Номер патенту: 63319

Опубліковано: 15.09.2006

Автор: Кулішов Олексій Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Корисна модель належить до антенної техніки. Всеспрямована антена містить круглий хвилевід, первинний випромінювач і конічний рефлектор, вісь якого збігається з віссю випромінювача. Для розширення області застосування антени конічний рефлектор виконаний з можливістю зменшення або збільшення відбивної бічної поверхні конуса.

Текст

1. Пристрій для іонізації газового середовища, що містить корпус з діелектричного матеріалу, в якому розміщені вентилятор, з’єднаний з приводом, джерело високої напруги, дифузор та коронувальні електроди, який відрізняється тим, що у корпусі, на всмоктувальному боці вентилятора, додатково встановлений пиловіддільник, з’єднаний з джерелом високої напруги, пиловіддільник містить блок коронувальних електродів, виконаний у вигляді заземлених металевих пластин, між якими розміщені коронувальні електроди, виконані, наприклад, з дротяних провідників, та пилоосаджувальний блок, що виконаний з розташованих паралельно одна відносно одної пластин, підключених почергово до різнойменних полюсів джерела високої напруги, а на нагнітальному боці C2 2 (11) 1 3 63319 4 містить циліндричний корпус, з діелектричного -у дифузорі пластини встановлені матеріалу, в якому розміщений вентилятор, віялоподібне зближеними, а у додатковому зв'язаний з приводом, джерело високої напруги і дифузорі - віялоподібне розходженими. дифузор, з встановленими у ньому основним Крім того, пристрій додатково містить конусоподібним електродом та, підключеним до регулюючі резистори, один вивід кожного з яких нього, додатковим електродом, при цьому кожна підключений до джерела високої напруги, а друлопать вентилятора виконана у вигляді груп корогий, через комутатор, - до іонізуючих електродів, нуючих або некоронуючих електродів, виконаних у виконаних у вигляді грат, у вузлах ґрат закріплені вигляді пластин, розміщених у двох паралельних струмопровідні гольчасті провідники; автоматичплощинах, у шахматному порядку і підключених до ний вузол контролю, що включає датчики іонізації, різнойменних полюсів джерела високої напруги, блок контролю ступеню іонізації і програматор; причому пластинчастий електрод однієї групи блок вентиляторів, при цьому корпус і лопаті венперекриває зазор між сусідніми електродами тилятора, пластини дифузора та додаткового дидругої групи, а пластини, коронуючі електроди, фузора виконані каталізаторами розкладення озовиконані із зубчастими сторонами, також додаткону, а джерело високої напруги виконане вий електрод дифузора виконаний у вигляді сисрегульованим. теми, встановлених коаксіальне до основного Пристрій пояснюється кресленням, де на фіг. електрода, порожнистих конусів, діаметр більшої виконане схематичне зображення пристрою. основи кожного з яких дорівнює діаметру меншої Пристрій для іонізації газового середовища основи, що йде від осі дифузора конусу, а всі вони, складається з корпусу (не показаний), в якому включаючи основний дифузор, виконані з послідовно встановлені, на всмоктувальному боці кільцевими канавками на внутрішній поверхні та з вентилятора 1, що зв'язаний з приводом (не покаподовжнім каналом, розташованим у нижній заний), електростатичний пиловіддільник, який частині конусів [Авторське свідоцтво СРСР включає блок 2 коронуючих електродів, виконаних №1532058, кл. A61N1/44, опубліковане 30.12.89.]. із заземлених металевих пластин 3, між пластиНедоліками відомого пристрою є іонізація ненами 3 пропущені коронуючі електроди 4, що обезпиленого повітря, створення високого елеквиконані, наприклад, із дротяних провідників, один тричного поля, пристрій складний, недостатній вивід кожного з електродів 4 приєднаний до джеККД, висока вартість та недостатня техніка безперела 5 високої напруги, який живиться від мережі ки. струму і осаджувальний блок 6, що містить, В основу винаходу поставлене завдання удовстановлені паралельно одна відносно одної, сконалення пристрою для іонізації газового сереметалеві пластини 7, які підключені почергово до довища, в якому додаткове встановлення, на різнойменних полюсів джерела 5, за всмоктуючому боці вентилятора, пилоосаджувача, пиловіддільникем встановлений дифузор 8, а на що складається з блоку коронуючих електродів і нагнітальному боці вентилятора 1, послідовно з пилоосаджувального блоку, а на нагнітальному ним, розміщений додатковий дифузор 9, дифузори боці вентилятора - додаткового дифузора, 8 і 9 виконані з перпендикулярно встановлених забезпечує підвищення ступеню нейтралізації іонів одна відносно одної, пластин 10, у дифузорі 8 небажаного знаку і іонізацію обезпиленого газовопластини 10 встановлені віялоподібне зближениго середовища, цим забезпечується зменшення ми, а у дифузорі 9 - віялоподібне розбіжними, за електричного поля, спрощення конструкції, дифузором 9 встановлені іонізуючі електроди 11 і підвищення ККД, зниження вартості, підвищення 12, що виконані у вигляді грат, у вузлах яких техніки безпеки. закріплені гольчасті провідники 13, направлені за Поставлене завдання вирішується тим, що у