Спосіб диференціальної діагностики променевих ушкоджень легені та рецидивів у хворих на рак легені після комплексного променевого лікування

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб диференціальної діагностики променевих ушкоджень легені та рецидивів у хворих на рак легені після комплексного променевого лікування шляхом визначення концентрації пухлинного маркера бомбезину у плазмі крові, який відрізняється тим, що додатково визначають раково-ембріональний антиген та нейроспецифічну енолаву і при збільшенні концентрації онкомаркерів на 30 % і більше у строки 3-7 місяців після променевого лікування відносно значень їх концентрацій одразу після опромінення, діагностують активацію пухлинного процесу, а при концентрації менше 30 % діагностують променеві ушкодження.

Текст

Спосіб належить до медицини, а саме до променевої терапії, онкології і може бути використаний для додаткової лабораторної диференціальної діагностики пізніх променевих ушкоджень та рецидивів у хворих на рак легені після променевого лікування. Проблема раку легені є однією із найважливіших та складніших у клінічній онкології. Характер динаміки, та прогноз можливих рівнів захворюваності свідчить про те, що за останні 50 років частота раку легені зросла у 14 разів і зниження росту цієї хвороби не очікується у найближчі 10 років. Одним із методів лікування раку легені є променева терапія, частота її використання сягає 68-72%. Променева терапія може бути як єдиним методом лікування, так і у комбінації з хірургічним втручанням і лікуванням протипухлинними препаратами. Нині технічне удосконалення радіотерапевтичної апаратури, розвиток клінічної дозиметрії, розробка топометрії із застосуванням комп'ютерної техніки є основою підвищення ефективності променевої терапії при лікуванні раку легені. Але впровадження інтенсивних методів променевої терапії підсилюють радіаційне ураження тканини легені, а збільшення термінів виживання пацієнтів обумовлює виявлення пізніх променевих ушкоджень, які є основною перешкодою підвищення ефективності променевої терапії. Пізні променеві ушкодження з'являються через 7-12 місяців після курсу променевої терапії і проявляються задишкою, субфебрільною лихоманкою, але такими проявами характеризується як рецидивування основного захворювання, так й хронічні неспецифічні захворювання легень, що спостерігається у половини хворих на рак легені. Диференціальна діагностика цих захворювань на ранніх стадіях їх розвитку дозволить провести адекватне лікування, що дасть можливість підвищити ефективність променевого лікування раку легені, покращиш якість життя хворого. Основним методом діагностики променевих ушкоджень легені є рентгенологічне дослідження. На рентгенограмах визначаються нечіткі тіні незначної інтенсивності. Затемнення мають порівняно чіткі межі, які не відповідають анатомічним утворенням легень, але співвідносяться у якійсь мірі з формою та розмірами поля опромінення. Для променевих ушкоджень характерна наявність ознак фіброзу тканини легені, що у більшості випадків рентгенологічно нагадує хронічні неспецифічні захворювання легень, а також рецидиви раку легені. Отже, застосування одного рентгенологічного методу не дає можливість точно встановити діагноз, а отже провести адекватне лікування [Matsuura R., Hirokawa Y., Ito K. Mgratory pneumonitis similar to broncholitics obliterans organizing pneumonia after conservative treatment of breast cancer //Nippon Igaky Hoshasen Qkkai Zasshi. 1999. - Vol. 59, №8. - P. 412-414.]. Відомий спосіб діагностики раку легені шляхом бронхоскопії, який дозволяє оцінити розмір пухлини та її локалізацію, розповсюдженість метастазів. Цей метод використовують в післяопераційному періоді для оцінки ефекту променевої та цитостатичної терапії, своєчасного виявлення і лікування рецидиву захворювання [В.І. Старіков. Рак легені. Семіотика і діагностика // Харків, ”Рубікон”. - 1997. - С.99-102.]