Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення успадкування стійкості соняшнику до фомопсису Phomopsis helianthi Munt., що включає зараження сортів та гібридів соняшнику та визначення їх ступеня стійкості до хвороби, який відрізняється тим, що визначення проводять методом спектроскопії при довжині хвилі 260 нм.

Текст

Спосіб визначення успадкування стійкості соняшнику до фомопсису Phomopsis helianthi Munt., що включає зараження сортів та гібридів соняшнику та визначення їх ступеня стійкості до хвороби, який відрізняється тим, що визначення проводять методом спектроскопії при довжині хвилі 260нм. (19) (21) u200912920 (22) 14.12.2009 (24) 25.03.2011 (46) 25.03.2011, Бюл.№ 6, 2011 р. (72) АНДРІЙЧУК ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА, ЗЕЛЯ АВРЕЛІЯ ГЕОРГІЇВНА, МЕЛЬНИК ПАВЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ, КИРИК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, КУШНІР ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ 3 1 - некрози на черешках, листках соняшнику; 2 - некрози на черешках, листках, стеблах, корзинках соняшнику; 3 - рослина втрачає тургор, повна загибель рослини. В аналізованих таким чином 12 зразках соняшнику (таблиця) ступінь ураження зразків соняшнику фомопсисом склала: 0. - 2 зразка (Красотка РМ, RT-002); 1. - 4 зразка (RT-981, RT-991, NS-H-421, NS-H422); 2. - 3 зразка (NS - Н - 305, NS - Н - 432, IS 33542); 3. - 3 зразка соняшнику (Санбред 254, Дон Хосе, Флором). Приклад 2. З 5г паростків зразків соняшнику виділяли нуклеопротеїди (нуклеїнові кислоти + гістонові ядерні білки) за методом Anlehlung J., Gerhardt С. та ін. [4] з модифікаціями Prem Das О. та ін. [5]. Паростки заморожували в рідкому азоті і розтирали у фарфоровій ступці з 5-ма об'ємами лізуючого буферу, який вміщував 0,1М трис-НСl рН 7,8; 0,1М NaCl, 0,2М ЕДТА - етилендіамінтетраоцтова кислота; 3% цетавлон; 0,2 % 2-меркаптоетанолу. Лізис проводили протягом 90 хвилин при температурі 60°С. Гомогенат віджимали крізь капронову сітку і центрифугували 10 хвилин при 8000об/хв. При цьому нуклеопротеїди виділяються в супернатанті, а залишки випадають в осад. Супернатант 5мл очищали через колонку з сефадексом G - 25, врівноважену тим же лізуючим буфером (рН 7,8). Після початку виходу нуклеопротеїдів відбирали 2-3мл і зберігали в холодильнику при 4-6°С для визначення їх вмісту . На спектрофотометрі "Ломо-46" при довжини хвилі 260нм визначали величину пропускання світла Р (в %) за формулою: Р=Ро-Рбуф., де Р - підсумковий результат проби в відсотках пропускання світла, або одиниця оптичної щільності, Ро - відсоток пропускання світла дослідного зразка, Рк - відсоток пропускання світла лізуючого буфера. Визначали величину екстинкції: Е= -lgP. Концентрацію нуклеопротеїдів (в мг/мл) визначали за формулою Е=кС, де Е - величина екстинкції, к - коефіцієнт пропускання світла, С концентрація нуклеопротеїдів [4]. Математичну обробку даних проводили за Масловим Ю.