Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Склад для захисту металів від корозії містить відходи виробництва і воду. Як відходи виробництва застосовують солі карбонових кислот, які одержані при переробці жирних кислот.

Текст

Спосіб одержання комплексних кальцієвих мастил на синтетичному дисперсійному середовищі загущенням кремнієорганічної рідини комплексним кальцієвим милом високомолекулярної і низькомолекулярної карбонових кислот, який відрізняється тим, що кальцієве мило низькомолекулярної карбонової кислоти одержують безпосередньо в дисперсійному середовищі в процесі виготовлення мастила плюс 120°С Мастило зберігає морозостійкість гуми, не спричиняє набухання гумових ущільнень автогальмувальних приладів Мастило ЦІАТИМ - 221 та ЖТ - 72 ідентичні за складом і властивостями Відрізняються тим, що до складу мастила ЖТ - 72 додають пластифікатор - дибутилфталат (ДБФ) для забезпечення інертності мастила по відношенню гумових виробів, з якими воно стикається [4, 5, 6] Поряд з цими мастилами виробляється декілька їх модифікацій, що відрізняються типом базової кремнійорганічної рідини та додаванням різних присадок, які додаються для одержання особливих властивостей притаманних тому чи іншому мастилу Це такі кСа- мастила як ЦІАТИМ - 221с (ОСТ 38 01180 - 80), ВНИИНП - 214 (ТУ 38101505 74), ВНИИНП - 220 (ТУ 38 101475 - 74), ВНИИНП 207 (ГОСТ 19774-74) та ІНШІ ВІДОМИЙ спосіб отримання кСа- мастил на синтетичному середовищі полягає в загущені кремнійорганічної рідини кальцієвим милом високомолекулярної карбонової кислоти і сіллю низькомолекулярної карбонової кислоти лужноземельного металу, серед якої найбільш поширеною є ацетат кальцію (Са (Ас)г) (прототип) [1, 2, 3, 7] Для виробництва кСа- мастил найбільш прийнятною високомолекулярною жировою сировиною служить стеаринова кислота (HSt) [4, 5] Однак, мастила, одержані відомим способом, недостатньо ефективні Ця технологія виготовлення мастил не є вичерпаною та остаточною, і може мати варіанти Тому, внесенням певних змін до 00 (О (О 62689 реологічних характеристик мастила В таблицях 1 і 2 подана порівняльна характету, поліпшуючи ті або ІНШІ ЙОГО показники ристика властивостей кСа- мастил ЦІАТИМ - 221 і Задачею даного винаходу є отримання аналоЖТ- 72 отриманих різними способами, а саме гічних за призначенням кСа- мастил на синтетичзгідно з заявкою - новим та згідно з прототипом ному дисперсійному середовищі, але з кращими відомим антифрикційними властивостями З таблиць видно, що використання запропоноЦя задача досягається підбором оптимальної ваного способу дозволяє отримувати більш ефекдля даних кСа- мастил технології виготовлення тивні мастила з кращими показниками якості Так, зниження ефективної в'язкості (норма у обох масЗапропонований спосіб виробництва кСа- мастил - не більше 800Па-с) у мастила ЦІАТИМ - 221 тил відрізняється від відомого тим, що кальцієве - до 250 Па-с при мінус 50°С і до 280 Па-с при мило (сіль) низькомолекулярної карбонової кисломінус 55°С у ЖТ - 72, дає можливість забезпечити ти одержується безпосередньо в дисперсійному працездатність та легку подачу мастил до вузлів середовищі у процесі виготовлення мастил, що тертя при досить низьких температурах - мінус забезпечує високу технологічність процесу і стабі70°С, що раніше було недосяжним Висока здатльність якості готового продукту ність мастил запобігати відпресуванню від них Як низькомолекулярну карбонову кислоту при дисперсійної основи (показник - колоїдна стабільвиробництві кСа- мастил, в основному, використоність) свідчить про позитивні особливості мастил вують - оцтову кислоту (НАс) [4, 5] стосовно стабільності їх структури, це дозволяє Відомо, ЩО показники якості кСа- мастил зазберігати мастила протягом тривалого часу Крім лежать не лише від складу і властивостей жирової цього слід відзначити, що у мастил, виготовлених основи, але й від умов утворення комплексних за новою технологією спостерігається підвищення кальцієвих (кСа-) мил [1, 8, 9, 10] одного з важливих експлуатаційних показників Виготовлення кСа- мастил запропонованим межі МІЦНОСТІ на зсув, це свідчить про критичне способом здійснюється на стандартному устаткунавантаження (напруження зсуву) мастил ванні періодичним способом при атмосферному тиску у варниках - змішувачах обладнаних механіНа заявлений спосіб розроблена технічна дочним перемішувачем і кожухом для нагрівання та кументація для виробництва мастил ЦІАТИМ - 221 охолодження масляним теплоносієм (11) і здійста ЖТ - 72, ДОСЛІДНІ партії яких пройшли випробунюється таким чином вання в багатьох галузях промисловості і отримали позитивну оцінку їх якості До варника завантажують розраховану КІЛЬКІСТЬ кремнійорганічної рідини Нагрівають її до 60Джерела інформації 65°С і вводять високомолекулярну карбонову кис1 ЮЛ ИщукСостав, структура и свойства лоту, наприклад, HSt Суміш перемішують до повпластичных смазок -Киев, Наукова думка, 1996 ного