ходом руху газового потоку; регулюючі резистори пристрої для іонізації газового середовища, що, 14 і 15, ввід резистора 14 підключений до вивемістить корпус, з діелектричного матеріалу, в якодення джерела 5, з позитивним знаком напруги, а му розміщений вентилятор, зв'язаний з приводом, ввід резистора 15 - до виведення джерела 5, з джерело високої напруги, дифузор та коронуючі негативним знаком напруги, а вивід резистору 14 електроди, згідно з винаходом передбачені підключений, через комутатор 16, до електроду 11, наступні конструктивні відміни: вивід резистору 15 підключений, також через ко- у корпусі, на всмоктувальному боці вентилямутатор 16, до електроду 12, кожен з резисторів тора, додатково встановлений пиловіддільник, що 14 і 15 постачений рухомим контактом 17, ззовні зв'язаний з джерелом високої напруги; корпусу розташований автоматичний вузол кон- пиловіддільник включає блок коронуючих тролю іонізації, що включає датчики 18 іонізації, електродів, виконаних у вигляді заземлених метаблок 19 контролю ступеню іонізації і програматор левих пластин, між якими пропущені електроди, 20, які з'єднані послідовно і, через програматор 20, виконані, . наприклад, з дротяних провідників та підключені до джерела 5. осаджувальний блок, що виконаний з розташоваПристрій працює наступним чином. них паралельно, одна відносно одної, пластин, які При включені пристрою у мережу струму, почергово підключені до різнойменних полюсів струм, через джерело 5 високої напруги, надходжерела високої напруги; дить до приводу вентилятора 1, лопаті якого, - на нагнітальному боці вентилятора встановобертаючись, всмоктують повітря, яке прямує до лений додатковий дифузор і іонізуючі електроди; електростатичного пиловіддільника, спочатку у - дифузор і додатковий дифузор складаються блок 2 коронуючих електродів, що підключений до з розташованих перпендикулярно одна відносно струму високої напруги (10-12кВ), у блоці 2 пилові одної, пластин; частини електричне заряджуються і надходять до 5 63319 6 осаджувального блока 6, з підведеним до нього іонізації, обидва іонізуючі електроди підключають струмом значно нижчої напруги (4-6кВ), де пилові до одного резистора 14 або 15, або один електрод частини осаджуються на пластинах 7. Обезпиле11 або 12 відключають від напруги. ний газовий потік, продовжуючи всмоктуватися Для роботи пристрою у автоматичному лопатями вентилятора 1, проходить дифузором 8, режимі, на програматорі 20 задають програму де потік звужується, за рахунок розташування у рівня концентрації іонів або зміни рівня їх ньому пластин 10 і потрапляє на лопаті вентиляконцентрації у часі. Датчики 18 надсилають сигнал тора 1, звідки, опинившись на нагнітальному боці на блок 19 контролю ступеню іонізації, звідки сигвентилятора 1, проходить уздовж пластин 10 донал надходить до програматора 20, який керує даткового дифузора 9, де - розширюється і йде до знаками (позитивний або негативний) напруги на ґрат 11 і 12, рівномірно розподіляючись за їх пеіонізуючих ґратах 11 і 12.Таким чином риметром. Утворений, у блоках 2 і 6 відбувається автоматичне регулювання іонізації пиловіддільника, озон, при проходженні дифузогазового середовища. рами 8 і 9 і корпусом вентилятора 1, розкладаютьВикористання запропонованого пристрою для ся, або їх концентрація значно зменшується, через іонізації газового середовища забезпечить те, що пластини 10 дифузорів 8 і 9, корпус та попереднє обезпилення газового середовища, лопаті вентилятора 1 виконані каталізаторами наприклад, повітря, перед його іонізацією, при розкладення озону, а розташування пластин 10 цьому повітря обезпилюється навіть від дифузорів 8 і 9 запобігає завихренню потоку, дрібнодисперсних частинок, радіоактивне заражезменшуючи утворення шумів у пристрої. ного пилу та пилку рослин, підвищення ступеню Проходячи крізь іонізуючі грати 11 і 12, газовий нейтралізації іонів небажаного знаку, зменшення потік іонізується, причому цей процес може електричного поля, а отже, зниження вартості. протікати у двох режимах: у ручному та автоматиКонструкція пристрою проста і може бути визованому, згідно заданої програми. конана з відомих матеріалів та за відомими При роботі пристрою у ручному режимі рівень технологіями. іонізації газового середовища регулюється резиВиготовлений дослідний зразок пристрою, що сторами 14 і 15, за допомогою рухомих контактів пройшов іспити і показав позитивні результати. 17; за необхідністю отримання однополярної Комп’ютерна верстка М. Клюкін Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for ionization of gaseous environment

Автори англійською

Kulishov Olkeksii Mykolaiovych

Назва патенту російською

Устройство для ионизации газовой среды

Автори російською

Кулишов Алексей Николаевич

МПК / Мітки

МПК: F24F 3/00, H01T 23/00, F24F 3/16, B03C 3/34, B03C 3/00, A61N 1/44, A61L 9/00, B03C 3/40

Мітки: газового, пристрій, іонізації, середовища

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-63319-pristrijj-dlya-ionizaci-gazovogo-seredovishha.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для іонізації газового середовища</a>

Подібні патенти