Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення успадкування стійкості суниці до збудника фітофторозу Phytophthora cactorum Schroet шляхом спектрофотометрії, що включає виділення нуклеопротеїдів з сортів суниці, визначення концентрації вмісту нуклеопротеїдів контрастних за стійкістю до фітофторозу зразків суниці, який відрізняється тим, що визначення проводять за короткий термін часу спектрофотометричним способом без використання патогену.

Текст

Спосіб визначення успадкування стійкості суниці до збудника фітофторозу Phytophthora cactorum Schroet шляхом спектрофотометрії, що включає виділення нуклеопротеїдів з сортів суниці, визначення концентрації вмісту нуклеопротеїдів контрастних за стійкістю до фітофторозу зразків суниці, який відрізняється тим, що визначення проводять за короткий термін часу спектрофотометричним способом без використання патогену. (19) (21) u201106790 (22) 30.05.2011 (24) 12.12.2011 (46) 12.12.2011, Бюл.№ 23, 2011 р. (72) СКОРЕЙКО АЛЛА МИКОЛАЇВНА, ЗЕЛЯ АВРЕЛІЯ ГЕОРГІЇВНА, МЕЛЬНИК ПАВЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ, АНДРІЙЧУК ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА, ХОМ'ЯК ВІРА ВАСИЛІВНА, КИРИК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ (73) УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ КАРАНТИНУ РОСЛИН 3 65705 В аналізованих таким чином 4 зразках суниці (таблиця 1, додаток 1) ступінь ураження зразків суниці фітофторозом склала: 0-1 зразок (Гігантелла); 1-1 зразок (Хоней); 2-1 зразок (Фестивальна); 3-1 зразок суниці (Ельсанта). Приклад 2. 3 5 г паростків суниці виділяли нуклеопротеїди (нуклеїнові кислоти + гістонові ядерні білки) за методом Anlehlung J., Gerhardt С. та ін. [5] з модифікаціями Prem Das О. та ін. [6]. Паростки заморожували в рідкому азоті і розтирали у фарфоровій ступці з 5-ма об'ємами лізуючого буферу, який містить 0,1 М трис-НСl рН 7,8; 0,1 М NaCl, 0,2 М ЕДТА - етилендіамінтетраоцтову кислоту; 3 % цетавлону; 0,2 % 2-меркаптоетанолу. Лізис проводили протягом 90 хвилин при температурі 60 °C. Гомогенат віджимали крізь капронову сітку і центрифугували 10 хвилин при 8000 об./хв. При цьому нуклеопротеїди виділяються в супернатанті, а залишки випадають в осад. Супернатант 5 мл очищали через колонку з сефадексом G-25, врівноважену тим же лізуючим буфером (рН 7,8). 4 Після початку виходу нуклеопротеїдів відбирали 2-3 мл і зберігали в холодильнику при 4-6 °C для визначення їх вмісту. На спектрофотометрі "Ломо-46" при довжині хвилі 450 нм визначали величину пропускання світла Р (в %) за формулою: Р=Ро-Рк, де Р - підсумковий результат проби в відсотках пропускання світла або одиниця оптичної щільності, Ро - відсоток пропускання світла дослідного зразка, Рк - відсоток пропускання світла лізуючого буфера. Визначали величину екстинкції: Е=-lg P. Концентрацію нуклеопротеїдів (в мг/мл) визначали за формулою Е=кС, де Е - величина екстинкції, к коефіцієнт пропускання світла, С - концентрація нуклеопротеїдів [4]. Математичну обробку даних проводили за Масловим Ю.І. [2]. Результати досліджень представлені у таблиці. За результатами аналізу вмісту нуклеопротеїдів зразків суниці відмічена кореляція їх вмісту із стійкістю проти фітофторозу. Величина екстинкції у сприйнятливих до фітофторозу сортів коливається в межах 0,467-0,567 мкг/мл; у стійких - в межах 0,834-0,938 мкг/мл Таблиця Ступінь стійкості зразків суниці до фітофторозу, визначений різними способами (2009-2010 рр.) № п/п 1 1. 