Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Вантажно-пасажирський вагон для перевезення колісної техніки, який містить житловий відсік та гараж, силовий настил якого обладнаний опорами-замками для кріплення автомобілів за шини коліс, який відрізняється тим, що кожна опора-замок містить каркас, на якому закріплені дві осі, на одній з яких встановлений поворотний упор, а на другій - поворотний двоплечий захоплювач для фіксації колеса між останнім та переналагоджувальним упором, тильна сторона якого обладнана гвинтом переміщення по нерухомій напрямній, закріпленій на каркасі, причому кожна опора-замок закріплена на силовому настилі так, що поворотний двоплечий захоплювач розташований з боку в’їзду автомобіля.

Текст

Вантажно-пасажирський вагон для перевезення колісної техніки, який містить житловий відсік та гараж, силовий настил якого обладнаний опорами-замками для кріплення автомобілів за шини коліс, який відрізняється тим, що кожна опора-замок містить каркас, на якому закріплені дві осі, на одній з яких встановлений поворотний упор, а на другій - поворотний двоплечий захоплювач для фіксації колеса між останнім та переналагоджувальним упором, тильна сторона якого обладнана гвинтом переміщення по нерухомій напрямній, закріпленій на каркасі, причому кожна опора-замок закріплена на силовому настилі так, що поворотний двоплечий захоплювач розташований з боку в’їзду автомобіля. Винахід відноситься до залізничного транспорта, а саме, до пасажирських вагонів, призначеннях для транспортування колісної техніки (далілегкових автомобілів) разом з екіпажами мамин, які забезпечують їхнє навантаженнярозвантаження на залізничних переїздах. Відомий спосіб навантаження-розвантаження військової техніки на залізничні платформи, який описаний [Фурмановим А.Г. в книзі "Бібліотека сержанта", виданої Міністерством оборони СРСР, Москва, 1962р.] Навантаження-розвантаження техніки здійснюється в польових умовах, як з бортової так і з торцевої частини платформи, для чого використовують висилки з колод і перехідні містки. Кріплення військової техніки на платформі здійсняється за допомогою дротових розтяжок разом з упорними брусками, які встановлюють під колеса. Підготовка до вантажно-розвантажувальних робіт трудомістка, вимагає великої кількості людей та допоміжних матеріалів, що відноситься до недоліків аналога. Відома залізнична платформа для перевезення колісної техніки і контейнерів, яка захищена патентом на винахід №30248 від 05.02.92р. України. Залізнична платформа включає несучу раму з хребтовою балкою, двоколійною проїзною частиною, обладнаною настилом і шарнірно з'єднаними бортами з колесовідбійником. Настил виконаний з колесовідвійником і пониженою вантажною площадкою. Проїзна частина обладнана знімними гальмовими башмаками. До недоліків відносяться; складність конструкції самої платформи та неможливість виконання вантажно-розвантажувальних робіт в польових умовах на залізничних переїздах без спеціальної інженерної підготовки. За прототип приймається залізничний вагон UA (11) 65022 (13) (21) 2003043925 (22) 29.04.2003 (24) 15.03.2007 (46) 15.03.2007, Бюл. № 3, 2007 р. (72) Катрич Михайло Дмитрович, Приходько Володимир Іванович, Калінкін Андрій Юрійович, Шиляєв Володимир Миколайович, Ігнатов Георгій Сергійович, Воронович Віктор Петрович, Прохоров Володимир Михайлович, Єрмаков Віталій Вікторович, Кошельний Василь Іванович, Шкабров Олег Анатолійович, Плютін Іван Іванович, Філіпп Петро Петрович, Омельяненко Ігор Олександрович (73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (56) SU 1729847 A1 30.04.1992 EP 0030029 B1 29.05.1985 GB 703585 03.02.1954 SU 1243985 A1 15.07.1986 UA 25222 C2 15.03.2002 C2 2 (19) 1 3 65022 4 платформа моделі 13-4035 для перевезенню аву польових умовах на залізничних переїздах, і натопоїздів і великовантажних контейнерів, описаний дійне їх кріплення в гаражі з залученням малої в [проспекті видавництва "Залізничний транспорт кількості людей. України" №2-3, 1938р.]. Сутність винаходу пояснюється кресленняВагон уявляє собою платформу, яка встановми, де: лена на підкатних візках, з металевим настилом на Фіг.1 - зображений вантажнопасажирський полу, рівень якого занижений на 300мм відносно вагон, підготовлений до навантаження легкових верху бокових балок. Кріплення автопоїзда здійсавтомобілів; нюється колісними упорами, які являють собою на Фіг.2 - планування вантажнопасажирського металеві колодки, що встановлюються на настил вагона з встановленими опорами-замками для платформи за допомогою спеціальних штирів. кріплення легкових автомобілів; Платформа вагона має складну конструкцію. на Фіг.3 - права опора-замок; Кріплення автомобілів по першому варіанту на Фіг.4 - вид у плані правої опори-замка; (мал.2) в вантажнопасажирських вагонах викорисна Фіг.5 - механізм переналагодження опортати неможливо через вузькі проходи між