Номер патенту: 71647

Опубліковано: 15.12.2004

Автор: Ткаченко Едуард Анатолійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Ролик стрічкового конвеєра, що містить обичайку, вісь, підшипники, встановлені зовнішніми кільцями в підшипникових стаканах, закріплених в кінцевих частинах обичайки, а внутрішніми кільцями - на осі, і ущільнення підшипників, який відрізняється тим, що підшипникові стакани об'єднані в моноблокову порожнисту штангу-корпус, встановлену коаксіально осі і виконану у вигляді труби з конічними перехідними ділянками, що розширяються, і кінцевими циліндричними частинами - підшипниковими стаканами, при цьому підшипникові стакани штанги-корпусу закріплені в кінцевих частинах обичайки за допомогою кільцевих опор.

Текст

Ролик стрічкового конвейєра, що містить обичайку, вісь, підшипники, встановлені зовнішніми кільцями в підшипникових стаканах, закріплених в кінцевих частинах обичайки, а внутрішніми кільцями на осі, і ущільнення підшипників, який відрізняється тим, що підшипникові стакани об'єднані в моноблочну порожнисту штангу-корпус, встановлену коаксіально осі і виконану у вигляді тр уби з конічними перехідними дільницями, що розширяються, і кінцевими циліндричними частинами підшипниковими стаканами, при цьому підшипникові стакани штанги-корпусу закріплені в кінцевих частинах обичайки за допомогою кільцевих опор. (19) (21) 2002054396 (22) 29.05.2002 (24) 15.12.2004 (46) 15.12.2004, Бюл. № 12, 2004 р. (72) Ткаченко Едуард Анатолійович (73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "ТРІБОТЕХНІКА" (56) SU 1020323 A, 30.05.1983 SU 1258787 A1, 23.09.1986 SU 1247329 A1, 30.07.1986 SU 1062143 A, 23.12.1983 SU 1062144 A, 23.12.1983 RU 2172714 C1, 27.08.2001 3 71647 4 осі, і ущільнення підшипників, згідно з винаходом, сом ролика стрічкового конвеєра з посиланнями на підшипникові стакани об'єднані в моноблокову прикладене креслення. порожнисту штангу-корпус, встановлену коаксіаНа кресленні зображений ролик стрічкового льно осі, виконану у вигляді труби з конічними пеконвеєра; загальний вигляд. рехідними ділянками, що розширяються, і кінцеРолик стрічкового конвеєра містить обичайку вими циліндричними частинами - підшипниковими 1, вісь 2, підшипники 3, встановлені зовнішніми стаканами, при цьому підшипникові стакани штанкільцями в підшипникових стаканах 4, закріплених ги-корпусу закріплені в кінцевих частинах обичайки в кінцевих частинах обичайки 1, а внутрішніми за допомогою кільцевих опор. кільцями - -на осі 2, і ущільнення 5, 6 підшипників Приведена нова сукупність загальних 3. /відомих/ і відмітних /нових/ від найближчого анаПідшипникові стакани 4 об'єднані в моноблолога істотних ознак, якими характеризується новий кову порожнисту штангу-корпус 7. ролик стрічкового конвеєра, є достатньою у всіх Штанга-корпус 7 встановлена коаксиально осі випадках, на які розповсюджується об'єм правово2 і виконана у вигляді труби 8 з конічними перехідго захисту, оскільки вирішує поставлену те хнічну ними ділянками 9, що розширяються, і кінцевими задачу. циліндричними частинами - підшипниковими стаПричинно-наслідковий зв'язок між новою сукуканами 4. пністю істотних ознак винаходу і технічним резульПідшипникові стакани 4 штанги-корпусу 7 зататом, що досягається, полягає в наступному. кріплені в кінцевих частинах обичайки 1 за допоОб'єднання підшипникових стаканів в мономогою кільцевих опор 10. блокову порожнисту штангу-корпус, встановлену Вісь 1 виконана складеною і містить півосі 11, коаксіально осі, виконану у вигляді труби з конічякі за допомогою різьбових з'єднань сполучені зі ними перехідними ділянками, що розширяються, і стрижнем 12. кінцевими циліндричними частинами підшипникоУ півосях 11 виконані поздовжні і поперечні вими стаканами, дозволяє з'єднати підшипникові канали 13, 14 для подачі мастила. стакани жорстким зв'язком і досягнути значних У поздовжніх каналах 13 піввісей 11 за допотехнічних переваг в порівнянні з найближчим анамогою різьбових з'єднань встановлені пробки 15. логом: Ущільнення 5 виконані лабіринтними і встаноПо-перше, забезпечується гарантована співвівлені в підшипникових стаканах 4 штанги-корпусу сність обох підшипникових стаканів штанги7 із зовнішньої сторони підшипників 3. корпусу, що виключає перекіс, ж підшипникових Ущільнення 6 встановлені з внутрішньої стостаканів, так і підшипників, а також ліквідується рони підшипників 3 в конічних перехідних дільниконсольна установка підшипників. цях 9 штанги-корпусу 7. По-друге, забезпечується жорсткість конструкПоперечні канали 14 для подачі мастила викоції, що значно знижує згинаючі моменти в крайонані між підшипниками 3 і ущільненнями 6. вих частинах обичайки. Кільцеві опори 10 запресовані між підшипниПо-третє, забезпечується технологічність ковими стаканами 4 