Номер патенту: 71648

Опубліковано: 15.12.2004

Автор: Ткаченко Едуард Анатолійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Ролик стрічкового конвеєра, що містить обичайку, вісь, підшипники, встановлені зовнішніми кільцями в підшипникових стаканах, закріплених в кінцевих частинах обичайки, а внутрішніми кільцями - на осі, і ущільнення підшипників, який відрізняється тим, що додатково містить порожнисту штангу, встановлену коаксіально осі і виконану у вигляді труби з конічними перехідними ділянками, що розширяються, і кінцевими циліндричними частинами, при цьому підшипникові стакани закріплені всередині кінцевих циліндричних частин штанги і виконані із зовнішніми опорними шийками, за допомогою яких підшипникові стакани закріплені в кінцевих частинах обичайки за допомогою кільцевихопор.

Текст

Ролик стрічкового конвеєра, що містить обичайку, вісь, підшипники, встановлені зовнішніми кільцями в підшипникових стаканах, закріплених в кінцевих частинах обичайки, а внутрішніми кільцями - на осі, і ущільнення підшипників, який відрізняється тим, що додатково містить порожнисту штангу, встановлену коаксіально осі і виконану у вигляді труби з конічними перехідними ділянками, що розширяються, і кінцевими циліндричними частинами, при цьому підшипникові стакани закріплені всередині кінцевих циліндричних частин штанги і виконані із зовнішніми опорними шийками, за допомогою яких підшипникові стакани закріплені в кінцевих частинах обичайки за допомогою кільцевих опор. (19) (21) 2002054397 (22) 29.05.2002 (24) 15.12.2004 (46) 15.12.2004, Бюл. № 12, 2004 р. (72) Ткаченко Едуард Анатолійович (73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "ТРІБОТЕХНІКА" (56) SU 1020323 A, 30.05.1983 SU 1258787 A1, 23.09.1986 SU 1247329 A1, 30.07.1986 SU 1062143 A, 23.12.1983 SU 1062144 A, 23.12.1983 RU 2172714 C1, 27.08.2001 3 71648 4 вісь, підшипники, встановлені зовнішніми кільцями найближчому аналозі у разі перекосу автономно в підшипникових стаканах, закріплених в кінцевих встановлених підшипникових стаканів. частинах обичайки, а внутрішніми кільцями на осі, Внаслідок такого удосконалення збільшується і ущільнення підшипників, згідно з винаходом, дотермін служби, як обичайки, так і ролика загалом. датково містить порожнисту штангу, встановлену Надалі винахід пояснюється докладним опикоаксіально осі і виконану у вигляді труби з конічсом ролика стрічкового конвеєра з посиланнями на ними перехідними дільницями, що розширяються, прикладене креслення. і кінцевими циліндричними частинами, при цьому На кресленні зображений ролик стрічкового підшипникові стакани закріплені всередині кінцеконвеєра; загальний вигляд. вих циліндричних частин штанги і виконані із зовРолик стрічкового конвеєра містить обичайку нішніми опорними шийками, за допомогою яких 1, вісь 2, підшипники 3, встановлені зовнішніми підшипникові стакани закріплені в кінцевих частикільцями в підшипникових стаканах 4, закріплених нах обичайки за допомогою кільцевих опор. в кінцевих частинах обичайки 1, а внутрішніми Приведена нова сукупність загальних кільцями на осі 2, і ущільнення 5, 6 підшипників 3. /відомих/ і відмітних /нових/ від найближчого анаРолик додатково містить порожнисту штангу 7, лога істотних ознак, якими характеризується новий встановлену коаксіально осі 2 і виконану у вигляді ролик стрічкового конвеєра, є достатньою у всіх труби 8 з конічними перехідними дільницями, що випадках, на які розповсюджується об'єм правоворозширяються 9 і кінцевими циліндричними частиго захисту, оскільки вирішує поставлену те хнічну нами 10. задачу. Підшипникові стакани 4 закріплені всередині Причинно-наслідковий зв'язок між новою сукукінцевих циліндричних частин 10 штанги 7 шляхом пністю істотних ознак винаходу і технічним резульосьового запресування і виконанні із зовнішніми татом, що досягається полягає в наступному. опорними шийками 11, за допомогою яких підшипВведення до складу ролика згаданої порожниникові стакани 4 закріплені в кінцевих частинах стої штанги, а також кріплення підшипникових стаобичайки 1 за допомогою кільцевих опор 12. канів всередині її кінцевих циліндричних частин Ущільнення 5 виконані лабіринтними і встанодозволяє з'єднати підшипникові стакани жорстким влені в підшипникових стаканах 4 штанги 7 із зовз'єднувальним елементом - штангою і досягнути нішньої сторони підшипників 3. значних технічних переваг в порівнянні з найближУщільнення 6 встановлені з внутрішньої сточим аналогом. рони підшипників 3 в конічних перехідних дільниПо-перше, забезпечується гарантована співвіцях 9 штанги 7. сність обох підшипникових стаканів, закріплених в Кільцеві опори 12 запресовані між опорними циліндричних кінцевих частинах штанги, що вишийками 11 підшипникових стаканів 4 і кінцевими