. До недоліків відомого способу слід віднести його травматичність та неспроможність диференціальної діагностики променевих ушкоджень і рецидивів раку легені. Нині, як додатковий метод для диференціальної діагностики променевих ушкоджень легені та рецидиву основного захворювання, використовують різні маркери (циклооксигеназу, муциподібний антиген KL-6). Дослідження показали, що збільшення кількості маркерів на 70-100% від норми свідчить про наявність як променевих ушкоджень, так і патології легень. Недостатньо висока специфічність цих маркерів до раку легені обмежує їх широке застосування клініцистами. Найближчим до способу, що заявляється, за технічною суттю та е фектом, який досягається, є спосіб диференціальної діагностики раку легені, шляхом визначення концентрації пухлинного маркеру бомбезину у плазмі крові [лат. №36390 UA, МПК6 G01N33/48. Спосіб диференційної діагностики раку легені ХНДІМР МОЗ України. - Заявка №99126800; Заявл 14.12.1999; Опубл. 16.04.2001]. Застосування відомого способу, завдяки високій специфічності бомбезину до раку легені, дає можливість з великою долею імовірності діагностувати ступень розповсюдженості захворювання та гістологічний тип пухлини. Але відомий спосіб має низьку діагностичну чутливість при наявності супроводжуючої патології, таких як ішемічна хвороба серця, дифузний пневмосклероз, виразкова хвороба, які зустрічаються у 75% хворих на рак легені. Недостатня діагностична чутливість на фоні хронічнихнеспецифічних захворювань значно знижує можливості диференціальної діагностики променевих ушкоджень легені і рецидивів. В основу винаходу поставлено завдання розробити новий спосіб диференціальної діагностики променевих ушкоджень легені та рецидивів у хвори х на рак легені після променевого лікування, в якому використання комбінації онкомаркерів і визначення їх рівня у плазмі крові дозволить значно підвищити діагностичну чутливість способу діагностики, забезпечити можливість диференціальної діагностики при наявності супроводжуючої патології. Поставлене завдання вирішують таким чином: у відомому способі диференціальної діагностики раку легені, шляхом визначення концентрації пухлинного маркера бомбезину у плазмі крові додатково визначають раковоембріональний антиген та нейроспецнфічну енолазу і при збільшенні концентрації онкомаркерів на 30% і більше у строки 3-7 місяців після променевого лікування відносно до значень їх концентрацій одразу після опромінення, діагностують активацію пухлинного процесу, наявність рецидивів, а при концентрації менше 30% - діагностують променеві ушкодження. Включення до діагностичного алгоритму нової комбінації маркерів у способі, що заявляється, обумовлено різною природою маркерів та їх спроможністю по різному реагувати на активацію пухлинного процесу. Ідеальний пухлинний маркер повинен задовольняти таким критеріям: продукуватися тільки злоякісними пухлинами, бути органоспецифічним, з'являтися у високих концентраціях у біологічних рідинах, концентрація повинна корелювати з розміром пухлини, зі стадією хвороби, з прогнозом захворювання, з ефектом лікування. Маркера, який би відповідав усім вищеназваним вимогам, у теперішній час ще не знайдено, тому для підвищення специфічності діагностики використовують комбінацію кількох маркерів. Раково-ембріональний антиген (PEA), який запропоновано до комбінації маркерів, відноситься до онкофетальних антигенів, їх рівень корелює з розміром пухлини, тому їх виявлення грає важливу роль для оцінки ефективності лікування раку легені. Нейрооіещифічна, енолаза (НСЕ) - значно підвищується при усіх станах, які характеризуються підвищеною проліферацією клітин і тому цей маркер використовують при встановленні стадії захворювання та його прогнозу. Кількісні показники змін концентрації маркерів, які характеризують перебіг захворювання, одержані у ході проведених нами досліджень, використання усієї сук упності суттєвих ознак в способі, що заявляється, дозволить значно збільшити діагностичну чутливість та специфічність способу діагностики, що дасть можливість здійснювати диференціальну діагностику променевих ушкоджень та ранніх рецидивів раку легень, отже проводити лікувальні заходи, які адекватні захворюванню. Спосіб, що заявляється реалізують таким чином, при надходженні хворого до лікарні проводять обстеження, встановлюють діагноз і проводять лікування, на всіх етапах лікування і на контрольному обстеженні проводять визначення концентрації пухлинних маркерів (бомбезину, нейроспецифічної енолази та раково-ембріонального антигену) і при збільшенні концентрації онкомаркерів на 30% і більше у строки 3-7 місяців після променевого лікування відносно до значень їх концентрацій одразу після опромінення, діагностують активацію пухлинного процесу, а при концентрації менше 30% - діагностують променеві ушкодження. Нижче наводимо конкретні приклади реалізації способу, що заявляється. Приклад 1. Хворий M.C.