боковою замків на різні розміри шин по зовнішньому діаместіною вагона та автомобілями, які перевозяться: тру. по другому варіанту (мал.4) - через наявність заВантажнопасажирський вагон для перевезензору між колесом автомобіля та упором, що не ня легкових автомобілів 1 (Фіг.1) містить житловий забезпечує надійного кріплення. Завантаженнявідсік 2 і гараж 3 для розміщення двох автомобілів, розвантаження автомобілів в польових умовах що перевозяться, кріплення яких у гаражі 3 здійснеможливе без проведення спеціальної інженернюється опорами-замками 4. Гараж 3 містить синої підготовки в'їздних площадок. Все це відноловий настил 5 (Фіг.2) з отворами 6 для встановситься до недоліків прототипу. лення опор-замків і шафи 7 для інструмента і Метою винаходу є створення вантажнопасазапчастин. Опора-замок 4 містить каркас 8 (Фіг.3) жирського вагона з універсальним і надійним в із штирями 3 для фіксації в отворах 6 настилу 5, експлуатації кріпленням легкових автомобілів у сервопружину 10, вісь 11, на якій встановлені вагаражі від поздовжнього і поперечного переміщенжіль 12 і поворотний упор 13, вісь 14 із закріпленя при різних режимах експлуатації вагона. ним на ній поворотним двоплечим захватом 15, Навантаження-розвантаження автомобілів поповоротний важіль 16 з рукояткою 17, гвинт 18 винне здійснюватися самоходом, у тому числі й у переміщення переналагоджувального упора 19. польових умовах на залізничних переїздах, без З'єднання між собою важелів 12 і 16 забезпечуєтьдодаткового обладнання. ся тягою 20. Ця мета досягається шляхом в'їзду (виїзду) Кріплення автомобілів в опорах-замках 4 залегкових автомобілів у гараж по апарелях відкидбезпечується шляхом фіксації передніх коліс 21 ної торцевої стіни. Підйом і опускання торцевої між поворотним двоплечим захватом 15 і перенастіни з апарелями здійснюється лебідкою через дагоджувальннм упором 13 з наступним підтистросову систему поліспаста, а розкладка апарелей ненням поворотним упором 13. У вихідному поло- гідроциліндром через важільну систему. Кріпленженні рукоятка 17 повинна бути піднята, при цьому ня легкових автомобілів здійснюється спеціальниповоротний упор 13 і ліва частина поворотного ми переналагоджувальними опорами-замками, які двоплечого захвата 15 розташовуються горизонвстановлюються на настилі підлоги уздовж вагона тально. Переналагоджувальний упop 19 повинен в залежності від бази автомобілів, що транспортубути встановлений гвинтом 18 відповідно розміру ються. зовнішнього діаметра шин автомобіля, що заванСутність винаходу полягає в тім, що навантатажується. Каркас 8 опори-замка 4 обладнаний ження-розвантаження автомобілів в гараж здійсколесовідбійниками 22 (Фіг.4) і напраними 23 нюється самоходом по апарелям торцевої стіни, (Фіг.5) для переналагоджувального упора 19. підйом і опускання якої виконується лебідкою чеЗавантаження легкових автомобілів у гараж 3 рез тросову систему поліспаста, а розкладка апавиконується самоходом по апарелях торцевої стірелів - гідроциліндром через важільну систему. ни. При наїзді колесом 21 на праву частину повоКріплення легкових автомобілів здійснюється ротного двоплечого захвата 15 останній, повертаспеціальними опорами - замками, які встановлюючись навколо осі 14, затискає колесо 21 між ються на силовому настилі уздовж вагона в залесобою і переналагоджувальннм упором 19. жності від бази автомобілів, що транспортуються. Для запобігання повернення поворотного двоОпора - замок виконана з рухливою частиною, плечого захвата 15 у вихідне положення, під вплищо охоплює по низу шину колеса. Вона закріплена вом поздовжнього переміщення автомобіля, здійсна нерухомій напрямній обладнаній гвинтом, а нюється його фіксація поворотним упором 13 останній шарнірно з'єднаний з рухливою частиною шляхом повороту р укоятки 17 у горизонтальне опори-замка з її тильною стороною. Рухли ва часположення. тина опори-замка з нерухомою основою, яка облаФіксація рукоятки 17 у крайніх положеннях днана напрямними і підтискуючим гвинтом закріпздійснюється сервопружиною 10. лена на силовому настилі із боку в'їзду на нього Звільнення автомобіля від кріплення здійснюавтомобіля. ється шляхом повороту рукоятки 17 вверх. Технічний результат, що досягається винахоТехнічний результат, що досягається винаходом, полягає в тому, ще здійсняється швидке надом, полягає у швидкому навантаженнівантаження легкових автомобілів з різними розмірозвантаженні легкових автомобілів з різними рами шин по зовнішньому діаметру, у тому числі й розмірами шин різних діаметрів в одному типо 5 65022 6 розмірі опори-замка 4 по зовнішньому діаметру і польових умовах, без додаткового устаткування з надійному їх кріпленні в гаражі, у тому числі й у залученням мінімальної кількості людей. Комп’ютерна в ерстка О. Гапоненко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Cargo-passenger railroad car for transportation of wheel machinery

