внесення гною, оранку на зяб з вирівнюванням, передпосівний обробіток ґрунту, широкорядну сівбу, досходове боронування, догляд за посівами та збирання врожаю, який відрізняється тим, що передпосівний різноглибокий обробіток ґрунту виконують разом з сівбою під зиму при середньодобовій температурі повітря не вище 6°С і при середній температурі ґрунту в останні 15 діб не вище 4°С, причому по лінії сівби на полі проводять глибоке розпушування, зональне фрезерування та формування посівних лож з подальшим загортанням в них свіжозібраного насіння, яке не пройшло періоду спокою, а по центру кожної засіяної смуги у міжрядді формують гребінь, який весною при першому міжрядному обробітку використовують як маркер. Винахід відноситься до сільського господарства і може бути використаний при вирощуванні сафлору та інших сільськогосподарських культур. Однією з перспективних олійних культур для вирощування у майбутньому на півдні України є сафлор, біологія котрого повністю відповідає посушливим умовам південного Степу і тому суттєвим є розробка оптимальних агротехнічних прийомів вирощування цієї культури [1]. Відомий спосіб сівби, що включає формування сошниками борозенок з укладанням в них насінин та вдавлювання останніх в ґрунт дна борозенок [2]. У цьому способі насіння розміщують у стрічках з недостатнім ґрунтовим контактом, що призводить до неможливості створення найкращих умов проростання насінин та подальшого розвитку рослин. На практиці для сівби більшості сільськогосподарських культур використовують рядковий спосіб сівби [3]. Недоліком рядкового способу сівби є вкрай нерівномірний розподіл насіння та добрив у ґрунті. Це виникає через порційну подачу висівного матеріалу у борозенки. Відомий спосіб сівби насіння сільськогосподарських культур, який включає формування гребенів шляхом нарізання борозенок і висів насіння в рядки, які розміщують на верхівка гребенів [4]. Недоліком такого способу є неможливість його використання при вирощуванні сафлору на півдні України. Цей недолік обумовлений тим, що використання гребеневої сівби на полях з оптимальним вмістом вологи призводить до пересихання верхнього шару ґрунту та різкого зниження рівня надходження вологи до насінин, а це суттєво (19) UA (11) 74710 (13) (21) 20040403173 (22) 27.04.2004 (24) 16.01.2006 (46) 16.01.2006, Бюл. № 1, 2006 р. (72) Білоконь Олександр Петрович, Мінковський Анатолій Євгенович, Бойко Костянтин Якович, Поляков Олександр Іванович, Аксьонов Ігор Вікторович, Чехов Анатолій Васильович (73) ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК (56) Аксьонов І.В. Особливості вирощування сафлору на півдні України // Збірник наукових праць Інституту олійних культур УААН. - Запоріжжя, 1997. Випуск 2. - С. 162-165 SU 576985, 25.10.1977 Карпенко А.Н. и др. Сельскохозяйственные машины. - М.: Колос, 1976. - С.108 Подгорный П.И. Растениеводство. - М.: Издательство сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, 1963. - С.80 C2 1 3 74710 4 впливає на зниження енергії проростання та вровище 4°С. При сівбі в ці строки повністю виключажайність. ється несприятлива дія на культуру температурноВідомий також спосіб вирощування сафлору в го фактора, підвищення якого може призвести до країнах (Індія, Мексика, Ефіопія та інші) з високою передчасного проростання та загибелі насіння. сонячною інсоляцією і в яких за рік випадає 600Передпосівний різноглибокий обробіток орного 900мм опадів, при цьому норма висіву насіння у шару 1 (Фіг.) проводять за схемою, яка включає широкорядних посівах складає 28кг/га при глибині чизелювання 2 на глибину 30-35см та зональнозагортання його 5-6см [5]. смугове фрезерування 3 на глибину висіву. В зоні Цю технологію вирощування сафлору дуже майбутніх рядків посіву розпушений чизельними важко пристосувати до умов півдня України, де в лапами ґрунт має середньогрудкувату структуру період формування врожаю цієї культури складата низьку щільність, що поліпшує його водноються негативні агрометеорологічні умови, які приповітряний режим, а за осінньо-зимовийзводять до його різкого зниження. ранньовесняний період сприяє більшому вологоЗадачею винаходу є підвищення врожайності накопиченню та в подальшому забезпечує оптикультури шляхом поліпшення агрометеорологічних мальний розвиток кореневої системи рослин сафумов її розвитку. лору, яка розпочинає розвиватись раніше і Поставлена задача вирішується тим, що в перетворюється в більш потужну кореву систему, способі вирощування сафлору, що включає