О., 1941p. нар. (61р.), поступив у відділення променевої терапії Інституту медичної радіології ім. С.П Григор'єва АМН. Іст. хвор. №52318. Діагноз при надходженні до відділення: рак правої легені Т3N1М0, суп утні хвороби: ішемічна хвороба серця, коронарокардіосклероз, порушення кровообігу І ступеню, дифузний пневмосклероз, виразкова хвороба у стадії ремісії. При надходженні до відділення хворий скаржився на погане самопочуття, кашель з невеликою кількістю мокроти з домішками крові, загальну слабкість, втрату ваги, задишку. 20.11.2002 p. проведена трансторакальна пункція, в результаті якої встановлено гістологічний варіант пухлини помірно диференційована аденокарцинома (№5529-83 від 01.12.02.). Рівень пухлинних маркерів: бомбезин 165нг/мл, НСЕ - 35нг/мл, PEA - 60нг/мл. З 06.12 02p. призначена променева терапія, яка передбачала на першому етапі дозу опромінення 45Гр. В зону опромінення входив патологічний осередок, зони регіонарного метастазування, а також над/підключичні лімфовузли з обох сторін. Другий етап передбачав додаткове опромінення патологічного осередку дозою 25Гр. (СОД 70Гр.). По закінченню лікування рентгенологічно об'єм пухлини зменшився на 50%, суб'єктивно відмічалося зменшення больового синдрому, зникнення задишки, покращення апетиту. Відмічалися ранні променеві реакції езофагит та п ульмоніт. Рівень пухлинних маркерів складав: бомбезин - 110нг/мл, НСЕ - 21нг/мл, PEA - 39,4нг/мл (тобто спостерігалося зменшення більш ніж на 50%). При контрольному огляді через 4 місяця скаржився на задишку, слабкість, втрату апетиту, субфебрільну температуру. Показники концентрації пухлинних маркерів становили: бомбезин - 110нг/мл, НСЕ - 30нг/мл, PEA 40нг/мл (тобто підвищення незначне). Рентгенологічне дослідження показало: на фоні променевого ушкодження залишки первинного осередку, комп'ютерна томографія підтвердила відсутність місцевого росту. Для купирування променевих ушкоджень була призначена медикаментозна терапія, яка включала дихальні аналептики, кортикостероїди, антиоксиданти. Через 2 тижня після початку лікування хворий відчув значне покращення - температура прийшла до норми, зменшилася задишка, покращився апетит. Тривалість безрецидивного періоду - 10 місяців, і Приклад 2. Хворий M.K.M, 1947p. нар. (55р.), поступив у відділення променевої терапії Інституту медичної радіології ім. С.П. Григор'єва АМН м. Харкова, іст. хвор. №16308. Діагноз при надходженні до відділення: рак правої легені Т3 М2 М0, супутні хвороби: виразкова хвороба. При надходженні до відділення хворий скаржився на погане самопочуття, кашель з невеликою кількістю мокроти, втрату ваги, задишку. 15.11.2002р. проведена пробна торакотомія в результаті якої встановлено гістологічний варіант пухлини - аденокарцинома низького ступеню диференщйовки (№391-01 від 25.11.02.). Рівень пухлинних маркерів: бомбезин - 210нг/мл, НСЕ - 55нг/мл, PEA 70нг/мл. З 26.12.02р. по 27.01.03p. проведена променева терапія, яка включала на першому етапі дозу опромінення 45Гр. В зону опромінення входив патологічний осередок, зони регіонарного метастазування, а також над/підключичні лімфовузли з обох сторін. По закінченню лікування рентгенологічно об'єм пухлини зменшився на 50%. Променеві реакції носили помірний характер, але протипухлинне лікування було перервано на 2 тижня для подолання загострення виразкової хвороби. Рівень пухлинних маркерів складав: бомбезин - 120нг/мл, НСЕ 30нг/мл, PEA - 45нг/мл. Через 2 місяця клініко-рентгенологічні дослідження показали повну резорбцію первинного осередку. При контрольному огляді через 4 місяця скаржився на задишку, слабкість, втрату ваги, субфебрільну температуру, біль у епігастральній області під час прийому їжі. Показники концентрації пухлинних маркерів становили: бомбезин - 135нг/мл, НСЕ - 28нг/мл, PEA - 43нг/мл (тобто незначне підвищення бомбезину). Рівні концентрації PEA та НСЕ свідчили про стабілізацію онкопроцесу, а тенденція до збільшення бомбезину пов'язана з загостренням виразкової хвороби. Рентгенологічне дослідження показало: помірно виражені променеві ушкодження. Додатково була призначена фіброгастродуоденоскопія, яка підтвердила загострення виразкової хвороби 12-ти персної кишки. Після проведеної медикаментозної терапії біль зник, вага нормалізувалася. Тривалість безрецидивного періоду - 11 місяців. Приклад 3. Хворий К.