Склад покриття для захисту поверхні від налипання бризок розплавленого металу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення ступеня проникності цервікального каналу свині полягає у введенні під тиском фізіологічного розчину в матку. Розчин вводять під тиском в межах 50-180 мм. рт. ст. до подолання опору цервікса. Величина тиску, під яким рідина долає опір цервікса і починає перетікати по цервікальному каналу в порожнину матки, відповідає ступеню проникності цервікса.

Текст

Склад покриття для захисту поверхні від налипання бризок розплавленого металу на основі вуглецевмісних сполук, який відрізняється тим, що як вуглецевмісні сполуки містить буре вугілля та цукор, а також додатково містить їдкий натр та воду при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: буре вугілля 10-20 їдкий натр 1,0-4,0 цукор 10-20 вода решта. (19) (21) 2003054980 (22) 30.05.2003 (24) 15.02.2006 (46) 15.02.2006, Бюл. № 2, 2006 р. (72) Кучеренко Володимир Олександрович, Погребной Олег Вікторович (73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ПАРТНЕР" (56) SU 186840, 03.10.1966 SU 239013, 10.03.1969 SU 1691022 A1, 15.11.1991 GB 982884, 10.02.1965 3 64435 4 В основу винаходу поставлено задачу отриазбестового порошку, гіпсу технічного та мання нової суміші покриття для захисту поверхні пульвербакаліту. від налипання бризок розплавленого металу. Важливим відрізненням суміші, що Суміш повинна: заявляється є легкість її приготування та 1) складатися з дешевих компонентів, що виможливість тривалого зберігання без зниження готовляються в Україні; захисних властивостей. 2) зберігати 100% захисну здатність; Захисні властивості та інші технологічні харак3) бути простою у виготовленні та довго теристики суміші, що заявляється, забезпечують зберігатися. можливість її використання для захисту поверхні Поставлена задача вирішується при від налипання бризок розплавленого металу. використанні нової сумішки, що містить наступні Виготовлення суміші здійснюють наступним компоненти в мас %: шляхом. Буре вугілля 10-20 В задану кількість води вводять їдкий натр та Їдкий натр 1,0-4,0 перемішують протягом 4-5 хвилин. Після цього Цукор 10-20 завантажують цукор та порошок бурого вугілля з Вода решта розміром часток менш ніж 0,2мм, перемішують 9Буре вугілля (ДСТУ 3472-96) введено в суміш 10 хвилин до усереднення суміші. Отриману як: суспензію за допомогою кісті або пульверизатору - матеріал, що полімеризується при високих наносять на ділянки металу, що треба захистити. температурах (аналогічно пульвербакаліту) з Час висихання - 15-20 хвилин, а на підігрітому утворенням піровуглецю - високотермостійкого металі (50-60°С) - не більше 1 хвилини. Конкретні матеріалу, що забезпечую теплостійкість покриття. склади покриттів наведені в табл.1. Мінеральні компоненти бурого вугілля також дозОцінку властивостей покриттів проведено на воляють виключити додаткове введення азбестопластинах (400х200х4мм; ГОСТ 14771-76) з вого порошку та гіпсу; низьковуглецевої сталі Ст3сп (ГОСТ 14637-89) - матеріал, який при взаємодії з їдким натром зварювальним матеріалом Св 08Г2С ( O 1,2мм; в воді утворює натрієві солі гумінових кислот ГОСТ 2246-70) в наступному режимі: IСВ=120-130А, (НСГК), які суттєво підвищують седиментаційну UД=24-26В, VСB=15м/ч, виліт електрода - 10-20мм, стійкість суспензії, адгезію сумішки до поверхні об'ємна витрата СО2-6-8дм3/хв. металу