Спосіб кількісної оцінки щільності ультрасонографічного зображення м’язів кінцівок

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб кількісної оцінки щільності ультрасонографічного зображення м'язів кінцівок, який включає виконання ультрасонографії м'язів досліджуваної кінцівки на заданому рівні, вибір зони інтересу та комп'ютерне оброблення отриманих результатів з визначенням щільності останньої, який відрізняється тим, що додатково за тих же умов проводять ультрасонографію і визначають щільність симетричної зони м'яза контрлатеральної кінцівки, та вираховують у відсотках коефіцієнт ехощільності тканини досліджуваного м'яза за формулою:

,

де КЕЩ - коефіцієнт ехощільності, ЕЩу - ехощільність досліджуваного м'яза ураженої кінцівки, ЕЩі - ехощільність відповідного м'яза інтактної кінцівки.

Текст

Спосіб кількісної оцінки щільності ультрасонографічного зображення м'язів кінцівок, який включає виконання ультрасонографії м'язів досліджуваної кінцівки на заданому рівні, вибір зони 3 на ураженій та контрлатеральній кінцівці з обчисленням коефіцієнта ехощільності за формулою, тобто процентного відношення щільності досліджуваного м'яза до щільності симетричної ділянки м'яза контрлатеральної кінцівки помноженого на 100, що забезпечує можливість коректного порівняння досліджень на обох кінцівках та дозволяє, певною мірою, прогнозувати і корегувати перебіг лікувального процесу. Поставлена задача вирішується тим, що у способі кількісної оцінки щільності ультрасонографічного зображення м'язів кінцівок, який включає виконання ультрасонографії м'язів досліджуваної кінцівки на заданому рівні, вибір зони інтересу та комп'ютерне оброблення отриманих результатів з визначенням щільності останньої, згідно з корисною моделлю, додатково за тих же умов проводять ультрасонографію і визначають щільність симетричної зони м'яза контрлатеральної кінцівки, та вираховують у відсотках коефіцієнт ехощільності тканини досліджуваного м'яза за формулою: Щу  Щ   100 % Щі де КЕЩ - коефіцієнт ехощільності, ЕЩу - ехощільність досліджуваного м'яза ураженої кінцівки, ЕЩі - ехощільність відповідного м'яза інтактної кінцівки. Виконання сонографії симетричної ділянки м'яза на контрлатеральній кінцівці за тих же умов та обчислення коефіцієнта ехощільності тканини м'яза за формулою дозволяє порівнювати результати повторних досліджень через певний проміжок часу при однакових умовах сонографії. Точність локалізації датчика забезпечується вимірюванням його положення стосовно певних координат, наприклад, суглобової щілини, верхнього полюсу наколінка та ін. Спосіб пояснюється ілюстративно. На Фіг.1 представлено сонограму двоголового м'яза плеча хворого Б. через 10 місяців після травми правого плечового сплетення. На Фіг.2 - сонограму двоголового м'яза колатеральної кінцівки цього ж хворого через 10 місяців після травми. Спосіб кількісної оцінки щільності ультрасонографічного зображення м'язів кінцівок включає сонографію м'язів на заданому рівні досліджуваної і контрлатеральної кінцівок, виділення зони інтересу та комп'ютерне оброблення отриманих результатів з визначенням щільності ділянки м'яза, обчислення коефіцієнта ехощільності тканини м'яза за формулою: Щу  Щ   100 % Щі де КЕШ, - коефіцієнт ехощільності, ЕЩу - ехощільність досліджуваного м'яза ураженої кінцівки, ЕЩі - ехощільність відповідного м'яза інтактної кінцівки. 58187 4 Спосіб виконують наступним чином: перед початком дослідження у кожного пацієнта проводять попередню калібровку ультразвукового апарату. Отримане за стандартними умовами ультразвукове зображення переносять у персональний комп'ютер, де із застосуванням спеціальної програми оцінки зображення, яка базується на аналізі градацій кольору ультразвукового зображення в діапазоні 256 градацій відтінків сірої шкали, проводять подальший аналіз. Наводимо клінічний приклад застосування запропонованого способу. Хворий Б-ко А.С. , іст. хв. №463921, діагноз застаріле тотальне пошкодження правого плечового сплетення, багатоуламковий перелом дистальних епіметафізів кісток правого передпліччя, перелом правої стегнової кістки, стан після металоостеосинтезу. Виконано сонографічне обстеження за запропонованим способом, проведена комп'ютерна оцінка зображення і обчислення коефіцієнта ехощільності зображення м'язів обох кінцівок у динаміці. Через 10міс. після травми КЕШ, ураженої кінцівки становив 105од., 269% норми, а колатеральної кінцівки - 39од. Одержані дані говорять про значні структурнофункціональні зміни ехощільності м'язової тканини. Застосування запропонованого способу дозволяє отримати об'єктивні і кількісні відносні результати дослідження, за необхідності порівнювати їх через певний проміжок часу з раніше отриманими параметрами. Спосіб був використаний при обстеженні 89 пацієнтів з наслідками поліструктурної травми верхньої кінцівки та 56 нижньої кінцівки. Література взята до уваги при експертизі: 1. Казакевіч В.В. Кількісна характеристика структури міокарда за допомогою аналізу інтегрованого зворотного розсіяння ультразвуку / В.В.Казакевіч, О.Ю.Атьков // Кардиология. - 1992. - Т.32, №3. - С.91-95. 2. Камолов Ю.Н. Значення ультразвукового дослідження при хронічних дифузних захворюваннях печінки : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. мед. наук / Камолов Ю.Н. - М., 1987. - 19с. 3. Acoustic intensity Histogram Pattern Diagnosis of Liver Diseases / Itoh K., Aihare Т., Yasuda Y. [et al.] //J. Clin. Ultrasound. - 1985. - Vol. 13, №7. - P.449-456. 4. Архипов С.Н. Ультразвукова амплітудна гістографія печінки, селезінки, нирок у хворих постінфарктним кардіосклерозом / С.Н.Архипов, В.С.Гасилин // Клінічна медицина. - 1988. - Т.66, №1. – С.39-42. 5. Пат. №2082319 RU. МПК А61В8/08. Способ количественной оценки ультрасонографического изображения органов и тканей / А.Ю.Кинзерский, М.Л.Кинзерская, С.Н.Леонтьев, Д.В.Медведев, патентообладатели - они же; №94024339/14; Заявл. 09.06.94; Опубл. 27.06.97 // Открытия. Изобретения. - 1997. -Бюл.18. 5 Комп’ютерна верстка Н. Лиcенко 58187 6 Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for quantative estimation of ultrasonographic extremity muscle image

Автори англійською

Kutsenok Yakiv Borysovych, Vovchenko Hanna Yakivna, Serhienko Ruslan Oleksiovych

Назва патенту російською

Способ количественной оценки плотности ультрасонографического изображения мышц конечностей

Автори російською

Куценок Яков Борисович, Вовченко Анна Яковлевна, Сергиенко Руслан Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 8/08

Мітки: ультрасонографічного, спосіб, щільності, кількісної, м'язів, зображення, кінцівок, оцінки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-58187-sposib-kilkisno-ocinki-shhilnosti-ultrasonografichnogo-zobrazhennya-myaziv-kincivok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб кількісної оцінки щільності ультрасонографічного зображення м’язів кінцівок</a>

Подібні патенти