Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підготовки конвеєрних гумотканинних стрічок до навішування на конвеєр, що включає розмотування вихідних рулонів стрічки, оброблення стиків, стикування до заданої довжини і намотування підготовленої стрічки, який відрізняється тим, що в процесі намотування розтяганню, рівному експлуатаційному, піддається ділянка стрічки довжиною 1...2 ширини стрічки, до зазначеної ділянки стрічки прикладається додаткове пульсуюче розтяжне зусилля, що дорівнює 0,1...0,2 зусилля розтягання, а частота пульсацій не менша від частоти вільних коливань, що відповідають величині додаткового зусилля.

Текст

Спосіб підготовки конвеєрних гумотканинних стрічок до навішування на конвеєр, що включає розмотування вихідних рулонів стрічки, оброблення стиків, стикування до заданої довжини і намотування підготовленої стрічки, який відрізняється тим, що в процесі намотування розтяганню, рівному експлуатаційному, піддається ділянка стрічки довжиною 1...2 ширини стрічки, до зазначеної ділянки стрічки прикладається додаткове пульсуюче розтяжне зусилля, що дорівнює 0,1...0,2 зусилля розтягання, а частота пульсацій не менша від частоти вільних коливань, що відповідають величині додаткового зусилля. (19) (21) 20031211825 (22) 18.12.2003 (24) 15.11.2004 (46) 15.11.2004, Бюл. № 11, 2004 р. (72) Ашихмін Валерій Димитрович, Автюшенко Генадій Віталієвіч, Кримов Генадій Павлович, Лісовой Віталій Васильович, Пономаренко Олександр Миколайович, Чернецький Володимир Григорович, Нор Олег Вітальович (73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" 3 71297 4 кове пульсуюче навантаження, що розтягує, що таження, що розтягує, дорівнює 0,1...0,2 основного дорівнює 0,1...0,2 основного зусилля розтягання. зусилля розтягання, з частотою пульсацій не менМіж істотними ознаками винаходу і те хнічним шою від часто ти вільних коливань стрічки, що відрезультатом існує наступний причинноповідає додатковому навантаженню. наслідковий зв'язок. При обробці елементарна ділянка стрічки з У відомих способах вивчення властивостей довжиною, що прагне до нуля, розтягується силою конвеєрних стрічок, зокрема визначення реологічР при проходження ділянки натягу довжиною 1 зі них констант, зразок стрічки навантажують якоюшвидкістю v, при цьому навантажується додатконебудь масою, відслідковуючи процес подовження вим розтяжним зусиллям Р1 з частотою w . Це для побудови кривих повзучості і релаксації в зазначить, що за час t=1/v ця елементарна ділянка лежності від напруг у стрічці, коефіцієнта відносноn= w t раз навантажиться додатковим зусиллям Р1, го розтягання і часу впливу. Одна з основних хащо придушує релаксацію за рахунок компенсації рактеристик процесу - вільні коливання стрічки в спадання напруги в стрічці при її подовженні. процесі витяжки, що відбивають чергування витяБезперервне перемотування стрічки з натягом, жки і релаксації. Для витяжки стрічки значної доврівним експлуатаційному, на ділянці довжиною жини подібним способом потрібні великі виробничі 1...2 ширини стрічки з додаткової пульсуючим наплощі, тому автори вирішили проблему, впливаювантаженням, що розтягує, яке дорівнює 0,1...0,2 чи на стрічку розтяжним зусиллям, рівним експлуосновного навантаження з частотою, не меншою атаційному, на обмеженій ділянці (1...2 ширини від частоти власних коливань, що відповідає додастрічки), при цьому додатково накладаючи пультковому пульсуючому навантаженню, дає технічсуюче навантаження, що розтягує, дорівнює ний результат - подовження стрічки перед навішу0,1...0,2 основного навантаження з частотою пульванням її на конвеєр на 1..3%, що компенсує сацій не меншою від частоти вільних коливань, яка значну її витяжку в процесі експлуатації. Не знивідповідає прикладеному додатковому навантажуючи експлуатаційні властивості стрічки, винахід женню, що розтягує. значно знижує експлуатаційні витрати - зменшуСуть винаходу полягає в прискоренні проявів ється витрата власне