Креслярський пристрій для відтворення кривих третього порядку гіперболічного типу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Креслярський пристрій для відтворення кривих третього порядку гіперболічного типу, що містить горизонтальну лінійку, на якій встановлено два важелі, та вертикальну напрямну, з'єднану з другим важелем та траверзою за допомогою пари діади повзунів, при цьому траверза з'єднана з першим важелем за допомогою хрестоподібного повзуна, який відрізняється тим, що оснащений додатковим важелем, другою вертикальною напрямною, додатковою траверзою, трьома додатковими діадами повзунів, тріадою повзунів та трьома Т-подібними повзунами зі стопорними гвинтами, за допомогою яких додатковий важіль з'єднаний з додатковою траверзою, а вертикальні напрямні з'єднані з горизонтальною лінійкою, на якій встановлені шарнір та шарнірний повзун, за допомогою шарніра вона з'єднана з першим важелем, а шарнірним повзуном - з другим важелем, при цьому за допомогою тріади повзунів перший важіль, додатковий важіль та друга вертикальна напрямна з'єднані між собою, за допомогою трьох додаткових діад повзунів, додатковий важіль з'єднаний з траверзою, а додаткова траверза - з першим важелем та вертикальною напрямною.

Текст

Креслярський пристрій для відтворення кривих третього порядку гіперболічного типу, що містить горизонтальну лінійку, на якій встановлено два важелі, та вертикальну напрямну, з'єднану з другим важелем та траверзою за допомогою пари діади повзунів, при цьому траверза з'єднана з першим важелем за допомогою хрестоподібного повзуна, який відрізняється тим, що оснащений 3 ків, забезпечилось би відтворення кривих третього порядку гіперболічного типу: дефективних гіпербол, розкинутих гіпербол та монодіаметральних гіперболічних гіпербол, що розширює функціональні можливості пристрою та їх асортимент. Поставлена задача вирішується тим, що креслярський пристрій для відтворення кривих третього порядку гіперболічного типу , що містить горизонтальну лінійку, на якій встановлено два важелі та вертикальна напрямна, з'єднана з другим важелем та траверзою за допомогою пари діади повзунів, при цьому траверза з'єднана з першим важелем за допомогою хрестоподібного повзуна, згідно з корисною моделлю, оснащено додатковим важелем, другою вертикальною напрямною, додатковою траверзою, трьома додатковими діадами повзунів, тріадою повзунів та трьома Т-подібними повзунами зі стопорними гвинтами, за допомогою яких додатковий важіль з'єднаний з додатковою траверзою, а вертикальні напрямні з'єднані з горизонтальною лінійкою, на якій встановлені шарнір та шарнірний повзун, за допомогою шарніру вона з'єднана з першим важелем, а шарнірним повзуном - з другим важелем, при цьому за допомогою тріади повзунів перший важіль, додатковий важіль та друга вертикальна напрямна з'єднані між собою, за допомогою трьох додаткових діад повзунів, додатковий важіль з'єднаний з траверзою, а додаткова траверза - з першим важелем та вертикальною напрямною. Оснащення креслярського пристрою додатковим важелем, другою вертикальною напрямною, додатковою траверзою, забезпечує рух важелів (першого та другого) з однаковим кутом нахилу, завдяки тому що вони пов'язані між собою траверзою та хрестоподібним повзуном, рух важелів утворює рух додаткового важеля, але в протилежний бік від них та під тим же кутом нахилу, що і в останніх, при взаємному русі першого важеля і додаткової траверзи, яка рухається в протилежний бік руху траверзи, але під тим же кутом, все це дозволяє відтворювати монодіаметральні гіперболічні гіперболи. Взаємний рух додаткового важеля та обох траверз, які пов'язані між собою та з'єднані з вертикальною напрямною тріадою повзунів дозволяє відтворювати розкинуті гіперболи, що забезпечує розширення функціональних можливостей креслярського пристрою. На кресленні приведена кінематична схема пристрою. Пристрій містить горизонтальну лінійку 1, на якій встановлено шарнір 2(центр якого т.О), та шарнірний повзун 3 (центр якого т.О1) з можливістю регулювання його положення. До шарніру 2 закріплено важелі 4 та додатковий важіль 5, а до шарнірного повзуна 3 закріплено другий важіль 6. Також на горизонтальній лінійці встановлено другу вертикальну напрямну 7 і та вертикальну напрямну 8, за допомогою Т-подібних повзунів 9 і 10, з можливість регулювання їх положення на горизонтальній лінійці 1. Додатковий важіль 5 та важіль 6 пов'язані з додатковою напрямною 7 за допомогою тріади повзунів 11. В свою чергу на додатковий важіль 5 встановлено Т-подібний повзуна 13, на якому закріплена траверза 12, яка в свою чергу 63871 4 пов'язана з важелем 6 та напрямною 8 за допомогою тріади повзунів 14, а з важелем 4 пов'язана за допомогою діади повзунів 15. Один з повзунів тріади 14, а саме той, який пов'язаний з важелем 6 є Т-подібним і в свою чергу за допомогою закріпленої на ньому траверзи 16 пов'язаний з важелем 4 за допомогою хрестоподібного повзуна 17, а з важелем 5 пов'язана за допомогою діади повзунів 18. Шарнірний повзун 3 містить стопорний гвинт 19, за допомогою якого шарнірний повзун кріпиться на горизонтальній лінійці 1. Т-подібні повзуни 9 і 10 містять стопорні гвинти 20 та 21, завдяки яким повзуни кріпляться теж на горизонтальній лінійці 1. Пишучий пристрій (на кресленні не показано) вмонтований в повзун 13, діаду повзунів 15, хрестоподібний повзун 17, та додаткову діаду повзунів 18. Креслярський пристрій працює наступним чином: Горизонтальну лінійку 1 розміщують повздовж координатної осі X шарніром 2 (т.