розчинення кислоти при 70-80°С і подають, 2 В В Синицын Подбор и применение пласзгідно з винаходом, низькомолекулярну карбонову тичных смазок - Москва, Издательство "Химия", кислоту, наприклад, оцтову кислоту НАс Водночас 1969 з подачею кислоти до варника завантажують вод3 Химия и технология топлив и масел 1974, ний розчин гідрату окису кальцію [Са(ОН)2] 15№ 5, № 8 20%-ноі концентрації При постійному перемішу4 Справочник под редакцией В М Школьниванні реакційної суміші відбувається процес омикова Топлива, смазочные материалы, техничеслення (нейтралізації) з одночасним зневодненням кие жидкости Ассортимент и применение Москва, при 95-100°С Далі проводиться поетапний процес изд Центр "ТЕХИНФОРМ", 1999 термообробки, який включає поступове нагрівання 5 В В Синицын Пластичные смазки в СССР до 240°С з витримуванням при цій температурі 152-е изд , перераб , и доп - М "Химия", 1984 25 хвилин та подальшим охолодженням до 70°С 6 Бабицкий Б А и др Тр ВНИИ ЖТ, М , Присадки, які забезпечують мастилу необхідні Транспорт, вып 490, 1973 властивості, вводять на стадії охолодження Заве7 И Г Цуркан и др Смазочные и защитные ршується процес виготовлення гомогенізацією материалы - Москва "Транспорт" 1974 мастила 8 А с 167936 (СССР) Способ получения кальциевых комплексных смазок ЮЛ Ищук, В В З'ясовано, що процес створення кСа- мила Синицын и др Опубл 05 11 65 при ВІДПОВІДНІЙ черговості завантаження інгредієнтів за схемою кремнійорганічна рідина -> HSt -> 9 А с 632726 (СССР) Способ получения комНАс -> Са(ОН)2 проходить досить швидко і повно плексных кальциевых смазок ЮЛ Ищук, M E При такому способі одержання кСа- мила полегКраснокутская и др Опубл 1511 78 шується послідовне диспергування його в диспер10 Нефтепереработка и нефтехимия - Киев, сійному середовищі Введення компонентів у заНаукова думка, 1978, № 7 пропонованій ПОСЛІДОВНОСТІ спрощує технологію 11 ЮЛ Ищук Технология пластичных смаодержання кСа- мастил, забезпечує високий загузок - Киев, Наукова думка, 1986 снюючий ефект при менших кількостях загусника, 12 Бонер К Д Производство и применение скорочує тривалість процесу, а це сприяє заощаконсистентных смазок -М Гостоптехиздат, 1958 дженню енергоресурсів та одержанню високих технологічного процесу виробництва кСа- мастил, можна суттєво вплинути на якість готового продук 62689 Таблиця 1 Порівняльна хараісгеристика властивостей кСа- мастила ЦІАТИМ - 221 одержаного різними сп-ми № п/п 1 286 348 276 264 Відомий спосібпрототип, а саме нейтралізація гідроксидом кальцію стеаринової кислоти (HSt) і використання готового ацетату кальцію (Са(Ас)г) - зразок 1 - зразок 2 298 342 232 218 2,4 4,6 2,2 1,4 302 198 5,6 6,2 CD CO Запропонований (заявлений) спосіб, а саме нейтралізація гідроксидом кальцію стеаринової та оцтової кислот - зразок 1 - зразок 2 со" гм" 2 Показники якості Межа МІЦЕфективна в'язкість Колоїдна Способи одержання зра- Пенетраця Температура НОСТІ на при мінус 50°С і середстабільність, зків мастила ньому градієнті швидпри 25°С, краплепадшня, зсув при % виділеної 50°С кості деформації 10с \ 0,1мм °С оливи гс/см Па-с 684 478 Таблиця 2 Порівняльна характеристика властивостей кСа- мастила Ж Т - 72, одержаного різними способами Показники якості Спосіб одержання 1 Запропонований (заявлений)спосіб, а саме нейтралізація гідроксидом кальцію стеаринової та оцтової кислот - зразок 1 - зразок 2 2 Колоїдна стабільність, % виділеної оливи Ефективна в'язкість при мінус 55°С і середньому градієнті швидкості деформації 10с \ П а - с 3,8 2,7 3,2 4,8 314 246 1,4 0,8 7,1 9,3 608 562 Межа МІЦНО № п/п Пенетрація при 25°С, 0,1мм СТІ на зсув при 50°С, гс/см 2 305 342 312 338 Відомий спосіб (прототип), а саме нейтралізація гідроксидом кальцію стеариново кислоти (HSt) і використання готового ацетату кальцік (Са(Ас) 2 ) - зразок 1 - зразок 2 Комп'ютерна верстка М Клюкш Підписне Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A method for the preparation of complex calcium lubricants

Автори англійською

Shaposhnyk Oleksandr Vasyliovych, Stakhurskyi Oleksandr Dmytrovych, Makedonskyi Oleh Oleksandrovych, Bykovska Olena Yukhymivna, Bereznytska Olena Andriivna, Pihulska Raisa Ivanivna, Tykhomyrov Oleksandr Hennadiiovych

Назва патенту російською

Способ получения комплексных кальциевых пластических смазок

Автори російською

Шапошник Александр Васильевич, Стахурский Александр Дмитриевич, Македонский Олег Александрович, Быковская Елена Ефимовна, Березницкая Елена Андреевна, Пигульская Раиса Ивановна, Тихомиров Александр Геннадиевич, Тихомиров Александр Геннадьевич

МПК / Мітки

МПК: C10M 177/00, C10M 117/00, C10M 107/00

Мітки: спосіб, одержання, пластичних, комплексних, мастил, кальцієвих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-62689-sposib-oderzhannya-kompleksnikh-kalciehvikh-plastichnikh-mastil.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання комплексних кальцієвих пластичних мастил</a>

Подібні патенти