стрічки, виключається перереологічних властивостей стрічки (витяжки, повзустикування стрічки після обкатування, знижуються чості) і їхньої фіксації під час підготовки її до навіпростої конвеєра, втрати виробництва. шування на конвеєр. Для цього стрічку в міру стиУ таблиці 1 приведені результати обробки кування намотують, розтягуючи її на ділянці, рівній конвеєрних стрічок на експериментальній технолопо довжині 1...2 ширини стрічки, зусиллям, рівним гічній лінії. експлуатаційному, при цьому на стрічку на цій ділянці накладається додаткове пульсуюче наванТаблиця 1 № 1 2 3 4 5 Тип стрічки 2Ш-100-4-ТК-250-2-4,5/3,5М 2тс-900-5-тк-200-2-6-2-т-1 2Т1-900-5-ТК-200-2-6-2-Т-1 2Ш-900-5-ТК-200-2-4,5-3,5 2Т1-900-5-тк-200-2-6-2-т-1-р-б Позначення в таблиці: l - довжина стрічки до обробки, l1;- довжина стрічки після обробки; Р - основне розтяжне зусилля, P1 - додаткове розтяжне зусилля; e - відносне подовження. Швидкість стрічки постійна V=0,5м/с. Частота додатка додаткового навантаження 1 w =25 /с. Довжина ділянки навантаження L=1200мм. Здійснення способу пояснюється кресленням фіг.1, на якому приведена кінематична схема експериментальної технологічної лінії. У лінію входять моталки 1, 2, натяжні пристрої 3, пульсатор 4, вимірники довжини стрічки 5, подавателі стрічки 6, 7, стіл для оброблення стиків та стикування стрічок 8. Процес обробки відбувається так: 1. Рулон стрічки встановлюється на моталку 1. 2. Передній кінець стрічки пропускається через натяжні пристрої 3, подавач 6. І, м 94 100 138 194 142 Р, кг 3650 3300 3400 3500 3500 Р1, кг 200 190 195 200 190 І1, М 95,9 102,1 140,5 96 145,3 f, мм 46 42 42.5 43 45 w ,% 2 2,1 1.8 2,1 2,3 3. Вмикаються натяжні пристрої 3, подавач 6 і пульсатор 4. 4. Стрічка протягається по столі 8 на довжину, потрібну для оброблення стику. 5. Виконується оброблення стику, протягання стрічки через подавач 7 для заправлення в моталку 2. 6. Вмикаються натяжні пристрої 3, пульсатор 4, подавачі 6, 7 і моталка 2. 7. Обробка рулону закінчується , коли другий кінець стрічки виявиться на столі 8. Кінець стрічки обробляється під стик. Потім повторюються операції 1...5, стикування попередньої і наступної стрічки, і так до набору стрічки до заданої довжини. Обробка стрічок може проводитися в напрямку від моталки 2. Довжина вихідної стрічки, обробленої стрічки, а також довжина для навішування контролюється вимірниками довжини 5. Робота пульсатора 4 складається у відхиленні натягнутої пристроями 3 стрічки на величину f, достатню для того, щоб навантажити стрічку дода 5 71297 6 тковим навантаженням Р1. Робочий орган пульсаздійсненні здатний забезпечити досягнення технітора - ролик довжиною не меншою від ширини чного результату, компенсувати основну частину самої широкої стрічки, що застосовується на підможливої витяжки гумотканинної конвеєрної стрічприємстві. ки, підвищити експлуатаційні властивості стрічок, Заявлений винахід призначений для викорисзнизити експлуатаційні витрати, знизити простої тання в промисловості, може бути здійснено за конвеєрів, зменшити втрати виробництва. допомогою відомих засобів і методів і при його Комп’ютерна в ерстка Л.Литв иненко Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for preparation of rubber-fabric bands for mounting on conveyor

Автори англійською

Ashykhmin Valerii Dmytrovych, Ponomarenko Oleksandr Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ подготовки резинотканевых конвейерных лент к навешиванию на конвейер

Автори російською

Ашихмин Валерий Дмитриевич, Пономаренко Александр Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B65G 15/32

Мітки: конвеєрних, підготовки, навішування, конвеєр, гумотканинних, стрічок, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-71297-sposib-pidgotovki-gumotkaninnikh-konveehrnikh-strichok-do-navishuvannya-na-konveehr.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підготовки гумотканинних конвеєрних стрічок до навішування на конвеєр</a>

Подібні патенти