О) на початку координат YOX. На відстані 2 а зліва від т.О, стопориться шарнірний повзун 3, за допомогою стопорного гвинта 19. Друга вертикальна напрямна 7, за допомогою Т-подібного повзуна 9 кріпиться на горизонтальній лінійці 1 стопорним гвинтом 20 на відстані а зліва від т.О. Друга напрямна 8, за допомогою Т-подібного повзуна 10 кріпиться на горизонтальній лінійці 1 стопорним гвинтом 21 на відстані b в вліво або вправо від т.О в залежності від характеру кривої, яку необхідно відтворити. Обертаючи важіль 5 відносно шарніру 2, завдяки з'єднанню його з напрямною 7 та другим важелем 6 за допомогою тріади повзунів 11 рух передається на важіль 6, який в свою чергу передає рух тріаді повзунів 14. Тріада повзунів 14 рухаючись по напрямній 8 передає рух траверзі 12, яка в свою чергу має можливість переміщатися повздовж важеля 5 завдяки Т-подібному повзуну 13. Траверза 16, яка з'єднана з одним з повзунів тріади 14 передає рух важелю 4 за допомогою хрестоподібного повзуна 17, при цьому важіль 4 та 6 стають паралельні один одному. Рух траверзи 12 та важеля 4 утворюють відносний рух діади повзунів 15. Таким чином, при роботі пристрою пишучий пристрій, вмонтований в діаду повзун 15 (на кресленні не показано) т.С, відтворює криву під назвою монодіаметральна гіперболічна гіпербола по рівнянню (1), 2 2 y С • (хС - (2α + b)) = х С • (хС - b) (1) де: α –постійний параметр кривої; b – регулюємий параметр кривої. Пишучий пристрій, вмонтований в хрестоподібний повзун 17 (на кресленні не показано) t.D, відтворює криву під назвою дефективна гіпербола по рівнянню (2), 2 2 у D • ((2α + b) - xD) = х D • (xD - b) (2). Таким чином, при різних значеннях b пристрій має можливість одночасно відтворювати любу криву третього порядку типу дефективна гіпербола (2), та їх візуалізоване мниме доповнення у вигляді монодіаметральної гіперболічної гіперболи (1) на комплексно-розширеній площині, або навпаки, так як обидві криві доповнюють одна одну на ком 5 плексно-розширеній площині, наприклад відомі криві, так при: b = 0 - відтворюється цисоїда Діоклеса, та її мниме доповнення у вигляді монодіаметральної гіперболічної гіперболи; b = –α - відтворюється строфоїда, та її мниме доповнення у вигляді монодіаметральної гіперболічної гіперболи; 3 b = – 2 α - відтворюється трисектриса Маклорена, та її мниме доповнення у вигляді монодіаметральної гіперболічної гіперболи; b = – 2а - відтворюється коло, та їх мниме доповнення у вигляді звичайної рівносторонньої гіперболи; b = –3α - відтворюється крива Лонгшама, та її мниме доповнення у вигляді монодіаметральної гіперболічної гіперболи. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 63871 6 Пишучий пристрій вмонтований в центр повзуна 13 (на кресленні не показано) т.Е, відтворює криву під назвою розкинута гіпербола по рівнянню (3) 2 2 у Е • ((2α + b) - хЕ) = х Е • (хE + b) (3). Рух траверзи 16, та важеля 5 утворюють відносний рух діади повзунів 18. Таким чином при роботі пристрою пишучий пристрій вмонтований в додаткову діаду повзун 18 (на кресленні не показано) t.F, відтворює криву під назвою розкинута гіпербола по рівнянню (4), 2 2 у F • (xF - (2α + b)) = x F • (xF + b) (4). Таким чином, при різних значеннях b пристрій має можливість одночасно відтворювати любу криву третього порядку типу розкинута гіпербола (3), та їх візуалізоване мниме доповнення у вигляді розкинутої гіперболи (4) на комплекснорозширеній площині, та навпаки , так як обидві криві доповнюють одна одну на комплекснорозширеній площині. Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Drawing device forreproduction of cubic curves of hyperbolic type

Автори англійською

Muzychyshyn Serhii Volodymyrovych, Makatiora Dmytro Anatoliiovych

Назва патенту російською

Чертежное устройство для воспроизведения кривых третьего порядка гиперболического типа

Автори російською

Музычишин Сергей Владимирович, Макатера Дмитрий Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: B43L 11/00

Мітки: креслярський, типу, пристрій, гіперболічного, порядку, третього, відтворення, кривих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-63871-kreslyarskijj-pristrijj-dlya-vidtvorennya-krivikh-tretogo-poryadku-giperbolichnogo-tipu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Креслярський пристрій для відтворення кривих третього порядку гіперболічного типу</a>

Подібні патенти