Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для розведення комах ентомофагів, що містить коміркову структуру із сітчастим днищем, кришку з отвором і змінні сітчасті саджалки, який відрізняється тим, що коміркова структура утворена циліндричною обичайкою і пов'язаними з її внутрішньою поверхнею і сітчастим днищем радіальними ребрами, довжини яких менші від радіуса обичайки і не рівні між собою, кришка і змінна сітчаста саджалка оснащені шиберними заслінками з можливістю їх спільної дії, у центрі сітчастого днища і верхньої частини змінної сітчастої саджалки встановлені співвісно один одному прозорі диски, а на внутрішній поверхні кришки концентрично до її отвору – кільцевий електрод.

Текст

Пристрій для розведення комах ентомофагів, що містить коміркову структуру із сітчастим дни 3 74702 4 ний запропонований винахід, полягає в інтенсифімофага підсвічування, яке здійснюється крізь прокації процесу розведення ентомофага і підвищенні зорий диск змінної сажалки, дозволяє скоротити продуктивності пристрою. Це досягається за рахучас його збору. Наявність прозорого диску у зміннок створення в пропонованому пристрої умов як ної сажалки також дозволяє контролювати ступінь для максимально повного зараження фітофага, завантаженості її комахами. так і для здійснення спрямованого виходу і збору Установлення кільцевого електрода на внутімаго ентомофага. рішній поверхні кришки запропонованого пристрою У запропонованому пристрої коміркова струкконцентричне до її отвору практично цілком витура утворена циліндричною обичайкою і пов'язаключає улучення фітофага в змінну сажалку. Наними з її внутрішньою поверхнею і сітчастим днипруга на електроді безпечна для гусениць, але щем радіальними ребрами, довжини яких менш відлякує їх і перешкоджає проникненню в сажалку, ніж радіус обичайки і не рівні між собою. Кришка що поліпшує умови експлуатації пристрою. пристрою і змінна сітчаста сажалка постачені шиТаким чином, запропонований пристрій поліпберними заслінками з можливістю їх спільної дії. У шує умови зараження гусениць фітофага і збільцентрі сітчастого днища й у верхній частині змінної шує вихід імаго ентомофага за рахунок інтенсифісажалки співвісно один одному встановлені прозокації процесу розведення і зменшення втрат рі диски, а на внутрішній поверхні кришки концентбіомаїсріалу. рично до її отвору встановлений кільцевий електНа Фіг.1 - зображений поздовжній розріз природ. строю для розведення комах ентомофагів, на Фіг.2 Виконання коміркової структури у вигляді ци- розріз по А - А. ліндричної обичайки і радіальних ребер, що приПристрій для розведення комах ентомофагів микають до її внутрішньої поверхні і сітчастого містить коміркову структуру у вигляді циліндричної днища, при цьому довжини радіальних ребер обичайки 1, сітчастого днища 2 і радіальних ребер менш ніж радіус обичайки і не рівні між собою, 3, кришку 4 з отвором, змінну сітчасту сажалку 5. забезпечує вільне переміщення ентомофага із Кришка 4 постачена шиберною заслінкою 6, а сажалки в усіх напрямках коміркової структури. змінна сажалка 5 - шиберною заслінкою 7. У центрі Ентомофаг може переміщатися від центра до песітчастого днища 2 і у верхній частині сажалки 5 риферії коміркової структури по всьому її об'єму, співвісно один одному встановлені прозорі диски 8 що сприяє активному зараженню фітофага у всіх і 9 відповідно. На внутрішній поверхні кришки 4 комірках пропонованого пристрою і відповідно підконцентричне до її отвору встановлений кільцевий вищенню відроджуваємості імаго ентомофагів. електрод 10, який підключено до джерела електТоді як у прототипі гусениці фітофага заражаються роживлення. найбільш інтенсивно тільки в комірках поблизу Запропонований пристрій працює таким чивиходу із сажалки, а на периферійних ділянках ном: заражуються менш інтенсивно, що зменшує очікуКоміркову структуру, утворену циліндричною ваний вихід імаго ентомофага. обичайкою 1, сітчастим днищем 2 і радіальними Різна довжина ребер коміркової структури в ребрами 3 з попередньо розподіленими в ній гусепропонованому пристрої дозволяє забезпечити ницями фітофага, накривають кришкою 4 і приєднеобхідну для розподілу фітофага площу її бічної нують сажалку 5, яка заповнена ентомофагом. поверхні, не зменшуючи при цьому ширину прохоШиберні заслінки 6 і 7 при цьому закриті. Включаду між ребрами для вільного переміщення ентоють підсвічування через диск 8 днища 2 і одночасмофага. но відкривають заслінки 6 і 7. Комахи - ентомофаУ запропонованому пристрої кришка і змінна ги вилітають із сажалки на світло і вільно сітчаста сажалка постачені шиберними заслінками розподіляються усередині коміркової структури. з можливістю їх спільної дії, що значно скорочує Виліт комах контролюють крізь прозорий диск 9 втрати біоматеріалу. Наявність шиберних заслінок змінної сажалки 5. Після закінчення вильоту підсвиключає виліт імаго ентомофага зі змінної сітчасвічування відключають, заслінки 6 і 7 одночасно тої сажалки і з отвору кришки пристрою при заміні закривають. сажалок, а можливість спільного переміщення шиУ радіальних комірках пристрою відбувається берних заслінок (у положення відкрите або закризараження фітофага й відродження імаго ентомото) знижує до мінімуму втрати біоматеріалу, що фага. До початку вильоту імаго включають підсвіпов'язані з можливістю влучення ентомофага в чування прозорого диска 9 змінної сажалки 5 і одзазор між шиберними заслінками. ночасно відкривають заслінки 6 і 7. Реагуючи на Співвісне установлення прозорих дисків у світло, імаго ентомофага збираються в сажалку 5, центрі сітчастого днища та у верхній частині змінпісля чого підсвічування відключають, заслінки 6 і ної сажалки підсилює дію світлового ефекту на 7 закривають. Змінну сажалку 5 від'єднують і замікомах, змушуючи їх активно переміщатися на станюють на нову - для продовження збору імаго. діях як зараження гусениць, так і збору імаго енДжерела інформації: томофага. Зрештою підвищується продуктивність 1. Авторське свідоцтво А.с. СССР№ 791356, пристрою. кл. А01К67/00, 1980. При запуску ентомофага зі змінної сажалки в 2. Авторське свідоцтво А.с. СССР № 1819554 коміркову структуру, підсвічування її об'єму крізь кл. А01К67/033, 1993. прозорий диск сітчастого днища прискорює виліт 3. Патент України № 22570 А кл. А01К67/00, комах зі змінної сажалки. При зборі ж імаго енто1998 (прототип). 5 Комп’ютерна верстка M. Клюкін 74702 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device to culture insects of entomophages

Автори англійською

Isaev Oleh Fedorovych, Belchenko Volodymyr Mykhailovych, Sarkisian Levon Semenovych

Назва патенту російською

Устройство для разведения насекомых энтомофагов

Автори російською

Исаев Олег Федорович, Бельченко Владимир Михайлович, Саркисьян Левон Семенович

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: розведення, ентомофагів, пристрій, комах

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-74702-pristrijj-dlya-rozvedennya-komakh-entomofagiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для розведення комах ентомофагів</a>

Подібні патенти