Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Штанга обприскувача, яка містить несучу раму, встановлену на ній рухому рамку, шарнірно з'єднані між собою секції штанги, дві розтяжки з пружними елементами, яка відрізняється тим, що до рухомої рамки механічно підвішена з можливістю вертикального переміщення і підпружинена опора, яка містить основу, профіль якої має форму лекальної кривої, на якій встановлена центральна секція штанги, котра з'єднана тягою з опорою і за допомогою двох розтяжок, що містять пружні елементи, з'єднана з нерухомою віссю, яка розміщена на опорі, а точки з'єднання розтяжок з центральною секцією штанги знаходяться в одній горизонтальній площині і рівновіддалені від осі симетрії штанги, з якою співпадають осі симетрії опори, основи, шарніра тяги, розміщеного на опорі, та нерухомої осі, крім того точка розміщення нерухомої осі на опорі, зміщена по висоті відносно точок з'єднання розтяжок з центральною секцією штанги.

2. Штанга обприскувача по п. 1, яка відрізняється тим, що щонайменше одна з розтяжок виконана з можливістю зміни її довжини.

Текст

1. Штанга обприскувача, яка містить несучу раму, встановлену на ній рухому рамку, шарнірно C2 1 3 71646 4 елементів між собою, що виключить безпосередрозміщена на опорі, розміщення точок з'єднання ній механічний зв'язок секцій штанги з рамкою, розтяжок з центральною секцією штанги в одній забезпечить плавний контакт центральної секції горизонтальній площині і рівновіддалення їх від осі штанги з основою в процесі стабілізації і, тим сасиметрії штанги, співпадання осі симетрії опори, мим, дозволить здійснити плавну і швидку стабіліоснови та нерухомої осі, а також зміщення точки зацію, компенсує динамічні навантаження вертирозміщення нерухомої осі по висоті відносно точок кальної дії на секції штанги, а це, в свою чергу, з'єднання розтяжок до центральної секції штанги, підвищить якість внесення рідких хімікатів, забездозволило утворити пасивну самостабілізуючу печить надійність роботи та довговічність. систему маятникового типу, чутливу до будь яких Поставлена задача вирішується тим, що в відхилень секцій штанги в вертикальній площині і штанзі обприскувача, яка містить несучу раму, плавно повертаючу її за допомогою власної ваги, встановлену на ній рухому рамку, шарнірно з'єдзусиль пружних елементів та додаткового моменту нані між собою секції штанги, дві розтяжки з пружінерції, в положення рівноваги. ними елементами згідно винаходу, до рухомої раНа кресленні показана запропонована штанга мки механічно підвішена з можливістю обприскувача. вертикального переміщення і підпружинена опора, Штанговий обприскувач містить несучу раму 1, яка містить основу, профіль якої має форму лекавсередині якої встановлена рухома рамка 2, до льної кривої, на якій встановлена центральна секякої підвішена з можливістю вертикального переція штанги, котра з'єднана тягою з опорою і за доміщення, на стержнях 3, опора 4, яка підпружинепомогою двох розтяжок, що містять пружні на за допомогою пружин стиску 5 до рухомої рамелементи, з'єднана з нерухомою віссю, яка розміки 2, центральну секцію 6 штанги та шарнірно щена на опорі, а точки з'єднання розтяжок з з'єднані з нею бокові секції 7 штанги, причому центральною секцією штанги знаходяться в одній центральна секція 6 штанги встановлена на основі горизонтальній площині і рівновіддалені від осі 8, профіль якої має форму лекальної кривої і яка симетрії штанги, з якою співпадають осі симетрії розміщена на опорі 4, яка за допомогою тяги 9 опори, основи, шарніра тяги, розміщеного на опошарнірно з'єднана з центральною секцією 6 штанрі, та нерухомої осі, крім того точка розміщення ги, котра при допомозі розтяжок 10, що містять нерухомої осі на опорі, зміщена по висоті відносно пружні елементи 11, з'єднана з нерухомою віссю точок з'єднання розтяжок з центральною секцією 12, яка розміщена на опорі 4. Точки з'єднання розштанги. тяжок 10 до центральної секції 6 штанги, знахоКрім того, щонайменше одна з розтяжок викодяться в одній горизонтальній площині і рівновіднана з можливістю