Спосіб корекції ендотеліальної дисфункції у хворих на атеросклеротичну хворобу серця

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб корекції ендотеліальної дисфункції у хворих на атеросклеротичну хворобу серця шляхом проведення кардіоремоделюючої та антиагрегантної терапії, який відрізняється тим, що додатково призначають озонотерапію у вигляді внутрішньовенного крапельного введення озонованого фізіологічного розчину хлориду натрію з початковою концентрацією 1000 мкг/л та ступінчастим підвищенням концентрації озону в рідині за одну процедуру на 500 мкг/л до максимальної концентрації 3000 мкг/л та аналогічним зниженням до початкової концентрації, об'ємом 150 мл, з постійною автоматизованою підтримкою заданої концентрації озону в розчині, тривалістю інфузії  60 хвилин, через день, 10 процедур на курс лікування.

Текст

Спосіб корекції ендотеліальної дисфункції у хворих на атеросклеротичну хворобу серця шляхом проведення кардюремоделюючої та антиагре гантної терапії, який відрізняється тим, що додатково призначають озонотерапію у вигляді внутрішньовенного крапельного введення озонованого фізіологічного розчину хлориду натрію з початковою концентрацією 1000мкг/л та ступінчастим підвищенням концентрації озону в рідині за одну процедуру на 500мкг/л до максимальної концентрації 3000 мкг/л та аналогічним зниженням до початкової концентрації, об'ємом 150мл, з постійною автоматизованою підтримкою заданої концентрації озону в розчині, тривалістю інфузм 60 хвилин, через день, 10 процедур на курс лікування Винахід належить до галузі медицини, а саме до кардіологи і до фізіотерапії, та може бути застосований для корекції ендотеліальної дисфункції у хворих на атеросклеротичну хворобу серця Ендотеліальна дисфункція (ЕД), яка характеризується зниженням ендотелійзалежної вазодилатацм (ЕЗВД), є найважливішим патогенетичним чинником, що сприяє прогресуванню як ішемічної хвороби серця (ІХС), так і хронічній серцевій недостатності (СН) Однією З ОСНОВНИХ причин порушення функції ендотелію за наявності атеросклероза є зростаючий оксидативний стрес, який веде до інактивації окису азоту Стан ендотелію при цьому характеризується як дисфункція, яка проявляється зниженням дилатації судин та зростанням вазоконстрикцм, активацією системи ЦИТОКІНІВ та порушенням тром бо резистентності судинної стінки За умов розвитку СН дисфункція ендотелію погіршується внаслідок прогресуючого нейрогуморального дисбалансу [1] У зв'язку з цим, найважливішим напрямком є корекція дисфункції ендотелію (тобто нормалізація функції ендотелію) як показник адекватності терапії захворювань, пов'язаних з атеросклерозом судин Зараз розроблені деякі способи корекції ендотеліальної дисфункції у хворих із захворюваннями серцево-судинної системи За даними літератури, нормалізація функції ендотелію досягається у ряді випадків як результат корекції факторів ризику та застосуванні не медикаментозних методів лікування (зниження сольового навантаження, маси тіла при ожирінні, припинення паління, зловживання алкоголем, усунення різноманітних штоксикацій, підвищення фізичної активності, при застосуванні фізіотерапевтичних та бальнеологічних процедур) Так, запропонований спосіб корекції ЕД у хворих на ІХС за допомогою фізичних вправ [4] полягає в тому, що пацієнти піддавалися фізичному навантаженню 6 разів на день по 10 хвилин на велоергометрі до досягнення 80 % тієї частоти серцевих скорочень, при якій було зареєстровано максимальне споживання кисню при вихідному тесті Однак даний спосіб є неможливим або має обмежене застосування у пацієнтів з гострим інфарктом міокарду та нестабільній стенокардії, у У теперішній час вивчення ролі ендотелію у патогенезі серцево-судинних захворювань (ССЗ) призвело до формування концепції щодо ендотелію як мішені для профілактики та лікування патологічних процесів, призводящих або реалізуючих ССЗ При цьому було переконливо доведено, що покращення функції ендотелію передує регресу структурних атеросклеротичних змін [2, 3] (О о (О 60916 хворобою серця, з недостатністю кровообігу І-ІІА випадках загальної детренованості пацієнтів, заст (функціональний клас ІІ-ІІІ по класифікації Newхворювань суглобів та іншої супутньої соматичної York Heart Association - NYHA) Усі хворі були поріпатології вняльні за віковими та статевими показниками, Також доведений позитивний вплив на функанамнезом захворювання та приймаємою медицію ендотелію деяких медичних препаратів Так, каментозною