за рахунок взаємодії з окисною плівкою, Визначали: замінюючи таким чином сульфітно-спиртову барду а) криючу здатність покриття та рівномірність та кальцієву сіль стеаринової кислоти. нанесення (напливи, підтіки); Їдкий натр служить для витягнення з бурого б) ефективність захисту покриття від налипанвугілля НСГК, розчинних в воді та як джерело іонів ня електродних бризок на металевих пластинах, натрію, що легко іонізуються, які забезпечують що треба захистити; стійкість зварювальної дуги. в) шорсткість шву як різницю максимальної та Цукор грає роль зв'язуючого, що забезпечує мінімальної висоти шву. суцільність та високу укривістость покриття. При термічних взаємодіях цукор утворює додаткову Таблиця 1 кількість піровуглецю. Досягнуті при реалізації винаходу технічні Склади покриттів для захисту поверхні ефекти пояснюються наступним. В ході приготувід налипання бризок розплавленого металу вання суміші, їдкий натр взаємодіє з бурим вугіллям, суспензованим в воді. При цьому із Вміст компоніентів, мас. % Склад вугілля витягаються розчинні НСГК, які є буре їдкий №приклада цукор вода стабілізаторами водовугільних суспензій та забезвугілля натр печують седиментаційну стійкість суміші тривалий 1 8 0,8 8 83,2 (до 1 року) час. НСГК також перешкоджають утво2 10а 1,0а 10а 79 ренню тривких осадів бурого вугілля. 3 10 1,0 20 69 Механізм захисту від налипання бризок 4 10 4,0 10 76 полягає в наступному. При попаданні краплі розп5 10 4,0 20 66 лавленого металу, покриття руйнується за рахунок 6 15 3,0 15 67 тепла краплі з утворенням газів (вуглекислого та 7 20 1,0 10 69 водної пари), що створюють газову подушку між 8 20 1,0 20 59 металом та краплею. В якості твердого продукту 9 20 3,0 10 67 утворюються частки піровуглецю, що виключають 10 20 3,0 15 62 прямий контакт краплі з поверхнею. 11 20 3,0 20 57 Суттєвим відрізненням суміші покриття для 12 20 4,0 10 66 захисту поверхні від налипання бризок розплавлеб б б 13 20 4,0 20 56 ного металу, що заявляється від суміші-прототипу 14 25 5,0 25 45 є те, що замість сульфітно-спиртової барди та кальцієвої солі стеаринової кислоти вона містить НСГК, що витягаються із бурого вугілля їдким наа - нижня межа, що заявляється; тром в момент виготовлення суміші. б - верхня межа, що заявляється. Іншим суттєвим відрізненням суміші, що заявляється, від складу-прототипу є виключення 5 64435 6 Отримані результати випробувань наведено в хисту покриття. Верхнє значення, що заявляється, табл.2. Випробування суміші, що заявляється, не дорівнює 4мас%, що повністю забезпечує повноту призводить до утворення пор в металі шву, не виділення НСГК. Збільшення вмісту їдкого натру впливає на характеристики неметалевих включень вище 4% не призводить до яких-небудь додаткота структуру металу шву, не погіршує механічні вих поліпшень властивостей покриттів. характеристики зварного з'єднання. З цієї причини Реалізація винаходу, що заявляється, такі дані в табл. 2 не наведені. З даних табл.1, 2 дозволяє; видно оптимальне співвідношення компонентів. 