зміни її довжини. далені від осі симетрії штанги обприскувача, з Ме ханічне підвішення і підпружинення опори якою співпадають осі симетрії опори 4, основи 8, до рухомої рамки з можливістю переміщення її по шарніра тяги 9 розміщеного на опорі 4 та неруховисоті, а також встановлення на основі опори мої осі 12, крім того точка розміщення нерухомої центральної секції штанги, дозволило значно змеосі 12 на опорі 4 зміщена по висоті відносно точок ншити динамічні навантаження на опору, за рахуз'єднання розтяжок 10 до центральної секції 6 нок компенсації їх пружинами стиску, а також усуштанги. нуло передачу їх від несучої рами на секції Щонайменше, одна з розтяжок 10 містить руштанги, що підвищило надійність роботи та довгохому тягу 13, яка дозволяє змінювати її довжину. вічність. Штанговий обприскувач працює наступним Надання профілю основи форми лекальної чином. кривої і встановлення на ній центральної секції Перед початком роботи, проводять регулюштанги, дозволило плавно збільшити довжину лінії вання положення секцій 6, 7 штанги відносно паміж точкою контакту поверхні центральної секції ралельності їх горизонтальній площині. Для цього, штанги з криволінійною поверхнею опори та віссю розфіксовують тягу 9 і знімають її з шарніра кріпсиметрії штанги, що привело до утворення додатлення її до опори 4, переміщують секції 6, 7 штанкового моменту інерції, величина якого визначаги у бік, протилежний опущеному кінцю, до тих пір, ється по формулі /3/, доки секції 6, 7 штанги не займуть положення, паJ=Jc+md2: ралельне горизонтальній площині. Змінюють довде: Jc - момент інерції тіла відносно осі, яка жину тяги 9 до необхідної, щоб встановити її на паралельна до зміщеної і яка проходить через шарнірі, який розташований на опорі 4. центр інерції тіла; В процесі роботи при дії динамічних навантаm - маса тіла; жень на несучу раму 1, які виникають внаслідок d - віддаль між осями. нерівності рельєфу, нерівномірності траєкторії Додатковий момент інерції має значну велируху обприскувача, положення секцій 6, 7 штанги, чину і направлений на повернення штанги до стаза рахунок маси інерції, змінюється відносно несуну рівноваги, що зменшує час на стабілізацію і чої рами 1, і секції 6, 7 штанги відхиляються від робить її плавною за рахунок постійного контакту центру рівноваги в один або в інший бік, але за між центральною секцією штанги і криволінійною рахунок власної ваги, зусиль пружних елементів поверхнею основи по всьому проміжку від відхи11 та системи підвіски маятникового типу, секції 6, леного положення до стану рівноваги, а це підви7 штанги повертаються з відхиленого положення щує якість внесення рідких хімікатів. до стану рівноваги, причому центральна секція 6 Розміщення центральної секції штанги на осштанги плавно переміщується по криволінійній нові і з'єднання її за допомогою двох розтяжок, що поверхні основи 8, профіль якої має форму лекамістять пружні елементи з нерухомою віссю, яка льної кривої. При переміщенні центральної секції 6 5 71646 6 штанги по криволінійній поверхні збільшується ся пружинами стиску 5 і на секції 6, 7 штанги не віддаль між точкою контакту центральної секції 6 поступають. штанги з основою 8 та віссю симетрії, що привоЛітература: дить до виникнення додаткового моменту інерції, 1. А.С. СРСР №1486134, А01М7/00,1987. величина якого направлена на повернення секцій 2. А.С. СРСР №940719; А01М7/00,1982. 6, 7 штанги в стан рівноваги. 3. Политехнический словарь. Изд. "Советская Крім того, динамічні навантаження з несучої энциклопедия", Москва, 1980, с.310. рами 1, які передаються на рухому рамку 2 гасять Комп’ютерна в ерстка Л. Купенко Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Sprayer boom

Автори англійською

Ivaniv Petro Andriovych

Назва патенту російською

Штанга опрыскивателя

Автори російською

Иванив Петр Андреевич

МПК / Мітки

МПК: A01M 7/00

Мітки: штанга, обприскувача

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-71646-shtanga-obpriskuvacha.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Штанга обприскувача</a>

Подібні патенти