терапією Усереднене значення фунза даними дослідження TREND [5], інгібітор АПФ кціонального класу стенокардії складало 2,4±0,2 У квінаприл при застосуванні у дозах 40мг на добу хворих спостерігались ознаки серцевої недостатпротягом 6 МІСЯЦІВ, зменшував ендотеліальну диності, при цьому у 40,5% пацієнтів був III функціосфункцію у пацієнтів з ІХС Однак подібного ефекнальний клас серцевої недостатності (згідно ту не вдалося досягти у хворих з високими цифNYHA), у 59,5% - II функціональний клас Усередрами артеріального тиску, значною пперліпідемією нене значення функціонального класу серцевої та/або ознаками серцевої недостатності Крім того, недостатності складало 2,5±0,5 курсове лікування препаратами даного класу є досить коштовним Завдяки запропонованій схемі лікування вдалося покращити КЛІНІЧНИЙ стан хворих, знизити Найбільш близьким до запропонованого технімедикаментозне навантаження на пацієнта, збічного рішення є спосіб корекції ендотеліальної льшити толерантність до фізичного навантаження, дисфункції у хворих початковою цереброваскулядосягти нормалізації показників функції ендотелію, рною патологією з застосуванням озонотерапм, підвищити фармакоекономічну ефективність лікупри якому проводять внутрішньовенне крапельне вання хворих введення ІЗОТОНІЧНОГО розчину хлориду натрію з концентрацією озону 4мг/мл3 [6] Приклади конкретного виконання способу Однак, у даному способі не враховується зроХворий К, 1948 р н, був госпіталізований в стання гемодинамічного навантаження при внуткардіологічне відділення Одеської міської клінічної рішньовеннім введенні об'ємів рідини у хворих з лікарні №9 з діагнозом Ішемічна хвороба серця супутньою серцевою недостатністю Також, у зв'яАтеросклероз аорти та вінцевих артерій Стабільзку з високою швидкістю розпаду озону в рідині на стенокардія напруження II ФК Гіпертонічна при проведенні процедури не забезпечується похвороба II ст Гіпертензивне серце СН На ст, ФК стійна підтримка обраної концентрації озону у фіIII Діагноз ІХС встановлений протягом 8 років При зіологічному розчині госпіталізації скарги на задишку та болі в області серця стискуючого характеру при ходьбі 300-350м, Крім того, внутрішньовенне введення озоноПІДЙОМІ на два поверхи, головний біль, загальну ваного фізіологічного розчину на протязі курсу слабкість Хворому було призначено медикаменпроцедур у фіксованій концентрації може привести тозне лікування (аспекард ЮОмг/доб, амлодюпн до формування толерантності клітин ендотелію до Юмг/доб) У доповнення до цього хворому проводії озону та ОЗОНІДІВ, що, в свою чергу, може збідилися процедури озонотерапм у вигляді внутрішльшити вазоконстрикцію та знизити довгострокову ньовенного крапельного введення ІЗОТОНІЧНОГО ефективність лікування розчину хлориду натрію з початковою концентраВ основу винаходу поставлена задача вдоскоцією 1000мкг/л, із ступінчастим підвищенням конналення способу лікування хворих на атеросклецентрації озону в рідині за одну процедуру на ротичну хворобу серця шляхом корекції ендотелі500мкг/л до максимальної концентрації 3000мкг/л альної дисфункції з застосуванням озонотерапм на та аналогічним зниженням до початкової концентстаціонарному етапі лікування, що дозволить підрації, об'ємом 15 мл, з постійною автоматизовавищити толерантність до фізичного навантаження, ною підтримкою заданої концентрації озону в розпокращити функціональний стан ендотелію, зменчині, тривалістю інфузм 60 хвилин, через день, 10 шити строки госпіталізації цієї групи хворих, підпроцедур на курс лікування вищити фармакоекономічну ефективність лікування, а також знизити вірогідність гемодинамічних В результаті проведеного лікування зникли ускладнень на стаціонарному етапі лікування приступи стенокардії напруження, стискуючи болі в прекордіальній області, суттєво зменшилася Поставлена задача вирішується тим, що, згідзадишка, знизився артеріальний тиск до 130/90но з винаходом, хворим на атеросклеротичну хво120/80мм рт ст За даними проби з реактивною робу серця на фоні кардюремоделюючої та антигіперемією, показник ендотелійзалежної вазодилаагрегантної терапії додатково призначають тацм збільшився на 86% озонотерапію у вигляді внутрішньовенного крапельного введення озонованого фізіологічного розХворий Т, 1933 р н Діагноз Ішемічна хворочину хлориду натрію з початковою концентрацією ба серця Постінфарктний (1996) кардіосклероз 1000мкг/л, із ступінчастим підвищенням концентГіпертонічна хвороба III ст СН II А ст , ФК III рації