одностійкішу до посухи, бо, глибоко занурюючись у чи дворазове лущення стерні, внесення гною, ораґрунт, вона забезпечить рослину вологою із нижнку на зяб з вирівнюванням, передпосівний оброніх, найбільш зволожених шарів ґрунту. біток ґрунту, широкорядну сівбу, досходове бороПісля проведення передпосівного обробітку по нування, догляд за посівами та збирання врожаю, лінії сівби формують посівні борозенки 4 з подавідповідно до винаходу, передпосівний різноглильшою заробкою в них свіжезібраного насіння, яке бокий обробіток ґрунту виконують разом з сівбою не пройшло періоду спокою, а по центру кожної під зиму при середньодобовій температурі повітря засіяної смуги у міжрядді формують гребінь 5, який не вище 6°С і середній температурі ґрунту в навесні при першому міжрядному обробітку викоостаннє 15 діб не вище 4°С, причому по лінії сівби ристовують в якості маркера. Рано навесні, як на полі проводять глибоке розпушування, зональтільки настане фізична стиглість ґрунту, проводять не фрезерування та формування посівних лож з першу міжрядну культивацію, яка передбачає досподальшим гортанням в них свіжезібраного насінходове боронування зон засіяних рядків та обробіня, яке не пройшло періоду спокою, а по центру ток ґрунту в міжряддях. Кількість і строки провекожної засіяної смуги у міжрядді формують гредення подальших міжрядних обробітків бінь, який навесні при першому міжрядному обровизначають в залежності від наявності бур'янів в бітку використовують в якості маркера. посівах та фізичного стану поверхневого шару Сутність запропонованого технічного рішення ґрунту. Під час вегетації постійно ведуть спостепояснюється кресленням, де на Фіг. показана техреження за станом рослин сафлору і при наявноснологічна схема різноглибокої передпосівної підготі шкідників та хвороб проводять обробку посівів товки ґрунту та сівби сафлору під зиму. пестицидами. Сафлор збирають, як правило, пряСпосіб здійснюють таким чином. мим комбайнуванням при повному дозріванні зерСлідом за збиранням врожаю попередника на. (озимої пшениці чи ярого ячменю), якщо верхній Запропонований спосіб вирощування сафлору шар ґрунту достатньо пухкий, проводять лущення на основі зміни типу його розвитку забезпечить стерні дисковими лущильниками, а коли ґрунт пеотримання сталих врожаїв цієї культури. ресушений та ущільнений - застосовують дискові Джерела інформації, які прийняті до уваги при борони. Глибина обробітку залежить від фізичного проведенні експертизи: стану, вологості, механічного складу ґрунту, хара1. Аксьонов І.В. Особливості вирощування сактеру забур'яненості поля і становить 6-8 до 10флору на півдні України // Збірник наукових праць 12см. Повторне лущення стерні здійснюють при Інституту олійних культур УААН. - Запоріжжя, появі сходів бур'янів за 2-3 тижні до оранки, яку 1997. Випуск 2. -С.162-165. проводять на глибину 22-25см оборотними плуга2. Авторское свидетельство СССР №576985, ми в агрегаті з шлейфами-вирівнювачами або зуМКИ А01С7/20, 1975. бовими боронами. Доцільно при вирощуванні са3. Карпенко А.Н. и др. Сельскохозяйственные флору вносити гній дозою 20-25т/га і зароблювати машины. - М.: Колос, 1976. С.108. його під оранку. 4. Подгорный П.И. Растениеводство. - М.: ИзПередпосівний різноглибокий обробіток ґрунту дательство сельскохозяйственной литературы, виконують в зоні майбутніх рядків під зиму разом з журналов и плакатов, 1963. - С.80. широкорядною сівбою в період, коли середньодо5. Бабич О.А. Світові земельні, продовольчі і бова температура повітря не перевищує 6°С і при кормові ресурси. - К.: Аграрна наука, 1996. - С.340середній температурі ґрунту в останні 15 діб не 341. 5 Комп’ютерна верстка Н. Лисенко 74710 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method to grow safflower

Автори англійською

Bilokon Oleksandr Petrovych, Minkovskyi Anatolii Yevhenovych, Boiko Kostiantyn Yakovych, Poliakov Oleksandr Ivanovych, Aksionov Ihor Viktorovych, Chekhov Anatolii Vasyliovych

Назва патенту російською

Способ выращивания сафлора

Автори російською

Билоконь Александр Петрович, Минковский Анатолий Евгеньевич, Бойко Константин Яковлевич, Поляков Александр Иванович, Аксенов Игорь Викторович, Чехов Анатолий Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A01C 7/00, A01B 79/02

Мітки: сафлору, спосіб, вирощування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-74710-sposib-viroshhuvannya-safloru.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вирощування сафлору</a>

Подібні патенти