2. 3. 4. Сорти, гібриди 2 Гігантелла Хоней Фестивальна Ельсанта Ступінь стійкості Прямим способом заражен- Спектрофотометричним спосоня (прототип) бом, в мкг/мл (М±m) 3 5 0 0,938±0,33 1 0,834±0,66 2 0,564±0,66 3 0,464±0,33 В таблиці, на кресленні відображено концентрацію нуклеопротеїдів сприйнятливих до фітофторозу зразків суниці Ельсанта -0,467; Фестивальна 0,567 та концентрацію стійких до фітофторозу суниці Гігантелла - 0,938; Хоней - 0,834. Концентрація даних комплексів (нуклеїнова кислота + гістонові ядерні білки) знаходиться в прямій залежності від ступеня стійкості даних сортів суниці до фітофторозу. Таким чином, шляхом визначення концентрації нуклеопротеїдів контрастних за стійкістю до фітофторозу сортів суниці вдається визначити їх ступінь стійкості до патогену, його успадкування, підібрати стійкі вихідні форми для схрещування і прогнозувати вихід стійких нащадків до хвороби. Процес визначення ступеня стійкості 4 зразків суниці до фітофторозу на спектрофотометрі склав 3 години, а способом зараження міцелієм фітофторозу (прототипом) - 10 діб. Запропонований спосіб визначення успадкування стійкості суниці до фітофторозу підтверджує експериментальна перевірка, яка здійснювалась при ураженні патогеном сортів, отриманих з Придністровської дослідної станції НААН України. Літературні джерела: 1. Вилкова И.А., Шапиро И.Д., Борщова Т.А. Использование инфракрасной спектроскопии для діагностики повреждения и устойчивости зерновок к клопам. // Методы исследований патологических изменений растений. М.:Колос.-1986. - С. 216-219. 2. Маслов Ю.И. Статистическая обработка данных биохимических исследований // Методы биохимического анализа растений. Л., 1988. - С. 163-178. 3. ОЕРР/ЕРРО. Quarantine proendures // Phytophthora fragariae. Bulletin. OEPP/EPPO Bulletin 12 (1). - № 22. - P. 77-78. 4. Шестопал З.А., Файфер Д.Г., Шестопал Г.С. Довідник з інтегрованого захисту плодово-ягідних культур від шкідників і хвороб. - Львів, 1999. - С. 114-119 5. Anlehlung J., Gerhardt С.J. Mol.biol.-1998. V.89 P. 678-685. 6. Prem Das O, Cruz. Alvarez M, Chaidhyrys, Messing Y. Molecular methods for genetic analysis of vaise // Methodin Моl. and cel. Biology. 1990. V1. N56. p. 213-222. 5 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков 65705 6 Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for determining inheritance of strawberry resistance to late blight pathogen phytophthora cactorum schroet

Автори англійською

Skoreiko Alla Mykolaivna, Zelia Avrelia Heorhiivna, Melnyk Pavlo Oleksiiovych, Andriichuk Tetiana Oleksandrivna, Khom`iak Vira Vasylivna, Kyryk Mykola Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ определения наследования устойчивости земляники к возбудителю фитофтороза phytophthora cactorum schroet

Автори російською

Скорейко Алла Николаевна, Зеля Аврелия Георгиевна, Мельник Павел Алексеевич, Андрейчук Татьяна Александровна, Хомяк Вера Васильевна, Кирик Николай Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: суниці, спосіб, cactorum, стійкості, збудника, phytophthora, schroet, визначення, успадкування, фітофторозу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-65705-sposib-viznachennya-uspadkuvannya-stijjkosti-sunici-do-zbudnika-fitoftorozu-phytophthora-cactorum-schroet.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення успадкування стійкості суниці до збудника фітофторозу phytophthora cactorum schroet</a>

Подібні патенти