М.О., 1944р. нар. (59р.), поступив у відділення променевої терапії Інституту медичної радіології ім. С.П Григор'єва АМН. м. Харкова. Іст. хвор. №32168. Діагноз при надходженні до відділення: рак правої легені Т2N3 М0 , супутні хвороби: ішемічна, хвороба серця, стенокардія, недостатній кровообіг І ступеню. 10.03.1999р. проведена пробна торакотомія в результаті якої встановлено гістологічний варіант пухлини - аденокарцинома високого ступеню диференційовки (№545-46 від 16.03.99.). Рівень пухлинних маркерів; бомбезин - 160нг/мл, НСЕ - 50нг/мл, PEA - 75нг/мл. З 29.03.99p. по 30.04.99p. проведена променева терапія, яка включала на першому етапі дозу опромінення 45Гр. В зону опромінення входив патологічний осередок, зони регіонального метастазування, а також над/підключичні лімфовузли з обох сторін. По закінченню лікування було досягнуте покращення зменшилися больовий синдром та задишка, рентгенологічно регресія пухлини менш ніж 50%. Через 3-5 місяців звернувся зі скаргою на задишку, слабкість, субфебрільну температуру. Рівень концентрації пухлинних маркерів: бомбезин - 200нг/мл, НСЕ - 45нг/мл, PEA - 73нг/мл. Збільшення концентрації пухлинних маркерів більш ніж на 30% свідчить про рецидив захворювання. Рентгенологічні дослідження показали наявність осередкових тіней у паренхімі лівої легені. Дані комп'ютерної томографії підтвердили метастатичний характер змін. Незважаючи на курс поліхемотерапії, який був проведений, через 1,5 місяця хворий помер. Для доказу переваг способу, що заявляється був проведений порівняльний аналіз результатів діагностичних заходів. В першій групі хворих на рак легені, яка складалася з 20 осіб і одержувала комплексне лікування, діагностика після комплексного лікування проводилася відомим способом. В другій групі, яка складалася з 10 осіб - діагностика проводилася способом, що заявляється. Дані порівняльного аналізу наведені у таблиці. Таблиця Порівняльна характеристика способів діагностики променевих ушкоджень легені та рецидивів ухворих на рак легені після комплексного променевого лікування Способи діагностики променевих ушкоджень легені та рецидивів у хворих ва рак легені після Найменування комплексного променевого показника лікування Відомий Спосіб, що спосіб, заявляється, N=20 N=10 Діагностична 78 85 чутливість, % Специфічність, % 82 90 Точність діагностики, % 80 90 Тривалість безрецидивного періоду, місяць 7-8 10-12 Дані наведені, у таблиці свідчать про те, що застосування нового способу діагностики променевих ушкоджень легені та рецидивів у хворих на рак легені після комплексного променевого лікування дозволить: - підвищити діагностичну чутливість на 7%; - підвищити специфічність на 8%; - підвищити точність діагностики на 10%; - збільшити тривалість безрецидивного періоду, за рахунок адекватної і вчасної терапії.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for differential diagnosis between radiation lesions and recurrence in patients with ling cancer upon complex radiotherapy

Автори англійською

Starenkyi Viktor Petrovych, Mitriaieva Nataliia Andriivna, Ishkhanova Marharyta Artakivna

Назва патенту російською

Способ дифференциальной диагностики лучевых поражений легкого и рецидивов у больных раком легкого после комплексного лучевого лечения

Автори російською

Старенький Виктор Петрович, Митряева Наталья Андреевна, Ишханова Маргарита Артаковна

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/50

Мітки: рак, лікування, хворих, ушкоджень, легені, диференціальної, променевого, променевих, рецидивів, комплексного, спосіб, діагностики

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-66210-sposib-diferencialno-diagnostiki-promenevikh-ushkodzhen-legeni-ta-recidiviv-u-khvorikh-na-rak-legeni-pislya-kompleksnogo-promenevogo-likuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб диференціальної діагностики променевих ушкоджень легені та рецидивів у хворих на рак легені після комплексного променевого лікування</a>

Подібні патенти