Автори англійською

Katrych Mykhailo Dmytrovych, Prykhodko Voldymyr Ivanovych, Kalinkin Andrii Yuriiovych, Shyliaiev Volodymyr Mykolaiovych, Ihnatov Heorhii Serhiiovych, Voronovych Viktor Petrovych, Prokhorov Volodymyr Mykhailovych, Yermakov Vitalii Viktorovych, Shkabrov Oleh Anatoliiovych, Pliutin Ivan Ivanovych, Omelianenko Ihor Oleksandrovych

Назва патенту російською

Грузопассажирский вагон для перевозки колесной техники

Автори російською

Катрич Михаил Дмитриевич, Приходько Владимир Иванович, Калинкин Андрей Юрьевич, Шиляев Владимир Николаевич, Игнатов Георгий Сергеевич, Воронович Виктор Петрович, Прохоров Владимир Николаевич, Ермаков Виталий Викторович, Шкабров Олег Анатольевич, Плютин Иван Иванович, Омельяненко Игорь Александрович

МПК / Мітки

МПК: B61D 47/00, B60P 3/06, B61D 45/00, B60P 7/06

Мітки: техніки, вагон, перевезення, колісної, вантажопасажирський

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-65022-vantazhopasazhirskijj-vagon-dlya-perevezennya-kolisno-tekhniki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вантажопасажирський вагон для перевезення колісної техніки</a>

Подібні патенти