1. Отримати з доступної в Україні сировини Для бурого вугілля та цукру нижні значення, що суміш для захисту поверхні від налипання бризок заявляються дорівнюють 10мас%; зменшення розплавленого металу з хорошим захисним ефекнижче цих значень призводить до різкого том. погіршення криючої здатності покриття. Верхні 2. Спростити виготовлення суміші. значення, що заявляються дорівнюють 20мас%; Технічні ефекти, що досягаються при збільшення вище цих значень ускладнює нанесенреалізації винаходу, що заявляється повністю ня суспензії та призводить до надлишкової витравирішують задачу, покладену в його основу. ти компонентів. Приклади конкретного виконання. Приклад 1 Таблиця 2 В поліетиленову ємність місткістю 30дм3 завантажують 8,32кг (83,2%) води, потім 0,08кг Властивості покриттів для захисту поверхні від (0,8%) їдкого натру (ГОСТ 2263-79) та налипання бризок розплавленого металу перемішують 4-5хв. Потім загружають 0,8кг (8%) цукру (ДСТУ 2316-93) та при перемішуванні 0,8кг (8%) бурого вугілля. Суміш перемішують ще 9Характеристика 10хв. Ефективність № Приклад 2-14 захисту, % прикШорстОперації виконані аналогічно прикладу 1, бризок, що Криюча здатність лада кість змінюється тільки кількість компонентів в суміші трудно вида(див. табл.1). ляються Джерела інформації: Про1,6 0,3 гарна, шар рівний 1. A.c. 186840 СССР, НКИ 49h, 36/01. Состав тотип эмульсии для защиты поверхности свариваемого відсутність изделия от брызг расплавленного металла / Я.Н. суцільності, шар Фридман, С.М.Караваев, A.A. Алексахин. 1 5,0 0,4 нерівно мірний, №888969/25-27; Заяв. 18.03.64; Опубл. 03.10.66, необхідно наносити Бюл.№19. вдруге 2. A.c. 239013 СССР, НКИ 49h, 36/01. Эмуль2 1,5 0,3 гарна, шар рівний сия для защиты поверхности свариваемого изде3 1,0 0,4 гарна, шар рівний лия от брызг расплавленного металла / В. Т. 4 1,5 0,3 гарна, шар рівний Федько, А.П. Махнев. -№1224053/25-27; Заяв. 5 1,0 0,4 гарна, шар рівний 11.03.68; Опубл. 10.03.69, Бюл. №10. 6 1,0 0,3 гарна, шар рівний 3. A.c. 1323307 СССР, МКИ4 В23К35/36. Со7 1,0 0,4 гарна, шар рівний став покрытия для защиты поверхности от нали8 0 0,2 гарна, шар рівний пання брызг расплавленного металла / В.М. Кар9 1,0 0,4 гарна, шар рівний пенко, В.Т. Катренко, В.Д. Кассов и др.; 10 0 0,3 гарна, шар рівний Краматорский индустриальный институт. 11 0 0,3 гарна, шар рівний №4063324/31-27; Заяв. 29.04.86; Опубл. 15.07.87, 12 1,0 0,4 гарна, шар рівний Бюл. №26. 13 0 0,3 гарна, шар рівний 4. A.c. 1691022 СССР, МКИ5 В 23К 35/36. Сошар суцільний, став покрытия для защиты поверхности от нали14 0 0,4 неоднорідний, пання брызг расплавленного металла / В. Д. Каснаявність комків сов, Т.Б. Билык, Π.Η. Гавриш и др.; Краматорский индустриальный институт. -№4779477/27; Заяв. Для їдкого натру нижче значення, що 09.01.90; Опубл. 15.11.91, Бюл. №42. заявляється, дорівнює 1мас%. Зменшення нижче цього значення різко погіршує витягнення НСГК, що погіршує криючу здатність та ефективність за Комп’ютерна верстка М. Клюкін Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Composition of the coating for protection of a surface against sticking of melt sprays

Автори англійською

Kucherenko Volodymyr Oleksandrovych

Назва патенту російською

Состав покрытия для защиты поверхности от налипания брызг расплавленного металла

Автори російською

Кучеренко Владимир Александрович

МПК / Мітки

МПК: B23K 35/36

Мітки: склад, поверхні, захисту, металу, покриття, налипання, бризок, розплавленого

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-64435-sklad-pokrittya-dlya-zakhistu-poverkhni-vid-nalipannya-brizok-rozplavlenogo-metalu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Склад покриття для захисту поверхні від налипання бризок розплавленого металу</a>

Подібні патенти