ключає перекіс, як підшипникових стаканів, так і частинами обичайки 1. підшипників, а також ліквідується консольна устаКільцеві опори 12 додатково сполучені з опорновка підшипників. ними шийками 11 підшипникових стаканів 4 зваПо-друге, забезпечується жорсткість конструкрюванням. ції, що значно знижує згинаючі моменти в крайоРолик стрічкового конвеєра працює таким чивих частинах обичайки. ном. По-третє, забезпечується технологічність При роботі стрічкового конвеєра, в складі якоконструкції ролика. го працюють ролики вдосконаленої конструкції, Пояснюється все це тим, що підшипникові стаматеріал, що транспортується у вигляді навантакани і штанга спільно утворюють жорстку складену ження, що умовно розосередилося, впливає на збірну одиницю. кожний ролик, підтримуючий робочу гілку конвеєВиконання підшипникових стаканів із зовнішра. німи опорними шийками, за допомогою яких підЦе навантаження через кінцеві дільниці обишипникові стакани закріплені в кінцевих частинах чайки 1, що обертається з лінійною швидкістю, обичайки за допомогою кільцевих опор, забезперівною лінійній швидкості переміщення стрічки чує чітке базування підшипникових стаканів в проконвеєра, кільцеві опори 12, підшипникові стакани ектному положенні по подвійним базуючим повер4, закріплені в кінцевих циліндричних частинах 10 хням кільцевих опор, ж по внутрішнім базуючим штанги 7, підшипники 3 передається у вигляді поверхням, зв'язаних з опорними шийками підшиопорних реакцій на нерухому вісь 2. пникових стаканів, так і по зовнішнім базуючим Під час роботи ролики, переважно важкого типоверхням, зв'язаних з кінцевими частинами обипу, від падіння великих шматків матеріалу, що зачайки. вантажується, додатково сприймають високі диТаке удосконалення конструкції усуває можнамічні навантаження, що впливають на них в ливість утворення перекосу підшипникових стаказавантажувальній частині стрічкового конвеєра. нів в місцях їх сполучення з кінцевими частинами Цей процес особливо посилюється внаслідок обичайки за рахунок установки проміжних кільцеперекосу підшипникових стаканів 4, внаслідок чого вих опор. в крайових частинах обичайки 1, що обертається, При роботі ролика співвісне обертання підшивиникають значні циклічні знакозмінні згинаючі пникових стаканів спільно з штангою забезпечує моменти, здатні привести до утворення тріщин, нормальну роботу підшипників і не приводить до руйнування обичайки 1 і втрати працездатності виникнення в крайових частинах обичайки, що ролика. обертається, значних циклічних знакозмінних згиУ роликах вдосконаленої конструкції практичнаючих моментів, виникаючих, як, наприклад, в но усувається можливість утворення перекосу 5 71648 6 підшипникових стаканів 4 в місцях їх з'єднання з працездатності ролика. кінцевими частинами обичайки 1. Таким чином, в ролику стрічкового конвеєра Досягається це за рахунок закріплення підшишляхом усунення перекосу підшипникових стакапникових стаканів 4 в кінцевих циліндричних часнів 4 за рахунок з'єднання їх порожнистою штантинах 10 штанги 7 і закріплення кільцевих опор 12 гою 7 і установки кільцевих опор 10 між опорними між опорними шийками 11 підшипникових стаканів шийками 11 підшипникових стаканів 4 і кінцевими 4 і кінцевими частинами обичайки 1. частинами обичайки 1 забезпечується підвищення При роботі вдосконаленого ролика досягаєтьжорсткості і технологічності його конструкції, що ся співвісне обертання підшипникових стаканів 4 збільшує термін служби, як обичайки 1, так і ролиспільно з штангою 7, підшипниками 3 і кільцевими ка загалом. опорами 12, що забезпечує нормальну роботу Винахід може бути реалізований в умовах підшипників 3, тобто без перекосів. промислового виробництва з використанням станУ результаті у вдосконаленому ролику вдаєтьдартного обладнання, традиційних і сучасних мася уникнути виникнення в крайових частинах обитеріалів і технології на будь-якому машинобудівчайки 1, що обертається, значних циклічних знаконому підприємстві і може знайти широке змінних згинаючих моментів, здатних привести до застосування в різних галузях промисловості, що утворення тріщин, руйнування обичайки 1 і втрати використовують конвеєрні транспортуючі системи. Комп’ютерна в ерстка О. Гапоненко Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Roller of belt conveyer

Автори англійською

Tkachenko Eduard Anatoliiovych

Назва патенту російською

Ролик ленточного конвейера

Автори російською

Ткаченко Эдуард Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: B65G 39/02, B65G 39/00, B65G 39/06, B65G 13/00

Мітки: ролик, конвеєра, стрічкового

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-71648-rolik-strichkovogo-konveehra.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ролик стрічкового конвеєра</a>

Подібні патенти