І. [1] Результати досліджень представлені у таблиці. За результатами аналізу вмісту нуклеопротеїдів зразків соняшнику відмічена залежність їх вмісту з стійкістю проти фомопсису. Величина екстинкції у сприйнятливих до фомопсису сортів та гібридів коливається в межах 1,4-1,8мкг/мл; у стійких - в межах 2,6-3,2мкг/мл (Таблиця). В таблиці наведено концентрація нуклеопротеїдів сприйнятливих до фомопсису зразків соняшнику Санбред 254 - 1,4; Дон Хосе - 1,8; Флором 1,6; NS - Н - 305 - 1.6; NS - Н - 432 - 1,8; IS-33542 1,6мкг/мл та концентрацію стійких до фомопсису сортів та гібридів соняшнику NS-H-421 - 2,6; NS-H422 - 2,8; RT-002 - 3,2; RT-981 - 3,0; RT-991 - 3,0; 57923 4 Красотка РМ - 3,2мкг/мл. Концентрація даних комплексів (нуклеїнова кислота + гістонові ядерні білки) знаходиться в прямій залежності з ступенем стійкості даних сортів соняшнику до фомопсису. Таким чином, шляхом визначення концентрації нуклеопротеїдів контрастних за стійкістю до фомопсису сортів та гібридів соняшнику вдається визначити їх ступінь стійкості до патогену, його успадкування, підібрати стійкі вихідні форми для схрещування і прогнозувати вихід стійких нащадків проти хвороби. Процес визначення ступеню стійкості 12 зразків соняшнику до фомопсису на спектрофотометрі склав 1,5 годин, а способом зараження пікнідами фомопсису (прототипом) - 75 діб. Запропонований спосіб визначення успадкування стійкості соняшнику до фомопсису підтверджує експериментальна перевірка, яка здійснювалась при ураженні патогеном сортів та гібридів, отриманих з Інституту генетики АН Республіки Молдова та НВО «Селекція» (м. Бельци, Молдова). Таблиця Ступінь стійкості зразків соняшнику до фомопсису, визначений різними способами (2003-2004рр.) № п/п 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Сорти, гібриди 2 Красотка РМ RT-002 RT-981 RT-991 NS-H-421 NS-H-422 NS-H-305 NS-H-432 IS-33542 Флором Дон Хосе Санбред 254 Ступінь стійкості Прямим Спектроспособом фотометрчним зараження способом, в % (прототип) (М±m) 3 5 0 3,2±0,33 0 3,2±0,66 1 3,0±0,66 1 2,8±0,33 1 2,6±0,66 1 2,8±0,33 2 1,6±0,33 2 1,8±0,66 2 1,6±0,33 3 1,6±0,33 3 1,8±0,66 3 1,4±0,66 Літературні джерела: 1. Маслов Ю.И. Статистическая обработка данных биохимических исследований // Методы биохимического анализа растений. Л., 1988. С.163-178. 2. Якуткин В.И. Устойчивость образцов подсолнечника к склеротинии, серой гнили и фомопсису. // Защита растений. - 1991, №5, С.40. 3. Якуткин В.И., Якуткина Т.А., Симон А.Н. Идентификация возбудителя фомопсиса подсолнечника и методи его учета (методические рекомендации). - Санкт-Петербург, 1991г. 24с. 4. Anlehlung J., Gerhardt C.J. Mol.biol. -1998.V.89 P.678-685. 5. Prem Das O, Cruz. Alvarez M, Chaidhyrys, Messing Y. Molecular methods for genetic analysis of vaise // Methodin Мої. and cel. Biology. 1990. V1. N56. p.213-222. 5 Комп’ютерна верстка Н. Лиcенко 57923 6 Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for determining inheritance of sunflower resistance to phomopsis, in particular phomopsis helianthi munt.

Автори англійською

Andriichuk Tetiana Oleksandrivna, Zelia Avrelia Heorhiivna, Melnyk Pavlo Oleksiiovych, Kyryk Mykola Mykolaiovych, Kushnir Oleh Vasylovych

Назва патенту російською

Способ определения наследования устойчивости подсолнечника k фомопсису phomopsis helianthi munt.

Автори російською

Андрейчук Татьяна Александровна, Зеля Аврелия Георгиевна, Мельник Павло Олексийович, Кирик Николай Николаевич, Кушнир Олег Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A01G 13/00

Мітки: стійкості, фомопсису, визначення, munt, phomopsis, соняшнику, спосіб, helianthi, успадкування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-57923-sposib-viznachennya-uspadkuvannya-stijjkosti-sonyashniku-do-fomopsisu-phomopsis-helianthi-munt.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення успадкування стійкості соняшнику до фомопсису phomopsis helianthi munt.</a>

Подібні патенти