Спосіб розпізнавання образів пізніх потенціалів передсердь у складі електрокардіосигналу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб розпізнавання образів пізніх потенціалів передсердь (ППП) у складі електрокардіосигналу, який полягає в тому, що електрокардіосигнали накопичують, усереднюють та обробляють з метою виявлення маркерів нестабільності електричної активності серця, який відрізняється тим, що ознаки ППП формують при спільному застосуванні вейвлет-перетворення і розкладання в координатному базисі власних векторів, а саме, для ансамблю електрокардіоциклів виконують дискретне вейвлет-розкладання та формування відповідного ансамблю наборів вейвлет-коефіцієнтів першого рівня деталізації, для якого виконують розкладання в координатному базисі власних векторів з подальшим визначенням параметрів для оцінки високочастотної складової Р зубця, при цьому прийняття рішення про наявність чи відсутність ППП здійснюють на підставі правила класифікації образів електрокардіосигналів на два класи: "патологія - наявність ППП" та "норма - відсутність ППП" з використанням байєсівської квадратичної дискримінантної функції.

Текст

Спосіб розпізнавання образів пізніх потенціалів передсердь (ППП) у складі електрокардіосигналу, який полягає в тому, що електрокардіосигнали накопичують, усереднюють та обробляють з метою виявлення маркерів нестабільності електричної активності серця, який відрізняється тим, 3 ють дискретне вейвлет-розкладання та формування відповідного ансамблю наборів вейвлеткоефіцієнтів першого рівня деталізації, для якого виконують розкладання в координатному базисі власних векторів з подальшим визначенням параметрів для оцінки високочастотної складової Р зубця. На кресленні зображено блок-схему способу розпізнавання образів пізніх потенціалів передсердь у складі електрокардіосигналу. Спосіб, що пропонується, полягає в наступному. Електрокардіосигнал пацієнта реєструють в системі ЕКГ ВР, після чого проводять попередню обробку електрокардіосигналу з метою фільтрації, виділенням окремих кардіоциклів, їх синхронізацією по R зубцю. Після процесу усереднення по групам кардіоциклів проводять формування ансамблю Р зубців, для якого виконують дискретне вейвлет-розкладання. Надлишкову розмірність даних знижують шляхом відкидання низькочастотних великомасштабних вейвлет-коефіцієнтів, що відповідають за форму високоамплітудного, у порівнянні з ППП, Р зубця. Відповідно до ансамбля кардіоциклів формують ансамбль наборів вейвлет-коефіцієнтів першого рівня деталізації, що знайдені для кожного P зубця. Для цього ансамблю визначають матрицю коваріації і обчислюють її власні значення і власні вектори. Для відокремлення діагностично важливого сигналу від шумової складової, а також обчислення ознак ППП, використовують головні власні вектори і відповідні їм власні значення. При цьому для оцінки відфільтрованого від шуму сигналу використовують перший власний вектор матриці коваріації, який відповідає найбільшому власному значенню. За відфільтрований набір вейвлеткоефіцієнтів першого рівня деталізації приймають визначену за першим власним вектором головну компоненту [4, 5]. Як складові вектора ознак при розпізнаванні образів ППП розраховують параметри, які визначають для ансамблю Р зубців ЕКГ за вейвлеткоефіцієнтами першого рівня деталізації після розкладання в координатному базисі власних векторів. Один з параметрів для оцінки високочастотної складової Р зубця в просторі власних векторів знаходять як відношення першого власного значення до суми всіх власних значень матриці коваріації, визначеної для ансамблю вейвлет 66400 4 коефіцієнтів першого рівня деталізації, а другий визначають як максимум відхилення абсолютних значень сигналу, відновленого за головною компонентою коефіцієнтів першого рівня деталізації [4, 5]. За навчальною вибіркою об'єктів з відомою класифікацією визначають квадратичну байєсівську дискримінантну функцію, яка є границею двох областей, що не перетинаються, у двовимірному просторі ознак. Прийняття рішення про наявність чи відсутність ППП здійснюють на підставі правила класифікації образів електрокардіосигналів на два класи: "патологія - наявність ППП" та "норма - відсутність ППП" з використанням байєсівської квадратичної дискримінантної функції. Таким чином, запропонований спосіб за рахунок формування діагностичних ознак при спільному використанні вейвлет-перетворення і розкладання в координатному базисі власних векторів дозволяє проводити автоматизоване розпізнавання образів ППП у складі ЕКГ при забезпеченні високих показників чутливості та специфічності діагностики стану електричної активності серця. Список літературних джерел. 1. Спосіб аналізу електрокардіосигналів для виявлення пізніх потенціалів передсердь: Патент № 17379. Україна. МПК А61В5/04 / Іванушкіна Н. Г., Фесечко В. А. - № 200604058; Заявлено 12.04.2006; опубл. 15.09.2006, бюл. № 9.-3 с. 2. Электрокардиография высокого разрешения / Под редакцией Иванова Г. Г., Грачева С. В., Сыркина А. Л. - М.: Триада-Х, 2003.-304 с. 3. Бокерия О. Л. Электрокардиография высокого разрешения / Функциональная диагностика в кардиологии / Под ред. Бокерия Л. А., Голуховой Е. З., Иваницкого А. В. - В 2 т. - М.: Изд. НЦССХ им. Бакулева РАМН, 2002. - Т. 1.-427 с. 4. Іванько К. О. Комплексний метод виявлення пізніх потенціалів передсердь на основі аналізу власних підпросторів вейвлет-образів електрокардіосигналів / Іванько К. О., Іванушкіна Н.Г. // Наукові вісті.-2010. - № 6. - с. 1-18. 5. Иванько Е. О. Технологии распознавания образов поздних потенциалов предсердий: подходы к классификации / Иванько Е. О., Иванушкина Н. Г., Матвеева Н. А., Споревой С. И. // Электроника и связь: тематический выпуск "Электроника и нанотехнологии".-2011. - № 2(61). - С. 130-134. 5 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 66400 6 Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for recognition of images of late atrial potentials as components of electric cardiosignal

Автори англійською

Ivanko Kateryna Olehivna, Ivanushkina Natalia Heorgiivna, Fesechko Volodymyr Opanasovych

Назва патенту російською

Способ распознавания образов поздних потенциалов предсердий в составе электрокардиосигнала

Автори російською

Иванько Екатерина Олеговна, Иванушкина Наталья Георгиевна, Фесечко Владимир Афанасьевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/0402

Мітки: потенціалів, пізніх, розпізнавання, спосіб, передсердь, електрокардіосигналу, образів, складі

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-66400-sposib-rozpiznavannya-obraziv-piznikh-potencialiv-peredserd-u-skladi-elektrokardiosignalu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб розпізнавання образів пізніх потенціалів передсердь у складі електрокардіосигналу</a>

Подібні патенти