штанги-корпусу 7 і кінцевими конструкції ролика. частинами обичайки 1 і додатково сполучені з ниПояснюється все це тим, що підшипникові стами контактним зварюванням. кани є елементами однієї і тієї ж суцільної деталі, Кільцеві опори 10 виконані з внутрішніми витобто, штанги-корпусу. ступами 16. Кріплення підшипникових стаканів штангиУ зазорі між виступами 16 кільцевих опор 10 і корпусу в кінцевих частинах обичайки за допомоущільненнями 5 підшипників 3 встановлені пругою кільцевих опор забезпечує чітке базування жинні стопорні кільця 17. підшипникових стаканів в проектному положенні Ролик стрічкового конвеєра працює таким чипо подвійним базуючим поверхням кільцевих опор, ном. як по внутрішнім базуючим поверхням, зв'язаним з При роботі стрічкового конвеєра, в складі якопідшипниковими стаканами, так і по зовнішнім баго працюють ролики вдосконаленої конструкції, зуючим поверхням, зв'язаним з кінцевими частиматеріал, що транспортується у вигляді навантанами обичайки. ження, що умовно розосередилося, впливає на Таке удосконалення конструкції усуває можкожний ролик, підтримуючий робочу гілку конвеєливість утворення перекосу підшипникових стакара. нів штанги-корпусу в місцях їх сполучення з кінцеЦе навантаження через кінцеві дільниці обивими частинами обичайки за рахунок установки чайки 1, що обертається з лінійною швидкістю, проміжних кільцевих опор. рівною лінійної швидкості переміщення стрічки При роботі ролика співвісне обертання підшиконвеєра, кільцеві опори 10, підшипникові стакани пникових стаканів в складі штанги-корпусу забез4 штанги-корпусу 7, підшипники 3 передається у печує нормальну роботу підшипників і не привовигляді опорних реакцій на нерухому вісь 2. дить до виникнення в крайових частинах обичайки, Під час роботи ролики, переважно важкого тищо обертається, значних циклічних знакозмінних пу, від падіння великих шматків матеріалу, що зазгинаючих моментів, виникаючих, як, наприклад, в вантажується, додатково сприймають високі динайближчому аналозі у разі перекосу автономно намічні навантаження, що впливають на них в встановлених підшипникових стаканів. завантажувальній частині стрічкового конвеєра. Внаслідок такого удосконалення збільшується Цей процес особливо посилюється внаслідок термін служби, як обичайки, так і ролика загалом. перекосу підшипникових стаканів 4, внаслідок чого Надалі винахід пояснюється докладним опив крайових частинах обичайки 1, що обертається, 5 71647 6 виникають значні циклічні знакозмінні згинаючі чайки 1, що обертається, значних циклічних знакомоменти, здатні привести до утворення тріщин, змінних згинаючих моментів, здатних привести до руйнування обичайки 1 і втрати працездатності утворення тріщин, руйнування обичайки 1 і втрати ролика. працездатності ролика. У роликах вдосконаленої конструкції практичТаким чином, в ролику стрічкового конвеєра но усувається можливість утворення перекосу шляхом, усунення перекосу підшипникових стакапідшипникових стаканів 4 в місцях їх з'єднання з нів 4 за рахунок об'єднання їх в моноблокову покінцевими частинами обичайки 1. рожнисту штангу-корпус 7 і установки кільцевих Досягається це за рахунок об'єднання підшипопор 10 між підшипниковими стаканами 4 штангиникових стаканів 4 в моноблокову порожнисту корпусу 7 і кінцевими частинами обичайки 1 заштангу-корпус 7 і установки кільцевих опор 10 між безпечується підвищення жорсткості і технологічпідшипниковими стаканами 4 штанги-корпусу 7 і ність його конструкції, що збільшує термін служби, кінцевими частинами обичайки 1. як обичайки 1, так і ролика загалом. При роботі вдосконаленого ролика досягаєтьВинахід може бути реалізований в умовах ся співвісне обертання підшипникових стаканів 4 промислового виробництва з використанням станспільно з штангою-корпусом 7, підшипниками 3 і дартного обладнання, традиційних і сучасних макільцевими опорами 10, що забезпечує нормальну теріалів і технології на будь-якому машинобудівроботу підшипників 3, тобто без перекосів. ному підприємстві і може знайти широке У результаті у вдосконаленому ролику вдаєтьзастосування в різних галузях промисловості, що ся уникнути виникнення в крайових частинах обивикористовують конвеєрні транспортуючі системи. Комп’ютерна в ерстка О. Гапоненко Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Roller of belt conveyor

Автори англійською

Tkachenko Eduard Anatoliiovych

Назва патенту російською

Ролик ленточного конвейера

Автори російською

Ткаченко Эдуард Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: B65G 39/00, B65G 13/00, B65G 39/06, B65G 39/02

Мітки: конвеєра, ролик, стрічкового

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-71647-rolik-strichkovogo-konveehra.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ролик стрічкового конвеєра</a>

Подібні патенти