озону в рідині за одну процедуру на 500мкг/л Хворий скаржився на головний біль, затемдо максимальної концентрації 3000мкг/л та аналонення в очах, пов'язані з підвищенням артеріальгічним зниженням до початкової концентрації, об'ного тиску, загальну слабкість ємом 150мл, з постійною автоматизованою підДані скарги відмічає протягом 10 років При тримкою заданої концентрації озону в розчині, об'єктивному обстеженні загальний стан середньої тривалістю інфузм 60 хвилин, через день, 10 протяжкості, ЧСС- 76 за хвил , AT - 170/100мм рт ст цедур на курс лікування На ЕКГ - синусовий ритм, ознаки гіпертрофії лівого шлуночка та хронічної коронарної недостатності Спосіб здійснюється наступним чином ЗапроТакож хворому було визначено показники ендотепонований спосіб стаціонарного лікування провелійзалежної вазодилатацм за даними проби з реадено у 78 хворих на атеросклеротичну хворобу ктивною гіперемією та КІЛЬКІСТЬ циркулюючих дессерця, а саме хворих з діагностованою ішемічною 60916 квамованих ендотеліальних клітин Пацієнтові було призначено медикаментозну терапію еналаприлом, аспекардом, а також застосування озонотерапм за запропонованою методикою В результаті стаціонарного лікування стан хворого значно поліпшився, зникли задишка та давлячий біль за грудиною, головний біль, стабілізувався артеріальний тиск на рівні 120/80мм рт ст , за даними ЕКГ - покращення коронарного кровообігу Значно покращились показники функції ендотелію - на 80% збільшилося значення ЕЗВД плечової артерії, на 45% знизився рівень циркулюючих в крові десквамованих ендотеліальних клітин У порівнянні з прототипом, запропонований спосіб корекції ендотеліальної дисфункції дозволяє проводити процедури озонотерапм з більшою точністю заданої концентрації, яка підтримується на всьому протязі інфузм В способі враховуються наявність у хворого супутньої серцевої недостатності, у зв'язку з чим об'ємне навантаження рідиною зведено до мінімуму Також ступінчате зростання та зниження використаної концентрації озону дозволяє уникнути небажаного розвитку толерантності до цього лікувального фактору Даний спосіб дозволяє зменшити об'єм медикаментозного втручання у хворого на атеросклероз, зокрема з ІХС, значно покращити функцію ендотелію, підвищити толерантність до фізичного навантаження, а також покращити фармакоекономічну ефективність стаціонарного лікування Комп'ютерна верстка А Ярославцева Література 1 Ferrari R, Bachetti T , Agnjletti L et al Endothehal function and dysfunction in heart failure // Eur Heart J -1998 -V 19 -Suppl G-P G41-G47 2 Benzuly KH, Padgett RC, Koul S et al Functional improvement precedes structural regression of atherosclerosis//Circulation, 1994, 89 1810-1818 3 Davis SF, Yeung AC, Mendith IT et al Early endothehal dysfunction predicts the development ottransplant coronary artery disease at I year posttransplant// Circulation 1996, 93 457-462 4 Ramer Hambrecht, M D , Anamana Wolf, M D , Stephan Gielen , M D Effect Of Exercise On Coronary Endothehal Function In Patients With Coronary Artery Disease // N Engi J Med 2000,342 454-60 5 G B John Mancmi, MD, Gregory С Henry, MS, Carlos Macaya, MD, Blair J AngiotensmConvertmg Enzyme Inhibition With Qumapnl Improves Endothehal Vasomotor Dysfunction in Patients With Coronary Artery Disease The TREND (Trial on Reversing ENdothehal Dysfunction) Study // Circulation 1996,94 258-265 6 В А Малахов, Т Н Бондарь, А В Гетманенко, И Н Пасюра и др Функциональное состояние эндотелия у больных начальной цереброваскулярной патологией в динамике озонотерапии // Нові технологи оздоровлення природними та преформованими факторами - Харьков, 2002 - С 162-163 Підписне Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for correcting endothelial dysfunction in patients with atherosclerotic disease of heart

Автори англійською

Yakymenko Olena Oleksandrivna, Yakymenko Olena Oleksandrivn

Назва патенту російською

Способ коррекции эндотелиальной дисфункции у больных атеросклеротической болезнью сердца

Автори російською

Якименко Елена Александровна

МПК / Мітки

МПК: A61N 1/44

Мітки: хворих, дисфункції, спосіб, корекції, серця, хворобу, атеросклеротичну, ендотеліальної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-60916-sposib-korekci-endotelialno-disfunkci-u-khvorikh-na-aterosklerotichnu-khvorobu-sercya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції ендотеліальної дисфункції у хворих на атеросклеротичну хворобу серця</a>

Подібні патенти